[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Nederdraad? Nederdraad.
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /soc/ - Cams & Meetups

Thread replies: 15
Thread images: 2
File: nederland.gif (73 KB, 600x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland.gif
73 KB, 600x646
Nederdraad? Nederdraad.
>>
21/M/020 hier overigens. Where my Nederlanders at?
>>
bump
>>
Well, better luck next time I guess. Maybe I'll try to bump this in some time but it isn't really working right now.
>>
kom op dan
>>
>>23187908
Bevecht me in het echte leven.
>>
en dan?
>>
Deze draad zit vol met leven
>>
>>23188412
Reanimatiepoging? Als je iets dat nooit echt heeft geleefd tenminste kunt reanimeren.
>>
Er is een soort pessimisme dat uitstraalt van dit soort threads die denk ik niet overwonnen kan worden. Spijtig.
>>
>>23188435
>>23188443
Denk dat wij met iets te weinig zijn om echt leven erin te blazen
>>
nederlands kanker draad
>>
>>23188585
Dank je, zo komt de draad er echt wel weer bovenop in één keer.
>>
>>23187838
We zouden onze Belgische buren kunnen uitnodigen in de hoop op meer leven.
>>
Ik zeg doen
Thread replies: 15
Thread images: 2
Thread DB ID: 439802[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.