[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

NEDERDRAAD!!! Zwolle represent. Wat gaan kankerlijers vanavond

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 254
Thread images: 84

NEDERDRAAD!!!

Zwolle represent. Wat gaan kankerlijers vanavond doen?

>ik starcraft 2 spelen en slapen. kk drukke dag gehad
>>
Kanker!!!!
>>
>>586550036
>>
>>586550036
>was gister naar de kanker
>heb geen geld

rukken en white collar kijken dus
>>
File: image.jpg (109KB, 720x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
109KB, 720x1280px
Geil wijffie
>>
034 represent kanker honden

Het is geel en hangt aan een boom?
>>
File: image.jpg (110KB, 720x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
110KB, 720x1280px
Snapchat: kusryanne
>>
>>586551322
Kankerbanaan?
>>
>>586551528
Nee een aandacht zoekende kanker koreaan
>>
>>586551613
kankerstrak
>>
>>586551773
Kanker waar
>>
>>586551902
Iemand nog naaktfotos uit zwolle eo?
>>
File: 1406842160350.jpg (45KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406842160350.jpg
45KB, 1024x768px
>>
iemand nog een vriendin waar ik overheen mag?
>>
>>586552102
ik zal eens even voor je kijken ouwe zandneger
>>
>>586552184
Vraag dat maar aan je kanker moeder.
>>
File: 1417199725525.jpg (246KB, 1298x827px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417199725525.jpg
246KB, 1298x827px
>>586552102
oud, maar zwolle
>>
>>
Purmerend represent! Verveel me de hoerenkots, valt er nog wat te beleven?
>>
>>586552774
thanks ouwe. Ken ik niet. Ik hoop zo dat ik ooit nog eens nudes van een bekende tegen kom.
>>
Wake and bake a cake !
>>
verveel me de kanker

denk je dat je vrienden hebt, laten ze je gewoon zitten

kankerlijers

dan maar alleen thuis drinken en verdrietig zijn
>>
File: 1419031350108.jpg (661KB, 1674x830px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419031350108.jpg
661KB, 1674x830px
>>586553234
no problemo
meer uit zwolle heb ik niet, deze creatie van gisternacht wel
>>
Iemand nog foto's van sletten regio Utrecht?
>>
>>586551358
Wat een beest
>>
File: feel.jpg (16KB, 500x461px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feel.jpg
16KB, 500x461px
>>586553431
Ik heb twee jaar aan de alcohol gezeten.
>>
File: 1416353598750.jpg (198KB, 1130x797px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416353598750.jpg
198KB, 1130x797px
>>586553660
alstua
>>
>>586553563
Rare tieten man. Verder wel ok. Ook nog chicks uit utrecht?
>>
>>586553767
Good for you sandnigger
>>
File: anneke.jpg (1MB, 1500x972px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anneke.jpg
1MB, 1500x972px
>>586552845
>>
File: 1417200492027.jpg (130KB, 930x638px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417200492027.jpg
130KB, 930x638px
>>586553873
>>586553919
>>
>>586553767
ik hou niet eens van alcohol

waarom ben ik uberhaupt aan het drinken

kanker
>>
>>586554192
>>586553873
geen bekendes, maar potverdrie die zijn best netjes
>>
Dag lieve negers,

