[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 327
Thread images: 119
File: 1443624181920.gif (2 MB, 251x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443624181920.gif
2 MB, 251x240
edycja kotka bawiącego się z małą sową w taki oto sposób który sugerowałby napad na niewinnego ptaka jednak w ostatnim momencie wszystko wskazuje na to iż jest to wyłącznie zabawa a kotek i sówka są dobrymi przyjaciółmi i czują dobrze rzaby
>>
File: 52336689_p0.jpg (636 KB, 740x1035) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52336689_p0.jpg
636 KB, 740x1035
ANIME
>>
pierwszy za reich
>>
File: image.jpg (210 KB, 600x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
210 KB, 600x664
WYDARZA SIĘ

https://twitter.com/hashtag/HelpGermanyDefendDemocracy
>>
>>53134918
nie bój się fritz, obronimy ci demokrację
>>
P E T R U
E
T
R
U
>>
File: CX9mJh5WkAEwCmg.jpg (55 KB, 490x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CX9mJh5WkAEwCmg.jpg
55 KB, 490x345
>>53135031
czas coś z tym zrobić, nie możemy biernie się przyglądać, gdy Niemcy tracą wolność
>>
Alizee czy Lena zuchy???
>>
>>53135262
jaka lena
>>
What is happening in Poland right now?
>>
>najniższe bezrobocie w kraju
>świeckie, lecz szanujące tradycje
>80% poparcie dla platformy i petru
>postępowe, progresywne, zarządzane przez fachowców
>protestancka etyka pracy

dlaczego jeszcze nie jesteś Poznaniakiem?
>>
>>53135262
Rei
>>
>>53135379
hajime!
>>
>>53135362
zapomniałeś o dobrych pyrach u volksdeutschów
>>
>>53135481
tyle pyrek ile chcesz
>>
File: 1447405119339.jpg (1 MB, 2560x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447405119339.jpg
1 MB, 2560x1440
>interesuję się historią
>polityką
>filozofią
>kulturą
>>
>>53135520
witam barbarzńce
>>
>>53135362
>bądź w Poznaniu przejazdami
>dosłownie jednego dnia jak byłeś była demonstracja KOD-u
>innego jak byłeś jakiś debil wrzucił petardę do studzienki

może nawet dzieliłem pociąg z tymi robakami

ja chcę szanować za powstanie wielkopolskie i w ogóle

ale strach się bać w tym zjebanym mieście
>>
File: 1444853812034.jpg (80 KB, 446x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444853812034.jpg
80 KB, 446x602
>>53135344
winter 2bh
>>
File: 1441296425818.png (529 KB, 1015x1527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441296425818.png
529 KB, 1015x1527
>>53135362
tak bardzo szanują tradycje, że ich prezydent nie poszedł na rocznice powstania, ale za to bawił się na manifestacji koderów
>>
>>53135362
>tug Kraków
>latarnia cywilizacji posród ciemnogrodu PiS
>>
ja pierdolę, anoni

czy jest jakieś fajne miasto z tych największych? czy wszystkie są splamione?
>>
File: 1442521982791.png (1 MB, 1280x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442521982791.png
1 MB, 1280x1080
Jakie baje /polska/ planuje oglądać w sezonie zimowym?
>>
File: 1441477027333.png (497 KB, 533x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441477027333.png
497 KB, 533x627
http://wpolityce.pl/polityka/277111-der-spiegel-w-1981-r-polska-jest-zagrozeniem-dla-europy-der-spiegel-w-2016-r-polska-jest-zagrozeniem-dla-europy-nawet-autorzy-tych-strachow-nazywaja-sie-tak-samo
>>
File: 1423657106298.jpg (462 KB, 500x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423657106298.jpg
462 KB, 500x700
>>53134907
ANIBE
>>
>>53135850
Pora na przygodę
>>
>>53135813
nie napiszę ci, bo mi tu jeszcze przyjedziesz robaku-poz****aku
>>
File: pokryszkin.png (68 KB, 320x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pokryszkin.png
68 KB, 320x400
>>53135850
nic nie obejrzę bo idę do woja
>>
>>53135312
99 baloników
>>
>>53133819
>>53134918
Zabij się normicki śmieciu.
>>
File: 1434130855240.png (340 KB, 398x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434130855240.png
340 KB, 398x582
>>53135850
PSO2 The Anime
>tug lepsze CG niż w tym nowym Berserku
>>
>>53135704
też pochodzę z krakowa i zdaję sobie sprawę że u nas jest wielu debili jak ty.
>>
File: kek.jpg (20 KB, 704x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
20 KB, 704x396
>>53135905
>>
>>53135850
nie ma kurwa nic ciekawego
obejrze po odcinku
>shoujotachi wa kouya wo mezasu
>dagashi kashi
>koukaku no pandora
>mahou shoujo nante mou ii desukara
i pewnie na tym sie skończy
>>
>>53135680
pozytywistyczne działanie u podstaw, zamiast pustych symbolicznych gestów. wielkopolska tradycja w najczystszej postaci.
>>
>>53136061
dodam jeszcze, że wsród moich kolegów, którzy głosowali na po i bronka, większosć była bezrobotna, a jeden nawet nie miał matury.
>>
File: photo.jpg (149 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo.jpg
149 KB, 900x900
Czemu Wielkopolska musi być tak chujowa? Czemu Śląsk musi być taki chujowy? Czemu Pomorze musi być takie chujowe? Czemu Zachód musi być taki chujowy? Czemu okolice Warszawka musi być taka chujowa? Czemu okolice Warszawki muszą być takie chujowe? Czemu Kraków musi być takie chujowe?
>>
>>53135865
>polska-jest-zagrozeniem-dla-europy
>europy
>rasy
>wiary

