[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 324
Thread images: 52
File: Knipsel.png (880 KB, 642x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.png
880 KB, 642x1243
emily editie

welkom: emily en ik
niet welkom: jij
>>
File: 1432259490310.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432259490310.jpg
68 KB, 700x700
>dvw veel pijn en bloed bij het poepen
>>
>>53191587
cara
>>
Lang haar beste haar.
>>
Op zoek naar mensen in Deventer.

Het liefst vrouwen, maar ik weet dat dat niet gaat gebeuren.
>>
>>53191669
Game Serena > anime Serena.
>>
>>53191720
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53191744
Nope, sorry. Ik ben >>53191685,
>>
0 3 5
3
5
>>
>>53191775
>nope
R A N D S T A D
>>
File: B8DCJ3uCcAEC9Ve.jpg (44 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B8DCJ3uCcAEC9Ve.jpg
44 KB, 600x600
>eerste dag uni na vakantie
>zo anon... jij ziet er... moe uit
>>
>>53191720
Anime Serena > game Serena > kort haar anime Serena
>>
wie 013 hier

KILLBURG
I
L
L
B
U
R
G
>>
>>53191587

Why are Dutch so obsessed with this jew girl?

Your ancestors would be ashamed.
>>
>>53191902
0592
>>
>>53191817
Shh.
>>
>>53191864
>anime
>game
R A N D S T A D
>>
>>53191955
iedereen prefereert cara over haar behalve die ene autist
>>
File: 1452095319768.gif (12 KB, 501x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452095319768.gif
12 KB, 501x585
>>53191955
Because they're jews themselves.
>>
>>53192003

ze zijn allebei kanker
>>
>>53191587
zaad piraat
>>
How do I talk to a qt dutch girl without getting punched?
>>
>>53192059
just be yourself
>>
>>53192059
>qt
>Dutch girl.
Maybe if you offer her Moroccan pimp a nice amount of money you wont be punched.
>>
>>53192237
>>53192246

What if I open with something like "What do you think of Geert Wilders? I think he is great."
>>
>>53192003
>cara
kankerlelijk wijf oetz
>>
>>53192246
Randstedeling aub
>>
>>53192398
she will probably pounce on your dick on the spot
>>
>>53192398
That would be a mistake, women don't care about politics in the first place. But promoting an "evildoer" that goes against the leftist narrative would just piss her off.
>>
>>53192059
>dvw je je realiseert dat Ierland één grote linguïstische Randstad is
>>
>>53191644
Ga naar een dokter. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals een langdurige periode van diarree die voor verwondingen zorgt rond de anus, maar het kan ook zijn dat je aambeien hebt. In het ergste geval heb je kontkanker.
>>
>>53192644
>letterlijk hun eigen taal weggecuckt
>>
>>53192482
Nice.

>>53192630
Hmm. Not as encouraging.

>>53192644
Do you have many Irish workers in Netherlands?
>>
>>53191955
>>53192003
homo's
>>
>>53192799
Your people got wrecked by English (lol famine) and then adopting their language like some lapdog faggots ;^)
>>
>>53192799
>Irish workers
Don't contradict yourself.
>>
File: zonderpomp.jpg (72 KB, 588x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zonderpomp.jpg
72 KB, 588x515
beoordeel mijn lichaam.
dit is zonder pomp
>>
>>53192799
>Do you have many Irish workers in Netherlands?
don't think thats a thing here
>>
>>53191587
Wie west brabant hier? Murder capital of de lage landen represent.
>>
>>53193055
>>53193079

You sure you want to start this ya pair of cunts
>>
>>53193095
>>>/soc/
Ga weg, aandachtsflikker.
>>
>>53193241
>wees mij
>paal over /heffen/
>krijg altijd | >paal lichaam"

doe ik het een keer is het weer niet goed
>>
>>53193208
This is what dutch people do. They piss on everything. Never take the b8 because you'll never hear the end of it. You'll be knackerd all day if you try arguing with them.
>>
>>53193095
je tieten zijn scheef hahah homoooooooooooooo
>>
>>53193095
E M M E L O O R D
E

M

M

E

L

O

O

R

D
>>
>>53193304
koel verhaal broeder
>>
>>53193325

Marokkaan aub
>>
>>53193095
Werk aan je borst en schouders. Ik zou je wel doen overigens (geen homo).
>>
>>53193208
Do you enjoy that English dick in your ass?
Not only do you speak their language, you adopted their entire culture and also 1/5 of your country is owned by them.


You people must love English dick in their ass.
>>
>>53193095
Heet/10
>>
>>53193523
Brabander zulle bedoele.
Kut.
>>
>>53192799
>>53193208
An labhraíonn tú Ghaelach?
>>
Wat een kankerdraad weer.

