[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Norwgian thread! >Talk to people in your area. >Post pics

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 294
Thread images: 57

File: 1407633701404.jpg (111KB, 1200x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407633701404.jpg
111KB, 1200x800px
Norwgian thread!
>Talk to people in your area.
>Post pics of Norwegian girls
>Norwegian.
>>
>>563141180

> Norwgian

i think we're done here
>>
>>563141180
proof this girl is norwegian?
>>
jeg kat
>>
>>563141180
Here is your Norway, faggot. All hail the trve norwegian black metal
https://www.youtube.com/watch?v=BmA6PDutNDE
>>
>>563141180

Yeah, just delete this shit thread
>>
>>563141332
I didnt miss spell anything?
Fuck off non norwegian fag
>>
varg vikernes here?
>>
>>563141682
>Norwgian thread!
>>Talk to people in your area.
>>Post pics of Norwegian girls
>>Norwegian.

I didnt mispell anything fag
>Norwgian thread!
>>
>>563141937
LOL
sorry typo
Who cares
>>
how do I go about finding this gril op?
>>
>>563141493
Darkthrone \m/
>>
>>563142147
idk
>>
>>563142465
You're a Norwegian though, pull up your socks and get to work
>>
File: Untitled.jpg (147KB, 855x623px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.jpg
147KB, 855x623px
Pretty sure this was confirmed Norwegian.
>>
File: asdf (3).jpg (227KB, 2048x1360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdf (3).jpg
227KB, 2048x1360px
>>
Gå og legg dere, barn. Er det ikke skolestart i morgen?
>>
>>563143243
Klokken er 10 din kuk
>>
>>563143243
Nei, vgs starter tirsdag.
>>
>>563141180

lol open a norwgian thread with a fucking brazillian whore in the picture. God job OP!
>>
>>563143131
Even though all the comments are brits? Nope.
>>
>>563141180
That fuckin pic just gave me some norwgian wood ;)
>>
>>563141180
keep posting grills
>>
File: bro.jpg (27KB, 780x390px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bro.jpg
27KB, 780x390px
>>
>>563143438
Sånn snakker man ikke til voksne, lille venn.
>>563143463
Bare ved å svare meg, har du innrømmet å være et barn.
mfw dere har to måneder ferie og ikke gjør noe vettugt med den..
mfw jeg mangler ansikt.
>>
File: asdf (4).jpg (166KB, 824x824px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdf (4).jpg
166KB, 824x824px
som OC FB shit.
>>
File: ooooo.jpg (388KB, 1080x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ooooo.jpg
388KB, 1080x1920px
>>
>>563143485
Didnt find any better shit in 10 secs.
calm down nigger
>>
File: qi_1985678b.jpg (66KB, 620x388px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qi_1985678b.jpg
66KB, 620x388px
Flurpi durka hoober floopi.
You guys talk funny...
>>
>>563143243
Ungdommen nå til dags. Huff og huff.
>>
>>563143243
jo, god natt
>>
>>563142056
i care, anon. i care a great deal
>>
>>563144054
>mfw
>man
scrub
>>
>>563144151
gloogen glaagen
>>
>>563144067
Navn?
>>
>>563142147
What's a gril?
>>
OC facebook norwegian
>>
>>563144694
why is no one posting pics what the fuck
>>
>>563145327
>>
File: statfjord.jpg (63KB, 980x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
statfjord.jpg
63KB, 980x599px
>>
>>563144151
He's Swedish, not Norwegian. However, both Swedish and Norwegians are Scandinavian.
>>
>>563145539
cont?
All norwegian btw
>>
>>563144595
That's Swedish, not Norwegian.
>>
>>563145350
They don't know what "Norwegian" means. That's why.
>>
>>563145327
nice thumbnail fagootttt
>>
>>
>>563145710
yes pls
>>
fuck norge og jeres valuta kurser
>>
https://www.youtube.com/watch?v=BfFn25acbJI&list=UUJnuerZBDm0ezOpD_MrA5vw
>>
>>563144067
Veronia Frugård?
>>
>>563146664

