[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
TurtlelImages are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /s4s/ - Sh*t 4chan Says

Thread replies: 15
Thread images: 3
File: Turtl.jpg (5 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Turtl.jpg
5 KB, 259x194
Turtlel

Your fortune: Outlook good
>>
>>4065600
Check'd em
>>
>>4065600
lol that's a froge
>>
-.
.
-
.
-
.

.

.


->̨̨̨̡̢̡̨̡̧̨̡̨̢̡̨̨̧̢̢̨̢̨̢̨̧̡̨̧̡̨̨̢̧̧̢̧̧̧̡̨̧̨̡̧̧̡̧̧̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̫̩̯̖̻͖̻̘͔̹͍̭̹̰͈͍̻͙̘̯̫̭̪͔̪̱̮̫̣̼͈̖̜̪̙̯͍̲͙̦̘̺̥̻̠͇͚̦̤͎̻͔͙̣͈͎̬̮̭͈̳͍͉̘̰͚͍̫͎̣͔͇̪̮̭̖̙̝̹̺̟̳͓͍͎̮̺̳̤̝̻̟̩̻̥̘̲̲͎̬͙̟͓͎̭͖͚̳͕̰͕̻̫̘͍̞̜̪͍͓̳͓͚̱̞̻͈̣͓̯̹̺̠͚̬̹̬͙̯͚͕̥̦͔̼̩͎͖̺̦̦̙̭͚̘͕̦̮͉̘͙͕̹̜̹̯̙͓͓͔̤̳̪̭͚̘̦̮͔̗͍̺̟͈̣̤̹̹̫͉̻̱̩̼͎͇̥͚̪̫̹͚̬͖̦̹̩͉̰͚͖͙͔̜̬̰̼̝̟͖̠̭͓̖̱͈̬̮͓͔̺̲͖̗̘͈̹͉̞̣̯͚͎̗̠̗̯̼̪͇̪̘̠͔̦̳̻̟̬͚̣̲̣̗͚̭̭͓̟̫͕̣͚̫͙̱͕̬̣͖̥̮͚͉̬̭͇͓̤̲̯͙̟͎̼͙̠̫͖̼̜͍̼̘̙̟͔̠̲̥̳̝̲̤̠͈̱̝̤̼̤͍͎̹̭̯̜̝̻͍͈̟̫͔̖̩̲͓̥̲̰͓̰͚̭̟͚̞̜̮̣̘͖͉̹̻͙̻͉͙̺̥̫͍̫̗͚̣̤̖̰͉̪̹͓̱̬̠̭͚̟͓̣͓̻̘̥̳̱̰͍̭̺̹́̉̈́̊͋͌̋̿̾̀̿̌̓͗́́̏̔̓̑֘̒̇̀̆̈́̽̈́͑̅̈́͊̏̒͛̈́͂֓̍͑́̒̈́̍̍̉͐͑͌̏̿͂̂̉̓̓͒͊̒̽̍̎̀̉֓̐̈̃́́̋̅̈́̉̽̍͊̏̓͆͌͋̇̐͊̿͊̈́֓̈̄͂̋̉֓̀͑̑͛̈͛̿̔͒͌̉̊̐̓̈́̓̈́̍֘͑̐̌́̑͐̏͌̽͆͂̿̿͊̊̏̔̉̈́̅̾̓̿̽֘̈̉̎̑̓̽́̈́̎͛̽̿͊͑̋͆͗֘̓̒̾͆͌̓̑͑͋͌͐̃͊͒̽͆̐̊͂̓͑̀̈́̈̑̒̉͆̎̎̓̽̄̉̂͆̒͋͒͌̀̀͌̏̓̏̅̒͌͌̃̑̊̅͐͊̂́͒͑̊̈́́͊͐̍̊͌͛́̒̂͌̍̇͛̈́̿̓̍̈́̅̇͆͗̋͗́̋̄̍̈́͛̂̈́̄͌̀͊̈͑̽͐̎͛̂̀͛̈́̑̃̈́̀̿͐̊̋̀̂͊̅͌͒̓́͐͛̆͑͋̿̀̽̀̍̈́͊̓̋͐̿̓́̆̉̇̆͛͊̀̄̿̈́̾͋̒̍͂̐̊̈̉͋̀̃̾̄̈̓́̆͗̒͑̌̊͗͆̈́͋͂͛̃̊͐́̅͂̈́̌̄͌̍͑̋̎̌̾̽̀̀͗̂̀̂̓̀̿̈́̌͑̂̋̊̈̈́̐̈́́̎̾̓͂͗̄͋̄͐̆̔͒̒̍͋̄͗͋͒́̄͛̌͑́͂͛̕͘͘̕͘͘̕͘̕̕̕̚̕̚͘̕̕̚̚̚͘̚̚͘̚̚̚̚͘̚̕͘̚̚͜͜͜͜͜͜͜͜͝͠͠͠͝͠͠͠͝͝͠͝͠͝͠͠͠͝͝͠͝͝͝͝͝͝͝͠͠͝͝͠͝͝͠͝͝ͅͅͅͅͅͅͅͅ__ lₒl
,
.
-
#
>;
.-.
-
.
-
.
-
.
-
.

.

.


-

>>
>>4065600
>turtlel
not lelzard
>>
>>4065863
>lelzard
not ayyyligaytor
>>
File: angry_pepe.jpg (65 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
angry_pepe.jpg
65 KB, 900x900
>>4065865
TREEEEEEEEEEEEEEE froge

Your fortune: Very Bad Luck
>>
>>4065600
>>4065870
dumb frogposters
>>
>>4065878

>⃣̊
>>
>>4065878
it's a meme you dip

Your fortune: Very Bad Luck
>>
>>4065870
>>4065885
bad luck twice
well that's telling something

Your fortune: Bad Luck
>>
File: Hogan Pasta.jpg (44 KB, 455x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hogan Pasta.jpg
44 KB, 455x504
>>4065878 Another scrub who can't get dubs.
>>
>>4065908
Oh but I can get dubs, I just don't want to.
>>
>>4065903
superstitious
>>
>>4065931
okay

Your fortune: Good news will come to you by mail
Thread replies: 15
Thread images: 3
Thread DB ID: 383385[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.