Vlamingen zijn daadwerkelijk betere palers dan Nederlanders.
>>
>>53193208
Don't let the randstedelingen get you my Irish friend
>>
>>53193567
HOMOOOOOOOOOOO
>>
>>53193539
Irish are still pretty cool desu senpai. Best pub songs, along with Germany. That, and they are great drinking buddies who can REALLY hold their liquor (same goes for any former satellite states of USSR)
>>
>>53192799
>Do you have many Irish workers in Netherlands?
Nah, I happen to know one Irish guy working here, great college, been shitfaced with him a few times.
>>
>>53193773
Die lui van de russische federatie ook wel hoor.
>>
>>53193632
Kende nie ekkes uwen bakkes houwen zeg.
>>
>>53193850
Wa mu'ie?
>>
>>53193850
Ekkes.
Gij kom nie ut WEST brabant zikker?
Zijde gij een Osti? Of nie? Zunne meeuwis vrijer?
>>
>>53193841
Daar heb ik geen goeie ervaring mee, die gasten worden onhandelbaar na teveel vodka te hebben gezopen. Polen en Oekraïners kunnen dan weer 11 shots onder 1,5 uur zuipen en nog recht lopen. 7
Mfw wanneer ik een Erasmusstudent ben.
>>
>>53193967
>Erasmusstudent

waar?
>>
ik realiseer mij nu pas dat ik al ongeveer een week geen moslim heb gezien, waar zijn ze naar toe?

>inb vier ga vaker naar buiten
>>
Laten we een plaatjesmiem maken


iemand ideën?
>>
>>53194091
Doe je gordijn eens open
>>
>>53194115
een naaktfoto van je zus
>>
>>53193945
Nee, ik kom van noordoost Brabant.
Wa's d'r dan zo goe aan west Brabant?
>>
>>53194115
>ideën

RANDSTAD
>>
>>53194184
Murder capital van nederland..
Meeste moorden in heel nederland in 2015.
>>
>>53194195
nee, gewoon dyslectie
>>53194165
ik heb alleen een broer met lang haar
>>
>>53194286
>ik heb alleen een broer met lang haar
Nichtjes tussen de 18 en 25?
>>
>>53194073
Wenen en Bayern en Berlijn topsteden, allemaal.
Derde jaar en het is bijna altijd gegarandeerd vrienden maken (Muricans, Polskies, Oekrans, Puerto Ricanen, Iraniërs, Israëlieten en natuurlijk de lokale bevolking) en poepen in het buitenland. (Zuid-Amerikanen zijn heet voor wit vlees)

10/10 would recommend spending 1 month there each summer.
>>
>>53194308
een, ik mag haar niet zo, ze heeft verkering met een dikke italiaan die vmbo deed ofzo
>>
>>53194286
Sexy.
>>
>>53194380
Nou, daarvan dus.
>>
amai
https://www.youtube.com/watch?v=7Fi4T-yR8tM
>>
http://team.forsvarsmakten.se/english/#/private/mTATCadYoP

Kom spelen flikkers
>>
>>53194265
Lach munne reet d'r af maat.
Wa telt dan as west Brabant? vanaf Roosendaal of nog wa westelijker?
>>
>>53194353
>Wenen en Bayern en Berlijn

mooie keuzes, ik had enkel kut keuzes (Spaanse, Italiaanse, Portugese universiteiten). Iedereen ging hier naar toe om op vakantie te gaan. Het beste wat ik kon kiezen was Groningen.

Welke universiteit zit je trouwens, Leuven?
>>
>>53194353
Bijna vergeten Indians en Muricans zijn de meest based kotgenoten. De een houdt alles proper en keurig (muh OCD) de ander is de grootste bro die ge u maar kunt voorstellen
>>
>>53194353
Poepen..
Dat blijft grappig.
Hoe kan dat er in zo'n kleine taalunie zon verschil is.
>>
File: zwetendeman.jpg (68 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zwetendeman.jpg
68 KB, 300x300
>>53194438
>>
File: _.png (42 KB, 251x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_.png
42 KB, 251x199
>>53193197

Brabant zijn niet Gelderland
>>
>>53194463
Nog één, kom op
>>
Meta
>>
>>53194494
West brabant begint tussen tilburg en breda in en loopt voorbij bergen op zoom tot aan krabbedijke.
>>
>>53194550
En oost oekranie zijn geen russische federatie.
Oh wacht.. wat?
>>
>>53194513
Yup, al zit ik in Antwerpen te studeren. (Leuvense faculteit daar)
>>53194518
Bah, kvind het toch ook wel grappig wanneer nederlanders 'kanker' en 'lijer' gebruiken als scheldwoord. Als een nederlander tegen mij uitvliegt moet ik altijd lachen met hun scheldwoorden.
>>
>>53194598
wat
>>
>>53194513
N-niets mis met Portugese universiteiten h-hoor.
>>
Blauw is kankermongool
>>
>>53194701
Dat zijn hollanders...
Moet ik ook altijd om lachen..
>>
>>53194763

