[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Knatte upplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 327
Thread images: 133
>>
File: 1454242626281.jpg (61 KB, 850x1035) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454242626281.jpg
61 KB, 850x1035
>>
Ny dator grabbar, ge mig reaktionsbilder
>>
Värt att köpa Pepe-tröja?
>>
den här tar vi
>>
File: 1447455718333.jpg (30 KB, 472x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447455718333.jpg
30 KB, 472x461
>dkn nytt knark i brevlådan imorgon
>>
>Knatte__________________upplagan

varför så särvux
>>
File: 1240747010703.png (18 KB, 318x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1240747010703.png
18 KB, 318x318
>>54424911
här får du en fräsch en
>>
File: 1453968718074.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453968718074.webm
3 MB, 1280x720
>du kommer aldrig klappa en flickas huvud
>>
File: 1452459768870.png (459 KB, 500x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452459768870.png
459 KB, 500x706
>badboll bara försvann
Tråkigt för att vara ärlig
>>
>>54424958
Härligt med lite knark
>>
File: 244.jpg (12 KB, 224x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
244.jpg
12 KB, 224x225
>>54424911

>911
>>
File: 14507433319.gif (1021 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14507433319.gif
1021 KB, 500x281
Okej, vi testar något nytt.

Vilken tv-serie/2d kollar du på nu?
>>
>>54425014
ping säpo
>>
File: allahu.jpg (8 KB, 251x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
allahu.jpg
8 KB, 251x201
>https://www.reddit.com/r/sweden/comments/43jrtv/till_vilken_%C3%A5lder_%C3%A4r_det_ok_att_bo_kvar_hos/
>alla dessa jävla nbögar

KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
File: 1454271388110.gif (197 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454271388110.gif
197 KB, 480x270
>>54424911
(Du)
>>
>>54425097
Non Non Biyori
>>
>>54425132
>pinga säpo

okej anon 14 år
>>
File: 1454076700507.png (776 KB, 1755x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454076700507.png
776 KB, 1755x1080
>>54425097
Den enda som är bra, Dimension W
t. sajberpunk-bod
>>
>>54425097
Började kolla på den där Ronja serien efter att någon breavde den i tråden.

Också Boku Machi och Phantom World.
>>
>>54425143
>okej att bo kvar
>bo kvar

alltså har de negrerna aldrig stått i bostadskö i 20 år?

Det finns bokstavligen inga lägenheter.
>>
File: 1454056951841.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454056951841.webm
2 MB, 1280x720
>>54425097
Dimension W

fan vad bra den är

>dkn ingen robotkattflicka
>>
Hur känns det att ha en fv?
>>
>>54425143

eller hur, det är så jävla falskt. Alla bara säger "19 år annars är du mansbarn", när de i själva verket är 25 och bor hemma.

Vad är det för fel att bo hemma i 25-års åldern förresten? Fan väntetiderna i Stockholm är ju för fan 10 år snart. Hittar du en lägenhet inom några år så kostar det i alla fall 6000 för en 1:a på 14 kvadrat

Inte bara det, bor du hemma så är hyran och maten gratis också
>>
File: 1453030588716.png (137 KB, 526x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453030588716.png
137 KB, 526x436
>möte i ottan kl 10:00 imorgon
>>
>>54425288
>har inte råd att köpa lägenhet
hahahaha
>>
File: 1454031308081.png (398 KB, 397x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454031308081.png
398 KB, 397x592
>>54425429
>klockan 10
>ottan
Neet snälla gå
>>
>>54425400
Är det farligt att blanda opiater och bensodiazepiner?
>>
>>54425475
Nej jag är fattig. Problem med det? Alla var inte fött rika.
>>
File: 1452820842675.gif (510 KB, 700x827) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452820842675.gif
510 KB, 700x827
https://youtu.be/39oI8scyUso?t=6

>dkn ingen konservativ fv, obefläckad av västerländsk feminism
>>
File: 1453263184453.png (66 KB, 382x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453263184453.png
66 KB, 382x395
>>54425533
>dkn arbetarklass
Sämst klass
>>
>>54425533
synd om dig
>>
>>54425548
>dkn ingen passionarad, dödsfarlig, ur-kvinnlig fru
lika bra det skulle bara göra henne besviken
>>
File: 1453576371510.jpg (19 KB, 460x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453576371510.jpg
19 KB, 460x345
>>54424958
>han bygger sin identitet med droger
>>
File: 234.jpg (84 KB, 508x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
234.jpg
84 KB, 508x504
>>54425097

blev precis klar med The Wire och jag tyckte väldigt mycket om den.

Laddade ner första säsongen av Game of Thrones som jag hade tänkt att plöja igenom efter The Wire men jag scrollade lite snabbt i första avsnittet och det verkar ju för fan vara en romantisk drama serie ju.

