[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
why aren't you dating a belgian
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /r9k/ - ROBOT9001

Thread replies: 130
Thread images: 13
File: belgium.png (14 KB, 2000x1733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
belgium.png
14 KB, 2000x1733
>why aren't you dating a belgian we are high quality have value good manners but you need to leave up to belgian standards.

http://www.expatica.com/be/insider-views/Dating-the-Belgians_106657.html
>>
Ree get off this board.
>>
>living in belgium
>reading this

wtf this isn't the 50's anymore
>>
>71% divorce rate
>(SEVENTY ONE)
>>
>>25918312
>why aren't you dating a belgian
Because I'm not an arab.
>>
>>25918312
>>>/soc/

soc threads belong on soc
>>
File: image_5.jpg (79 KB, 353x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_5.jpg
79 KB, 353x450
Ik wil een vlaamse vriendin met een lief accent! REEEEE
>>
>>25918312
I'm from belgium and i want to kill myself, fuck off.
Suicide and depression are pretty high here
Divorce rate is also pretty high
People really aren't that nice they just act nice, just like any other western country, it's all just superficial charm really...
We have 8 rapes a day
lot's of pedophiles
lot's of muslims and niggers that want to stab you
stay out
>>
>>25918312
Because they are not a country. Id rather date a french or a dutch sloot
>>
>>25918312
KANKER BELGEN HEEEEUY HOOOOO NEDERLAND KANKERTOF JE WEET ZELLUF AAAAAAAAAA
>>
Vlaamse mannen zijn wel qt met hun accent en hun u-zeggerij. Ze zien er ook minder lomp uit dan Nederlanders.
>>
>>25919687
> hun u-zeggerij.

wat ?
>>
I'm Belgian.
Don't fucking fall for the meme. We're autistic as fuck and notorious drunks.
>>
>>25920060
Ze zeggen altijd u tegen iedereen in plaats van jij.
>>
>>25918312
Because I live in the US
Where would I get some Belgian sloot?
>>
>not dating a Dutch Alpha instead


bel a SHIT
>>
>>25920127
Maar die zijn zo saaaaaaaai
>>
>>25920088
Dat is waar. Ik doe het ook.

Waar bent u van? ( Nu moet ik wel "u" zeggen )
>>
i don't speak african or arabic
>>
File: hide dutch threads.jpg (345 KB, 1188x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hide dutch threads.jpg
345 KB, 1188x892
>>25920127
top lel laddie
>>
But I'm dating a Belgian girl right now!
>162 cm and 50 kg
>still has a c cup
>first time she visited my appartment she cooked and cleaned for an hour
Haar Iepers accent is qt 3.14 as fuck
>>
>>25920155
Ik ergens in de buurt van Amsterdam. En u dan?
>>
>>25920155
West-Vlaanderen.

In het echte leven zou ik erg mijn best moeten doen om goed te articuleren zodat je mij zou begrijpen.
>>
>>25920360
Dat is best liefig eigenlijk.
>>
>>25920209
How did you meet her?
Hoe heb je haar ontmoet?
>>
>>25920379
https://www.youtube.com/watch?v=MaWkf3eIAAw
>>
>>25920389
>go to a 4 day congres with uni class
>she was the nurse of one of my mates in a wheelchair
>sneak out at night so nobody notices we are going to bars

>>25920360
>eerste dag in hogeschool in brugge
>gesprek onder klasgenoten
>kgon es nor de gazetn wenkel, et gi zen en n saftje, wi?
>paniek.exe
>>
>>25920555
Krijg ik jou met ondertiteling erbij dan? :3
>>
>>25920561
> paniek.exe
lol

wacht...
vroeg zij aan jou om een te smoren?
das wel cool. ge moet er goe uitzien dan.

hoedanook. goe gedaan!
>>
>>25918312
Is this now a belgian thread? H-hello belgian bots.

Also steam friends?
>>
>>25920081
b-but I like that?
>>
>>25920611
Valt te onderhandelen.