Iemand nog wat leuks uit den bosch en omstreken?
>>
File: 1416328857055.png (1MB, 1160x793px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416328857055.png
1MB, 1160x793px
>>586554524
dacht ik ook
>>
>>586553986
>>586552845
Stop eens met die Anneke obsessie!
>>
iemand nog sletten uit groningen drenthe?
>>
>>586555083
Ja iemand?
>>
zal vannacht nog wel wat sletten posten, eerst maar eens kanker veel bier drinken
later ouwe rukkende zandnegers!
>>
>>586554675
is geen obsessie gewoon een lekker wijf kk homo
>>
File: 1418943796352.jpg (1MB, 2274x896px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418943796352.jpg
1MB, 2274x896px
beetje poker spelen en wat kankerhoeren posten
>>
File: 1418671147636.jpg (219KB, 1574x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671147636.jpg
219KB, 1574x960px
>>
nog sletjes uit Den Haag en omstreken?
>>
File: 1418671037214.jpg (493KB, 1280x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671037214.jpg
493KB, 1280x1024px
>>
File: 1418671074760.jpg (406KB, 1571x936px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671074760.jpg
406KB, 1571x936px
>>
File: 1418671130056.jpg (146KB, 748x559px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671130056.jpg
146KB, 748x559px
>>
>>586552913
In Purmerend? Zuipen met bekenden, dat is het zo'n beetje. Ik ben er opgegroeid maar kan echt geen ruk vinden om te doen. Jammer dat zowat al m'n vrienden er nog zijn.
>>
File: 1418939058084.jpg (935KB, 1690x1943px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418939058084.jpg
935KB, 1690x1943px
>>
>>586555459
lijkt op een obsessie sandneger
>>
File: 1418943735620.jpg (110KB, 1236x592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418943735620.jpg
110KB, 1236x592px
>>
File: 1418072651249.jpg (75KB, 661x570px)
1418072651249.jpg
75KB, 661x570px
>>
>>586556410
kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker
>>
>>586556410
is ook gewoon een naaktmodel, dus zo'n collage alsof ze gedoxxed is slaat ook nergens op
>>
>>586556383
Ik woon er zelf ook nog.. Maar dit is echt zo'n verloren avond...
>>
>>586556976
klopy ja. alsof je een paar naaktfotos van kim holland met haar fb profiel maakt.
>>
post koreaantje nudes
>>
>>586556976
>>586557147
>>586556410
zelfde homo
>>
geen sletjes uit limburg ?
>>
rotterdam aanwezig
kanker
>>
>>586557035
Wa? Ik woon er niet meer, ben naar Hoorn verhuisd. Het is maar dat Purmer-Noord praktisch mijn jeugd was, anders zou ik het waarschijnlijk niet zo'n leuke plek vinden...
>>
File: 1418072724809.jpg (124KB, 960x608px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072724809.jpg
124KB, 960x608px
gvd kanker lekker wijf is dit toch
>>
>>586557269
Jammer maar helaas sukkel
>>
File: 1418072564221.jpg (228KB, 1704x1027px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072564221.jpg
228KB, 1704x1027px
>>
File: 19301945.gif (4KB, 310x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19301945.gif
4KB, 310x240px
GOEIJOEN
>>
>>586557269
sorry mijn neger.
>>
Weten we al wat er met het kankerkoreaantje is gebeurd?
>>
fuck jullie allemaal homos anneke is kanker lekker
>>
>>586557035
Hier ook. Kanker Purmerend.
>>
File: 1418072381836.jpg (262KB, 1280x709px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072381836.jpg
262KB, 1280x709px
>>
Is er een site waar al deze sletjes verzameld staan ofzo? Of is het gewoon heel veel lurken
>>
>>586557848
Nee.

Sommige mensen denken dat ze voor de trein is gesprongen omdat er in Purmerend een aanrijding was, terwijl er daar toch zo vaak iemand er voor springt. En ze woont in Nijmegen. Dus who knows.

>>586558059
Oh droog.

Was ook helemaal geen ruk te doen daar, vond ik. En de HAVO scholen waren best bagger.
>>
>>586556292
Hier dr videos btw

1337x dot to/torrent/954636/Elize-Kim-Holland/
>>
File: 1418072273926.jpg (623KB, 1920x1407px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072273926.jpg
623KB, 1920x1407px
>>
weet iemand nog een beetje goeie porno sites met jb ofzo? mless is niets meer
>>
>>586558571
>weet iemand nog een beetje goeie porno sites
Jup.