Den där korta bruden stod och drägglade över den där vita hästen och alla runtomkring stod och gapade som om att hon hade visat brösten. Ska se om jag hittar en reaktionsbild på henne i datorn

Rekommendera mig en tv-serie som inte liknar The Notebook tack

>bild relaterad: tjejen som hittade den vita hästen
>>
File: organisera dig.jpg (90 KB, 905x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
organisera dig.jpg
90 KB, 905x640
>>54425533
>>
File: dan.jpg (191 KB, 528x987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dan.jpg
191 KB, 528x987
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ensamkommande-varnas-for-att-ga-ut

>jag vet, vi säger till alla jihadister här att alla svennebanener är nazister, detta kommer underlätta deras integration :^)
>nästa dag
>lasse 74 år hittad mördad, spåren leder till asylboende

>Dan eliasson håller tyst minut för personerna på asylboendet

Hur knullat är Sverige?
>>
>>54425475
Jag har ~1 miljon i investeringar och besparingar, räcker det?
>>
File: 1453401617291.png (176 KB, 499x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453401617291.png
176 KB, 499x452
>>54424958
>dkn detta är en av Mizakis nya personligheter
>>
Game of Plebs är väl mest en ursäkt för kvinnor att få se på mjukporr
>>
Om man inte gjort ett skit 2 somrar i rad, ska man hitta på något på CV:et eller säga som det är?
>>
>>54425631
>dkn /fit/ & /neet/-klass

KÄNNS BRA FAVÄ
>>
>>54425532

blandar aldrig, tar bara till exempel kodein och stesolid var för sig eftersom jag är nöjd med ruset som det är
>>
>>54425097
Ping Pong
Bokumachi
>>
>>54425759
Nej du måste ha mer
>>
>>54425884
För lägenhet i Linköping/Norrköping?
>>
>Ska strax gå mina 5 kilometer "hem" rakt igenom en bäcksvart skog som vanligt då.

Söndagar suger favä
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MkqR0DCIJRM

>svensk media JUST NU
>>
File: 1399549169088.jpg (302 KB, 900x884) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399549169088.jpg
302 KB, 900x884
>>54425748
Typ 100k i landet som ska ut men kommer att vägra.

Det kommer bli fullständigt KAOS. Lägg också till att Merkel sade att alla flyktingar ska återvända "efter kriget". Vilket betyder att väldigt många av den miljonen som tog sig till Tyskland kommer försöka att komma hit istället.
>>
File: OxyNorm.png (147 KB, 465x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OxyNorm.png
147 KB, 465x337
>dkn man fick tag på en karta med Oxynorm en gång
Det var gudomligt favä, förstår att folk lätt hamnar i missbruk
>>
>>54425748

äntligen händer det något

mera maskerade män snälla

>dkn väntar på min balaclava från kina som kostade 10 spänn
>>
File: 1447363252843.jpg (370 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447363252843.jpg
370 KB, 1080x720
>>54426107
Avlägsna dig, avsluta dig.
>>
File: 1439285764923.gif (987 KB, 200x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439285764923.gif
987 KB, 200x113
>>54424911
>ha så här dålig överseende över sin bildmapp
här ta en gammal
>>
>>54425709
När du ändå håller på med entrénivån, kolla på The Sopranos.
>>
File: 1453306135022.png (765 KB, 698x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453306135022.png
765 KB, 698x840
>>54426087
TAGGA
Fyfan vad jag ser fram emot alla hanrejer som kommer grina
HUR KAN DET HÄNDA I SVERIGE gånger 1000
>>
>>54424911
>Ny dator
Vadå, har du fysiskt förstört din gamla hårddisk eller?
>>
File: 1447859526715.webm (531 KB, 420x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447859526715.webm
531 KB, 420x250
>dkn man inte kan månrunor
>>
File: 1454231908512.jpg (101 KB, 381x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454231908512.jpg
101 KB, 381x289
>dkn ingen lean
>>
File: 13525435516.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13525435516.jpg
1 MB, 3264x2448
>>54426329
Det roliga är ju att hanrejarna gör bokstavligen ALLT fel i deras försök att ordna upp sitt asylkaos och släcka elden.
>>
File: 1453317951378.png (255 KB, 486x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453317951378.png
255 KB, 486x437
>>54426107
bästa opiaten favä inte utbankad med massa jävla skit

>man folk som tar häst

>>54426256
ba avis
>>
File: 1452895561890.jpg (23 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452895561890.jpg
23 KB, 300x300
>>54425748
Upploppen startas på gator och torg, tårarna rinner för Svea rikes sorg
Landet det är vårt, vi sätter hårt mot hårt
Mobbar som bråkar med knogjärn och påkar, ångestfulla skrik, gator fyllda med lik
Skåda över landet och njut, svenskar är fria, mångkulturen slut
>>
File: 1449767452169.png (489 KB, 694x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449767452169.png
489 KB, 694x900
>>54426087
>>54426329
Raskrig när?
>>
File: 1440663765982.jpg (7 KB, 184x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440663765982.jpg
7 KB, 184x195
>>54424911

>han har inte sin reaktionsmapp synkad i molnet
>>
>dkn man tagit en träff av en joint en gång och typ druckit sig full fem gånger
vem /missbrukare/ här
>>
Breva rockmusik. :3

https://www.youtube.com/watch?v=_SBfkVkiLMY
>>
>>54426417
lean verkar ju som en riktigt kass drog, man ska bokstavligen vara dum neger för att ta den när det finns massa bättre skit ett knapptryck bort
>>
Det börjar med en tramadoltablett som man tagit från farmors medicinskåp och slutar med att man suger av Abdullah för en dos heroin
>>
File: 1451220699666.jpg (174 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451220699666.jpg
174 KB, 640x1136
>>54426643
https://www.youtube.com/watch?v=DbrtS8E0kpY
>>
File: 1452203734127.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203734127.webm
3 MB, 640x360
hehe bajsbrev
>>
File: djokolel.gif (667 KB, 245x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
djokolel.gif
667 KB, 245x200
http://www.vansterpartiet.se/statligt-topplan-kan-losa-bostadsbristen
>>
File: mixtape älvan2.jpg (85 KB, 678x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mixtape älvan2.jpg
85 KB, 678x707
>>54426840
fuktig
>>
File: 1453151929372.gif (1 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453151929372.gif
1 MB, 200x200
>>54426996
>>
File: 14534435431.jpg (32 KB, 498x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14534435431.jpg
32 KB, 498x498
>>54426996
BARA
>>
>>54423889
>flyttade vid arton
>har plockat ut en tvåa via SSSB
>har nu nog dagar att plocka ut ytterligare en liten etta vid behov
>fv har tillräckligt med dagar att plocka en fin etta vid behov
H Y R E S A D E L
>>
>>54426996
>DET. FUNGERAR. INTE.
>>
File: 1454098717452.jpg (173 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454098717452.jpg
173 KB, 1080x1920
>>54426643
https://www.youtube.com/watch?v=PhKqcV1ak0E