hun nigdy się nie uczy
>>
>>53135865
zgadzam sie
>>
>>53136591
znowu report za omijanie bana
>>
>>53136591
Bogu dziękować opina zmarłych ma małą wartość
>>
>>53136645
raportowanie raportów narusza regulamin, zgłaszam.
>>
>>53136479
Mongolskie geny.
>>
loszka wróciła, a nawet nie zdążyłem zjechać na ręcznym do 2d, eh zuchy
>>
>>53136789
Zjedź przy loszce, jak kocha to zrozumie.
>>
File: ermkvc.jpg (124 KB, 1280x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ermkvc.jpg
124 KB, 1280x544
>>53136789
>>
>>53135865
>Najpierw Węgry, teraz Polska. Europa Wschodnia staje się coraz bardziej podobna do Rosji: autorytarnej, ograniczonej, rasistowskiej. Czy Europa ma jeszcze czas czekać z modernizację tych zapóźnionych? Albo potrzebujemy Unii, lecz bez Wschodu?
- Jakob Augstein

oszywiscie
>>
>>53136662
o co chodzi z tym memem?
>>
>>53136958
koreańczycy jedzą psy
>>
>>53136740
k
>>
File: uczucia koriabskie.png (41 KB, 1076x1354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uczucia koriabskie.png
41 KB, 1076x1354
>>53136958
chodzi o to, że napiłeś się wódki na studniówce bo cie koledzy podpuścili
organizm nie był na to gotowy i cię popierdoliło, od czego zmarłeś
>>
File: wielki przywódca.jpg (27 KB, 447x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wielki przywódca.jpg
27 KB, 447x447
>>53137001
>koreańczycy jedzą
>>
>>53137115
>jak psy
>>
>>53135865
Słabo. Czytalem (niestety przez goglowy translator) na jakies niemieckiej gazecie ze jestesmy wiekszym zagrozeniem dla Europy niz ISIS.
>>
>>53135362
Wasz prezio dalej robi umizgi do cyganów?
>>
>>53137115
jedna z zabawniejszych rzeczy w internecie:

http://www.krld.pl/krld/index
>>
>>53137247
>przetłumaczone dzieła Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila

zacnie
pora zanurzyć się w lekturze
>>
>>53137232
Poznań jest miastem otwartym na wszelkie mniejszości, inności, odmienności, miastem którego władze poprą każdą mniejszość, bo to dwudziesty pierwszy wiek i Europa, a nie jakieś śmieszkowanie w internecie.
>>
File: 1451865316017.jpg (134 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451865316017.jpg
134 KB, 1280x1280
>>
File: 1449756511797.png (128 KB, 237x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449756511797.png
128 KB, 237x218
>>53137575
>/rzeczpospolita polska/
>pojawia się tu wafel

idź do /fr/ płakać że nie masz gf
>>
>>53137575
wypierdalaj szwabie
>>
>>53137531
ostatnio się nawet jacyś cyganie byli w centrum handlowym, baby też

była krew i w ogóle

ktoś musi zrobić porządek w P*znaniu bo mnie zaczynają wkurwiać te wszystkie szmaciarskie inby
>>
File: 1451326175527.jpg (61 KB, 541x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451326175527.jpg
61 KB, 541x604
>>53137617
Zostaje tutaj.

I don't even complain that much about it senpai.
>>
>>53137617
>>53137624
dajcie mu spokój, może ma zły humor
>>
Somebody here watches autostopem na kołymę?
>>
File: 1446732403795.jpg (46 KB, 604x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446732403795.jpg
46 KB, 604x402
>>53137713
mieszka w jebanej Belgii

jak można mieć zły humor mieszkając w kraju pierwszego świata

>>53137745
a пoчeмy cпpocил
>>
>>53137668
>Przez ponad kwadrans trwała bójka dwóch grup Romów w Galerii Malta. W bijatyce uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Te ostatnie były najbardziej agresywne. Okładały się po głowach pięściami, torebkami oraz różnymi przedmiotami, które znalazły się w zasięgu ich rąk.
>>
>>53137707
kartofelka moja kotfu
>>
what part of poland has the most pure girls?
>>
>>53137847
śląsk
>>
File: 1449010300196.jpg (433 KB, 1379x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449010300196.jpg
433 KB, 1379x1920
>>53137847
Chicago, IL
>>
>>53137828
właśnie czytam komentarze na wykopkach i musiałem minąć paru wykopków jak byłem z dziewczyną

to dziwne uczucie, nie wiem co o tym myśleć
>>
File: 1451865445980.jpg (35 KB, 604x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451865445980.jpg
35 KB, 604x531
>>53137775
>jak można mieć zły humor mieszkając w kraju pierwszego świata
To rodzina.
>>
>>53137828
>sugerowanie, że Polacy nie odpierdalaja takich samych inb
>>
>>53138211
co rodzina
>>
File: agowno.jpg (44 KB, 578x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
agowno.jpg
44 KB, 578x391
>>53138256
>>
>>53138256
This senpai.
>nie być memewładca
>2016
>>
>>53138345
try again in english

i didnt understand
>>
File: 1449068612697.jpg (44 KB, 540x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449068612697.jpg
44 KB, 540x719
>>53137880
from chicago, can confirm.
>>
File: 1447942376937.jpg (597 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447942376937.jpg
597 KB, 800x800
>>53138408
Kurwa dam ci w kość.
>>
>>53138485
za karę nie ma majonezu
>>
>>53138485
próbuj , jesteśmy twardzi i nasza ferajna też
>>
File: 1447876181509.jpg (12 KB, 211x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447876181509.jpg
12 KB, 211x212
>>53138588
>ruining my gains
>>
>>53138345
przypomniało mi się
>Tylko jestem pół polak ale czuje cały gówno
>>
File: 1447323541965.jpg (53 KB, 597x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447323541965.jpg
53 KB, 597x503
>>53138736
>being a gymhomo
>>
File: 1450325772379.png (461 KB, 685x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450325772379.png
461 KB, 685x324
>>53138774
>pol polak
Niezła próba.
>>
File: fam.png (832 KB, 876x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fam.png
832 KB, 876x617
>>53138782
Czemu nie.
>>
File: 1442664125976.jpg (131 KB, 1100x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442664125976.jpg
131 KB, 1100x914
>>53138774
>pół polak pół człowiek
>>
>>53138345
>memewładca

