[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 336
Thread images: 52
File: medåpnearmer.png (247 KB, 1200x1168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
medåpnearmer.png
247 KB, 1200x1168
Kaos-utgaven

Forrige tråd:
>>54384669
>>54384669
>>
>>54421961
leKKERT
>>
forst for hvit overlegenhet
>>
File: 1454151339463.png (13 KB, 426x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454151339463.png
13 KB, 426x364
Meg i det virklige liv.
>>
>>54422045
>ett sekund
pinlig
>>
File: 1454272433924.png (13 KB, 426x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454272433924.png
13 KB, 426x364
>>54422158
Deg IDVL
>>
>>54422383
Det er godt nok for meg, jeg var praktisk talt forst.
>>
>>54422819
Slett dette
>>
>>54422158
>>54422819
>>
File: yr.png (17 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yr.png
17 KB, 900x900
>>54421961
Hvorfor har jenta en krok som hånd?
>>
>>54423388

Det er en liten sjorover, ser du vel.
>>
>>54423388
Hun er sjöröver
>>
>>54423388
De er pirater som har kommet for å plyndre skattene våres
>>
>>54422045

>hvit overlegenhet

Eh, nei. Det å gjemme seg bak arbitrære egenskaper man ikke selv har kontroll over for å hevde overlegenhet, er vanligvis en god indikasjon på at man ikke bor reprodusere.

Dessuten:

>folk i norgetråden
>overlegen på noen som helst måte
>>
>>54423388
Somalere har innset hvor viktig det er å ivareta den klassiske piratkulturen
>>
Er Eidsvåg den nye Lahlum?
>>
File: selvgode emilie.jpg (51 KB, 399x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
selvgode emilie.jpg
51 KB, 399x495
>>54423914
Avfyrt?
>>
File: smug voe.jpg (51 KB, 399x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug voe.jpg
51 KB, 399x495
>>54424980
>dfn noen bruker OC'en din
>>
File: Adam-and-Nikki.jpg (548 KB, 1690x1594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Adam-and-Nikki.jpg
548 KB, 1690x1594
>dfn ingen rullestoljv
>>
File: 1454076808802.jpg (886 KB, 1836x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454076808802.jpg
886 KB, 1836x3264
*prump*
>>
>>54421961
>refugees welcome
How much you paying for emigrate to norway and not working?
more than germany?
>>
>>54425836
Jai ville knoulle :DD
>>
>>54425915
30,000 came in total, over half of them are going back, and we're pushing for the strictest asylum policies in Europe.
>>
File: IMG_1023.jpg (71 KB, 1200x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1023.jpg
71 KB, 1200x630
Onsk meg lykke til gutta. Jeg skal på tuuuuuur
>>
File: 1454076718306.png (463 KB, 602x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454076718306.png
463 KB, 602x607
>>54425950
jeg vil prumpe

*prump*
>>
>>54424633
Nei, for Eidsvåg var aldri her, i motsetning til Lahlum
>>
>>54426296