Instrumentalt favä
>>
File: HØYTEST.png (652 KB, 544x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HØYTEST.png
652 KB, 544x875
Hvem /höytest/ her?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dY-F-aGFyt4

Om ni har 25min över
>>
File: 1453188296372.png (522 KB, 827x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453188296372.png
522 KB, 827x474
>>54426996
Varför röstar folk på detta parti
>>
File: KC5cjsx.jpg (154 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KC5cjsx.jpg
154 KB, 500x667
>>54427307
Här f@m
>>
File: 1421267485219.jpg (127 KB, 764x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421267485219.jpg
127 KB, 764x800
>>54427307

jag på bilden
>>
>>54427307
Alldeles för stor rumpa, hur skulle hon märka om man ens stoppade kuken i henne?
>>
>>54427474
Med en kuk längre än 10cm?
>>
File: satanaperkele.jpg (140 KB, 1031x861) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
satanaperkele.jpg
140 KB, 1031x861
>>54427457
Bra mann1
>>
>>54427474
Genom att ha en manskuk och inte en liten pojksnopp.
>>
File: homu.jpg (89 KB, 713x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homu.jpg
89 KB, 713x685
Mord är olagligt och döden är straffet
Vad berättigar mordet
I hans egna orättfärdighet
Det är Mästaren av Syrsans Hänforelse som kommer emot dig
Vi har ett rikslarm ute på en “MC Mördare”
Ser ut som verket av en mästare
Bevisen pekar på att hans hållning är som en obarmhärtig terrorist som ej går att fånga
Flödet, ändrar sig som en kameleont, leker som en vän för att sedan skära dig likt en kniv
Denna teknik attackerar immunsystemet, förklädd som en lögn, förlamar offret
Du skriker då det åker in i ditt blodflöde
Får din hjärna att explodera från den delade smärtan från dessa tankar
Springer mot en neger med en tusenfotings hastighet
Skadar vilken jävla utmanare som helst!
>>
File: 1424807938412.jpg (36 KB, 501x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424807938412.jpg
36 KB, 501x490
vem dödade världen?
>>
blåpilla mig på dimension w, är den sevärd?
>>
>>54427650
^^ +1
>>
>>54427710
Nej
>>
File: 0nIbbDb.jpg (288 KB, 1276x1490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0nIbbDb.jpg
288 KB, 1276x1490
>>54427554
>>
>>54427667
ödlemänniskorna såklart
>>
File: 1454270816579.png (1 MB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454270816579.png
1 MB, 1366x768
Säg vad ni vill om ISIS, men kraftfull kamera-arbete har dem i sina videos.
>>
min tumme gör ont
>>
Hur lång tid från att man har varit sjuk i halsfluss tills att man kan pussa sötpajer på krogen utan att ge dem 40 graders feber?
>>
>>54427667
;~)
>>
varför laddar jag ner en fil när jag går in på nordfront

s-skulle bara kolla vad sidan är för nåt
>>
>>54427809
nog för att det är vilda västern där nere men det känns inte helt hundra att stå i en cirkel och skjuta, oavsett hur långt ned du siktar

killen i mitten fick iaf en kudde att sitta på
>>
File: 1415768364602.jpg (242 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415768364602.jpg
242 KB, 960x1280
>>54427729
>>
>>54427809
>man kulan får ricochet och träffar någon i benet som förblöder
>>
>>54427944
Rödingarna attackerar väl sidan igen. Tydligen hade de attackerat Folkets Demonstrations hemsida också.

>muh leejun anonymuss xD
Jävla ungar.
>>
File: 1441504542580.webm (2 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441504542580.webm
2 MB, 720x404
>>54427996
>>
>>54428080
Gör de det gratis?
>>
File: dricker vatten.jpg (49 KB, 750x753) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dricker vatten.jpg
49 KB, 750x753
>dkn dricker vatten men ska sova snart
>>
>>54428354
vgh
>>
>>54428166
Skulle inte förvåna mig om SÄPO också var inblandade. Regeringen har ju gått ut med att de vill censurera nätet och tysta ner "främlingsfientliga" sidor.
>>
>>54427773
vi gjorde inget fel
>>
File: 329858123124.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
329858123124.png
2 MB, 1920x1080
>>54424911
varför har du inte kvar dinna gammla?
>>
>borde gå och lägga mig men sitter och ser om en 2d jag sett innan
>>
File: 1336543554250.jpg (109 KB, 743x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336543554250.jpg
109 KB, 743x574
Jag har bestämt mig för att gå på en 100% ren nyhetstorka. Ska inte läsa nyheter på så länge jag kan.