Kom jij met een handleiding?
Ik zou echt wel een kunnen gebruiken.
>>
>>25920869
Natuurlijk heb ik een handleiding. Eentje voor quick start en een uitgebreide. Je kan ze beiden meegeleverd krijgen.
>>
>>25920155
>>25920555
Gezien je dubs en trips, is hier iets moois aan het bloeien.

>csq pas de francaise qt
>>
>>25920805
Ja maar het waren gewoon gasten van mijn klas die vroegen of ik wou roken, het heeft mij 4 maanden gekost voordat ik jullie goed kon verstaan.
Ik voelde mij soms als een buitenlander die niet goed Nederlands kon, kek.
Nu hoor ik het wel graag hoor, Ik vind het nog een gezellig accent.
>>
>>25920911
Ik ben tweetalig opgevoed en ik snap nochthans nog steeds niks van dat taaltje. Zelfs Gents was wat lastig.
>>
>>25919307
The rain and cold gets you down man?
It's been cold lately huh.

> People really aren't that nice they just act nice, just like any other western country, it's all just superficial charm really...
You're right about that. The article even mention that we're reserved.
Superficiality kills real human connection.
I should make more of an effort myself though.
>>
>zeg twee woorden buiten de provincie Antwerpen
>LOLOL DIKKE NEK HAHAH ANTWERPENAAR
>REST IS PARKING AMIRITE??
wew, minderwaardigheids complex rest van vlaanderen?
>>
>>25918312
Personne qui parle francais?

ps: ik versta jullie allemaal, niet moeilijk doen.
>>
Parents moved to belgium when I was two. Shittiest place ever. Shit people. Left when I was 15 to live in Dutch heaven.
>>
>>25921019
die gast hier >>25920906 spreekt frans.
wat is csq?
>>
>>25921054
Good riddance, shitskin.
>>
>>25921063
csq = ces sentiments quand = that feel when
>>
>>25921073
I moved in from the Netherlands. Im white you inbred
>>
File: beanconfusion.jpg (49 KB, 700x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beanconfusion.jpg
49 KB, 700x510
>>25921074
lol. dat bestaat ook in het frans!!
> mgw
( mijn gezicht wanneer )
>>
>>25920911
Is het waar dat jullie zo groot zijn in Nederland?
Merk je het verschil als je in Belgie bent?
>>
File: excited club.png (102 KB, 338x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
excited club.png
102 KB, 338x348
>>25920831
grill?

>also
>Brugge
memeing our way to the final to be desu
>>
>>25921172
Ja en ja
>>
>>25921145
We have a complete lingo.

Shitposting: Cacaposter
Chad Thundercock: Charles Foudrebite
Stacy: Stephanie
wageslave: esclave salarial
wagecuck: cocu salarial
>>
>>25921172
Ik ben gewoon van Antwerpen man, hahaha
>>
>>25921186
der zijn gin west-vlaamse wijvn op /r9k/ matj
>>
>>25920892
Quick start? Ben je gemakkelijk dan?
I date enkel zeer brave katholieke meisjes!
>>
>>25921172
Het verschil is immens ja. Maar ik houd van Nederlanders als ze niet te luid zijn.

>>25921186
Grill ja, maar ik ben geboren in het jaar van de laatste twee digits van je post, toevallig.
>>
Waar blijft mijn knuffelbelg nou?
>>
>>25921196
so do we
tripfag = struikelflikker
shitposting = schijtpalen
I forgot the rest
>>
>>25921223
VERRADER!
>>
>>25921196
> cacaposter
LOL!

i could use that in english threads!!
>>
>>25921239
>Grill ja, maar ik ben geboren in het jaar van de laatste twee digits van je post, toevallig.
mama? waar zijn mijn kippezachtjes???? RRIIIIEEEEEEEEEE
>>
>>25921225
Ik ben eigenlijk best wel braaf hoor. En niet zo makkelijk, want ik vind seks met vreemden hebben een beetje een vies en raar idee.
>>
>>25921259

Funnily enough faggot (well "fagot" actually) means a bunch of loosely bound small wood in french as well, so we just keep calling each other that.
>>
>>25921239
Ik ben 1m87.
Is dat nog groot in Nederland?