>met jb
... oh. Nee, ze worden daar steeds strenger mee.
>>
>>586558681
>>586558571
poldertube punt nederland is wel cool
>>
>>586558838
>Nederlandse porno
Mmmmmnee dank je. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar Nederlands gepraat in een porno is een enorme turn off.
>>
iemand nog een beetje fotos uit omgeving haarlemmermeer?
>>
wijven in NL porno zijn vaak erg ordinair/hoerig of oud en vadsig of combinatie ervan ; er zijn zeldzame uitzonderingen maar niet veel.
Stacy bijvoorbeeld ;)
>>
>>
>>586556160
die moeder van je
>>
>>586560069
Het zijn ook vaak prostituees.
>>
>>586558374
Eeh, het Jan van Egmond is kut en onpersoonlijk en het Da Vinci is niet eens zo erg. Het ruikt er alleen naar een kanker sportschool.
>>
>>586550036
ik ben belg maar dat vinden jullie vast niet erg!
lol dat rijmde XD
>>
>>586556160
kik: Sandratju is een haags sletje geloof ik kan ook rotterdam zijn
>>
>>586560459
en nu opgekankert
>>
>>586553767
Stay clean bro. Heb nu al bijna een jaar geen druppel aangeraakt.
>>
>>586560459
OPKANKEREN
>>
>>586560373
>Het ruikt er alleen naar een kanker sportschool
Dus dat lag niet aan mij?

Maar ik vond het wel mooi hoe ik nu op een leraren studie zit en dus andere middelbare scholen heb bezocht. Ik wist dat het Jan kut was, maar vergeleken met andere scholen is het nog erger.

Er zitten een paar leuke mensen op, maar niet veel. Bleh.
>>
>>586560709
nice. Ik ben nu 4,5 jaar clean.
>>
File: koreaantjuh.jpg (366KB, 1383x1037px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koreaantjuh.jpg
366KB, 1383x1037px
>>
>>586560459
weg wezen
>>
File: jodekoeken.jpg (11KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jodekoeken.jpg
11KB, 200x200px
Purmerendfags? Op mijn /b/?

Mike, ga slapen.
>>
>>586561360
Lap Bond represent.
>>
020 represent!
>>
tim je bent kanker irritant
groetjes H.
>>
wouterswag
>>
010 Schiedam hier.

Kom net van buiten. Tyfus koud.
>>
File: inntel.jpg (255KB, 1200x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
inntel.jpg
255KB, 1200x800px
Nog Zaankanters wakker? Ook hoi aan de Purmerenders en Amsterdammers natuurlijk.
>>
File: 1418944489570.jpg (441KB, 849x869px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418944489570.jpg
441KB, 849x869px
>>586552102
Wel repost
>>
>>586550036
kanker vervelen, in oostenrijk met ouders
>>
File: 1418072067606.jpg (387KB, 1280x771px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418072067606.jpg
387KB, 1280x771px
010 Rotterdam
>>
File: jumpmetmij.jpg (92KB, 400x434px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jumpmetmij.jpg
92KB, 400x434px
>>
>>586553563
Waar komt zij weg?
>>
Nijmegen nudes misschien?
>>
Wat geil al die sletjes hier
>>
File: 2014-10-27 13.35.01.jpg (110KB, 720x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2014-10-27 13.35.01.jpg
110KB, 720x1280px
>>586562493
Anne uit Nijmegen, net 18 jaartjes
>>
kankertrieste boel hier, lekker op /b/ zitten op zaterdagavond
>>
>>586562165
Nop, maar een meissie op m'n studie komt er vandaan. Gezellig wijf om mee te drinken en te babbelen.