Varför?
För jag gör fan bokstavligen inget annat och det är bara en distraktion.
>>
>>54427667
Arbetar- och medelklassen som lät sig utnyttjas och manipuleras av de som är antingen rika, har makt eller de som är rika och har makt
>>
File: artour weed.jpg (72 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour weed.jpg
72 KB, 640x960
>>54428805
>inte bara titta på kung fu filmer och banza med två autister via mummel
>>
>>54428909
>inte bara lyssna på motgifts dagliga nyhetstimme och blir skedmatad med alla relevanta nyheter
Vad gör han
>>
>>54428909
Jag läser inte nyheter eftersom det inte finns någon nytta öht med det. Jag är trött på skiten och vet att det kommer fortsätta. Finns ingen anledning att läsa om skiten varje dag. MEN så kommer ju cuckarna som spammar sönder tråden och får ryggdunkande (Du)n för någon länk om invandringen.
Det jag vill ha sagt är; lycka till, tråden kommer förstöra för dig.
>>
File: Vrn.png (346 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vrn.png
346 KB, 858x725
>dkn du inser att din pappa är en jävla nbög med fru och barn

KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>54429340
>inte våga grotta ner sig i dystopin
https://www.youtube.com/watch?v=grtoP58Si1M
>>
File: ehh nani.png (13 KB, 266x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ehh nani.png
13 KB, 266x220
>>54429385
Sprängde mitt sinne desu senpai
>>
>>54429422
Va? Om något är jag väl epitomet av dystopisk?
>>
File: absolutely macabre.png (234 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
absolutely macabre.png
234 KB, 400x300
>särskriva
>oironiskt
>>
>dkn du inser farsan är en slags neet pga att han har varit sjukskriven i 13 år
>>
File: 1413329462435.png (104 KB, 399x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413329462435.png
104 KB, 399x388
>>54429385
>dkn man inser att ens pappa är en jävla chad som lämnade morsan efter 15 års äktenskap för en yngre kvinna
>>
>dkn du inser att morsan är en smutsig hora som har knullat och fött barn
>>
File: 1454258956683.jpg (154 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454258956683.jpg
154 KB, 1080x1080
Vem ingen runk februari här? Drog en för 10 min sedan för att förbereda mig
>>
>>54429757
Jag kan väl göra ett försök
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
JAG HATAR KEMI VARFÖR MÅSTE SKITEN VARA SÅ AUTISTISK OCH TRÅKIG HELVETE JAG VILL JU BARA GÅ OCH LÄGGA MIG MEN JAG MÅSTE SITTA OCH FÖRBEREDA MIG TILL LABBEN IMORRON SÅ JAG INTE MISSLYCKAS MED KURSEN
>>
>>54429757
Jag

>dkn glömde bort att runka idag/igår
H-hjälp ;_;
>>
File: 1452959766890.jpg (15 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452959766890.jpg
15 KB, 300x300
>>54429792
>dkn 12 minuter sedan senaste runken
>>
>>54429829
Må gud vara med dig anon
>>
>>54429821
mann1 varför blir du typ inte bara miljonär och skiter i skolan?? xd
>>
File: 1452620385955.jpg (91 KB, 750x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620385955.jpg
91 KB, 750x960
>>54429757
Rapporterar
>>
ser på Friends för första gången, jag bara undrar varför jag gjorde inte det flera jävla år sen
>>
>>54429757
Drog månadens första runk alldeles nyss.
>>
Pojkar, snälla, hjälp mig. Varför är det så många som pratar om dödsknektar?

dkn?
>>
>>54425097
Samurai Champloo
Musik bra, resten ehh/skit
>>
>>54429943
För att det är skit?
>>
>>54429977
Hehe mm
>>
Går och lägger mig. Grod natt vänner och ovänner.
>>
>>54429994
din mamma är skit
>>
>dödsknektar man äntligen fått synligt hår på bröstet
på tiden
>>
>>54430050
[SÖMN INTENSIFIERAS]
>>
Är Halalslakt lagligt i Sverige?
>>
File: 1447173955545.jpg (34 KB, 590x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447173955545.jpg
34 KB, 590x550
Huliganerna i sthlm kan vi väl lugnt säga stjälpte mer än hjälpte?
>>
>>54429757
Jag kan väl försöka.
Förväntar mig inte att lyckas men februari är ju inte så lång iallafall.
>>
>>54430092
tror inte det, men jag har sett halalprodukter
>>
>>54430098
SMR var inblandade. Vad förväntade du dig egentligen?
>>
File: image.jpg (57 KB, 393x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
57 KB, 393x500
>>54430071
>>
>>54430092
>>54430126

Lagligt om djuret bedövas, så inte fullt ut halalslakt men så nära man kan komma.
>>
>>54430071