Ik ben veel te veel op groottes van mensen beginnen letten na een tijdje op /fit the browsen.
>>
>>25921223
moet toch ergens ene tussen zitn?
>>
>>25921279
Denk je echt dat ik in staat ben om voor iemand te zorgen als ik hier nog steeds hang rond m'n 30e, knul?

>>25921302
Dat is groot ja. De meme hier wilt dat je vanaf 1m82 ok bent, mij kan het persoonlijk geen moer schelen zolang je iets groter bent dan ik zelf ben.
>>
This whole thread is why I don't date belgians.
>>
>>25921330
>Denk je echt dat ik in staat ben om voor iemand te zorgen als ik hier nog steeds hang rond m'n 30e, knul?
Meer dan good boy points bijhouden en kippezachtjes klaarmaken hoef je niet te kunnen

>knul
We schelen maar 3 jaar hoor
>>
>>25921288
Wel tuurlijk is het vreemd. Ik zou eerst je naam vragen natuurlijk.
>>
>>25921372
Ik eet geen vlees maar ik zal ze voor jou wel even klaarmaken. Frituur of pan?

Wat doe jij hier nog op de chans? Ben je NEET?
>>
>>25921401
Oh dat is wel zo aardig ja.
Hoi ik ben Wendy en hoe heet jij dan? Of moet ik ook u zeggen?
>>
>>25921340
Because?
( origineel )
>>
File: Forty_keks.jpg (16 KB, 292x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Forty_keks.jpg
16 KB, 292x257
>>25921279
>Grill ja, maar ik ben geboren in het jaar van de laatste twee digits van je post, toevallig.
Ahahahaha
>>
>>25918312
because I'm a manlet and they all hate manlets more than they do in the US

Fuck off
>>
>>25921409
>Frituur of pan?
Doe maar pan, minder gedoe

>Wat doe jij hier nog op de chans? Ben je NEET?
Zoals iedereen zeker, hier nooit meer weggeraakt. Geen NEET, ik werk. Jij?
>>
>>25921412
Ward
W & W. Zou mooi op een trouwkaartje staan he.
>>
Wo zien de matjes van Brugge?
>>
>>25921467
Dan kan je er gewoon een mooi logo bij maken. Wanneer trouwen we?
>>
wie /den-haag/ hier
>>
>>25921455
Ook werk ja, en ook nooit weggeraakt. Mijn homebord is wel /tg/ eigenlijk. Als ik me verveel en gezien het gebrek aan sociaal leven zit ik hier wel vaker.
>>
File: club_wojak.png (118 KB, 534x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
club_wojak.png
118 KB, 534x629
>>25921480
ier manje
>>
File: 5656.png (23 KB, 489x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5656.png
23 KB, 489x423
>>25919198
Ik wil geoon een Nederlandse vriendin met een Nederlands accent
>>
>>25921480
Ben je een NEET?
>>
>>25921507
/tg/ is vreselijk traag, nee? mijn homeboard is /sp/ normaal gezien (>inalvorens normaaltje), maar af en toe kom ik hier voor de feels
>>
>>25921560
>vreselijk traag
Ja, eigenlijk wel vergeleken met de rest. Ik vind de feels hier ook best ok.

Kan je into voetbal dan?
>>
>>25921496
Als ik alle kleine lettertjes gelezen heb in de uitgebreide handleiding.
>>
>>25921592
Vroeger wel ja, sinds heupoperatie niet meer, kijken nog steeds als de beste. Jij ook misschien?

>tfw no gf to watch football & drink beer with
>>
I want a Dutch or Belgian girlfriend right now.
>>
>>25921639
Niet echt nee, ik ga wel af en toe kijken als het eurobeker of wereldbeker is.

