[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 59
Thread images: 6
File: 1455552057742.png (353 KB, 2392x1908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455552057742.png
353 KB, 2392x1908
/Polska/
Ocena regionów wg was
>>
>>55124573
1st for /Hrv/
>>
>>55124573
love: warszawa+kraków+mazury
nuke with fire: łódź, katowice, wrocław
neutral: cała reszta
>>
>>55124691
loving Warszawa wut
>>
>>55124573
Just to remind you all.

Western Poland = Eastern Poles from Kresy.

Eastern Poland and Masuren = Real Poles, Western Poles that got deported by Nazis.
>>
>>55124938
eastern Poland fag detected how does it feel to be much poorer than West?
>>
>>55125097
Good, considering at least I'm a Pole, not a bydlo subhuman from Kresy pretending to be western.

Get fucked. :^)
>>
>>55124924
Najlepsze miasto w Polsce, wg mnie, co z tym nie tak?
Sporo dobrej pracy, zajebisty transport publiczny, 2 lotniska, w chuj dworców, w chuj sklepów, terenów zielonych, parków itp.
Za mało kamienic? Ja na to mam wyjebane, bo życie nie składa się z kamienic i starówki, a raczej z dojazdu do pracy, do domu, sklepów, itp, i to wszystko w Warszawie jest zajebiste porawnując do Wrocławia na przykład
>>
>>55124938
This.
Also thx papa stalin. Polska taka różnorodna jak cholera. Jebać tych co nas dzielą.
>>55125097
I'm poorer by a 30PLN. Here, take if it makes you more proud.
>>
>>55125154
tell yourself that shit btw i have 100% germanic roots since 1946 :^) feelsbad that i learned the shitty language named Poorlish
>>
Ja z mazowsza, ale lubię całą Polskę
>>
dlaczego w /Polska/ mówi się po angielsku?
>>
>>55125293
>i have 100% germanic roots since 1946
Who gives a shit? Germans are worse Poles with a yiddish language anyway.
>>
>>55125227
Żydowska klika niszcząca Polsze pochodzi z tego syfu zamiast inwestować w całą Polske inwestują w jedne chujowo wyglądąjace miasto zachodnia Polska sie trzyma jakos ale wschód to syf kiła i mogiła przez brak inwestycji
>>
>>55125330
Because we are faggot cucks who love to suck Anglo dick
>>
>>55125330
Wymiana kulturowa
W Anglii mówi się po polsku
>>
>>55125450
Ale to znaczy że Warszawa naprawdę jest najlepszym miastem Polski lel
>>
>>55125571
Kraków Katowice Gdańsk Poznań wszystko jest o jeden stopień lepsze w warszawie jedyne co jest dobre to zarobki o 500 zł większe reszta to syf lewacki
>>
>>55125571
btw co robisz w Białorusi proxy czy biznes?
>>
>>55125564
>>55125470
Dobra, ale ja będę po polsku, chociaż i nie jestem Polakiem
Tak czy siak, są jakieś protipy jak znaleźć przyjaciół w Polsce? O co trzeba mówić, zajebisty Wałęsa, chujowy Putin?
>>
>>55125698
w pracy znajdziesz przyjaciół w mig w Polszy mimo iż chujowo to ludzie są spoko chyba że zagranicą
>>
>>55125698
Bądź sobą, o polityce i religii niegrzecznie jest rozmawiać (no i po co), jak będziesz w Warszawie daj znać, wracam za miesiąc.
>>
File: 1455571338558.png (403 KB, 2392x1908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455571338558.png
403 KB, 2392x1908
Zjebałeś mapę jebany wykopku.
>>
>>55125676
Stąd pochodzę, w Polsce mieszkam dopiero 1.5r
Przyjechałem odzwiedzieć rodzinę, za tydzień wracam do Warszawy
>>55125633
Ja się z tym nie zgadzam, lubię Warszawę. Może dlatego że przez całe życie mieszkałem w Mińsku.
>>
>>55125826
Chyba że tak po prostu Warszawa to najbardziej znienawidzone miejsce w Polszy chyba jedynie Slask może walczyć o ten tytuł
>>
>>55125780
Niestety, pracuję zdalnie na USA, zacząłem chodzić do koworkingu, ale mi się wydaje że ludzie tam mi się boją
>>55125781
Dobra, będę koło 22-23 lutego, ale 4 marca na tydzień lecę do Portugalii (mam urlop)
>>
>>55125949
nigdzie tak nie poznasz Polaka jak przy chlaniu w barze
>>
>>55125912
rozumiem
To jak z Moskwą w Rosji. Cały kraj nienawidzi Moskwę ale jedzie dotąd
>>
>>55126005
Ale będę musiał pić sam (= all alone), nie bardzo to mi się podoba
>>
>>55126025
Tak samo jest ze slaskiem nienawidzą nienawidzą ale i tak przyjeżdzają bo łatwa komunikacja miejska i płace wyższe niż w wielu regionach ironia bo nazywają rodowitych slazakow volksdeutschami
>>
>>55126138
Dosiądź się do kogos kto jest też sam
>>
>>55126173
To co nienawidzimy, tego najbardziej chcemy
>>
>>55126258
Ale ja takich ludzi boję się. A w Białorusi nigdy nie piję sam, czyli ten Polak pijący sam w swoim kraju ma problemy z komunikacją
>>
>>55126268
Narzekają na kopalnie a przynosiły by zysk gdyby nie chujowi administratorzy zgadnij skąd z Warszawy przynajmniej walczymy o autonomie
>>
>>55126348
Kurde nie wiem masz hobby jakies jak tak to na necie znajdź jakas grupke
>>
>>55126365
>Narzekają na kopalnie a przynosiły by zysk gdyby nie chujowi administratorzy zgadnij skąd z Warszawy przynajmniej walczymy o autonomie
Zgniłem z wunglaka.
>>
>>55126365
A na chuj nam ta autonomia.
>>
Ogólnie to świętokrzyskie jest zjebane zuchy. Jedyne ogarnięte miejsce to Kielce, i jeżeli chcesz po gimbie pójść do jakiejś lepszej szkoły to są tylko w Kielcach. Całe województwo jeździ tu do szkół. Wszystkie najgorsze cioty ze wsi zalewają miasto.
O pracy też już szkoda gadać. Dziewczyna skończy szkołę i lecimy do UK. Kinda sad
>>
File: Untitled.png (27 KB, 243x57) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
27 KB, 243x57
nawet w grze zostałem cucked
>>
>>55126481
Jeden krok bliżej do Vaterlandu i brak pierdolenia się z Polakami i ich chujowymi decyzjami
>>
>>55126423
Mam, w sumie dobrze gram na gitarze, probowałem znaleźć zespół, ale średnio to mi poszło. Do dobrego nie trafiłem, a w chujowym nie chce grać.
No i szczerze mówiąc bardzo martwię się za poziom językowy. Czyli, zawsze stresuję, że ktoś mnie nie będzie rozumiał i t.p. Boję się że będzie brakowało mi słów, że powiem coś nie poprawnie i t.p.
Bo mi się wydaję, że i tak w dotyczeniu do osób ze wschodu wszystko się pogorszyło
>>
>>55126749
im bardziej na wschód tam bardziej Polak nienawistny
>>
>>55126534
Ten cały fet oblegający kopalnie to nie tylko prezesura ale związki i tysiące śmieszków obrabiających zakłady na szaro na "ekspertyzach" i sprzętach z """atestem""". Ci autonomia na ten nowotwór nie pomoże. Trzeba to było dawno sprywatyzować a teraz nikt tego nie zrobi bo spadnie przy tym z przysłowiowego roweru.
>>
>>55126854
jest takie powiedzenie Oddać Polakom śląski przemysł to jak dać małpie zegarek
>>
Powiedzcie mi proszę, dlaczego tak wiele jest synonimów "ale" w języku polskim?
Ale, lecz, przecież, natomiast...
>>
>>55126365
Chuj z kopalniami.