No to all of them but the one on very right. Meh for the rest
>>
Noen i bergen område som selger hasj?
>>
>>563146182
The godfather of moden Black Metal makeup and attire. Prove me wrong.
>>
>>563145301
>>563145585
>>563145783
>>563145935
Kug sugar
>>
File: sabelfist2.jpg (61KB, 550x383px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sabelfist2.jpg
61KB, 550x383px
>>563147006

Fuckin' right, man
>>
>>563147006
hah.
Bergensaren visar seg, uansett kor du går er det altid ein bergensar.
>>
>>563146815
Excellent example of a fine Norwegian beauty.
>>
>>563144694
Ser ut som Veronica Frugård.
Ser veldig ut som ho.
>>
>>563146929
I can't walk 5 feet in Bergen without being waved down by a street dealer

Check the train stations coming from the airport
>>
>>563147047
OH YEAH???
Well, the same to you, buddy!
>>
>>563146827
facebook /vikorenfrugard
Virker for tjukk
>>
>>563146176
Get a facebook-reverse-image-link on 4chan.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ZM-n-duHbhE
>>
>>563143485
GOD JOBS IT!!!!!
> No one expects the Spanish Welfare Market
>>
>>
>>563146905
not much of here on facebook
>>
>>563143131

Not one Norwegian name... :P
>>
>>563147806
It's like, you can't speak Norwegian, but you still suck our dicks? Fitte
>>
>>563148158
kek
>>
>>563147840
HOW
>>
>>563148308
How the fuck? XD
Do you know her or are you just reverse-searching the pics?
>>
>>563148253

OH GAWD, nevermind on that. This pedo does not approve.
>>
>>563147816
Ser eigentlig veldig like ut, men ho i det "ukjente" bilete ser ut til og ha mykkje større bryst en Veronica. Eg veit ikkje, men likheiten er slåandes må g sei.
>>
>>563141180
Hello, I'm muhammed
>>
>>563148527
>>563147840
>>
>>563148607
Ja sant nok.
>>
Og, jøda!
Detta her er ein NORSK tråd, så snakk NORSK, som godtfolk ifra Noreg skal gjera.
>>
File: image.jpg (4MB, 3985x3168px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
4MB, 3985x3168px
Best Norwegian town
>>
>>563148761
Ok.
>>
File: 1404901230015.jpg (235KB, 800x1199px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404901230015.jpg
235KB, 800x1199px
is it true that in Scandinavian countries that it's socially acceptable for girls to go in public shirtless?
>>
>>563146664
same girl in the pic
>>
>>563148843
Nei, fister.
>>
>>563148843
brehvikston?
>>
>>563144067
how do you like your One M8, fag?
>>
Noen fra gode gamle Trondheim her?
>>
dumping more OC facebook
>>
Khalifa?
>>
>>563149097
Somewhat yes
>>
>>563149387
we used to go out,
10/10 ASS
10/10 kisser
>>
Noen fra Bodø eller Meløy?
>>
>>563149387
>>563149654
4/10 face.
>>
>>563143131
No this was actually in the north east of England near where I'm from. The resulting shitstorm made it to my newsfeed
>>
>>563141180
The Samuel Jackson Five anyone?
>>
>>563149654
20/10 asskisser
>>
>>563149847
So much hotter without makeup, trust me.
Gives you an instant boner
>>
>>563149387
Jeans opp på magen?
Er bilete ifra 1970?
>>
>>563149989
insta-manjaw, she's missing an hijab
>>
>>563149989
Post noen bilder av henne da.
>>
>>563149984
Shut up you kisser-virgin
>>
>>563150171
Jenter vettu, mote vettu
>>
>>563149654
Moar
>>
>>563141180
Why shooters it look like a ghost is spreading her ass?
>>
>>563150415
Eg blir heller Astronaut før eg forstår meg på da der.
>>
Så, hvem andre her starter på skolen i morgen? Jeg gjør det. I en alder av 23. Dropout master race.
>>
>>563150923
lykke til, er 20 år og håpar eg aldri må tilbake på skule. Skule er lett nok, men folk i klassen er noko faenskap.
Heldigvis ferdig med 4 år som Lærling, or er no ferdig utdanna driftstekniker på lakseoppdrett.
>>
>>563150923
Starter på tirsdag, på ny skole (vgs).
Kjenner ingen så dette blir spennende.
>>
>>563150497
>>
>>563151368
Post noen mer private bilder da.
>>
>>563150923
Er 24. skal gå andre år elektro
>>
>>563151521
Hun er ikke den typen som sender.
>>
>>563151192
>fire år som lærling

Du mente to år skole, to år lærlingetid, right?
>>
>>563151626
Har du ikke tatt noen bilder av henne da?
>>
>>563147293
Hæ? Jeg har aldri vært i Bergen.
>>
>>563151192
Takk. Koster meg 61 000 i skolepenger, så jeg håper det er verdt det. Føler meg klar for høyere utdanning.

