[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
>series finale
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /tv/ - Television & Film

Thread replies: 14
Thread images: 3
File: image.png (45 KB, 527x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
45 KB, 527x487
>series finale
>the story isn't fully resolved
>>
Basically HBO.
>>
File: 1447924732678.png (672 KB, 906x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447924732678.png
672 KB, 906x799
>series finale
>main character dies
>>
>>64598925
I finished the miniseries "Ascension" yesterday. Incredibly unsatisfying ending.
>>
>>64598879
>>64598954
basically the sopranos
>>
>>64599058
There is no resolution to life.
>>
>>64598879
>Be ITV drama
>A channel where dramas tend to die after a single season
>Be in the red zone from day one due to complaints of 2edgy4me
>First season ends on a full FUCKING cliffhanger
>And what do you know, it got canceled

FUUUUUUUCK YOOOOUUUUU, JEKYLL AND HYDE!
>>
>>64599233
the sopranos is a television show you pretentious faggot
>>
>>64598879
>watching series
hello reddit!
>>
>>64599432
this
I only watch programs
though I guess watching series is better than watching shows
>>
>>64599513
>>64599432
>programs
>series
plebs
I only watch shows.
>>
>>64599513
>>64599610
>comments
>replies
plebs
i only read posts
>>
>>64599835
>words
>language
plebs
I only scream at my laptop
>>
>>64599908
>̨̡̢͖̟̝͈̱͖̺̑̑́̈́̔͂̈́͆̚̕r̢͔͖̟͙͉̣̜̼͎̈́̀̓͗͒͆͊̽̉̂e̯̖̘͎͎̣͔̝̠͒͒͋̓̎̄̉̅͗̕͜a̢͍̞̮̜̻̹͎̯̥̾̃̿̍̿͛̓͒͆͝l̢̢͖̪͕͇̹͍̰̿̀͐̆̋̊̚̕͜͠͝į͉̹̝̳̰͈̮̼̂̇̈́͑̇̓̇̍̕͝ͅţ̬̤͚̲͚̼̩̞͍̃͂̏͒̂̋͆͘͝͝ÿ̢͇̜͎̺̭̟̳̭̝̈̈́̆̀͆̓̿̍͂
>̤̪̖̤͎̰̰͚͚̗̬͗̋̐̃̀̓̈́̔̽͒̒t̢̡̗̮̝̞͙̯̥̦̫͂̒̍̐͆̿̉̈́̂̆́h͈͍̜̜͍̦̩̲̠̣͇̀̀̈́̀͐̏̎͊̈̎͠e̡̡͇͙̫̘̜̗̜̩͔̓̽̄̉̅̀͑̇̉̒̍ ̧̮͚̹̝̦̪̦̠̩̻́͋̌͋̓̐͌̽͠͠͝4̛͖̰͕͉͓̥̘̦͚̣̋̌̌͂̊̄͊͛̾͘͜t̢̺͎̳͙͈͈̤̝̟̠̃̿̎̉̑̌͋͗̆͛͠ḥ̢̦̣̞̫̲̪̻̩̲̈̿̈́̿̿͛̓̉̀̐̚ ̢̘̣̳͙̰̳̙͎̗͚̔̑̀̍̅͂̉̒͌͑͠d̢̨͖̗͈̪̥͉̘̼͚͂̓̀͂̋̓̅̽̃̽͠ẽ̡̤̹̳̳̼͚̜̫̻̲͋̔̍̊̈́̎̆̒̉̍m̺͖̯̞̹̗̼̠̟̫̂̓̀̍̉̌͗͐̚͘͜͝ḝ̲͚̯̰̗͕͕̜̻̞͌̎͛͗̅̀͛̓̊͝n̖̖̪͕͚̲̙̻̜͕̟̔̊̊͐̀́̐̿̈́͘͠s̨̡͕͍̼͙͕̯̱̦̮̓̐̌͂̿́̑̄̇͝͠ì̩̼͔̮͔̪̻͚̘͍̝́͐̄͆̍̃͂̋̈̕o̡͙̹̲͎̟͍̪̯͙̘̒̇́̉̔̐̑̔̄̄͠ņ̛̙̗̳̝̞̘͇̣̥̬̑̑̎͛͆̀́̒̎̚
p̢̡̡̛̜̠̠͉̭̖̤̙͐́̎̽̐̎̊́̏͝l̡̪̠͖̪̼͍͉̰̭̰̈́̔̔͗̂̃͗́̍̚͝e̩̗̖̦̹̲͍͕͈̝̟̒͗̏̂̒͊̈̉̚̚͘b̢̛̛̭̳̼͇͇̱̩̹̟̃̿́̿̐̀̎̏͘͜s̡̟̮̻͓̫̪͇̬̠̙̈́͐̓͑̐̅́̓̽̓̚
i͉̕ ̖̑ô͍n̛̳l̘͋y̻̚ ̞͝ẅ͜ạ̋i̧̍t̻͌ ̨̈́d̯̿ŕ͉éͅa͙͋m̻̏i͉̓n̻͋g̬̈́ ̣̈i̧̓ň̻ ̡̈t̥̾ḥ̐e̜̋ ̣̚m̪͋y̞͠ ̮͠h̨͙͚̰̭̞̱̆͆̆͑͐̆͝ờ̠̻̮̱̩̦̮̈́̈́̈́́͠ṷ͍͚̬̤̮̦́̾̆̇́͠͝s̤̝̪̝͉͉̳̈́̂͒̑̂̈͝e͇͔̲̰̫̎̑͐͑̐̅͜͜͝ ̨̮̠̰̹̹͍̉̀͊̂̿͠͠ä̡͉̱͖̪̝́̉̏́̎̿̔ͅt̼͎͖͓̬̗̦̒͐̈̊̎̓̋ ̢͇̰̜̝̖̍̄̂̉̐͋̍͜R̨͙̳͖̭̺̻̈́̽͐̆̿͘͝'͍͓̳͔̻̣̫̒̿̀̍̀͗͝l̡̧̦̱͍͔̫̃̒̎̈́͒̑̕y̛͕͚͖͕̣̮͐̈́̾̒͋̂ͅé̢͇̘̦̟͙̑̀͗̌͘͜͝h̛͔̫̞̗̪̗̉̇̉̏̆̈́ͅ
Thread replies: 14
Thread images: 3
Thread DB ID: 389295[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.