o kurwa
dobre słowo

t. polonista
>>
File: 1433976870004.png (605 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433976870004.png
605 KB, 1280x720
>>53134907
>>53135880
ANIKUKURYKU
>>
File: 1441309279305.jpg (13 KB, 334x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441309279305.jpg
13 KB, 334x397
>>53138914
>that shit-tier sternum
>>
File: 1451812051128.jpg (21 KB, 444x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451812051128.jpg
21 KB, 444x444
>>53138954

>>53138968
Siema.
>>
>>53138925
>on był prosty studentas
>>
File: korea2.jpg (342 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korea2.jpg
342 KB, 960x1280
>tug nigdy nie będziecie koreańskim kucem z takim ryjem
>>
File: Isshiki.png (496 KB, 599x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Isshiki.png
496 KB, 599x765
>>53138968
iroha or death
>>
File: oldy1.png (1 MB, 1452x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oldy1.png
1 MB, 1452x817
>>53138983
Show me yours.
>>
File: me.jpg (71 KB, 418x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
me.jpg
71 KB, 418x437
>>53139117
>>
>>53137775
Йa c пoльщи aфтocтoпeм нa кaмчaткe
>>
File: 1431874401096.jpg (188 KB, 477x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431874401096.jpg
188 KB, 477x530
>>53139154
Ladny meme.
>>
File: 1438079737934.png (187 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438079737934.png
187 KB, 409x409
>autko 1.8 turbodiesel z 2003
>wypierdol katalizator bo już zapchany a nowe są drogie
>przyrost mocy i ciekawszy dźwięk wydechu
czuć dobrze
>>
File: 1444430586811.png (168 KB, 748x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444430586811.png
168 KB, 748x756
>>53136061
>>
>>53139154

Testo wypierdalaj z powrotem do USA
>>
>>53139216
tłumik jeszcze wyjeb
>>
>>53139274
bez tłumika zwracałbym na siebie uwagę a tak jestem pod radarem.
ot zwykłe auto.
>>
Lads I need help.

I'm only staying for 6 months in your country but I need Internet for my place.

Thing is, there's no cable in my building so I'm stuck with those assholes at Orange.

And not only they make me pay extra for the "cost of the line" but they want to make me pay for everything I still own if I break my contract earlier ?

Is there any other ISP or solution that I'm not aware of ?
>>
ANONKI PROSI SIĘ O WYPEŁNIENIE
http://strawpoll.me/6458631
>>
>>53139951
>there's no cable in my building
Do you live in a barn?
>>
>>53140245
No, that's the thing, I'm right in the center of the city.

I've been to UPC and Netia and they both said that to me.
>>
>>53140296
do you live in kamienica or post commie block?
>>
>>53140479
Not really, the building is pretty decent. But I'm surprised they didn't fix that on such a busy/pricy street.
>>
>>53140574
Well if both UPC and Netia said fuck you then you're left with Orange aka Baguette.
>>
>>53140140
KIELCE
I
E
L
C
E
>>
>>53140677
We'll I think I'll look on a cable map on the internet just to be sure, but otherwise I'm seriously considering taking a years contract with Orange and then emptying my bank account when I leave the country.
>>
File: 1451492586708.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492586708.jpg
21 KB, 248x249
>>53141111
Ładnie zuchu
>>
>>53141219
>emptying my bank account when I leave the country
Are you from outside the EU?
>>
File: dd.jpg (18 KB, 512x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dd.jpg
18 KB, 512x288
Petru
>>
>>53141219
http://www.play.pl/oferta/play-internet/internet-na-karte/
>>
File: 1396111741430.png (496 KB, 640x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396111741430.png
496 KB, 640x425
>>53141242
>>
>>53135344
Many bad things. Our new gov is extreme on putting lid on every freedom there is. There are people who like to lick boots of our new gov out of fear or simply because stupid.
>>
>>53141382
No, but I opened an account in zlotys here.
>>
File: 1448804333374.jpg (1 MB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448804333374.jpg
1 MB, 1600x1200
>bl*kowiska
>>
>>53142055
Cyferki potwierdzają
>>
File: 1448716679740.jpg (37 KB, 449x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448716679740.jpg
37 KB, 449x546
>>53142221
>2221
O kurwa.Prawie.
>>
>>53141776
If I understood correctly there's an offer with 45zl per month for unlimited internet. That sounds good. But is it a contract or a monthly top up ?
>>
>>53142187
najgorsze jest to że nawet nie przesadzasz.
>>
File: 1443899422478.jpg (202 KB, 641x804) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443899422478.jpg
202 KB, 641x804
>przychodzi ksiądz po kolędzie
>"anon a ty dalej z rodzicami stary koń po studiach czemu wróciłeś z Białegostoku"
>tłumaczę że z moim wykształceniem nie ma pracy a nie będę korpośmieciem żyjącym sam w gównobloku
>"to może poszukaj dziewczyny najwyższa pora"
>tłumaczę że szukałem niejednokrotnie
>"nie martw się zasługujesz na kogoś"
>tłumaczę że to nie kwestia zasługi tylko konkurencyjności
>"to wstąp do seminarium hehe potrzeba nam powołań"

anoni
http://strawpoll.me/6459133
>>
>>53142164
Well then they'll make you pay either way. EU nations cooperate about that.
>>
>>53142361

wstępuj kuhwo
ja też się przymierzam
będę legendarnym księdzem weedman'em kopcącym gandę i chłeptającym wódę przed każdą mszą
>>
>>53142272
seems like, which is fine. But ask them about transfer speed.
>>
>>53142378
Well shit, I had no idead they could actually do that.