>>563151238
Protip: vær han som prater med alle første dagen. Bare hold det litt low-key.

>>563151552
Lykke til!
>>
>>563150923
Lykke til foresten. Alle sammen.
>>
Har full jobb med god inntekt. Gruer meg som faen til jeg må fullføre der jeg slapp på de jævla studiene. 7.5k i måneden, busskort og nudler ser jeg ikke frem til.

Skal se om jeg finner noen nettstudier som ikke koster blod.
>>
>>563151776
Takk, skal prøve..er lytt skjennert av meg; low-key er vel bra da.
>>
>>563151682
Nope, 3,5 år som lærling med Akvakultur og almenfag inkludert i læretid, pluss eit halvt år venting på fagbrev.
Etter 7 år med konstant mobbing klarte eg ikkje skule meir, hopte ut av VG1 naturbruk. Eg fek heldigvis kontakt med eit oppleringskontor, som fant lærlingsplass for meg.
>>
>>563150171
Gå og legg deg, barn.
>>
>>563152012
Do it, bare hopp i det. Du finner ganske brått ut av at de du prater med er minst like nervøse som deg. Ja, low-key er viktig, for hvis ikke blir du fort stempla som cocky. Husk janteloven.
>>
>>563151729
Sorry, sjå på posten over den eg reffererte til, var den eg meinte og trykka på.
Må virkeleg beklaga for det, er ingenting verre en an folk trur du er Bergensar.
>>
>>563152012
skjennert = sjenert?
Hvis så, hvordan får du den dama da?
>>563149654
>>
>>563152012
>lytt skjennert
wtf, hvilket språk skal det der forestille?
>>
>>563152012
De aller fleste er sjenert første dagen i en sånn sammenheng. Tilogmed drittsekkene er ikke drittsekker den første uka, så bare finn ut hvem som gir deg best sosial status, så kommer du overens/blir venn med de. De du faktisk blir god venn med er typisk ikke de som du snakker med i starten uansett
>>
>>563152254
>Barn.
>Snakkar Bokmål.
>Trur han kan kommandera Nynorsk masterrace til og legga seg.

Er på Ferie ifra jobb no, og sio eg er over 16 kan eg gjera nett kva faen eg vil lille ven.
>>
>>563149097
Nope.
>>
>>563152325
Fuck janteloven. Det er noe piss. Gi faen i hva folk du ikke bryr deg om synes om deg. Vær deg selv, og drit i alt av sosiale koder. Innenfor normal høflighet selvfølgelig.
>>
File: 1347581447379.png (540KB, 586x587px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347581447379.png
540KB, 586x587px
>>563141180
DRAMMEN REPRESENT
>>
>>563149536
What fucking part of scandinavia do you live in?
>>
File: 1303930103617.png (4KB, 300x163px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1303930103617.png
4KB, 300x163px
>>563152762
>biter på
>>
>>563152702
Okey, takk. Ble mere 'trygg' nå.
Takk anon.
>>
File: 1392946586778.jpg (67KB, 650x754px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392946586778.jpg
67KB, 650x754px
>>563152604
>denfølelsnår guggles oversetter snakker ditt eget språk bedre enn deg
>>
File: image.jpg (823KB, 1920x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
823KB, 1920x1200px
dumma jävla norskar..
>>
>>563148843
Halden jo, der jeg bor!
>>
>>563152124
og nå sitter du her sitter du å browser på /b/
>>
>>563152702
>så bare finn ut hvem som gir deg best sosial status
Anbefales ikke. De som som oftest har høyest status i VGS-sammenheng er drittsekkene. Hold deg unna, for din egen del. Prat med alle og finn de du liker.