>dkn 20 år gammal och har bara hår runt bröstvårtorna
>>
>>54430092
Nej, det räknas som djurplågeri, om jag minns rätt
>>
>>54430156
Alltså, det är v e r k l i g e n på tiden
>>54430191
snart så
>>
File: OK.jpg (21 KB, 431x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OK.jpg
21 KB, 431x325
>>54430071
Grattis, jag väntar fortfarande på hår på armarna och större delen av benen
>>
>>54425256
>sajberpunk
>glor inte på Pandora
4djup4dig
Gör om gör rätt.
>>
>>54430191
>dkn har inget hår på bröstet alls
>dkn har bara hår på bröstvårtorna
bara knula upp min skit
>>
>>54430180
>Lagligt om djuret bedövas, så inte fullt ut halalslakt men så nära man kan komma.>>54430212
>Nej, det räknas som djurplågeri, om jag minns rätt
Tack gud, det är fan helt otroligt att vi inte gått fullt PK på det området.
>>
>>54430092
Givetvis, även om det officiellt behöver göras på annat vis än traditionellt. Om Ahmars lokala slakteri följer dessa regler kan man däremot diskutera.
>>
File: 1454256609442.jpg (154 KB, 945x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454256609442.jpg
154 KB, 945x1500
>DET kommer hända inom din livstid
>>
File: 1446556988815.jpg (247 KB, 625x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446556988815.jpg
247 KB, 625x495
>>54430329
>>
File: 1435782942807.png (573 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435782942807.png
573 KB, 885x1075
>>54430329
>DET har inte redan börjat hända
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>>54430258
>dkn nästan inget av mitt kroppshår syns pga ljust pigment
>>
>>54430092
vet ett ställe där de gör de "på plats"
>>
File: image.jpg (245 KB, 863x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
245 KB, 863x752
>>54430329
>dkn redan varit med om det
>>
>dkn man inte är en skald
>>
>>54430329
>SEPTEMBER xDDD
>>
File: 1453806254429.png (2 MB, 1200x2286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453806254429.png
2 MB, 1200x2286
>>54429757
>dkn överkåt senaste tiden

Onanerade 7 gånger på 3 dagar, behöver en paus från porr och självtillfredsställelse så ska se hur länge jag klarar mig
>>
>dkn har varit i Tråden i ett år nu
Är jag gammalbög nu?
>>
>>54430512
Har du några bevis för att absolut ingenting hände?
>>
File: sdfsdf.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdfsdf.gif
2 MB, 320x240
>>54429422
m'fru.mp4
>>
>>54430558
fortfarande nybög
>>
File: 1428228156215.jpg (51 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428228156215.jpg
51 KB, 306x306
>>54430558
>>dkn har varit i Tråden i ett år nu
>>
>>54430092
Nej, inte riktig halal- eller kosherslakt då det är krav på bedövning. Det har varit förbjudet sedan 1930-talet.
>>
>>54430558
Jag har varit på 4chan sen jag, moot och W.T. Snacks cycklade runt på den Amerikanska landsbygnen och visade upp ristningar vi hade gjort på en planka.

Bildbrädan, kallade vi den
>>
>japan
>>
>>54430740
sås
>>
54430921
>
>>
File: 1453579788329.jpg (31 KB, 456x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453579788329.jpg
31 KB, 456x320
>>54430678
>dkn man är gammal nog i gemet för att känna till W.T.
>>
File: 1381407141521.jpg (292 KB, 1440x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381407141521.jpg
292 KB, 1440x900
tåhå
>>
File: 1454156088217.png (191 KB, 380x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454156088217.png
191 KB, 380x676
>>54430329
känns bra favä
frågan är vem som kommer korsa rubicon
>>
"tutorial" hehe mm

https://www.youtube.com/watch?v=Or9Icf0I1k8
>>
>>54430921
Sök på filnamnet på pandan
>>
>>54431077
tack senpai
>>
>>54431052
JESUS MARIE DE ÄR MINERALER
>>
File: Revolver_Pachalot.png (358 KB, 1334x1082) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Revolver_Pachalot.png
358 KB, 1334x1082
Ses imorrn grabbar
>>
File: 1450106099643.jpg (1 MB, 5616x3744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450106099643.jpg
1 MB, 5616x3744
>>54431229
fin bild
>>
>>54431229
>första brev i denna tråd
>>
File: puffran i näven.png (82 KB, 230x206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puffran i näven.png
82 KB, 230x206
https://www.youtube.com/watch?v=3qQ-ZojhUVU
>>
File: smug_voe.jpg (51 KB, 399x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug_voe.jpg
51 KB, 399x495
>>54431435
Var upptagen med att utforska kalkhålor favä
>dkn snart vid drottningen
>>
>>54429757
Jag är på.
>>
File: 1414675530837.jpg (45 KB, 500x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414675530837.jpg
45 KB, 500x295
>>54431052
LYCKA TILL SPENGLER
>>
>dkn somnade 21:00
>vaknade för 20 min sen

Ack o ve favä.
>>
Hur svårt är det att lära sig danska?
>>
>>54431757
Räcker typ med duolingo.
>>
>>54431757
Tror det er det sværeste af de Skandinaviske sprog.
>>
>>54431804
Islensk är nog värst. Det räknas väl som ett Skandinaviskt språk egentligen?
>>
>>54431792
Får väl testa det.

>>54431804
Förstår det mesta i skrift men fattade inte ett ord de sa när jag var där förra gången.
>>
>dkn en centimeterlång finne på hakan
Hur börjar man ens klämma den? Genom att punktera med en desinfekterad nål i och klämma på? Går ju inte ens att få hål på den.
>>
Lads i'm retarded and need help.

When do i use 'dig' instead of 'du'?
>>
>>54431828
Jeg tror man som regel regner Norsk, Svensk, og Dansk som Skandinavisk, men er ikke sikker. Men ellers, Islandsk er stadig et Nordisk sprog, eller stammer fra Norden i hvert fald.