Niet als je wilt gaan feesten of op vakantie wilt, maar niemand die Portugese universiteiten serieus neemt sinds de 16de eeuw
>>
File: Q0ol-Ylx.jpg (12 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Q0ol-Ylx.jpg
12 KB, 250x250
>>53194663

> Vergelijken Gelre naar Oekraïne
>>
>>53194783

idd
>>
>>53195008
Pretty much this.
>>
http://team.forsvarsmakten.se/english/#/private/mTATCadYoP

kom
>>
File: kapotnetjes.png (24 KB, 444x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kapotnetjes.png
24 KB, 444x424
Netjes jongens
>>
>>53195098

>dvw bossouanon alles verneukte
>>
kanker rood
>>
>>53195098
Wie /groen/ laatste sessie? F*cker supportte niks.
>>
TILBURG
I
L
B
U
R
G
>>
>>53195352
GEREPRESENTEERD
0 1 3
1
3
>>
>>53195349
/groen/ is klote.
>>
Wie /tentamenstress/ hier?
>>
>>53195349
>groen ging naar mijn deel toe toen ik bezig was
>>
>>53195349
>>53195586
pijp mij lol
>>
>>53195579
Ik, Nederlandse Literatuur en Cultuur tot 1830 overmorgen.
>>53195586
Groen confirmed for shit teammate.
>>53195624
Sorry, als ik dan toch iemand afzuig, heb ik liever niet dat hij tussen de vetkwabben en schaamhaar zit.
Inb4 we are all fat, autistic faggelas on 4chan
>>
>>53195796

>Nederlandse Literatuur en Cultuur tot 1830
>>
>>53195796
>Nederlandse Literatuur en Cultuur tot 1830
>>
kanker 0 support aan mij (blauw)
>>
>dvw degene die ik voerde als laatste stierf
Voelt goed man.
>>
>>53195579

Ik. Probabilistisch ontwerpen, ik snap er de kanker van.
>>
>>53195081
wel erg repetitief he

2 vrije plaatsen oetz
>>
>>53195963
ja inderdaad oetz
maar daardoor halen we wel hogere scores :^)-
>>
Hoezo hebben mensen een stadsnaam?
Welke stad had ik vorige ronde? (ik was rood)
>>
File: rateer fysiek.jpg (52 KB, 409x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rateer fysiek.jpg
52 KB, 409x498
>>53193095
>>
>>53196027

das waar je IP vandaan werd getraceerd

volgens mij was jij Zaltbommel
>>
>>53196045
je ziet eruit als een turk
>>
>>53196027
ligt aan je ip oetz
http://www.tracemyip.org/

ik was enschede denk ik
>>
>>53195995
hoe heet ik? ik ben oranje nu

>>53196027
weet ik niet meer, breda is groen nu
>>
>>53196122
Amsterdam.

Ik ben groen, wat staat er?
>>
>>53196122
jij bent amsterdam

rood is kampen
en groen is breda
>>
>>53196099
Ja ik woon ook in Zaltbommel, ja.
Soort van cool ook soort van vaag.

Deze ronde doe ik niet meer btw.
>>
wat spelen jullie oetz
>>
File: belgium.png (79 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
belgium.png
79 KB, 640x400
>treinen staken
>snelwegen volgepropt
>bussen rijden nergens in de buurt

dan zal ik maar 40km fietsen zeker?
>>
>>53196349
Neem een gemotoriseerde tweewieler
>>
de neuk ik ging kkgoed waarom is het over
>>
File: kot.jpg (34 KB, 616x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kot.jpg
34 KB, 616x412
amai

>>53196290
>>53195081
>>
File: kapotnetjes.png (24 KB, 457x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kapotnetjes.png
24 KB, 457x388
Kijk dat is al een heel stuk beter.