>>563152947
Jeg er enig, janteloven er noe drit. Men den ligger såpass innprenta i den skandinaviske folkesjela at man må ta hensyn til det. Det er dessverre slik at flesteparten av oss nordmenn misliker de som er helt oppi trynet ditt.

>>563152997
Orly? 3038/3023 her!
>>
>>563152762
>og legga
Hva var det du sa om nynorsk master race?
Forresten er høgnorsk mye finere, og mindre likt dansk. Hadde det vært det mest brukte skriftspråket i Norge hadde jeg elsket det. Pseudodansk er noe herk.
>>
>>563152947
Hvis du satser på å bli en loner, så kan du gi faen i hva folk synes. Tviler derimot på at det er de som er mest fornøyd med sin sosiale tilstand. Være deg selv er så vagt at det går faen ikke ann, men det er en anelse sannhet i det uansett.
>>
>>563152762
Glemte en ting. Man "snakker" ikke bokmål. Det er et skriftspråk. Akkurat som nynorsk.
>>
>>563152762
Nynorsk fag race mener du
>>
>>563153468
This. Noen sosiale normer må opprettholdes.
>>
>>563152557
Vi gamet sammen, pluss vi var naboer.
>>
File: isuckatimagenames.gif (13KB, 633x758px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isuckatimagenames.gif
13KB, 633x758px
>>563153379
Jepp. kva ellers skal eg gjera, har jo ferie.
Er ikkje alle som blir invitert på fest 24/7 veit du, eller har folk som vil vera med deg, eller har noko anna og gjera en og sitta på PC'en nor eg ikkje er på jobb.

Unnsyld meg imens eg år og finne meg meira Rom og Cola.
>>
>>563153407
Nei, man må ikke ta hensyn til det. Og det med å være oppi trynet ditt løser du ved å ha normal folkeskikk. Vanlig høflighet, som jeg sa..
>>
>>563152325
Er ikke kjent med 'janteloven'.
Mind telling me?
>>
File: 1396217250758.jpg (47KB, 498x398px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396217250758.jpg
47KB, 498x398px
>>563153407
Har ekstremt lite peiling på zips, på grensa mellom lier/drammen
>>
Svare meg har du å være et barn. innrømmet dere har to måneder ferie med den ikke ikke gjør noe ansikt jeg mangler, voksne, lille venn, jeg dere har du har.
>>
>>563154002
hva faen er det du snakker om?
>>
>>563153716
Ahh, hva du gamet? Jeg tror jeg er litt sånn som deg, litt sjenert, skulle ønsket meg ei slik jente. Har begynt å røyke litt weed nå, håper jeg blir litt mindre sjenert av det.
>>
>>563153407
Ja jeg vil all del ikke være en av de ''drittsekkene''.
Holder meg unna dem.
>>
>>563153709
Ja, men ikke utover normal folkeskikk. Du trenger ikke være en sau som gjør som alle andre, og ikke har egne meninger og verdier.
>>
>>563153920
Du skal ikkje tru du er betre en din neste.

Eller noko sånt piss, ingen du ser til vanleg følgar det uansett.
>>
>>563154120

Peiling svare meg har et barn ekstremt faen snakker om, noe ansikt jeg mangler, lille måneder. du det er faen.
>>
>>563154265
ok
>>
>>563154142
Vi spillte MW3 sammen og skypet mye.
Røyker ikke selv, kommer heller ikke til å gjøre det..men ofc whatever floats your goat.
>>
File: 1398560468270.jpg (139KB, 720x488px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398560468270.jpg
139KB, 720x488px
>>563153589
De snakker da virkelig nynorsk i 20% av sendingene sine, NRK?
>>
>>563153789
Ser ut som om vi har litt forskjellig oppfatning av hvorvidt janteloven er relevant eller ikke. Jeg er enig med deg i at den er utdatert og overflødig, men det er fremdeles mange nordmenn som mener den er selve limet i samfunnet vårt. En balansegang er en fin løsning, tror jeg.

>>563153871
Kort og godt: "du skal ikke tro du er noe".

>>563153920
Aight. Født og oppvokst på Åskollen, bor nå på Øren. Digger at byen vår har blitt så ålreit.

>>563154151
Prat med dem, men ikke smisk.