>>54431848
Forstår nærmest intet Svensk tale, hvis der er undertekster kan jeg godt "hore" ordene og forstå men ellers ikke. Kan godt mere eller mindre læse det.
>>
>>54431858
>en centimeterlång

Va? Menar du bred? Sticker den ut en centimeter från plytet?
>>
>>54431944
i diametern
>>
>>54431929
I think "dig" is when they're the object and "du" when they're the subject.
>>
>>54431929
dig is used to indicate the object while du is used to indicate the subject.
>>
File: 1454281458322.jpg (451 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454281458322.jpg
451 KB, 1000x1500
>dkn ingen frysande 19 årig flicka att titta på solnedgången med
>>
>>54431929
dig is in object form, du is subject form

a mnemonic taught here is to add "är" after to see if it works out:

>jag är längre än dig [är]
you hear it a lot, but it is wrong. "är" does not fit. du is incorrect

>jag är längre än (vad) du är
works out, "du" is correct in this sentence

probably doesn't make sense to non-native speakers
>>
>>54432038
fbanon?
>>
>>54431858
bild
>>
File: absolutely based.jpg (13 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
absolutely based.jpg
13 KB, 259x194
>>54431127
>>
>>54432038
Skulle bara spaghettia. Kan säkert hitta många för är snygg men även autist.
>>
>>54432056
Man ser knappt att det är en finne plus att den ligger bakom skägget
>>
File: 1454281520925.jpg (529 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454281520925.jpg
529 KB, 1000x1500
>>54432070
>a-anon, spaghettia över hela mig
>>
>>54431929
>You are hitting me
Du slår mig
>I am hitting you
Jag slår dig
>>
File: 1454270858934.png (356 KB, 557x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454270858934.png
356 KB, 557x605
>>54431229
Du är ganska bra
>>
>>54432113
>drar upp kuken
>börjar runka direkt
>hon ser lite förvirrad ut
>kommer
>"j-jag måste gå"
>>
>>54432004
>>54432034
>>54432048

Top lads 2bh.

Tack så mycket
>>
>>54432113
wow vilket kylskåp
>>54432048
du krånglade nog till det lite för honom nu
>>
>dkn jag är ganska säker på att en 5 år äldre tysk tjej vill knulla mig
>dkn hon kallar mig gullig och nyper mig i kinden som man gör på en bäbis

v-vad händer och varför är jag diamanthård
>>
Varför tror inte ni på förintelsen?
>>
>>54431933
Du har rätt. Vet fan inte vad jag tänkte egentligen. För mycket att dricka kanske.
>>
>>54432188
Det är bara så hemskt att man liksom inte ens vill tro att det faktiskt hände
>>
>>54432188
För att judarna har fått det att låta som att den handlade om dem när de bara var en del av den.
>>
>>54432188
Bevisen är inte starka nog.

https://www.nordfront.se/tio-vanliga-forintelsemyter.smr
>>
>>54432169
*brevar storasysterpasta*
>>
File: 1454006375427.jpg (1 MB, 2236x3464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454006375427.jpg
1 MB, 2236x3464
>>54432169
Du vet vad som måste göras, Anon. Ge henne kuken

>>54432188
>ni
>>
>>54432255
juste har inte sett godishoran denna vecka
>>
>>54432255
kväää jag började ju nyss ickerunksfebruari.
>>
File: 1454001813425.png (1 MB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454001813425.png
1 MB, 1200x1600
>>54432313
jvdk

>dkn är rastlös så sitter och rycker i förhuden
>>
http://gamejolt.com/games/det-varas-foer-lilljorna-18/123050#
>>
>dkn ingen godishorafv som hjälper en att gå igenom ickerunksfebruari
;_;
>>
Hej
>>
File: 1429889358179.jpg (101 KB, 300x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429889358179.jpg
101 KB, 300x269
>>54432506
>ickerunksfebruari
>>
File: a102_e1.jpg (14 KB, 265x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a102_e1.jpg
14 KB, 265x300
>>54424958
Knarkar du?
>>
File: 1448832810815.jpg (396 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448832810815.jpg
396 KB, 2048x1536
>dkn internet lägger ner mitt i runket
>>
>>54432453
Kan du inte strömma det för oss?
>>
>>54432352
Det där är ju nästan fusk. Bort med tassarna anon!!!1!
>>
File: 1435558734086.png (153 KB, 560x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435558734086.png
153 KB, 560x582
>>54432679
>han laddar inte ner sin porr
>>
File: 1453777524523.jpg (607 KB, 1141x1614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453777524523.jpg
607 KB, 1141x1614
>>54432506
Inte som att det är en utmaning att inte onanera ifall man har en kåt slyna att tömma sin säd inuti
>>
>>54432779
Vad är det här för pachojagjag? Jag tror att jag gillar det rent estetiskt.
>>
>>54432779
All porr kommer ifrån tor
>>
>dkn måste sova med min flickväns son då hennes kompis sover över och de vill dela säng
>>
File: 1454037948981.jpg (39 KB, 508x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454037948981.jpg
39 KB, 508x439
>>54432887
säääpooo
>>
File: 1452384669221.jpg (137 KB, 559x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452384669221.jpg
137 KB, 559x605
>>54432853
pacha är /v/s nya lilla bebis som omvärlden kommer våldta när som
>>
File: King_of_Portugal.png (32 KB, 557x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
King_of_Portugal.png
32 KB, 557x605
>dkn en flaska Eldboll och Bloodborne
>>
>>54432964
aa fan vad gott med fireball asså, jävlar det är sånt man dricker för att varva ner.

jävla jonte
>>
File: 46263608.jpg (112 KB, 1024x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
46263608.jpg
112 KB, 1024x741
>dkn Vietnam brukade vara mäktigaste landet på jorden
>dkn det här millenniet kanske är vårt igen

