[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]

/ex-yu/

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 54
Thread images: 11

File: giphy.gif (273 KB, 500x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
273 KB, 500x370
isključivo anime edicija.
>>
Prvi za dijasporu.
>>
>>53595611
Sadasnji dan hehe

SADASNJE VREME HAHAHHHA
>>
ne razumijem anime niti cu ga ikad razumit
jebali vas crtani filmovi
>>
op zivi u maminom podrumu i guzva hemkroide po citav dan
>>
>>663349896
top cec
>>
File: lie1.png (109 KB, 500x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lie1.png
109 KB, 500x357
>>53595835
>>53595839
auu prestanite bit tako zatucani, pa niste srbi
>>
>anime
>dijaspora
>bosanci
odoh
>>
>>53596034
koji crtani da pogldam... gledo sam pokemone i Another(koji i nije toliko los)
>>
ovo će mi bit buduća žena
snjom ću uć u novu godinu
>>
>>53596117
Ergo Proxy
>>
>>53596117
a pogledaj Death Note, neću ti predlagat neke fedor/a/ animoze
>>
File: zkoALlO.jpg (221 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zkoALlO.jpg
221 KB, 900x600
>ook zena ti razvlaci tjesto za pitu
>>
File: 2ec.png (577 KB, 600x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2ec.png
577 KB, 600x580
>ook crvati napisu "naša" obala

Jadovi jadni da vam nije nas Srba ne bi imali ni metra plaže, sve bi vam Talijani uzeli nakon WWI. I mi svakome hoćemo pomoći, a samo dobijemo nož u leđa zauzvrat.
>>
>>53596375
> integralni hleb
>>
>>53596296
death note ne gej
>>
jel volite da lizete picku bojs
>>
>>
>>53596595
Ne znam
>>
>>53596699
stanija?
>>
>>53596595
nisam nikada imao priliku probati niti vidjeti.
>>
>>53596747
jok, neka kurva sa fejzbuka
>>
>>53596789
izlomi kicmu jadna
>>
>>53596752
>>53596728
ja bi volio liznit....da.probam malo
>>
File: 1450118084668.jpg (29 KB, 500x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450118084668.jpg
29 KB, 500x374
Igra li ko WoW? Trazim neki dobar server TBC ili WOTLK. Imate kakav da preporucite?
>>
>>53597019
so gledo onu epizodu south parka kada bojzi igraju wow
>>
>>53597019
Igram vanilu. Ne postoji dobar TBC server a sto se tice wotlka imas warmane (obnovljen molten).
>>
>>53597089
Gde igras vanilu? Jel radi battleground rankovi kako treba?
Sta se desilo sa moltenom?Nisam u toku neko vreme zbog drugih stvari. Trazim negde da igram shadow priest-a da se bas drkam.
>>
>>53597159
Ma bio kao moltdown. Preduga prica ali mozes da guglujes ako te zanima. TLDR autisticni admini se posvadjali I srusili server. Vanillu sada levelujem na Nostalriusu (1x). Mnogo dobar script samo sto moze dosta da laga preko dana jer ima previse ljudi. Kad me smori lvling oden na retrowow insta 60 za PVP.
>>
>>53597298
Sad sam bio na sajtu,pise im da 6000+ ljudi igra na Nostalrius begins PvP. Jel moguce ovo? Nisam znao da vanilu igraju ovoliko. Ja sam je igro na WoW-one/Feenix.

A cek kako nema TBC nijedan da valja? :(
Nekako mi WOTLK previse a za vanilu nemam sad zivaca nesto.
>>
>>53597422
11k najvise.
Uglavnim oko 8k ovih dana.
Corecraft TBC se pravi godinama. Za ostale ne znam. Imas feenix ali je scripting ocajan
>>
>>53597501
Cuo sam za Corecraft i pre. Mora biti dobar.Verovatno ima vise ljudi nego Feenix i Hellground , neki poljski gde sam zadnji put igrao.
Znaci Warmane je novi Molten, svasta, jesu im ostali acc-ovi ili je bio wipe baze?
>>
File: 1441472020277.jpg (103 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441472020277.jpg
103 KB, 768x1024
koji master moras biti da dobro centriras cmarinu
>>
>>53595835
Jedino sto sam gledao da valja je
LOGH
To ti je osnovna politika u svemiru sa jaku kul glavnim likom koji je hteo da bude istoricar al nije imao para pa je otisao na vojnu akademiju, i on se bori protiv Svaba koji su potajno pedercine.

Lain
Ae, sad, da je dobro dobro je, jebe u glavu, sta cini coveka, njegov um ili telo?

Na slicnu foru ti je i Ghost in the Shell film samo sto se on bavi robotima, a Lain je vise o internetu

Onda imas Haibane Renmei
To ti je o samoubistvu i oprostaju greha.

i Evangelion
To ti je prica o decaku kojeg su roditelji sjebali za zivota (mada su svi likovi sjebani)

I za kraj sve od Satoshi Kon-a, Bog da mu dusu prosti, ne znam sto se lik vatio crtaca kad bi svako delo moglo da se posere po holivudu.

Tolko od mene.
>>
>>53597615
Nije nista ostalo (
>>
>>53597720
U jebote...rizik privatnog servera...
>>
>>53597089
Cisto iz radoznalosti, da li ima dobar server za kataklizmu i pande ? :^)
>>
>>53597835
Nije nista bas tako. Evo ga feenix 10 godina sranje server I retardirani admini, ali ne toliko retardirani da brisu server posle svadje
>>
>>53597882
Opet samo znam za ovaj warmane. Igram vanillu uglavnom.
>>
>>53597882
verovatno warmane
>>53597890
Da realno Feenix je mator samo tako. Ali ipak sta mislis za TBC da lije bolje Corecraft ili Feenix? Vanilu se ne usudjujem.

Zaboravio sam uopste koje su bile najjace klase u TBC-u i WOTLK-u. Ne znam zbog cega mi se igra shadow priest. Ali bio je uvek do jaja. Ne znam ako krenem WOTLK koju klasu da uzmem.
>>
kad ćemo na neki taharrush?
>>
..

snejp umre
....

hhahahahahahha!!!!!lolzzzzz

LE Č.. 2 soon M(osam) too..TOO SOONCEMAMINO!ahaha
>>
>>53598008
Corecraft nije izasao jos tako da feenix. Iskreno pre bih na hellground jer se sada trude da postanu internacijonalan server. Feenix nikad vise, protracih godine u ton sranjetu
>>
>>53598239
H
U
M
O
R
>>
>>53598239
Zasto su hrvati taki sranje posteri? Vratite /serb/ pliz.
>>
>>53598239
hahaha 2soon lik 2soon lkeekkekekekekekekekekekekeke .... lel111!!!
>>
>>53598239
bahaha

servi REKT
>>
>>53598239
H
U
M
O
R
>>
>>53598239
H
U
M
O
R
I
S
T
I
Č
N
O
S
T
>>
File: derewigejude.jpg (161 KB, 1918x933) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
derewigejude.jpg
161 KB, 1918x933
:^)
>>
>>53598239
D
U
H
O
V
I
T
O
S
T
>>
Oprao sam zubiće, obukao pidžamicu i poljubio sve plišane medvjediće i sada ću pajkiti.
>>
di su meme? :DDDD
>>
Le C...
Le Č!!!
Thread posts: 54
Thread images: 11


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.