>>563154154
E9
>>
>>563154120
Hen stokker om ordene i en setning fra lenger opp i tråden.
>>
>>563154441
Aight, got it.
>>
>>563154441

i går min gutt jeg vil ikke ringe hjem til min nabo som gleder surkål, kjøpt leire.
>>
File: 1395256709396.gif (479KB, 500x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395256709396.gif
479KB, 500x281px
Svensk idiot här som funderar på att åka över till Norge och jobba några månader? Har ni några tips? Är det rensa fisk som gäller eller? Är det mycket svenskar som är där och jobbar?
>>
>>563154435
Nja. De gjør for så vidt det. Litt mer dialekt de siste åra, men du skal få for den.
Nevn flere enn nyhetsopplesere og andre i NRK som snakker nynorsk, så skal du få 1000 internets av meg.
>>
>>563145327
2 easy m8
https://www dot facebook dot com SLASH photo.php?fbid=1519272458307237&set=a.1397902357110915.1073741825.100006734922596&type=1
>>
>>563154752
NRK bruker 50/50 bokmål og nynorsk (tekst). De må det, på samme måte som stortinget og offentlige etater må det.
>>
babyen bæsj baby med ris
>>
>>563153589
Det er jo meget lett og høyra forskjell på ein som snakkar Bokmål mot ein som snakkar Nynorsk. Lettast imyllom ein ifra Øst mot ein ifra Vest. Ingen som forstår dei ifra Nord, og dei ifra Sør flytar litt ilag.
Du høyrar lett i Hordaland iallefall, der omtrent alle ifra Stord, Austevoll, Fitjar og tysnes snakkar nynorsk, mens folk ifra bergen snakkar openbart Bokmål, og Rosendal og Fusa folk snakkar ein god blanding.
>>
>>563154441
Hva er det du mener er nødvendig utover folkeskikk? Jeg ser virkelig ikke hva du mener. Janteloven dreier seg om å gjøre seg selv så ubetydelig som mulig. Å være akkurat som andre. Hvor er det positive i det?
>>
>>563154840
Never said it would be hard?
Fap for all I care.
>>
>>563154730
Spørs. Er du sosial så er det plenty med jobber på utesteder og restauranter du kan ta. Eventuelt i helsesektoren, hvis du har relevant utdanning. Ja, det er mange svensker her.
>>
> Är det rensa fisk som gäller eller?
i Oslo er det å stå i kassa på butikken som gjelder for svensker.
>Är det mycket svenskar som är där och jobbar?
åja! det er nesten bare svensker som jobber i oslo
>>
>>563155061
Ja d e lett, jett kor eg e fra då, alle burde ha snakka sitt dialektspråg her, sånn at folk får ein bedre og lettere forståele av kor ein e fra.
>>
Norske innkjøps bønner tomat kål mais erter, sverd militært angrep glad bolle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>563155063
Jeg tolker janteloven som om den går ut på å være ydmyk. Å dreie det til "å gjøre seg selv så ubetydelig som mulig, å være akkurat som andre" er litt i drøyeste laget syntes jeg. Som sagt, en balansegang.
>>
>>563155063
Første skole dag..du vill gi folk et godt første intrykk. Janteloven ligner kanskje litt på denne her:
>Fake it, til you make it (?)
>>
>>563154730
Serviceindustrien er full av svensker. I alle fall i Oslo. Du finner ikke en ICA, Biltema, Clas Ohlson eller kafe/utested som ikke har minst en svensk ansatt i Oslo sentrum. Ikke like mange utenfor sentrum men en del.
>>
>>563154953
Ja? Men det er ikke å snakke med mindre ordene kommer ut av en munn i lydform? Og det er det bare NRK som gjør.
>>563155061
Skriver. Bokmål er det ingen som snakker. Nynorsk er det bare NRK som snakker. Jeg snakker samme utvannede dialekt som de fleste andre mellom Bærum og Son.
>>
>>563155334
Ikkje lett det der, med "Jett" ville eg tippa Tysnes/Austevoll, men med "Språg" så vil eg dra meir mot Stord og heilt ner mot Haugesund. men ein kan altids ta feil, lett for at folk kjeme ifra ein plass, til ein anna komune, og blandar dialekt. Dialekt er utruleg vanskleg i skriftspråk.
>>
>>563155420

Mfw tekniske sjefen er polsk og assist. Teknisk sjef er svensk på jobben min.