>>53196192
>>53196122
Dat is raar want ik kom uit Amersfoort
>>
>>53196180
>>53196192
>020
rie

>>53196526
mijne klopt ook niet
>>
>>53195936
Ouch, das ruig maat. Veel succes. Hier een gebedje voor tijdens je examens:
In de naam van de vermoeide, naar vakantie verlangende en heilige student! Onze prof, die liefst zo ver mogelijk zijt. Vervloekt zijn uw examens. Maar... Uw examens komen. Uw theorie geschiede, in onze hersenen en daarna in de prullenmand. Geef ons heden een eerste zit en stuur ons niet terug in augustus, zoals wij u niet zullen lastigvallen in de vakantie. En leid ons niet opnieuw naar onze boeken maar verlos ons van die helse bladen. (ex)AMEN.
>>
>>53196526
>amersfoort

waar?
>>
>>53196349
Topkek
>>
>>53196602
Schothorst
>>
>>53196349
>België
>>
File: file.png (22 KB, 584x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
22 KB, 584x433
>>53196513
>>53196526
wie mist er nou
>>
nog 1 plek oetz
>>
>>53196779

ik ben utrecht, geen van die 2
>>
>>53196779
"Breda" oftewel ik :^), ik heb geen zin meer. Laat die arabier mijn plaats overnemen
>>
>>53196779
ik doe nog wel een potje mee oetz
>>
>>53196652
Het is de schuld van de Walen oetz, ik ben niet aan het miemen.
>>
Een tip voor jullie:

wanneer je de "Move the circle to the opposite side, avoid the blocks" spelletje krijg, doe GELIJK vóórdat de blokjes bewegen.
Scheelt je tijd en gaat het ook niet mis. Het duurt ongeveer een seconde voor die blokjes beginnen met bewegen.
>>
>>53196648
oei, daar ga ik misschien zaterdag heen
>>
>>53197045
Hoezo? Schothorst is de ghettowijk van Amersfoort op Kruiskamp na
>>
Nederbroeders, tis fijn geweest. Bedankt voor de 8/10 draad!
>>
>>53197130
ik bedoelde eigenlijk dat ik misschien naar amesfoort ga, als de 035 miet niet door gaat, centrum natturlijk
>>
>>53197198
Opkankeren kankerbelg
grapje dushi. Slaap lekker :3
>>
>>53197223
Jezus, wil je zo graag contact?
>>
>>53197223

hoeveel mensen komen er nou naar de 035 miet?

ik weet dat r 2 baarnanons zijn (en nog 1 waarvan ik niet zeker weet of ie hier paalt), 1 uit hilversum, 1 uit amersfoort en 1 uit soest
>>
>>53196988
kanker ik ben verslaafd
ik doe nog een allerlaatste potje mee en dan ga ik oetz
>>
>>53197223
Oh, de stad kan wel leuk zijn met genoeg alcohol. Veel chicks maar ook straatjongeren.

Maar ze storen je niet in Amersfoort zolang je hun ook niet stoort
>>
File: 1408631652610.jpg (195 KB, 500x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408631652610.jpg
195 KB, 500x484
Ik had mensen die zich niet deftig gedragen
> moslims
> hangjongeren
> daklozen

waarom kunnen ze niet weg? reeeee
>>
>>53197331
>hoeveel mensen komen er nou naar de 035 miet?
Ik kom misschien even langs, het is toch niet zo ver voor mij
>>
>>53197331
Wanneer
>>
>>53197374

Laatste keer dat ik in Amersfoort uit was waren er hoop vmbo/mboers, wel gezellige tijd oetz
>>
Deze is voor jullie jongens
https://www.prive2day.nl/advertentie/326/knappe-en-geile-man-ontvangt-en/
>>
Geen homo. GEEN HOMO.
>>
>>53197525
Deze was voor >>53197476 bedoeld...
>>
>>53197423
En ik haat kikkerpalers.
>>
>probeer zo zuinig aan te doen met mobiel internet want heb maar beperkte hoeveelheid
>zie dat ik gratis onbeperkt internet kan aanzetten
>>
laatste potje nog twee mensen nodig

http://team.forsvarsmakten.se/english/#/private/mTATCadYoP
>>
File: 1405600647072.jpg (47 KB, 684x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405600647072.jpg
47 KB, 684x576
>>53197599
> dkw
>>
>>53197309
ja
>>53197331
in het begin zouden mij en 3 andere komen, maar daar heb ik niets meer over gehoord.
>>53197445
kom gewoon
>>
W A T S K E B U R T
>>
>>53197756
>dvw geen gratis ov
>>
>>53197756
Ligt eraan, hoe sociaal gestoord ben jij? Hoe makkelijk maak jij praatjes met onbekenden?
Laat jij je krachtniveau zien?
>>
>>53197309
035 en 033 zijn niet zo ver van elkaar af. 10 minuten letterlijk
>>
File: 1452034712633.jpg (110 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452034712633.jpg
110 KB, 640x640
ik moest gaan oetz
sorry stan
>>
>>53197900
Als je bij Hilly centraal bent ja. Rest van het OV is hier bagger
>>
>>53197904
verdomme net nu utrecht erbij komt