>>53142635
tbqh speed isn't my main concern, it's mostly quantity, because I made some measurements and I easily reach around 100Gb per week.
>>
Where are you from, mysterious foreigner?
>>
a macie link do nieletnich
>>
>>53142799
Turkey
>>
>>53142854
>>>/nieletniecom/
>>
>>53142742
There's not cap limit on broadband in Poland. That only happens in meme countries like USA or Australia.
>>
>>53142361
Wstąp, po 6 latach celibatu młode ładne dewotki z oaz będą do ciebie ciągnąć jak muchy do gówna.
>>
>>53142361
od wejścia do święceń nie masz dostępu do komórki i internetów
>>
>>53142890
You'd actually be surprised by the number of T*rkish exchange students here.

>>53142945
We're talking about 4G LTE here.
>>
skad sie wziela w polsce ksywa danon w ogole
>>
>>53143227
masz tu swoje (You)
>>
>>53139951
cost of the line is regular fee if you use ADSL internet and you have no phone. you either pay cost of the line + internet or phone + internet. your best chance is to get radio internet, you put antenna outside and its done.
>>
>>53143348
no kurwa sam nie wiesz debilu
>>
>>53143227
mówiłem ci już, że od anonów, którzy zaspokajają twój głód wiedzy
ja np. teraz zostałem danonem w twojej kwestii
>>
File: 53947025_p14.png (375 KB, 620x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53947025_p14.png
375 KB, 620x850
>>
>>53143503
pojebany nonsens, z jakiego angieslkiego słowa to tłuamczyliscie znowu?
>>
File: 53869115_p0.jpg (544 KB, 1024x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53869115_p0.jpg
544 KB, 1024x1500
>>
File: 1.jpg (125 KB, 520x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
125 KB, 520x507
>>
>>53143197
I actually use internet from that offer and it's great.
It works like a normal prepaid, so no contract. All payments are fully optional. Speeds are fine, I get ~30Mbps speeds most of the time.
That 45 zł unlimited internet offer is actually unlimited. I reach around 300gb per month and I have no problems with it so far.
>>
>>53143670
danones (głód wiedzy po łacińsku)
>>
>>53143785
skisłem, a znasz cwelus z lacinskiego anonimowy uzytkownik na chinskiej stronie anime ktory klamie
>>
Pytanie do femanonów - jaki polityk wam się najbardziej podoba? Mi i większości moich koleżanek Rysiek Petru - sama nie wiem czemu - po prostu ma to coś.
>>
>>53143754
Well that's exactly what I need.

One last question : do you use the USB dongle they provide ?

Because I'm considering getting my own 4G routeur since I'm short of USB ports and I like having WiFi on my phone.
>>
>>53143670
no na logikę. danio niszczy głód, jest robione przez danone, słówko pasuje. wilgotniutki polski mejmej
>>
>>53143785
>>53143871
https://pl.glosbe.com/la/pl/danones
>>
>>53143889
nah, I have some random huawei dongle, but 4g router should also work fine
>>
>>53144082
well meme'd
>>
File: 1450577380402.jpg (135 KB, 501x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450577380402.jpg
135 KB, 501x585
>>53144269
>>
File: flygon.png (55 KB, 207x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flygon.png
55 KB, 207x178
zuchy czemu flygon taki chujowy ale soczysty tułów ma
>>
wale papieża
>>
>>53144565
do czego zuchu?
>>
File: 1430527251882.jpg (843 KB, 868x1228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430527251882.jpg
843 KB, 868x1228
>>53144565
chwale*
>>
>>53144523
czy to te słynne indyki?
>>
File: 1451085957615.jpg (88 KB, 687x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451085957615.jpg
88 KB, 687x960
>>53144716
Jak już znajdziesz to zapostuj w /polsce/ ten sos
>>
>>53144565
konia*
>>
>>53144800
co ty pierdolisz dzieciaku CO TY KURWA
>>
kto /stulejka/ tu, i jak byl seks
>>
File: 1451764157596.png (43 KB, 564x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451764157596.png
43 KB, 564x419
>tug nigdy nie będziesz muzułmaninem i nie będziesz miał młodej, dziewiczej i oddanej żony

ech żbsz zuchy w Polsce do wyboru głupia dupa, feministka i starsza działaczka lewicowa na doktoracie z kulturoznawstwa - wszystkie ruchane

nic dziwnego że dzieci się nie rodzą
>>
>>53144800
ja pierdolę czy to ci słynni hejterzy indyków? ile ty masz lat dziecko, 10?
>>
File: DSC_6380 Copy.jpg (603 KB, 1208x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_6380 Copy.jpg
603 KB, 1208x800
opinie na temat warszawskiego skyline?
>>
>>53136443
Czemu jesteś taki chujowy?