Norway in a nutshell.
>>
File: dat ass.jpg (82KB, 520x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dat ass.jpg
82KB, 520x599px
>>563141180
>>
>>563154953
nei, bare 25 % nynorsk tekst
>>
>>563155420
>>563155227
>>563155165
Låter bra, ska man söka jobb på de olika hemsidor som finns eller? Eller söka jobb när man är där nere?Vi är 3 killar som är sugna på att dra ner.
>>
>>563155391
Er ikke normal høflighet og folkeskikk denne balansegangen du snakker om? Hva mener du konkret?
>>
Noen fler som vil poste bilder?
>>
kanker sukkels laat me neuken. KANKER KANKER
>>
>>563155768
Du blander bokmål og nynorsk. Det er nynorsk ingen prater.

>>563155970
Jeg forstår ikke hva du ikke forstår.
>>
>>563155334
Eidskog?
>>
>>563147591
Tror han mener GOD hasj, og ikke den driten du får på gaten
>>
>>563155805
>Dialekt er utruleg vanskleg i skriftspråk.
Ja d e kanskje ikje så lett å tyda kor ein e fra med skriftspråge, men d e ofta d e lettåre å fårstå får di så har same dialekt. -stavanger
>>
>>563141180
ching chang chong
I don't know what you're saying
go back to your country
white power
>>
>>563155970
Enig der.
>>
>>563155967
Jeg ville startet med finn.no i alle fall.
>>
>>563155334
Greitt, det kan jeg gjørra. Klareru å gjette hvor jeg er fra?
>>
>>563155967
du blir nok mest sannsynlig innkalt til intervju, så lurt å være der nede når du søker jobb.
også er det alltid lurt å møte opp face2face
>>
>>563155967
Kontakt NAV. De tar seg av arbeidsinnvandrere.
>>
>>563156375
skien?
>>
>>563156335
Då gör jag så, tackar tackar!
>>
>>563156564
Nåop, ække fra Skien. Brb, ska hente en bannan.
>>
>>563141180
quickly post and archive because soon enough they'll be wearing nikabs and be some filthy crossbreed
>>
>>563156118
Bokmål er nettopp det. Bokmål. De dialektene som er rundt Oslo og ellers på østlandet, ligger ganske tett opptil den, men uttales ikke sånn.

Jeg forstår ikke hva som kreves av en person for å passe inn eller hva det nå er som er målet, hvis man ikke skal være som alle andre, og normal folkeskikk og høflighet ikke er nok. Hvor er balansegangen? Konkretiser den.
>>
>>563156181
Nor eg seie den setning der med ei stereotypisk Stavnger dialekt, så er det lettare og forstå at du er ifra Stavanger. gjekk jo i klasse med ein med familie ifra Stavanger, innflytta.

Da e vel ikkje så lett og forstå kor eg e ifrå nor eg snakke på dialekt heller.
>>
Hvor bor folk?
Op her bor i Tromsø.
>>
>>563156814
Balansegangen er mellom det å være ydmyk, men samtidig litt frempå. Folkeskikk og høflighet er grunnleggende.
>>
>>563156985
Oslo
>>
>>563156985
Flytta nettopp til Stord.
Noken i området som selger gras?
>>
>>563156905
>Da e vel ikkje så lett og forstå kor eg e ifrå nor eg snakke på dialekt heller.
Nei d e d ikje.
>>563156985
Stavanger
>>
>>563157186
Aner ikke, haha.
>>
>>563149782
Bodøøøø
>>
>>563156985
Tysnes.
Forstår at folk utanforbi Noreg trur eg er veldig "Metal" nor dei får veta at eg bur på ei øy som er navngitt etter den Norrønske Krigsguden.
>>
>>563157186
håpa du e vant til å bruk nævan. folk e fette gal i haue dær. har en kompis som bor dær, og han sir at det ikke går en kveld utn at noen får juling
>>
>>563157053
Så da er det ikke janteloven i det hele tatt, da. "Du må gjerne tro du er noe, bare du har folkeskikk og sosiale antenner" i stedet for "Du skal ikke tro du er noe"
Takk for en hyggelig tone, til tross for hva enn det er vi er uenige om.