Van haar had ik gehoord dat Zaandam bekend staat als een zelfmoord-stad ofzo.
>>
Hoek van Holland reporting in!
>>
>>586562635
Danku! Als je meer hebt aub posten
>>
>>586562635
haar rechtertiet is nog 14
>>
>>586562780
my sides
>>
>>586562780
die moet nog even wakker worden ja >>586562775
>>
File: killyourself.gif (56KB, 420x309px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
killyourself.gif
56KB, 420x309px
>>586562729
Dat kan aan mij liggen. Ik geef altijd goed advies.
>>
>>586561656
kanker maar weer op
>>
>>586562635
meerrrrr
>>
>>586562941
Top
>>
>>586562941
>>586563148
>>586563161
>>
File: best advies.gif (16KB, 125x125px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
best advies.gif
16KB, 125x125px
>>586562943
Slecht advies. Ik laat je zien hoe het moet.
>>
>>586562751
hoe heet je
>>
>>586563342
meer
>>
>>586551358
Wil mn lul wel tussen die tieten hebbeb
>>
yo zitten jullie ook soms stiekem op 9gag ? ik wel want vrienden van me zeggen fuck 9gag 4chan is best maar ik zit op allebij de sites vind het gewoon leuk
iemand anders ook?
>>
File: ter.gif (1024KB, 184x141px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ter.gif
1024KB, 184x141px
>>586563343
fukkin saved
>>
>>586563459
>>586563342
>>
>>586563496
Kanker op.
>>
>>586563496
ja ik ook. vind alleen die 9gaggers fucking losers. Ik kijk het altijd in bed voor slapen gaan.
>>
>>586563342
goed bezig ouwe, neukt ze beetje lekker?
>>
>>586563496
gr8 b8 m8 i r8 8/8
>>
>>586563587
niccceee
>>
>>586551358
Heb je meer?
>>
>>586558029
>10151442412563746_1(...).jpg
->
fb annekeweerts
>>
>>586563496
Jawel en imgur maar niet stiekem want ik ben geen faggot
>>
>>586563587
>>586563632
>>586563677
>>586563781

Mijn lul glijdt dr keel in alsof het dr totaal geen moeite kost, heerlijk is het
>>
File: yawn1.gif (613KB, 350x239px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yawn1.gif
613KB, 350x239px
>>586563496
9gag is saai
>>
>>586563783
obsessed zij ik het je niet sukkel
>>
>>586563908
meer
>>
>>586563908
klein pikkie heb je dan
>>
>>586563908
hahaha kleine lul confirmed
>>
File: 1397017139163.gif (992KB, 389x259px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397017139163.gif
992KB, 389x259px
>>586564509
>>
>>586564032
>1015266730501874(...).jpg
moet je niet de foto direct van fb posten, dan kan je profiel direct achterhalen
>>
>>586564700
echt? hoe doe je dat
>>
>>586564463
>>586564509
>>586564609

Zo kun je het ook zien ja, laten we het er maar op houden dat ze goed kan pijpen
>>
>>586564894
Nee
>>
>>586564894
wat een heerlijke kamelenteen
>>
>>586564894
post je piemel dan loser
>>
>>586564700
ik posten die foto niet, deed iemand die obsessed is met haar ofzo. post haar altijd in nederdraads
>>
>>586565084
nigga hij post tenminste oc.

doe jij dan wat.
>>
>>586565151
>ik posten
confirmed analfabeet/neger/vmbo'er
>>
File: 2014-10-27 13.34.54.jpg (118KB, 720x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2014-10-27 13.34.54.jpg
118KB, 720x1280px
>>586564998
>>586565022
>>586565084
>>586565236

Dit dus
>>
dick rate thread nu?
>>
File: a8WvR5p_460sa.gif (681KB, 229x188px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a8WvR5p_460sa.gif
681KB, 229x188px
>>586565084
laat hem zijn OC posten
>>
>>586565406
ja ja laat nou maar je lul zien als je lef hebt
kleintje
>>
>>586565362
dyslect..... ga jij jezelf nu maar lekker op anneke trekken
>>
>>586562635
Skype? Haha
>>
>>586564894
je hebt meer en blijft posten,impressive!
shot van dr reetje?
>>
De gulden is terug in digitale vorm! https://guldencoin.com/nl/
>>
File: greatmother kush.jpg (4MB, 3508x2480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
greatmother kush.jpg
4MB, 3508x2480px
>>586550036

Ik leef in m'n eigen wereld
>>
>>586564890
je hebt de foto altijd in de vorm XXX_XXXXXXXX_XXX_n.jpg. (zijn meer getallen dan het aantal x'en)
en dan moet je het tweede getal achter de standaard fb link posten dus fb / XXXXXXXXX
>>
>>586565570
hier ga ik niet eens verder op reageren

