[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
post library
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /mu/ - Music

Thread replies: 70
Thread images: 16
File: 2016-01-21_133653.png (166 KB, 1634x1512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-21_133653.png
166 KB, 1634x1512
post library
>>
>>61908246
here : http://pastebin.com/edZSvabP

it hasn't been updated for a while though
>>
File: library743.png (300 KB, 1005x4960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
library743.png
300 KB, 1005x4960
>>
File: library.png (799 KB, 3479x3595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
library.png
799 KB, 3479x3595
>>
>>61908246
>2012+3
>not streaming music
>>
>>61908563
Stream for parties

Download for proper listening
>>
File: ihatemusic.png (100 KB, 1507x937) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ihatemusic.png
100 KB, 1507x937
>>
>>61908563
jej
>>
>>61908539
why did you add the to everything
>>
>>61908730
>being new
>using trip
>>
I'd post mine, but it's currently infected with a music dump of pleb artists my sister gave me that I'm going to weed out later today
>>
>>61908879
Yeah, "your sister".
>>
How do you printscreen all content of some folder on Windows?
>>
>>61908879
>>61908916
Reminds me of a tripfag who deleted all his scrobbles....
>>
>>61908563
nice try i guess
>>
File: jimmy's shoes.jpg (175 KB, 1200x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jimmy's shoes.jpg
175 KB, 1200x373
how you guys manage to find stuff in those libraries is beyond me
>>
>>61909014
>uses most autistic way to organize
>most redundant as well
epic
>>
>>61909014
sacrifice a moose
don't ever listen to the phony blokes that will tell you that you need to put some time and actual research in your hobby in order to start delving deeper in it
>>
>>61909014
>bleep bloops

That's adorable
>>
>>61908999
found the tripfag
>>
>>61909014
>/mu/core folder
>>
>>61908769
Okay.
>>
>>61909014
>all those rock sub, sub genres
>''bleep bloops''
>''classical''
>>
>>61909069
thats the mega folder with all the mucore, figured since its all there might as well get it
>>
hampus I offered to let you sleep on my floor like 2 years ago
do you still want to do it
>>
>>61909101
yes
>>
>>61909150
pluggar du atm

//luffe
>>
>>61909178
nä fan, slackar. borde läsa social psychology men pallar inte. ska iväg och nolla nykomlingar om två timmar
>>
>>61909195
fan vad man mår när man slöar alltså. gör slynglarna dyngraka b-ror.
>>
>>61909222
särskilt när man är bakis. det är gött, för jag är inte riktig fadder, så jag är inte bunden till några regler utan kan hetsa dem till att dricka hur mycket som helst. (Y)
>>
>>61909195
>Nah hell , slack . should read social psychology but not pallets . going away and neutral newcomers about two hours

>>61909222
>fuck what one feels when one slows words . makes louts dyngraka b acids .

You're making this language up.
>>
>>61909234
heh, recca dem någon skitmusik när du ändå håller på å säg att det har någon djup mening. psykologstudenter är pretto som fan desu. kolla mina dubletter btw
>>
Here is mine: http://pastebin.com/tRJ6Z36N
>>
>>61909240
riflo

Translation:
>hell no, I'm slacking off. Should be reading socpsych, but can't be assed. In a few hours, I'm going to have a kick off with the newcomers to uni.

How the fuck you feel when you're slacking off. Make the newcomers drunk as fuck, bro.

>>61909243
Jag spelade Yoko Ono för mina klasskamrater förra veckan och försökte förklara att hon får en jävla massa flack som hon inte förtjänar. De var inte övertygade. Mina nollor är inte psykologer; psykologerna har bara start på hösten. Istället nollar jag internationella studenter.
>>
>>61909243
btw, har du läst Inlärning/Beteende ännu? Vad använde ni för litteratur?
>>
>>61909273
internationella? assyrier? :--) hur går det med bruden dårå, ni har ju vart på g länge nu
>>
File: library.png (363 KB, 1415x4044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
library.png
363 KB, 1415x4044
>>
>>61909311
vi har inte samma kursupplägg, uppsala har ju en ganska konstig ordning, men det vi använde för inlärning var någon skum svart/brun bok
>>
>>61909323
lel, tyskar och italienare mest. Det går la stadigt, hyfsat åtminstone. Stökigt att ha långdistansförhållande. Och man blir ju lite sugen på att vara singel ibland kan man ju säga.
>>
swecucks pls go
>>
>>61909340
Nä, alla har väl ganska olika, men tror väl att alla läser någon form av perception, inlärning, emotion och kognition? Vi använde en bok av Bouton som var helt rubbad svår. Läraren sa "den här boken är egentligen på forskarskolenivå, så den är bra att ha kvar som referens efter kursen" -- wtf? Var ett helvete att plugga till den tentan.