God natt. Jeg skal på jobb 7.30 i morgen. God skolestart, barn.
>>
>>563156985
Oppegård!
>>
>>563157186
Folk ifra Stord er hjerneskada.
50% invandrarar, 50% Narkomane folk.
Folk ifra Stord har ein tedens til og komma til Tysnes, laga bråk, for så og ynka seg heim for dei laga bråk på feil fest.
>>
>>563154363
Hva gjorde du med kjæresten din da? Gamet dere bare? Hva snakket dere om? Hvorfor er dere ikke kjærester fremdeles? Trenger litt nybegynner tips :}
>>
>>563157806
Nei du kødder?
Bodde der før jeg flytta hit!
>>
>>563157797
Nei. Jeg er uenig i distinksjonen din. I like måte, litt uvant å ha en gjennomgående bra tone når man diskuterer på 4chan. Jeg tør kreditere det til at verken du eller jeg er under 20.

Sov godt!
>>
>>563158148
åherregud, gtfo
>>
File: 12313534234.jpg (30KB, 299x277px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12313534234.jpg
30KB, 299x277px
>>
>>563149097
I've been through Scandinavia multiple times, never have I seen bare breasts on my travels
>>
>>563158175
Hvilken årgang er du? Haha
>>
>>563158526
1998
>>
>>563158148
Var meg selv når jeg gamet. Hun var først inressert i meg før jeg i hun..så, ja.

Snakket om hva som helst, ikke noe konkret.
Jeg eller hun spurte om vi skulle se film els.
>vi klinte i 4-5 timer.

Jeg spurte henne noe dumt, litt for tidlig.
Du skjønner sikkert hva.
>>
>>563141180
Norwegians are referred to as "Block Heads" in the maritime industry.
>>
>>563158412
Kill it, kill it with fire!
Er kun politikarane som vil ha dei der i Noreg.
Resten av oss ville brent dei på bål utan problemar, uheldigvis er sånt ulovleg idag...
>>
>>563158649
underage b&
>>
>>563157725
>>563158058
Høyrest omtrent ut som Voss, der eg budde før, så eg er vant med slikt
>>
>>563157797
God natt og takk.
>>
>>563158649
javel ja
>>
>>563158734
Please, explain why. I'm interested in knowing why,
>>
File: GTFO.gif (486KB, 283x161px)
GTFO.gif
486KB, 283x161px
>>563158649
>>
>>563141180
Brasilian Nichole something
>>
>>563158649
Er 16, men uansett.

Du?
>>
>>563158980
I'd like to know too. I always thought they had heads like a 5 gallon bucket, not a block.
>>
>>563159107
Eldre! Men da tviler jeg på at jeg kjenner til deg, har ikke venner som er yngre enn 95.
>>
>>563158842
Har ikkje vore mykkje på Voss, berre ein gang.
Likte meg veldig godt på fest, hugsar ikkje kor eg var på fest der. Men var i eit lite "By Sentrum" og åt frukost på Big Horn Steakhouse, var ganske flott og sitta der, eta god mat, kald øl og sjå ut i rundkjøringen på alle dei flotte Volvoane som kjørte der. ingenting piss som dritt motor og høgdt annlegg, berre høglydt motor lyd.
>>
>>563153441
Konservativ nynorsk er i høg grad reint nok, og kan ikkje samanliknast med dansk på noko vis. Høgnorsk er (diverre) altfor innfløkt til å nyttast i dag, eg veit om nokon som nyttar det, men dei er berre uvanleg fengsla av det historiske.
>>
>>563159403
95 år er ganske gammelt.
>>
>>563159403
Aight, forventet ikke å kjenne deg heller.
Men, var bare kult å møte noen fra samme sted.
>Du gikk på flåtestad,eh?
>>
favorite norwegian blogger
>>
>>563149920
story?
>>
>>563159679
ha. ha
>>
>>563148843
Øh, det fortet ville jeg definitivt ikke likt å måtte angripe.
>>
>>563159963
Link til bloggen?
>>
>>563159963
mere
>>
>>563159762
Riktig! Tåpeligste ungdomsskolen noensinne, men de lærerne jeg hadde der var greie.
>>
>>563159428
Er som regel greit er berre noken galninga.
Var på fyllo ein gong og såg ein fyr som sto mitt i sentrum og pissa på ein bil koffor han gjorde da.
So følge han etter meg og slo meg ner når eg ikkje følgte med
>>
>>563160151
>>
>>563160257
Ja, enig.
Lærerne var eneste grunnen til at jeg likte meg der.
>10/10 sjangse vi hadde like lærere.