A tak bez wędkarstwa, to jaka część Polski tobie odpowiada?
>>
>>53144565
*chwalę
>>
>>53145273
wyśmienity
>>
>>53144923
>/stulejka/
miałem jakoś do wieku 6 lat
>>
>>53145275
może Łemkowszczyzna
>>
>>53145273
na chuj to postujesz codziennie
każdy wie że chujnia i trzeci świat
>>
>>53142361
>>tłumaczę że z moim wykształceniem nie ma pracy a nie będę korpośmieciem żyjącym sam w gównobloku
#szlachtaniepracuje c'nie
>>
>>53145273
przepraszam czego
>>
>>53145411
sztucznego horyzontu
>>
File: 1412882755041.jpg (40 KB, 312x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412882755041.jpg
40 KB, 312x500
>>53145382
Nie wydaje mi się, zuchu.
>>
File: 330Flygon_Dream.png (28 KB, 397x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
330Flygon_Dream.png
28 KB, 397x517
>>53144523
>Ground Dragon
>Ruchany na stojąco przez nawet największe gówno z lodowymi atakami
Nigdy nie rozumiem dlaczego ktokolwiek z chociażby połową mózgu chciałby Flygona, przecież to nawet ładnie nie wygląda.
>>
File: icon_003_05.jpg (32 KB, 100x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
icon_003_05.jpg
32 KB, 100x100
>>53145273
Taka sama jak wczoraj, przedwczoraj i jak pierwszy raz padło to pytanie
>>
codzienne przypomnienie żeby nie dawać (You) kori*bowi
>>
>>53145579
bojkowszczyzna?kurpie?beskidy?puszcza białowieska?
>>
File: 1439683625116.webm (1 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439683625116.webm
1 MB, 960x540
21:50 You caught a Pokemon! (Voltorb).
21:50 You already hold six pokemons, your new pokemon will be teleported to the Pokemon Center!
21:50 You've wasted: 13 Great Balls and 6 Saffari Balls to catch it.
21:50 Sorry, your poke ball broke.
21:50 Sorry, your poke ball broke.
21:50 Sorry, your poke ball broke.
21:50 Sorry, your poke ball broke.
21:50 Sorry, your poke ball broke.
21:50 You got 3 lost present from it.
21:51 Sorry, your poke ball broke.
21:51 Sorry, your poke ball broke.
21:52 Sorry, your poke ball broke because it was too weak for this Pokemon, try another one.
21:52 Sorry, your poke ball broke.
21:52 Sorry, your poke ball broke because it was too weak for this Pokemon, try another one.
21:53 Sorry, your poke ball broke.
21:53 You caught a Pokemon! (Voltorb).
21:53 You already hold six pokemons, your new pokemon will be teleported to the Pokemon Center!
21:53 You've wasted: 12 Saffari Balls to catch it.
21:53 You caught a Pokemon! (Voltorb).
21:53 You already hold six pokemons, your new pokemon will be teleported to the Pokemon Center!
21:53 Sorry, your poke ball broke.
21:53 You caught a Pokemon! (Voltorb).
21:53 You already hold six pokemons, your new pokemon will be teleported to the Pokemon Center!
>>
>>53145648
Popatrz tylko na tą gębę, założe się że uwielbia wielkie czarne kutasy.
>>
>>53145211
ale przecież dzieci się rodzą dlatego, że lochy są ruchane...
>>
File: bolek.jpg (61 KB, 640x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bolek.jpg
61 KB, 640x501
bezwstydnie znowu postuję swojego oceta
>>
>>53145211
>on ma jakiś wybór
Ciężkie życie normika
>>
File: 1450469577100.jpg (31 KB, 700x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450469577100.jpg
31 KB, 700x509
>>53145408
>Usprawiedliwianie swojego zyciowego przegrywu tym, że inni są jebanymi leniami i pogarda dla lepiej ustawionych
>>
>>53145786
>Nieironiczne popieranie Pisu
>>
File: skyline.jpg (40 KB, 702x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skyline.jpg
40 KB, 702x467
>>53145273
nie aby coś, ale przebijam twój skyline swoim
>>
>>53145616
powiedz mi najbardziej ruchable poki z generacji 1 2 3 i 4
>>
File: 1.jpg (28 KB, 310x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
28 KB, 310x310
>>53145813
Czy jest cos bardziej żałosnego niż ludzie pracujący w gównopracach, którzy się tym szczycą?
>>
File: 1436809438145.png (409 KB, 570x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436809438145.png
409 KB, 570x532
>>53145953
>ttg oczywista przynęta
>>
File: 1385123004712.jpg (8 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385123004712.jpg
8 KB, 259x194
>>53146046
ty
>>
>>53146046
czemu tak gównopostujesz
>>
>>53146046
Tak, debile którzy byli za głupi żeby zdobyć kwalifikacje potrzebne do "niegównianej" pracy myślący że są ponad nimi.
>>
a wkurwiacie mnie ostatnio
może duble dostanę chociaż
>>
File: 1441691818613.jpg (6 KB, 190x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441691818613.jpg
6 KB, 190x190
>>53146227
Po co mi kwalifikacje skoro mam dzianych starych?
>>
File: 1428249736110.png (81 KB, 198x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428249736110.png
81 KB, 198x389
>>53145991
Ogółem:
Wszystkie ewolucje Eevee poza Jolteonem
Gen 1:
Scyther
Lapras
Dragonair
Gen 2:
Ampharos
Gen 3:
Gardevoir
Kirlia
Bellossom
Zangoose
Milotic
Absol
Gen 4:
Lucario
Dialga

Masz kurwiu
>>
File: 1422305483229.jpg (112 KB, 764x938) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422305483229.jpg
112 KB, 764x938
>otwieram horteksa
>nie pyknął
>>
File: 1448311798492.png (19 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448311798492.png
19 KB, 500x500
>>53146388
>cokolwiek wyżej niż gen2
o jak gniję
>>
>>53146388
>dialga
>scyther
a blaziken? charizard?
http://imgur.com/a/DMntS
>>
>>53146549
Nigdy nie byłem dużym fanem ognistych.
>>53146527
>hurr stare geny są lepsze
Meh, już wole grać w hacki na 3 genie które do 5-6 idą dodając.
Mam nawet shiny złapanego.
>>
>>53146633
>Meh, już wole grać w hacki na 3 genie które do 5-6 idą dodając.
>Mam nawet shiny złapanego.
pierdole te brzydactwa z dojebanymi modyfikacjami.
pokemon crystal pozdrawia
>>
>>53145739
chciałbyś mieć z TYM dzieci? bo ja nie