Väst kommer falla och då har vi vår chans. Vad säger ni, är ni redo att bli koloniserade av SYO kuk?
>>
File: 1401589120582.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401589120582.jpg
11 KB, 258x195
>>54432819
>knula med sin fv
Skulle bara krama henne och bjuda henne på godis
>>
>>54433003
>SYO

Jag är fan full, skulle stå SOA
>>
>>54432998
>när reddit brevar
>>
File: 1450041408765.jpg (121 KB, 1012x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450041408765.jpg
121 KB, 1012x1350
>>54433003
>den donken när ingen vietnamespaj att fälla min heta klibbiga napalm över

Ifall du förstår vad jag menar
>>
File: 1453672665872.jpg (32 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453672665872.jpg
32 KB, 339x600
>>
File: 1452473840433.png (576 KB, 601x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452473840433.png
576 KB, 601x630
Död tråd

https://www.youtube.com/watch?v=uc_RZ03D52E
>>
>>54433003
Japanerna kommer blåsa Asien åt helvete så fort USA slutar lägga sig i
>>
54433334
>>
>>54433426
HELL
>>
>ryck är nere
kkkkkkväääääääääääässsssssssssss(sssssssss)
>>
>>54433334
https://www.youtube.com/watch?v=JslXDqJgtrE
Blipp Blapp Blopp
>>
Hur gör man ett dna test?
>>
>>54433893
I vilket sammanhang?
>>
File: horo_9.png (3 MB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
horo_9.png
3 MB, 2560x1600
Im going to marry Horo!
>>
>>54433929
How do you merry a drawn girl?
>>
File: horo_4.jpg (117 KB, 652x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
horo_4.jpg
117 KB, 652x1000
>>54433953
I will find a way
>>
>>54433916
Jag vill ta reda på hur många % nordeuropeisk jag är.
>>
>>54434037
Gör inte det. Det slutar aldrig väl, ungefär som att mäta sin kuk. Om du inte redan vet att du är vit så kommer du bara bli besviken på resultatet.
>>
>>54433885
https://www.youtube.com/watch?v=St4akGaXhBg
>>
>>54434037
Bryr du dig om att världens största informationsjätte får reda på din kropps blueprint och *sätter på aluminiumhatten* kommer utveckla ett virus designat för att utrota dig och några andra? Om nej så funkar 23andme bra.
>>
>>54434105
Håret började klia och jag svettas lite
>>
>>54434087
Jag är inte stormbög och det vore ju kul att veta ifall någon av mina förfadrar importerade någon slyna från italien eller nå.

Vet redan att släkten har varit registrerade i svenska register i minst 500 år så jag är inte alls orolig.

>>54434145
tack senpai
>>
>>54434258
>tack senpai
Jag hoppas innerligt att du är medveten av konsekvenserna att ge bort ditt självaste genom till Google.
>>
>>54434145
Inte han men mitt problem med det är att de skulle kunna sälja informationen till försäkringsbolag. Skulle nästan uppskatta om de skapade ett virus för att döda mig.
>>
>>54434501
Va? Du kan inte uppskatta hur många de skulle kunna döda mann1
>>
File: IMG_8683[1].jpg (3 MB, 4000x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_8683[1].jpg
3 MB, 4000x3000
Påminnelse om att svenska tjejer drömmer om att ha en afrikansk kille som han till höger. Det är idealmannen så att säga. Detta är Sanna Bråding med sin kille, Mbumba Mwasa och deras son.
>>
>>54434592
SIDF sitter du och runkar till hanrejporr nu igen? Ingen vill veta av dig favä
>>
>>54434592
>ungens hårlinje
BARA
>>
>dkn man har viljan att skydda men inte har någon att göra det åt
https://www.youtube.com/watch?v=Cy5gvqFslP4
>>
hej
>>
>>54434592
>flickorna i bakgrunden bokstavligen dreglar
>>
File: 1428437554114.png (84 KB, 557x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428437554114.png
84 KB, 557x605
>>54434592
>Mbumba Mwasa
>>
>>54434592
Sanna "fem aborter" Bråding ser ut som skit ju. Om du ska skitbreva så hitta en bra bild iaf.
>>
>>54434664
>>
>>54434723
Hon skulle se helt okej ut med bättre frisyr och kläder
>>
>>54434592
Ska man breva om detta på /pol/ eller blir man bannad? Vill få fuktiga (you)s och skapa nytt jagjag.
>>
>>54435086
'svenska kvinnor får stor svart' på /pol/ är inget nytt min man, tvärtom snarare. fuktighetsfaktorn är noll
>>
File: Kajsa1[1].jpg (22 KB, 249x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kajsa1[1].jpg
22 KB, 249x249
Sanna var faktiskt snygg förut. Det kan man inte förneka. Undrar när hon fick smaka negerkuk för första gången.
https://www.youtube.com/watch?v=IjGC3Xfrrvs
https://www.youtube.com/watch?v=5luAaH94Rds
>>
File: jimmie-1.jpg (22 KB, 532x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jimmie-1.jpg
22 KB, 532x222
>det är 2019, ett år efter att SD vinner valet med 60%
>en solig sommardag i Hässelby strand
>man hör bara fågelkvitter och vindens susande i granarna
>tills det hela avbryts av en avlägsen helikopter närmande ifrån väst
>folk stannar upp för att se vad som försiggår
>är det polisen? är det militären?
>Nej, dumsnut. Det är en vit UH-1 med en stor blåsippa på undersidan
>Det händer
>Vid högra maskingeväret sitter Jimmie "Jimpan" Åkesson med en Sölvesborg t-shirt
>Han vänder sig till gruppledare Mattias Karlsson och säger "Vet du vi borde nog"
>sätter på sig skyddsglasögonen
>"hjälpa flyktingarna på plats"
>https://www.youtube.com/watch?v=ec0XKhAHR5I
>piloten vinklar nosen ner och helikoptern far österut med en jävla fart
>De hovrar nu utanför Rinkeby-Tensta
>Åkesson öppnar eld
>invandrare, vänstermänniskor och vanliga fattiglappar förvandlas till röd stoft.

