[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
*test*
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /s4s/ - Sh*t 4chan Says

Thread replies: 21
Thread images: 6
File: 1453495644935.jpg (25 KB, 508x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453495644935.jpg
25 KB, 508x452
*test*
**test**
[zalgo] test [/zalgo]
~~test~~
H^2 o
[flip] test [/flip]
%triforce
>>
>>4104829
did it work
>>
I dont think it worked, buddy
>>
File: double-visions-1.jpg (52 KB, 600x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
double-visions-1.jpg
52 KB, 600x768
>>4104899
ur dubs worked tho
>>
>>4104922
>ur dubs worked tho
>22
wowzers
>>
>>4104899
[zalgo] Looks like the zalgo worked [/zalgo]
>>
>>4104829
'%' triggers rainbow text if your a 1337 h4x0r like me
>>
File: 1396219278208a.gif (1 MB, 333x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396219278208a.gif
1 MB, 333x333
>>4104899
>>4104922
>>4104933
lots of dubs in this ITT
>>
#àaaaaaaaaaaa

%aaaaaaaaaaaa
>>
>>4104946
Tell me your secrets
Scripts?
Mods?
>>
>>4104922
>>4104899
>>4104933
>>4105033
good dubs
>>
File: 1444054903137.gif (1 MB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444054903137.gif
1 MB, 400x400
>>4104946
# I stole your idea
>>
>2016
>hiro naga not implementing this
>>
>>4104829
**[zalgo][flip]I'm having a bad time right now, guys[/flip][/zalgo]**
>>
> greentext

did it work?
>>
M̷̟͖̻̳̙F̖W͉̺̣̩͔̟͢ ̰͕̬͍I̲̦͓̬ ͏̗̝̦̗J̬̖U҉̰͍̱̝͙S͉T̴̫͉ ̶̠̦̘͍̞I̴̖̙̘͕̟̲N̠̗̺̺̞̰̬Ṣ̝̹̳̻͜ͅT̹͡A̗L̬̩͚̭̘͞L̲̣̳̟̰̻̘E͓̗͔̼͍D̖ ҉̲̗̳̲͉̪̣T̶H̩̳͈͓͇̩̙́E̗̰̹͖̝ ̛̹L̞͈̖̞̪̳A҉̗̥̭͎T̺̬E̼̲̹͎S͙͖̲̗̺͕͙̕T̲ ͚͙̘͙[̤̣̹̤S4̜̮͉̜̬S͖]̢̳͔̻͖ͅ I̻̕N͟TE͔̮͕̣͚̟̕ͅR̷̭͇̝͎̥̰ͅF̳̥̻̮͈A̪̝̠C͍̰̞͙͓̼͟E͠

Your fortune: Godly Luck
>>
>>4104946
%ICANHASRAINBOWTEXT
#ICANHASBLUETEXT
>>
:lel:
>>
>>4104946
*Isn't this hard to read?*
>>4105618
lel

Your fortune: Outlook good
>>
>>4105478
good for you
>>
File: file.png (97 KB, 955x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
97 KB, 955x490
>>4104829
>>4104835
Looking good

Your fortune: Average Luck
Thread replies: 21
Thread images: 6
Thread DB ID: 455358[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.