>>586565615
Was een leuke 2 weken dat dit heeft geduurd
>>
Gebeurt weinig mee.... Iemand een Skype voor me?
>>
File: 1414790202205.jpg (268KB, 827x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414790202205.jpg
268KB, 827x1200px
holten representeerd, kankerstoned
>>
072 represent.
Wie heeft een hitachi magische stok?
>>
>>586565483
>>
File: 1391016256638.jpg (127KB, 638x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391016256638.jpg
127KB, 638x960px
>>
File: koelverhaal.jpg (45KB, 400x499px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koelverhaal.jpg
45KB, 400x499px
>>586566083
>>
>>586565483
Laat jij je pik zien dan met bek.
>>
De gulden is terug in digitale form! Voor iedere Nederlander de eerste 100 NLG gratis! https://guldencoin.com/nl/
>>
>>586566336
Heb ik al gedaan
>>
>>586565942
Als je Zondag of Maandag niks te doen hebt en in de buurt zit...
>>
File: MijnKankerpik.jpg (389KB, 1176x2592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MijnKankerpik.jpg
389KB, 1176x2592px
ayyyy lmao r8 my cock faggits
>>
post nudes van dode nijmeegse koreaanse chicks =)
>>
>>586566715
Geef je Skype maar... Maak ik de boel de hard voor de volgende foto...

Liefhebbers?
>>
File: koreaantje.jpg (388KB, 1037x1383px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koreaantje.jpg
388KB, 1037x1383px
>>586566870
>>
>>586566083
gg
>>
>>586565893
thx man!
>>
>>586566859
oh posten we nu piemels?
>>
>>586566927
Waat zit je dan?
>>
>>586566859
>
phimosis/10
>>
>>586567114
ja, dit is nu dick rate draad
>>
Jammer dat dit van een geil sletjes draadje naar een piemel draadje gaat
>>
File: WP_20140926_003.jpg (134KB, 720x928px)
WP_20140926_003.jpg
134KB, 720x928px
>>586567204
>>
Goedenavond, kankerboefjes.
Welke smartshop in A'dam heeft de beste truffels? Hoor dat de prijs en kwaliteit nogal uiteenlopen.
>>
>>586567151
word gewoon zo hard, niet eens voorhuid teruggetrokken
>>
net 200mg codeine gedropt

mn maag is het er nu al niet mee eens
>>
Schagen
>>
>>586567260
niks mis met piemels
>>
File: image.jpg (112KB, 632x701px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
112KB, 632x701px
>>586566870
Je bedoeld deze?
>>
>>586567260
sexy geodriehoek
>>
>>586567329
mooie soa/10
>>
>>586556535
Dat is godverdomme 1km van mij af
>>
>yay nederdaad
>allemaal lullen
kanker homo's
>>
>>586567693
>homo's
>echte mannen kennen geen schaamte
>FTFY
>>
>>586567693
ik ben bi
>>
File: femanon.jpg (79KB, 400x398px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
femanon.jpg
79KB, 400x398px
>>586567693
oh wow, lullen. *slickslick*
>>
File: 1418947765866.jpg (25KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418947765866.jpg
25KB, 640x480px
>>586567590
>>
File: 1418946030177.jpg (348KB, 964x1649px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418946030177.jpg
348KB, 964x1649px
>>586567882
>>
>>586567826
Ik ook
>>
>>586567590
kanker mac met kanker piemel en kanker meisje
>>
>>586567643
heb ik gelukkig niet, of heeft je moeder wat te bekennen?
>>
Iemand nog sletjes uit 023 haarlem
>>
>>586567501
>Schagen
Op zich niet ver... kan ik je Skype krijgen?
>>
File: 1404756104157.jpg (30KB, 400x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404756104157.jpg
30KB, 400x640px
>>
>>586568097
Ja hoor ik voeg je wel toe.... Geef maar
>>
File: 1404756141405.jpg (30KB, 462x597px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404756141405.jpg
30KB, 462x597px
>>586568203
>>
File: cockeverywhere.jpg (35KB, 520x364px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cockeverywhere.jpg
35KB, 520x364px
>>
>>586568203
>>586568282

