[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
wtdd
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /x/ - Paranormal

Thread replies: 6
Thread images: 2
File: Captura.png (14 KB, 472x110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Captura.png
14 KB, 472x110
>>
minha mãe criou uma página no facebook para o meu gato e tudo que ela posta é "m̕i͖a̵̻̦̥̝͉̜̹u̧̹̥̗̳ ͕̖͕̘̲͓͠m̴̤̟i̡͍̟͍̬a̧̜͇͖̪u͎̜̙ ͎̼̙s̮͚o̱̯͉͕̤ͅu̷̟̤͖ u̮̳͔̟̝̙̕ͅm̯͇̪̞̮̦̼ ̪̮̲͓͢g͕̕ạ̭̝̗͕̗͕t̵̫̟o̧̳̦̳͇̩̤ ͖͎̲͍̙̲̪m̡̘ui̯͈̱t̶̪̬̘͓ͅo̖̜͖̫͓ ̙̺̩͙̞ṣẹ̷̦̞̠x͕̖̥̜̱͞y͕̩̼̰̩ ̣̹̠̀ẹ̰̟ͅ ̣̥̠͍̰͠at͕̯͇̣r̜̹͔̲͡e̮v͎̫̱i̳̬̘͝d̡͓̹̪̟ó̲̼̣͇̳"
>>
>>17246294
>>17246517
Oh look, two more Hispanic shitposters.
>>
Que estupideces son estos?
>>
File: 1453041910595.jpg (170 KB, 858x855) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453041910595.jpg
170 KB, 858x855
>>17246679
que?
>>
Largate de aquí pinchi niño, y tu mamá está bien pendeja y esquizofrenica.

Nothing here folks move along.
Thread replies: 6
Thread images: 2
Thread DB ID: 439359[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.