>>53145808
jestem prawiczkiem i chciałbym dziewicę więc wybrzydzam
>>
>>53146633
a skad tego hacka sciagles, a masz tego ze wszedzie mozesz kazdego spotkac?
prosze ja ciebie
>>
>>53146890
>skad hacka
Google i konsultacja z /vp/ na temat w które warto grać
Potem to IPS i patchowanie ręczne
I nie wiem o którym mówisz
>>
>>53146719
na pewno nie z doktorantką kulturoznawstwa, ale nie przeszkadza mi, że nie dziewica
>inb4: kuk
>>
>>53146986
a wrzucisz swoj na megauploada
>>
File: 1448035273677.png (372 KB, 408x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448035273677.png
372 KB, 408x479
>2015
>gie*ki
RUCHAJ A NIE GIERKUJ
>>
>>53147076
Nie chce mi sie
Patchowanie nie jest kurwa trudne
>>
>>53147074
>nie przeszkadza mi, że nie dziewica
lepiej być prawiczkiem aniżeli rogaczem żbsz
>>
>>53147120
to daj numer do siostry
>>
File: Akarin.png (294 KB, 1500x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Akarin.png
294 KB, 1500x1350
>>
File: 1447478775008.jpg (122 KB, 312x857) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447478775008.jpg
122 KB, 312x857
>>53147237
>>
>>53147167
to chuj ci w ryj
>>
File: 1442504384409.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442504384409.png
1 MB, 1280x720
>Oglądaj sobie na bieżąco nowe Evil Dead
>Przerwij na jakis czas w okolicach szóstego odcinka bo brak czasu
>Miej czas i postanów nadrobić
>wyszło już całe
Gdzie znika moje życie?
>>
>>53147523
Mam to samo, zostały mi 3 ostatnie odcinki do obejrzenia, ostatni jaki widziałem zakończył się widokiem chatki w lesie
>>
>>53147177
też byłeś an te j pogdance w gimnazjum o wierności wertykalnej?
>>
>>53147523
>>53147758
ja właśnie skończyłem. nie opierdalać się, dobry serial
no i to tylko 10 odcinków, plus nie mieli przerwy świątecznej, nie przesadzajcie
>>
Futurama > Rick & Morty desu
>>
>>53148057
obaj chujowe
>grek ma chujowy gust
pokoloruj mnie zdziwionym
>>
>>53148057
tak, ale rick & morty mnie przyjemnie zaskoczył.
chociaż do humoru przyzwyczajałem się chyba z 5 odcinków
>>
File: imfYoj.gif (2 MB, 320x174) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imfYoj.gif
2 MB, 320x174
>>53147972
Mi bardziej chyba jednak chodziło o to, że cały miesiąc (czyli 4 odcinki) mi dosłownie zniknął i nawet nie wiem gdzie i kiedy.
Ale sieknę dzisiaj maraton zdecydowanie.
>>
>kr*skóweczki
>>
File: 1410725981559.png (245 KB, 718x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410725981559.png
245 KB, 718x495
>>53148134
>ż*cie
>>
>anonimowe image b*ardy
>>
>>53148091
>obaj chujowe
Dobry mem.

>>53148107
Ja od drugiego odcinka czułem comfy. Przyznam, że humor Dana Harmona był mi znany zanim zacząłem oglądać R&M, poza tym oglądałem Community tez
>inb4 "Reddit the Show", w jego dobrych sezonach, Community był mocą
>>
>>53148304
ty mi greku nie pierdol o memach jak jestes na tyle uposledzony sie dac banowac co 2 dni i vpn odpalac
>>
>>53148133
święta i zmiana kalendarza były, to jest zawsze okres w którym czas zapierdala
>>
File: 2plotty4u.jpg (25 KB, 928x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2plotty4u.jpg
25 KB, 928x571
>>53148354
Kiedy grasz w GREU banów, wygrasz albo umrzesz.
>>
>>53148541
CZYLI SIE PRZYZNAJESZ ZE OMIJASZ BANA VPN'EM
>>
>>53148732
Jest tylko jeden sposób abyś się dowiedział.
>>
>>53148732
>>53148801
Szybko! Grek chce abyś położył mu wora na brodę!
>>
>>53148133
swoją drogą, przypomniało mi się wyjaśnienie, czmu każdy rok wydaje się mijać szybciej: to coraz mniejsza część twojego życia, więc z automatu mija szybciej. szykuj się, że będzie coraz gorzej
t. anon przed trzydziechą
>>
>>53148304
Reddit: The Post
>>
>>53148801
tenmalymurzynkrzyczaczymods.jpg
>>
File: 1364920104709.jpg (79 KB, 413x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364920104709.jpg
79 KB, 413x395
http://pl.xhamster.com/movies/5502638/hot_polish_granny.html
anon nakrecil jak rucha swoja sasiadke i wrzucil
>>
>>53148863
>>53148876
>>53148906
Jestem człowiekiem humoru, ale takie żarty nie są tolerowane. Uchylcie nogi lub zostańcie zniszczeni.
>>
File: 1442532807205.jpg (19 KB, 300x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442532807205.jpg
19 KB, 300x397
>>53148871
Mi się wydaje, że po prostu każdy dzień wygląda tak samo więc jak patrzysz wstecz to brakuje ci punktów zaczepienia. Ale to też trochę wynika z tego o czym mówisz.
>>
File: 1437442336512.jpg (2 MB, 850x2079) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437442336512.jpg
2 MB, 850x2079
>>
File: 1451988261006.jpg (81 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451988261006.jpg
81 KB, 1280x720
>>53148871
>>53149165
zdecydowanie pod drugiego anonka, od zlewania się dni wychodzi wszystko inne
>>
>>53149165
>każdy dzień wygląda tak samo więc jak patrzysz wstecz to brakuje ci punktów zaczepienia
o, to też. u alkoholików można zaobserwować "sprasowanie czasu", bo wszystko jest identyczne
>>
File: 12.39.41 PM.png (329 KB, 879x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.39.41 PM.png
329 KB, 879x482
>>53135520
>interesuję się anime
>>
>>53149391
>interesuję się koreą
>>
File: 1423124119049.jpg (323 KB, 620x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423124119049.jpg
323 KB, 620x549
>>53149291
Usuń to
>>
File: 1442259363376.png (300 KB, 469x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442259363376.png
300 KB, 469x540
>>53149391
>nie interesuję się anime
>>
File: 1436808133659.webm (1 MB, 450x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436808133659.webm
1 MB, 450x472
>>53149391
>interesuję się g*erkami
>>
>>53148372
>czas zapierdala
jak nawijał Ajs Kiub
Ciekawe jak długo będę miał pracę, kobietę i będę miał wszystko w chuju
Nie jeden ziom ma robotę, swoje auto, dvd
Nie jeden wciąż się opierdala bo to tego przywykł
>>
File: 1437457551708.jpg (217 KB, 1000x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437457551708.jpg
217 KB, 1000x1110
>>53149462
Zgodnie z planem Shikiposter ujawnił swoją obecność
>>
>>53149573
>jak nawijał Ajs Kiub
Lee Majors, kurwo.