oh hallo ;)
>>
>>586567869
Timestamp
>>
File: 1404756176758.jpg (23KB, 480x640px)
1404756176758.jpg
23KB, 480x640px
>>586568396
>>
>>586568236
grandaddyjed
>>
File: 1404756202406.jpg (23KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404756202406.jpg
23KB, 480x640px
>>586568527
>>
>>586568006
wat de kanker zit er dan onder je eikel
>soa
>geen hygiene
>>
>>586568527
wat is dr naam en waar komt ze vandaan?
>>
File: 1408967423958.jpg (120KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408967423958.jpg
120KB, 640x960px
>>586568605
>>
>>586568424
oh nee, ben harstikke homo man. post meer lullen pl0x :3 <3
>>
>>586568653
Christine L den haag
>>
goede draad. Veel nedersletten die ik nog niet kende.
>>
>>586568643
dat noem je talgklieren
nooit opgelet op school zeker?
>>
>>
Toegevoegd... Maandag rond 12.00 uur
>>
File: 16009393.jpg (67KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16009393.jpg
67KB, 960x1280px
>>586568734
>>
>>586568591
Maandag rond 12.00 uur
>>
>>586569192
als jij dat zegt anon
>>
Kanker lijers! Groeten uit Afrika! Lang leven kanker defensie!
>>
>>
>>586569595
nog moslims gedood?
>>
>>586569502
Oke, ik kan 10 over half 12 op station Schagen zijn. Is dat goed?
>>
Drink nu kasteel winterbier, is net koffie met koolzuur. Kankergoor maar je raakt er wel verdoofd van. Gisternacht ook bizarre dingen gedaan
>>
>>
>>
>>586569949
Op Skype bedoel ik...
>>
>>586569944
Irak op een ied gereden en in Afghanistan 4 confirmed kills .
>>
>>586551271
>>586551358
Fuck die ryanne heeft een paar tieten!
Fuck!
Komt uit rotterdam trouwens
>>
File: image.jpg (129KB, 790x781px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
129KB, 790x781px
Lol piemels
>>
>>586570531
Pfff, je kan wat duidelijker zijn.

Mij best.
>>
033 wederom aanwezig. Nog Nieuwlanders in de draad?
>>
File: 1417874266053.gif (689KB, 135x101px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417874266053.gif
689KB, 135x101px
>>586570560
Goed bezig, ga zo door.
>>
>>586571065
Oké laat maar... Krijg lekkerder kanker
>>
Snel Rudy, zeg kanker.
>>
>>586571279
Oké dan.
>>
>>586561360
eyyyyyyyy enkhuizeniemand nog zin om speed te snuiven en dan filosofische discussies te houden onder het genot van bier en wiet in 0228?
>>
>>586571391
Nee
>>
>>586571391
Nee niet écht
>>
>>586570531
>>586571065
>>586571279

https://www.youtube.com/watch?v=8F5laB5zFVA
>>
>>586571147
Ben er wel klaar mee.

Been there, done that. All they gave me was lousy t-shirt en 0,0 waardering.
>>
File: image.jpg (63KB, 790x589px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
63KB, 790x589px
>>
>>586571320
kanker
>>
>>586571631
mijn fucking buik
>>
>>586571631
de kut van je vriendin speciaal met kerst flappie noemen
>>
maar later kankerdraad, morgen weer vroeg op eindelijk snowboarden.
>later kankerhomo's
>>
>>586571616
Naja, waardering hier. Ook niet veel, toch iets.
>>
File: 691910602160022853.jpg (33KB, 624x317px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
691910602160022853.jpg
33KB, 624x317px
>>586571279
>>
>>586571938
3 maanden geleden, vlak voor vertrek van uitzending een aanvaring met de stadswacht in Arnhem.

Hij had het over dat ik respect moest hebben: "want ik ben nu de baas."

Compleet ge-escaleerd.
Thread posts: 254
Thread images: 84[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.