Górnikom należy się pomoc społeczna i rekwalifikacje, ale same kopalnie to jebać.
>>
>>55127501
Żeby wschodniaki miały trudniej
>>
>>55127637
Dobrze, udało się, bravo
>>
1. Wielkopolska

Gówno - reszta
>>
>>55127582
też prawda ale wkońcu ograbili wzbogacili się i olali
>>
Roz....ć ciapatą rasę czas - co to znaczy, nie mogę znaleźć w słowniku?
>>
>>55127501
Tylko dwa pierwsze są synonimami żbsz.
>>
>>55128366
http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/but
proszę
>>
>>55128421
To dlatego, że angielski jest tak ubogim i prymitywnym językiem, rodzino.
>>
>>55128277
rozjebać = zniszczyć
ciapatą rasę = brązowi ludzie
>>
>>55128587
>ciapatą rasę = brązowi ludzie
To mi właśnie interesowało, dzięki
>>
>>55126512
>Dziewczyna skończy szkołę i lecimy do UK. Kinda sad
>dziewczyna
>Kinda sad w sensie hehe angielskie słówka
Wypierdalaj, nikt nie będzie tęsknił
>>
>>55128421
>but (however, nevertheless, yet, though) – jednak
>but (in contrast, by contrast, while, whereas) – natomiast
>but (rather) – przecież
>but (albeit, although, though, even though) – chociaż
>but (and) – zaś
>but (after all, however, nevertheless) – wszakże
>but (rather) – wszak

>aliści
archaic
>jeno
also kinda archaic
>z tym, że
not correct, unless what is after the comma belongs to a new independent clause
>Część z was nie zgadza się *z tym, że* jest twórcą.
Some of you don't agree *with the fact that* he is the maker.
>z tym że
synonym to jednak
>oprócz
besides, except, apart from
>z wyjątkiem
except for
>bez
without, except
>>
>>55129680
Dobrze, dziękuję bardzo :3
Thread replies: 59
Thread images: 6
Thread DB ID: 519207[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.