t. smarki
>>
File: screencap.png (51 KB, 636x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
51 KB, 636x369
Gdzie jest wasz bohater teraz?
>>
>>53149864
On się w tym poscie chwali czy żali?
>>
File: 1438372050204.jpg (148 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438372050204.jpg
148 KB, 640x480
zuchy, jak dostać się na animebytes bez invitea i doświadczenia na innych prywatnych trackerach?
>>
File: 1433076512535.jpg (292 KB, 729x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433076512535.jpg
292 KB, 729x800
>>53149648
No masz mnie i co teraz?
>>
>>53149864
* z teczką, towarzyszu
>>
>>53149916
Pytanie nie brzmi "jak". Pytanie brzmi "po chuj".
>>
>>53149916
Co to te animebytes
>>
skad ten mem z gwiazdka w nazwie sie wziol
>>
>>53150029
z P*znania
>>
File: 1437688498972.png (353 KB, 558x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437688498972.png
353 KB, 558x569
>>53149929
Nie wiem, może ty masz jakiś pomysł?
>>
>>53150029
ze śl*nska
>>
>>53149975
dla animków oczywiście, mają rzeczy które na baka.bt usuwają z powodu praw autorskich

>>53150019
tracker
>>
lol
https://www.youtube.com/watch?v=93d5XtelM_0
>>
>>53150105
Co to ten tracker?
>>
>>53150085
>>53150056
czemu nie wytlumaczycie, wy skurwysyny
>>
File: 0006.png (35 KB, 198x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0006.png
35 KB, 198x279
>>53150066
No ja też nie wiem.
>>
>>53150174
serwer z plikami torrent
>>
>>53150261
>wedontservefirsttimers.jpg
>>
>>53150105
nie wiem jak teraz, kilka lat nie przyjmowali ludzi iz polszy.
wątpie że się to zmieniło bo polaczki to pijawki.
>>
>>53150557
mówi się trudno, spróbuję dostać się na what.cd i stamtąd dostać inva po wyrobieniu normy, tyle że tam na ircu jest rekrutacja zamknięta dla polaków
>>
File: 1446594100768.jpg (125 KB, 1436x1010) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446594100768.jpg
125 KB, 1436x1010
Koleżko chyba pomyliłeś drzwi.
Klub dla skórzanych jest dwie przecznice stąd.
>>
File: 1437444394129.jpg (232 KB, 650x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437444394129.jpg
232 KB, 650x750
>>53150277
Może jednak. Wymyśl coś
>>
File: 1371482827166.jpg (89 KB, 384x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371482827166.jpg
89 KB, 384x384
>>53151037
jeb się.
>>
>prywatne trackery
nie ma większej fedory w internecie
>>
>>53151240
dlaczego?
mają duże zasoby w dobrej jakości, a dodatkowo community zawsze wrzuci coś czego ci brakuje
>>
File: 1423127631488.png (820 KB, 1000x1250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423127631488.png
820 KB, 1000x1250
>>53151097
Nie chce mi się.
>>
dobranoc zuchy
>>
File: 1443553960601.gif (3 MB, 956x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443553960601.gif
3 MB, 956x474
>>53151815
pchły na noc.
>>
File: 1381482673726.gif (26 KB, 203x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381482673726.gif
26 KB, 203x182
>>53151815
Dobranoc.
>>
>>53151815
>>53151901
karaluchy pod poduchy
>>
File: 1430361091785.png (455 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430361091785.png
455 KB, 800x800
>>53151815
Dobranoc, zuchy
I dobranoc zuchy
Z Bogiem
>>
File: 1443871599006.png (384 KB, 631x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443871599006.png
384 KB, 631x720
Wygodnie wam anonki?
>>
File: 1391260925963.png (92 KB, 399x322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391260925963.png
92 KB, 399x322
>>53153132
>leż w łóżku
>chlej piwo
<gunwoposuj
znośnie.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=BE_Y6388itg
>>
a chuj wam w dupe
>>
>>53153132
Bardzo, mam herbatę z miodem i cytryną wraz z czekoladą Crunch i zaraz pogram sobie w odcinka Tales from the Bordermemes.
>>
>>53153494
a nie
>>
>>53153486
ups
to dzisiaj chyba dwa dostajecie
>>
File: 51871646_p0.jpg (250 KB, 750x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51871646_p0.jpg
250 KB, 750x600
>>53153494
Niegrzecznie
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=Laamg4-kjCk
>>
kurwa czemu wy takimi jebanymi rakami w grach jestescie
>>
File: 1451059533242.jpg (170 KB, 400x889) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451059533242.jpg
170 KB, 400x889
>>53153808
zuchu masz inne rzeczy do roboty, a nie gierkowanie
>>
>>53153808
>granie w gry zespołowe bez znajomych (czyt. kiedykolwiek)
a czego oczekiwałeś cukiereczku?
>>
Jakie ksiaski dla dzieci/ proste ksiazki byscie polacali? Naprzyklad "Dzieci z Bullerbyn" (The Six Bullerbyn Children). I gdzie bym mogl sciagniac/ogladac anime po polsku/ z polskimi subtitles? Chce sie ulepszyc w moim polskim.
>>
File: 1411943371002.jpg (45 KB, 355x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411943371002.jpg
45 KB, 355x236
zamroziłem swojego kalca i używam jako dildo
>>
>>53154081
obejrzyj sobie mechaniczną pomarańczę (Mechanical Orange)
>>
>>53154081
co do animu to jest chyba największa strona ze streamami
>http://shinden.pl/
>>
>>53153728
Witaj Comfy, jak dzień? Niezmiennie *spokojna* ta Twoja muzyka.
>>
>>53154081
>anime po polsku/ z polskimi subtitles
nie polecam
a proste językowo książki to np. Mały Książę albo Hobbit
>>
>>53154081