slaap maar lekker met deze gedachte oetz
>>
>>53197970

dvw ik 2,5 uur moest lopen vanaf hilversum naar huis omdat r geen bus reed tot 10 uur

kanker ov
>>
>>53197823
met echte normaaltjes kan ik slecht overweg.
maar met koele kikkers lukt het prima.
vandaag heb ik bij een videospel alle muziek verwisseld
>>
>>53197970
Meeste treinen gaan langs centraal, dat is toch niet zo raar?
De stad is 5 minuten lopen vanuit Amersfoort CS of 1 minuut met de bus
>>
>>53197904
nee!
blijf!
>>
File: file.png (22 KB, 644x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
22 KB, 644x451
nou laatmaar dan
>>
>>53198010
Ik woon dichtbij het spoor gelukkig, geen gezeik met bussen

>>53198031
>met echte normaaltjes kan ik slecht overweg.
En half normaaltjes?

>>53198056
Ik heb het over de bussen in 035. Of het gebrek ervan.
>>
>>53198147

sorry amsterdam, morgen kunnen we wel n poging doen
>>
File: _20160106_231412.jpg (45 KB, 720x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_20160106_231412.jpg
45 KB, 720x416
Ik krijg vandaag ineens 400 euro overgemaakt, op een aparte loonstrook staat netto twk resultaat. Weet iemand wat dat is? Eindjaarsuitkering heb ik in december al gekregen, is dit soort winstuitkering ofzo?
>>
>>53198381
>In een loonstrook kan een herberekening voorkomen, bijvoorbeeld bij invoering van een CAO die ingaat op een datum in het verleden. We noemen dit een TWK-resultaat.
veel plezier drmee
>>
>>53198497
Oh, bedankt.
En bedankt vakbond
>>
>>53198296
goed oetz begin toch moe te worden

>>53197904
wel leuk plaatje oetz
>>
>>53198221
daar kan ik redelijk goed mee overweg
>>
>>53198637
Gelukkig dan maar, dan gaan we lekker kippetjes hosselen
>>
File: lRSkcBV.jpg (38 KB, 1440x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lRSkcBV.jpg
38 KB, 1440x900
>En toen was alles ijs
HBO & MBO dicht, maar de RUG is gewoon open om dan weer in de middag dicht te gaan
>>
>>53198681
voor jou en de rest die naar de miet wil
mij skype is jefrey, de met de kat
>>
File: 1452035096717.jpg (454 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452035096717.jpg
454 KB, 853x1280
>>53198545
>>53197974
;___;

b-bedankt oetz
>>
>>53198862
avatar flikkeren is tegen de regels
>>
>>53198862
heb je mijn bevel opgevolgd?
>>
File: 1424885364276.jpg (56 KB, 520x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424885364276.jpg
56 KB, 520x853
Wie is Emily? Kom op mensen ze is toch niet van een of ander kinderprogramma?
en die homo post's...
Vraag me af wat de gemiddelde leeftijd hier is.

Greetz Dart Vader
>>
>>53198924
hoezo is 77iq er eigenlijk nog dan oetz
>>53198935
welk bevel?
>>
Net de mond van me vod volgespoten
>>
>>53199074
BLIJF!
>>
>>53199255
Waarom heeft jouw hand een mond?
>>
>>53199074
geen flauw idee wie dat is ik kom hier amper :^)
>>
>>53199406
>
>>53199356
sorry anoniempje ik moet morgen vroeg op :3
>>
voor de 035 mensen
ik ga een skypegroep aanmaken

mijn account is fabian.bast1
>>
>>53199697
Voeg mij toe: EvoMorales
>>
>>53199697

heet je broer bart?
>>
>>53200400
>anoniemus xD

extreme doks xD
>>
Wacht eens even. Gaan jullie een miet houden?
>>
>>53199697
>mijn skype willen krijgen
Dacht het niet he
>>
>>53200484
XD
>>
>>53200400
wie ben jij?
klokkenluider
>>53200497
ja in hilversum
>>
>>53200484
waarom paal je dit
>>
>>53196290
Waarom zijn arabieren zulke laffe barbaren?
>>
File: rZbLSdx.jpg (370 KB, 1203x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rZbLSdx.jpg
370 KB, 1203x544
Welke kant op swipen jongens
>>
File: uQdeJY9.jpg (220 KB, 1193x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uQdeJY9.jpg
220 KB, 1193x687
>fysiotherapeut
>in volendam
>en dan voor zo'n kutding met merken een beetje popie jopie gaan doen
hoer
>>
File: Chick.png (3 MB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chick.png
3 MB, 1920x1200
>>
>>53200682
>180m
>lang
>>
>>53200682
positief
>>53200752
nee
>>
Wat hebben jullie negers vandaag gedaan?
>>
File: tRl4laK.jpg (368 KB, 1188x701) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tRl4laK.jpg
368 KB, 1188x701
Ze wil de worst jongens xD
>>
>>53200682
>swipen
>>
>>53200810

tinderdate geregeld, was makkelijker dan verwacht

verder wezen heffen en werken

vanwaar de proxy?
>>
>>53200812
Waar moet ik heen met een kom rijst?
>>
>>53200884
Hoe heb je dat gedaan?