>>61909352
Fuck me in the ass and call me Sven.
>>
>>61909359
jodå, vår kurs kallades kognition/inlärning första terminen, beteendepsykologi är den här terminen. perception hade vi termin 2.
>>
>>61909401
Yä, kollar er kursplan nu. Ser ut som ni har Domjan i inlärning. Känner igen den, undrar om inte vi kommer ha den också lite senare?
>>
>>61909412
möjligt, jag har ingen koll på någon annan kursplan än uppsala, allt jag vet är att jag fullständigt tappade kontrollen, flög in på ssri igen och nu försöker jag inkassera poängen igen.
>>
>>61909442
Ah man, jobbigt :/ Hur går det i övrigt i Uppsala?
>>
>>61909662
går aight, man gör det man gör, kallt som fan
>>
>>61909691
Hah, har ni också -30 där nere?
>>
>>61909723
vi hade -30 tidigare i veckan samt fredagen förra veckan. annars är det stadiga -20/25
>>
still very wip.
not long ago since i got a new swagbook, and forgot to backup my last one. :(
>>
File: libery.png (435 KB, 1422x4519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
libery.png
435 KB, 1422x4519
>>61908539
>The The
>not The The The
>>
>>61909014
>obscure shizzle
lmfao i hope you seriously don't have a separate folder for "obscure" music
>>
File: Library.png (99 KB, 2084x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Library.png
99 KB, 2084x768
Haven't updated it in a while

I'm pleb as fuck
>>
>>61912483
>Taylor Swift
>The Alan Parsons Project
>Gerry Rafferty

<3
>>
File: musika.png (842 KB, 1366x2792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
musika.png
842 KB, 1366x2792
this is about half of what i have. and then i got lazy
>>
>>61914430
one day i will make my way into a sharethread because i have even more than this and i've never shared any of it.
>>
File: ckewl pic.png (3 MB, 1920x995) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ckewl pic.png
3 MB, 1920x995
:)
>>
File: library.jpg (1 MB, 4275x1900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
library.jpg
1 MB, 4275x1900
>>61914430
but most of that is shit nobody wants shared because we've all heard it.
>>61910040
not bad
>>61909894
apple looks awful

this isn't that old so it's 99% accurate, added like 2 or 3 new artists since
>>
>>61909014
It's spelt "emo" not "emoe"
>>
>>61915316
lol, if you say so anon. you should probably get rid of that whole "we" attitude and speak for your own lame self. your library looks like it's full of noteworthy patrician audio experiences
>>
File: 20160121211746787.png (66 KB, 899x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160121211746787.png
66 KB, 899x740
>>
>tfw sorting it right now
>So many duplicate albums it's ridiculous
>deleted 12 GB in dupes alone
>have been at it for 4 hours now
>>
>>61908730
>>61908769
>Afternoon Lad
>new
>>
File: fuck.png (358 KB, 7233x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck.png
358 KB, 7233x632
i should organize this better sometime
>>
>>61916449
lmao
>>
>>61916664
come at me faggot
>>
>>61916418
just meant that half of that shit is popular and sharethreads are more lesser known shit. not trying to be a dick
shania twain is my most played artist btw
>>
File: my chart.png (88 KB, 1232x947) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my chart.png
88 KB, 1232x947
>>61909329
I relate to you the most in this thread.
>>
>>61916713
the funny thing is, my uncle died (big time corporate audio tech for a worldwide shipping business) and i ended up with his ipod and external HDD. Grabbed every bit of music off of these. Any /mu/core or more well known pop music that you see is his, and i dont think he ever went on /mu/. The guy was just REALLY into all types of music
>>
>>61917233
my uncle dying wasn't actually funny (to me anyway) but you get what i mean. it was just weird to find his personal music library and find that we could have talked about music until the end of time probably.
>>
Thread replies: 70
Thread images: 16
Thread DB ID: 447737[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.