>Jakie ksiaski dla dzieci/ proste ksiazki byscie polacali?

W pustyni i w puszczy
Akademia Pana Kleksa
Bajki robotów
Chłopcy z Placu Broni
Historia żółtej ciżemki

>I gdzie bym mogl sciagniac/ogladac anime po polsku/ z polskimi subtitles?

nie jestem animozjebem ale jest program napiprojekt który ma bardzo dużą bazę polskich napisów i jest prosty w obsłudze.
>>
File: spring breakers.png (977 KB, 876x658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spring breakers.png
977 KB, 876x658
>>53154106
Selinka Gomez najczystsza waifu.
>>
>>53154255
A czy ważne jak minął jeden dzień skoro za chwilę kolejny?
>>
>>53154081
To niebezpiecznie isc samemu, weź to
http://animesub.info/
>>
>>53154318
Czy ogniem I mieczem jest trudna ksiazka?
>>
>>53154453
Dosc, pisana staropolskim i pełna odniesień do historii polski.
Spróbuj czegos, co już znasz w języku angielskim, np. Heart of Darkness, w polskim przekładzie 'Jądro Ciemnosci'
>>
>>53154453
Językowo raczej tak, jest względnie mocno stylizowana. Z Sienkiewicza bezpieczniej Quo Vadis
>>
>>53154421
Jeśli przestaniemy zwracać uwagę na małe rzeczy, te większe też zaczną nam umykać. A z tego miejsca, to już jedna droga w dół rzeki zapomnienia. Nie chcesz chyba, aby wszystko Ci się zatarło?
>>
>>53153925
>znajomych
a moglbys wypierdalac normiku?
>>53153907
duda nie wyglada mi na prezydenta i gdybym go spotkał bym mu reki nie podał
>>
>>53154453
zobacz sobie
>https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ogniem-i-mieczem.pdf
tutaj masz lektury szkolne w pdfach
>https://wolnelektury.pl/katalog/lektury/
>>
File: 1438686375579.png (120 KB, 492x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438686375579.png
120 KB, 492x591
Okej. Dziekuje kazdemu za porady.
>>
>>53154081
Hm, dla dzieci. A mogą być też dla młodzieży? Jan Grabowski, Stanisław Pagaczewski, Alfred Szklarski, Beata Krupska, Ludwik Jerzy Kern, Adam Bahdaj, Edmund Niziurski i żaden inny autor mi do głowy nie przychodzi.
>>
File: 1376122283565.gif (61 KB, 301x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376122283565.gif
61 KB, 301x168
>>53154549
>(czyt. kiedykolwiek)
a czytać potrafisz, bambo?
>>
File: 1450534437854.jpg (52 KB, 480x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450534437854.jpg
52 KB, 480x334
>>53153907
chwała wielkiemu dudajewiczowi
>>
>>53154544
Tak z małymi jak i większymi rzeczami problemu nie mam, po prostu zawsze miałem na celu rozpoczęcie dnia kolejnego bardziej niż zakończenie poprzedniego.
Dobrze raz na jakiś czas przypomnieć sobie, że nie idzie to w nicość, dzięki.
>>
File: 1451857130061.jpg (192 KB, 605x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451857130061.jpg
192 KB, 605x945
>>53154797
Chwała mu! Chwała!
>>
>>53154710
>Szklarski
O ty chuju, zapłacisz mi za to
Młodzieżowe opowiesci przygodowe o Tomku co popierdalał po całym swiecie, strzelał z karabinu, ruchał australijską duperę i nie bał się niczego na zawsze w moim sercu
P.S ale z indianami najlepsze
>>
nową na noc?
>>
File: Macierewicz.jpg (60 KB, 641x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Macierewicz.jpg
60 KB, 641x427
>>53154854
a także chwała wielkiemu Macierewiczowi
>>
>>53154806
Przyjemność po mojej stronie, warto zawsze pamiętać.
>>
>>53154938
http://tv.se.pl/wiadomosci/marsz-pamieci-10042012-tlum-skandowal-antoni-anton,1676/
>>
>>53154121
nie wierzę, że takie stare starocioty siedzą w /polsce/
>>
>>53155093
ale co to ma do wieku?
>>
>>53155093
myslalem ze ten mem juz zdechł
>>
>>53154787
pierw cukiereczku teraz bambo, podobam ci sie to podaj skypa
>>
JOWY i tak nikogo tu nie ma
>>53155311
>>53155311
>>53155311
Thread replies: 327
Thread images: 119
Thread DB ID: 384475[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.