Om aan de NSA te ontsnappen.
>>
Wat zeggen jullie op tinder? Ik heb wel eens dates gehad maar ben nu totaal inspiratieloos.
Geen zin om geïnteresseerde vragen te stellen
>>
>>53201019
Omdat het kan
>>
>>53200885

azië

>>53200954
>>53201006
door n hele domme openingszin te gebruiken en daarna direct te vragen (blijvende in dat thema) of ze wat wilde gaan drinken

waarom is dit zo makkelijk
>>
>>53201037
wat een kutsmoes
herinnering: je KUNT ook zelfmoordplegen.
>>
>>53201006
Ik heb van alles geprobeerd, nog nooit een reactie gekregen na 20 lucifers
>>
>>53201105
>herinnering: je KUNT ook zelfmoordplegen.
Klopt, maar daar heb ik geen zin in.

>>53201102
>azië
daar hebben ze genoeg rijst en geen febo

>waarom is dit zo makkelijk
Waarom is het zo moeilijk?
>>
>>53201102
Paal de eerste paar zinnen van het gesprek met dat meisje waar je nu mee gaat afspreken, familie
>>
>>53201102
>hele domme openingszin te gebruiken

>mijn broek is vies mag ik in die van jou?
>>
Wat kan ik voorstellen om op een tinderdate te doen, of laat ik dat over aan haar?
>>
vola qvWeET voor nl sletjes
>>
File: eykUxen.jpg (252 KB, 864x923) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eykUxen.jpg
252 KB, 864x923
Suus je gaatje tussen je benen is echt sexy hihi
>>
File: PlV9PlT.jpg (155 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PlV9PlT.jpg
155 KB, 640x1136
>>53201259

kijk ns aan
>>
>>53201415
Jij gaat het niet maken
>>
>>53201484
Help me liever.
>>
File: 1452119090923.jpg (26 KB, 500x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452119090923.jpg
26 KB, 500x367
>>
Kunnen jullie wel een "ik gevoel" ontwikkelen? Kunnen jullie een speciaal sneeuwvlokje persoonlijkheid ontwikkelen?
Ikzelf van niet. Ik zit de afgelopen jaren gewoon helemaal niets anders te doen dan een beetje gamen, een filmpje kijken en een chipje eten. Ik ontwikkel nergens gevoelens of passies voor zoals anderen dat kunnen.
>>
>>53201259
>>53201470

ohja ff toelichten - ze had n foto waarop ze in fietskleding was, vandaar

>>53201415
gewoon in n simpel cafe wat gaan drinken, als t goed gaat daarna ergens wat lunchen (in t geval dat je in de middag gaat)
>>
>>53201470
Snel ter zake. Prima.
Ik lul altijd te lang

>controleer deze ik ben geen robot controle trouwens
>>
>>53201470
hallo dirk donderlul
>>
>>53201641
je moet jezelf uitdagen, msischien doe jij dat met je spelletjes en ben je daar erg goed in geworden
>>
>>53201695
Huh wat
>niet na het drinken in cafe gaan neuken
>niet daarna gewoon bij iemand thuis afspreken om te neuken
>>
>>53201750

hangt van t type persoon af, anon, daar krijg je tijdens je gesprek wel gevoel voor welke daar wel voor in zijn en welke niet
>>
File: 1452119760570.jpg (32 KB, 500x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452119760570.jpg
32 KB, 500x340
>>53201105
>>
>>53201695
Ik ga niet graag naar cafes, maar eten moet iedereen. Zal ik dat maar meteen voorstellen?
>>
File: 1JmIPyt.jpg (212 KB, 907x921) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1JmIPyt.jpg
212 KB, 907x921
Neukbaar of neukbaar?
>>
>>53201621
Hint: als je denkt dat je het aan vrouwen moet overlaten snap je al totaal niets van wat vrouwen willen
>>
>>53201844

>"luie mensen be like"
>vervolgens een normaal plaatje van haarzelf waarbij ze niets vertoont wat luis is

dom wicht
>>
>>53201844
Ik haat die teksten erbij altijd.
Zet er dan gewoon niks bij
>>
>>53201844

