[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /s4s/ - Sh*t 4chan Says

Thread replies: 21
Thread images: 6
File: soda.jpg (20 KB, 234x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
soda.jpg
20 KB, 234x217
intr̍͆͐ͦͯͤo̸ͥͮͬͬ̚d͌ͬ̄̇ͫ́̔u̴̇̑͛ͥ̈͟c̽̔̆̿͟͞ǐ̢̠͖̦͍̩͍͉̟̘͕̺͉̭͖͎̦̥͖̤ͩ̄͒ͬͥ̑ͧ̅̍ͭ̑ͨ͊͜͜͞n̺͔̯̫̠͎̫̻̣̣̬̣͚ͪ̊͒ͮ̊ͤ̇͛͒̀̕̕͢ͅͅg̢̡̡̻̼̦͈̥̦̖̯̲ͥ̍̿̍̒̏ͩ̔ͯ͒̓̕͠
>>
>>4124622
holy bajoles
nice dubs
>>
>>4124622
wow rare soda sweet thanks pop!
>>
File: babane.png (6 KB, 55x41) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
babane.png
6 KB, 55x41
official soda babane
>>
>>4124622
infection on his eyeball. glad 2 see this meme taking progress.
>>
Cancer the Monki: Extra Cancer Edition.
>>
File: le_bune_raven.gif (203 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le_bune_raven.gif
203 KB, 800x600
b̗̰ͨͩ̅u̢͖̘̗ͅn̶ȅ̥͖̠̰̣̃ͯ ̟̇͗̉͌r̘̞̮͔̅ͥ̑ͥ̈́̑̔͢ͅa̶͔ͭ͑̿̋͗̈v̫̼̣͎̮̞̹̿̿e͍̻̭̽͗ͪ̀͛͗nͩ̀̎̚͢ ̭̟̲͕͙͒̊̏̂͆ͫi̫͍̰̪͕̞͌̽ͧ̇ͦ̔͆ş̦̖̲ͭ̐̌́ ̑͑ͬ͋͗͌̚͏̠͇̬̼̱̱̬a̧̳̪̳̪͕ͥ ̮͕͕̝͙H̶͚̜̳̝͖̙͕̏ͪͦ̈ͤͧ͑̊͟͝͡͠ḿ̡͕̜̥͔̭̤̈̈͂ͤ͂̎̀͢ě̢͈̤̰̲͔̲͈̊̾ͨ̄̎ͩ͐E͙̲̳̖̳̲͚̤̲̰̺̐͑̈́ͪ̿͊͘͞ ̶̷̆ͬͨ̏̊ͯͯ̌̕͡҉͙̺̻͈̻̻͕̼͓̥̣̳͓͎ͅͅC̸̭̺̰̩̳͍̗͈̹̞̥̦̤̯͓̟̼̿͌̈̾̏ͨ̓̚̕ͅǪ̖̪͓̭͉͙͍̾ͯ̓̋̏ͨ̂̐͋ͦ͝M̷̶̨͖̘̲̯͓͕͓̥̘̻̳̺̙̤̤̼̹ͯ̄́̿ͣͬ́̋͂ͅȨ̙͕̜̩̣̖̩̹̖̮̠̣͊ͥ̔͌̽̆ͩ̒ͩ̚͠ͅS̴̺̘̗͌ͤ̐͒ͪ͋̃̀͌̀̋̈̔͟͢ͅm̲̦͓̳͚͆̄̌͆̒̾ͥ̎̿́e͒̋̿ͤ͏̷̥̱̻̩̗͎̤͓͈͜
>>
>>4124622
>>4124962
https://www.youtube.com/watch?v=gsNaR6FRuO0
>>
File: assdeathdicks.png (71 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
assdeathdicks.png
71 KB, 300x300
>>4124989
A E S T H E T I C S
>>
>>4124999
OUTSTANDING digits!
>>
File: image.jpg (83 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
83 KB, 512x512
>>4124999
ftfy
>>
Ĉ̵̩̭͎͖̭̄̊̄ͯ͌͜ĭ̡ͯ̉ͮ̌̋͏̟̯͕̟̺͍̮̳̖̳̝̭̩n̨͕̬͖̝̙̹̹͉̯̦̺͎̱̼̩̝̥̾̒͋̍̍̄ͯ̎́̕č̐ͮͯ̓ͥ̍҉̴̝̹̮̰̼͉̲̯͖̲́͟ͅị̵̺̹̹͍̜̪͔̦̯̿̏̿ͦ̄͗͌̕ͅn̨̜̠͉̺̝͖̩̮̭͕͇͋͋ͭ͐̑̾ͯ̉͛͊͑̒̅͟͡ͅa̢̠̱̳̠̦͙̞͔̣̱̞͎̰̣ͭ̋̋ͧ̓̐ͪͥ̒̈̍t̶̨̛̆̉͌̈͛͐̉̊̒͌̇̽̾͏̧͔̠͖̺̪̪̞t̟̹̜͉͇̞͌ͨͫ̋̿̾ͤ̐̊̀̕̕͠͝į̛ͣ̑͐̅̊ͩ͐̄̍̈̂͏͓̝̼̺̯͕͍̦͖̦̩̟̜͡ȉ̡̼͔͈̪̣̲͕͎̞̟̪͉̯̲̙͇̟͙̂̎ͩ̉͒̈́̑̈ͤ̾ͭͨ̕ͅ
>>
>>4125833
>33
fixed? but that one looks worse
>>
heretical // negligible
>>
>>4126781
neglegilible tbh framliy
>>
>>4124622

50 Shades of Building Steam with a Grain of Salt
>>
>>4126618
aesthetic
>>
Sprestin
>>
costanzanople
>>
shit-spritz
>>
File: ghost-soda.png (7 KB, 83x88) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ghost-soda.png
7 KB, 83x88
>>4127211
thats a throatful
Thread replies: 21
Thread images: 6
Thread DB ID: 480128[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.