Bier is wel fijn.
>tfw kasteel rouge
>>
>>25921647
I'll trade you for a slavic gf
>>
>>25921647
According to the ads next to my pornvids that shouldn't be difficult.
>>
>>25921480
Wie /eiermarkt/ hier? Deze vrijdag na de examens ben ik er.
>>
>>25921691
wukke datum? kzitten in e feeste de 29sten
>>25921537
benin
>>
>>25921726
De 22ste matj
>>
>>25921776
ik heb de 28ste pas gedaan matje. wukke cafe zitje? pick?
>>
>>25921680
Well it's probably adjusted for the country that you're watching the vid from. Idiot.
>>
>>25921669
>tfw kasteel rouge
jij bent best ok
>>
>>25921807
Pick vooral, soms ambiorix en heel soms lamaral.
Maar ik denk da ik volgende week in Antwerpe ga feeste. Ik zit bij de zwoane trouwens kek.
>>
>>25921809
no shit
>tfw the actual autists on here never get humour
>>
>>25920983
Ze weten dat iedereen buiten Antwerpen onbelangrijk is
>>
>>25921837
lemme guess. Pablo?
>>
>>25921879
>dat gevoel wanneer je herkent word op /r9k/
Bent gij die ene gast van omegle die ook IT studeert?
>>
>>25921914
matje wie peisje dat is
>>
File: fatop.jpg (175 KB, 1000x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fatop.jpg
175 KB, 1000x800
>>25921843
I'm not autistic.

BTW. You should post a reaction image when using >tfw

like this
>>
>>25921942
Als het ni die kerel is van omegle iemand van mijn klas misschien? Dieter misschien?
>>
>>25921984
omegleboy bruh
hoe gaan de examens?
>>
>>25921964
>>25921964
>BTW. You should post a reaction image when using >tfw
why?

>that feel when
don't need pic

>my face when
need pic
>>
>>25922005
Ik schat 6 van de 8 er door, kon beter. Bij u man?
>>
>>25922041
maximum 2/7 denkik
>>
>>25922087
Ik vraag me af of we elkaar ooit in de pick gaan tegen komen en hoe autistisch die ontmoeting zou zijn.
>>
>>25922142
nope, kga daar nie graag en als ik ga is het in het weekend en ik vermoed dat jij de donderdag gaat. Als ik je zie geef ik een pintje
>>
>>25922182
Aight klinkt goe man
>>
>>25918312
... Wait you can date waffles?
>>
>>25922259
you didn't know? we come with whipped cream if you're nice to us
>>
>>25922632
>you will never be nice to a belgian lady and make her come whipped cream
why live
>>
are belgian girls mean?
>>
>>25922747
go for the ones without tentacles
>>
>>25918312
>2016
>dating anyone

Kek. ISHYGDDT, bunch of cucks.
>>
>>25922796
wut
( originalle )
>>
>>25923056
the ones with tentacles are the meanest
>>
>>25923214
thanks man!
this is a spoiler
>>
>>25923214
Welp looks like I'm going to find myself a Belgian tentacle girl.
>>
>>25923254
It does have its disadvantages m8, you need multiple katanas to keep the bitch in line
>>
>>25923283
I don't want to keep her in line.
>>
>>25923344
come over then, go through Syria, come by boat and you should get in no problem
>>
>>25922632
How many fries and cara's do I have to buy for you so I can lick the whipped cream of your body?
>>
>>25923390
I don't think there actually are any girls like that there, though.
>>
>>25923431
not that into faggotry so quite the amount tbH

>>25923447
you'll regret it if you don't find out
>>
Because we don't want our women like you guys have your waffles
>>
more tisane madame lemon
>>
because your football team is a literal meme
>>
>>25924359
>amerifats still butthurt about pic related
if howard hadn't played the best game of his carreer it would've been 6-0 at halftime and you know it fatboy
>>
File: trigger warning.jpg (75 KB, 600x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trigger warning.jpg
75 KB, 600x404
>>25925759
this is the pic I meant

fuck off not original
Thread replies: 130
Thread images: 13
Thread DB ID: 444901[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.