>Nova College Haarlem

Ja, maar misschien wel te jong voor me
>>
>>53201896
Maar ik ben een europeaan van 1,90 meter in Bolivie. Hier moet het wel lukken.
>>
Wat doe je met meisjes zoals deze? Zucht.
>>
>>53201844
h-heb je meer fotos van haar
>>
>>53202224
>gebeurt
Dat wijf wil je toch niet
>>
>>53202224
tip - zet de blauwe vinkjes uit, krijg je ook geen gekanker met 'waarom heb je niet gereageerd?'
>>
>>53202325
of dit is een hele lelijke foto of ze had haar foto gefotowinkeld oetz.
>>
>>53191849
Zeker veel gefeest
haahahaahahahahahahahah
>>
>>53202330

ook uitzetten wanneer je het laatst online bent geweest - dat heeft me van veel koppijn verlost
>>
File: Topkek.png (995 KB, 772x996) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Topkek.png
995 KB, 772x996
>>53201990
Hahahaha zit al de hele tijd naar die lelijke vlag te staren JA zeker doen tinder in Bolivia HAHAHA
>>
>>53202455
z is brak
>>
>>53202455
>hij weet niet wat makeup is
maar lekker lichaam nog wel
>>
>>53202494
Kleine lelijke mensen. Hier moét het lukken.
>>
normaaltjes ga weg
>>
>>53202507

gewoon doen, anon - je hebt niks te verliezen, plus hoe vaker je dit doet hoe natuurlijker het voelt
>>
File: 1426106591464.gif (1021 KB, 259x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426106591464.gif
1021 KB, 259x243
>>53202603
Normaaltjes!? Waaar?
>>
>>53202224
I-is anon moord?
>>
>>53202961
Wat bedoel je neger
>>
Ik voel me weer zo Danny de Munk vannacht.
>>
>>53203168
hoi Danny
>>
File: Mmm... Melk.jpg (3 MB, 4368x4862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mmm... Melk.jpg
3 MB, 4368x4862
>>53203168
Ik voel me weer melk vannacht.
>>
>dvw ik geen eens een vriendin meer wil
>dvw ik niet eens weet wat ik wil

wie kent deze voel? ik ben liever >dvw0vd dan dit, ik weet niet eens wat me blij zou maken
>>
Kanker lekker oetz
>>
File: Feels.jpg (489 KB, 656x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Feels.jpg
489 KB, 656x788
>>53203446
Dit?
>>
File: pad123- blij.jpg (25 KB, 480x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pad123- blij.jpg
25 KB, 480x424
>>53203524

>dvw er altijd een miem is om je gevoelens te beschrijven
>>
File: 2ZCmk9S.jpg (460 KB, 1510x866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2ZCmk9S.jpg
460 KB, 1510x866
>>
IK WIL GEWOON DAT ER IEMAND VAN ME HOUDT VERDORIE
>>
Ik zou graag normaal zijn, maar tegelijk wil ik ook geen normaaltje worden die elke dag moet gaan werken.

>dvw drempel naar professionele hulp te groot
>>
>>53203690
Hoe wil je dat professionele hulp je helpt?
Een beetje over je gevoelens lullen kan je toch niet echt helpen denk ik. Ik zou me alleen nog zwakker voelen.
>>
>>53203690

Als je geen professionele hulp wilt inschakelen, ik lever amateuristische hulp tegen een professioneel prijsje
>>
>>53203601
waarom zijn vrouwen boven de 30 zo smerig
>>
>>53203850
Lullen bij een psycholoog of psychiater zou niets oplossen, maar een psychotherapeut kan je wel helpen met enkele dingen. Of iemand die je helpt met een voedings en bewegingsplan zodat je er minder gaat uitzien als een loser.
>>
>>53203981
# bellen #
>>
Ik ga Ronin 1998 kijken, hoe jaloers zijn jullie
>>
>>53204249

leuke film, goeie achtervolgingsscenes
>>
>>53204315
JOUW MENING INTERESSEERT MIJ NIET
>>
>>53203601
>#yolo
>Muziek: house
>roken
>moeder
>spontaan
>hot
>Durf jij het aan ga er dan voor
Wat bezielt mensen om dit anno 2016 nog op hun profiel te zetten?
>>
>>53204337
Gregor verraadt team, Sam en Vincent winnen uiteindelijk. Rest dood.
>>
>In de Turkse stad Izmir heeft de politie een fabriekje ontdekt dat op grote schaal nepzwemvesten produceerde. De vesten, gemaakt van materiaal dat niet blijft drijven, werden verkocht aan vluchtelingen die de oversteek naar Griekenland willen maken.