Vad har ni för dröm /SvT/?
>>
>>54435567
detta fanns mindre reddit
>>
>>54435567
>this video is not available
>>
File: 1426779371311.png (21 KB, 640x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426779371311.png
21 KB, 640x235
>>54435567
JIMJAM
>>
>>54435654
https://www.youtube.com/watch?v=40JmEj0_aVM
>>
Såg precis klart Band of Brothers. Fråga mig vad som helst.
>>
File: 1452688943972.jpg (144 KB, 477x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452688943972.jpg
144 KB, 477x768
>>54435567
>raskriget startar
>det är inte jag börjar spela
>>
File: what.png (263 KB, 598x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what.png
263 KB, 598x302
>>54435902
>Använda samma jagjag som han du svarar på
>>
>>54435567
SD vill ju fördubbla invandringen relativt vad S har gjort på den senaste tiden :^)
>>
>>54435871
grät du när han sa det där sista?
>>
>>54435871
vill du bli min pv?
>>
File: 1452540449723.png (256 KB, 605x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452540449723.png
256 KB, 605x375
>>54436037
Nej? Det står fortunate son istället för it ain't me som är det korrekta jagjaget. Men tack för drake:n sparad
>>
>>54436107
Det var ganska episkt favä. Tänkte hela tiden på hur mycket spelet CoH verkar ha fått inspiration of den här serien. Tydligen har man snott hela titeln också. ;)
>>
>>54435871
Känner du till vad som hände Captain Sobel?
>>
>>54436037
>>54436304
>dumma drakebrevare brevar i nattråden

gri vi favä
>>
File: 1452455681474.jpg (59 KB, 690x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455681474.jpg
59 KB, 690x460
>>54436586
>han gillar inte drake
gri vi favä
>>
>>54436500
Nej. Vad hände?
>>
>>54436586
>Drakebrevning
>inte fuktigt
>>
>>54436638
Han blev deprimerad, försökte ta självmord, misslyckades, invalidiserades
>>
>>54436614
mm ska nog göra en anton
>>
>>54436736
>No services were held for Sobel after his death

dålig känsla favä
>>
>>54436791
>man måste gilla hans musik för att vilja breva drakebilder
Nej anon
>>
drake är ett nbögsjagjag vad gör han ens på 4kanal snälla vafan
>>
>>54436813
Verkar som att bestämde sig för att helt enkelt sluta äta till slut också
>>
Varför är alla bra serier gjorda av HBO?
Band of Brothers
The Wire
The Sopranos
Game of Thrones
True Detective
Rome
Oz
Six Feet Under
Curb your Enthusiasm
Boardwalk Empire
Deadwood
osv
>>
Tänker kolla på denna lads
>>
Fan då. Varför kan jag inte sluta kladda på mina glasögon
>>
>>54437258
hahaha glasögonorm xD
>>
File: egypt34.jpg (88 KB, 540x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
egypt34.jpg
88 KB, 540x447
Och sen sa han

>Egyptierna var inte svarta
>>
Vilket land ska ni fly till när inbördeskriget bryter ut? Jag funderar på Island
>>
>>54437508
>fly
>>
>>54437508
#Endaststormbögs-/schizofrenibrev
>>
>>54437508
Funderar på att bli gatuhora i något nordiskt land.
>>
test
>>
Breva er årslön.
>>
>>54427307
>>54427457
>>54427554
>>54427729
>>54427996
Sluta förpesta tråden jävla nigger.


>DAT ASS GURL
>MUH DICK
>>
>>54437731
0
>>
>>54437731
Noll (0) riksdaler.
>>
>>54437424
VI
>>
File: NEET.png (119 KB, 340x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NEET.png
119 KB, 340x352
>>54437925
>>54437934
>vara arbetslös
>>
File: come on now.png (275 KB, 422x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
come on now.png
275 KB, 422x422
>>54438022
Att bli NEET var bästa valet i mitt liv, har aldrig varit lyckligare favä
>>
File: 1446860897154.png (46 KB, 174x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446860897154.png
46 KB, 174x238
>>54438022
>>
File: 1454295867023.png (141 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454295867023.png
141 KB, 500x375
>nästan 1 timme sedan förra brevet
>Tråden faller nästan av och ni blir fria för alltid

Dags att stoppa detta
>>
File: 1446073220684.jpg (156 KB, 1312x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446073220684.jpg
156 KB, 1312x766
Tråden är död.

802.11 i frid.
>>
File: 1453328950328.gif (483 KB, 400x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453328950328.gif
483 KB, 400x286
>>54439796
>inte veta att bumpgränsen ligger på 300
Är verkligen nybögigt här
>>
>>54440227
GOD
>>54440227
MORGON
>>54440227
NY
>>54440227
TRÅD
Thread replies: 327
Thread images: 133
Thread DB ID: 492001[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.