Hvilken base gikk du i?
>>
>>563153441
Unskyld då, eg hadde rundt 4 i Nynorsk, eg snakkar nynorsk. men eg klarte ikkje rettskrivning, verken på Nynorsk, bokmål og Engelsk.
Det er på grunn av ein kombinasjon av dårleg lærar og dårlege medelevar i skulen. lang historie eg ikkje vil ta opp i ein tråd på /b/.

Men det som no er kjendt som Nynorsk er jo ei samling av det som blei snakka rundt om i gamle bygdar i Noreg, som minnar mest om gammalnorsk, men og blanda med litt bokmål.
Bokmål er jo som kjent ein blanding av den gamle typen Norsk dei brukte i storbyane og Dansk.
>>
File: 1388881839174.jpg (135KB, 940x1466px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388881839174.jpg
135KB, 940x1466px
>>
>>563160413
matholck.blogg.no
>>
>>563160641
I'd hit that like a tree on the forest moon of Endor!
>>
>>563159963
holy fuck
i would fucking destroy her if i wasn't a fat neckbeard
>>
tråd = død

god natt
>>
>>563160641
Er det hun som la ut nakenbilde av seg?
>>
File: 1370127046877.jpg (694KB, 3000x2000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370127046877.jpg
694KB, 3000x2000px
Norway <3
>>
>>563160641
>>563161323
idk
>>
>>563161572
>>
>>563161542
deilig
>>
>>563161572
god i love me some hotpants/yogapants
>>
>>
File: ann mari olsen.jpg (1MB, 3018x2009px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ann mari olsen.jpg
1MB, 3018x2009px
Norway <3 2/2
>>
>>563161679
>>
>>563160451
A-basen! Ante ikke at de fortsatt drev med base-greiene?
>>
Noen som har snapchat nudes?
SHARE!
>>
>>563162017
>>
>>563162285
Ahh, store broren min gikk i A-basen.
Gikk selv i B-basen.

Haha, tror aldri de kommer til å slutte!
>>
File: ftop.ru_113818.jpg (2MB, 5728x3673px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ftop.ru_113818.jpg
2MB, 5728x3673px
norway <3 3/3
>>
>>563162467
>>
>>563162249
Utoya/10
>>
>>563162705
Lel.
>>
Vstfold - Tønsberg anyone?
>>
>>563162917
Never to early for that joke.
>>
>>563141180
you should have started off with chansluts Norway and soc whore Snoopy
>>
>>563162916
>>
>>563163702
navn?
>>
>>563147840
where does one acquire this link, anon?
>>
>>563141180
>>
>>563164561
Navn,link?
>>
>>563153407
Drittsekkene eksisterer fordi du er en raring.
>>
>>563165624
Du er vel en av dem, dø er du snill.
>>
>>563141180
>boob job scars under her tits
>>
File: WP_000321.jpg (3MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WP_000321.jpg
3MB, 2448x3264px
>>
>>563166348
Hvem? Navn?
>>
>>563159965
I think you can use the information given to get at the story
>>
>>563164725
face/ kristinhebnes.skogen
>Kristin Hebnes Skogen
>>
File: IMG_2832.jpg (2MB, 2048x3648px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2832.jpg
2MB, 2048x3648px
>>563166348
>>
File: IMG_2828.jpg (1MB, 2048x3648px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2828.jpg
1MB, 2048x3648px
>>563166941
>>
File: 1382586390073.png (153KB, 500x263px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382586390073.png
153KB, 500x263px
>>563141845
huh?
>>
>>563166941
mere?
>>
>>563152997
>>563153407
3044 representin!
>>
File: WP_000322.jpg (2MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WP_000322.jpg
2MB, 2448x3264px
>>563167279
>>
>>563167279
Ligner litt på hun her
>>
>>563167689
Har dere noen snapchat screenshots?
del!
>>
Thread posts: 294
Thread images: 57[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.