tiptopkek zijn die turken toch nog ergens goed voor
>>
>>53204588
Leuk geprobeerd schijthuid maar verder dan gregor heb ik niet gelezen omdat ik jullie strondhuid fratsen ken, bovendien ken ik de karakters in de film nog helemaal niet
>>
>>53204606
:^) dat is gewoon opzettelijk moord
>>
>>53204681

Vast en zeker, geniet van de film.
>>
>>53204606
Sam en Vincent zijn winnende huurlingen, nadat ze allemaal door Gregor zijn verraden. Rest dood.
>>
Iemand "How to make a murderer" gezien? Hoe kan de rechtbank na zoveel bewijzen nog steeds zeggen dat de verdachte schuldig is?
>>
File: 13.jpg (289 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.jpg
289 KB, 1920x1080
>ze denken dat ik me mijn film laat verpesten door blind te lezen
krijg elleboogkanker en sterf langzaam
>>
File: haha.jpg (48 KB, 332x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha.jpg
48 KB, 332x301
>>53204981

jij bent kankerboos koek, ik heb je wel te pakken gekregen :^)
>>
>>53204981
spoilers zijn toch niet zo erg?
ik vind gewoon dat sam wint
>>
>West-Friesland
>ligt niet in Friesland
???????
>>
>>53205208

>Sam (Robert de Niro) winnende huurling
>verraden door Gregor

????
>>
>>53205181
Ik ben kankerboos dat ik nog steeds op jou reageer, ik ben boos Geert het endlösung nog niet in gang heeft gezet, ik ben boos dat jij hier leeft, verder ben ik heel blij en gelukkig
>in4dat hurr durr jij boos
>>
>>53205335

>zo boos zijn dat Deirdre (die chick in de film) aan het eind verdwijnt (je ziet haar niet doodgaan)
>>
>hij gaat er nog steeds vanuit dat ik hem niet heb gefilterd
kankerachterlijk zijn die poephuiden
>>
Deirdre (wijf in film) verdwijnt aan het eind (je ziet haar niet doodgaan).
>>
>>53205479
duurde nog lang voordat je filterde oetz
>>
File: 1450787711714.png (295 KB, 664x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450787711714.png
295 KB, 664x442
>>53205479
Ik mag arabieren niet, maar man, wat ben jij boos
Ga even rustig zitten, tel tot tien, drink een glaasje water
>>
File: boger.png (26 KB, 514x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boger.png
26 KB, 514x352
>zo gekontpijnigd zijn

godverdomme ik wilde niet zo ver gaan
>>
>>53205529
Ik lees al niet verder meer dan eerste woord, maar blijf het maar proberen
wist je trouwens dat mohamed een pedofiel is? Hij zat aan kleine meisjes
>>
Jongens ik laat constant scheten, wat is er mis met mij?
>>
Jongens hoe krijg ik een vriendin? Zoals Deirdre, die verdwijnt maar niet sterft aan het eind.
>>
>>53205593
Je hebt kanker
>>
>>53205593
je bent een vies ventje
>>
>>53205581
>zelfdeflikker gespot
verklappertje proberen te spelen en >jij boos palen begint eentonig te worden, ga aan een klein meisje zitten zoals mohamed deed
>>
>>53205957
Where exactly in Europe are you?
>>
>>53205979
the dry part
>>
>>53205999
What country?
>>
File: 1451077271675.jpg (180 KB, 1063x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451077271675.jpg
180 KB, 1063x1600
>>53205957
ik ben geen vieze arabier
maar ik vind het wel grappig dat jij zo boos wordt hihi
>>
>>53206024
>weer een jij boos paal
hihihi mohamed was toch echt een pedofiel
>in4dat nóg een jij boos paal
>>
>>53206024

>vieze

onbeleefd ;_;
>>
File: 1446148361816.gif (1 MB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446148361816.gif
1 MB, 400x225
>>53206097
jij boos

>>53206189
viezerd
>>
File: killmefam.jpg (18 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
killmefam.jpg
18 KB, 240x240
>>53206210
>>
>>53206189
Eerlijk habibi, waarom doen jullie arabieren zoveel eau de parfum op?
Ik kan echt niet ademen in de buurt van een persoon met midden oosters uiterlijk
>>
>>53206253

Geen idee eigenlijk, waarschijnlijk is het gewoon weer een statussymbool net als een mooie horloge o.i.d. Veel mensen weten weinig of van matiging.
>>
nieuwe draad

>>53206351
>>53206351
>>53206351
>>
Er is ontzettend veel zelfdeflikkerij de laatste 20 paals hier
>>
>>53206355
Nieuwe draad
>>
File: Faggot id.gif (126 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Faggot id.gif
126 KB, 720x480
Thread replies: 324
Thread images: 52
Thread DB ID: 387666[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.