M E N - F O R - H E L V E T E
E
N

F
O
R

H
E
L
V
E
T
E
>>
>>54426296
Tur til sykehuset?
>>
>>54426420
Hvetebasert mugg er ikke helsefarlig men får deg til å trippe ganske brutalt. Mugg som man må unngå er kjott og fruktmugg (og så klart vegg/gulvmugg). Ellers så er det jo vanlig med mugg i enkelte oster og yogurt for eksempel.
>>
>>54426541
Skal du spise muggen loff for å trippe?
Höres ganske jævlig ut spör du meg, du kommer helt sikkert til å spy.
>>
>>54426355
>han tror uironisk at Lahlum faktisk var her
>>
>>54426633
>du kommer helt sikkert til å spy.
Vanlig mistforståelse av mugg man har lært av mamma. Man blir ikke syk av hvetemugg noe mer enn om man spiser brie. Men som nevt så er kjottmugg ganske nifse saker, men ikke på grunn av mugget i seg selv, men fordervet kjott.
>>
>>54426808
Jeg tror ikke du kommer til å spy av sykdom, men fordi det både lukter og smaker död og faen.
Hva er effekten da? Er det som LSD? LSD er vel laget av en slags kornmugg er det ikke?
>>
File: 978x (1).jpg (117 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x (1).jpg
117 KB, 978x550
Hva skal jeg si til Michael Fassbender neste gang han filmer i mitt borretslag?
>>
>>54426979
Du ser yngre ut, Gandalf.
>>
>>54426979
Oh shit, fikk du snakket med han? Han er en meget god skuespiller fåvæ-
>>
>>54426979
Forkynn Herrens ord.
>>
>>54426901
Stemmer det, men den type mugg angriper korn for bakst, ikke etter.
>>
>>54426541
Oksedritt
>>
>>54427083
Så hva er effekten av den typen mugg du skal bruke da?
Har aldri hört at det går an å trippe på mugla loff fåvæ, det höres litt ut som den gamle myten om at du kan röyke bananskall.
>>
What goes on this general? What do you guys talk about.

In /cum/ we talk about food and anime.
>>
>>54426792
>han er fortsatt i fornektelse
>>
File: gw34.jpg (85 KB, 550x825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gw34.jpg
85 KB, 550x825
>>54426979
Er Harry Hole de spiller inn?
>>
>>54426979
/tv/ har sikkert noe gull du kan rope til ham, autismen deres kjenner ingen grenser
>>
>>54427171
>Sa han, mens han ruset seg på ol brygget med hvetemugget gjær
>>
>>54427219
Big Mac's and phimosis
>>
>>54427219
>lefse potato crepes
Wat
>>
>>54427289
>autismen deres kjenner ingen grenser
De slår ikke norgetråden, ikke engang som et samlet brett
>>
>>54427219
Autism, bickering, farting, girls in wheelchairs, bad vibes, chess, doxxing, and the very rare good post.
>>
>>54426296
det her er degenerasjon på uteligger-nivå
>>
>>54427339
Få se noen kilder på det du hevder. Deler oppfatningen til >>54427174
>>
>>54427219
>trying to steal our lefse
Avskyelig
>>
>>54427501
>muh heritage

https://en.wikipedia.org/wiki/Lefse#Lefse_in_the_United_States
>>
>>54427473
Kalles Ergot. Bare å soke i vei eller spor ekspertene på 420chan
>>
>>54427501
gud forby at de har det litt morro med mat fra hjemlandet
>>
Jeg har mott Hans Olav Lahlum i virkeligheten. Han er en trivelig kar.
>>
>>54427618
hei hans olav
>>
>>54427561
Tror du de spiser det med polse som vi gjor?
>>
>>54427561
>Fosston, Minnesota, invites area lefse makers to compete for the title of Champion Lefse Maker at its Lefse Fest in November
Vi burde sende en utsending fra tråden dit for å ta med tittelen til sitt rettmessige hjemland
>>
>>54427380
>>54427501

It's north Dakota.

There are some legit European Americans there.

German is still practiced in some towns.
>>
File: pc3b8lse.jpg (451 KB, 1500x1380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pc3b8lse.jpg
451 KB, 1500x1380
>>54427717
Do they eat them with sausages there? Here everyone does.
>>
>>54427717
>speaks german
>eats potetlefse
>is american
My cultural appropriation-meter is going off the charts
>>
>>54427717
>Vestlige assimileres og tar aldri med seg sin gamle kultur og språk i motsenting til alle andre!
>>
>>54427838
Elendig argument sdm.

Vi friker ikke ut når muslimer tar med harmlose ting som kebab, eller som de vil lære arabisk som ekstra språk.
Det er litt mer ekstreme ting vi reagerer på når vi sier at de ikke integrerer seg.
>>
>>54427595

"Ergot body contains a number of alkaloids and amines which can cause health problems in both animals and people. Ergot contaminated food consumption may cause vomiting, diarrhea and even gangrene in serous cases. It also has a poisonous effect on the central nervous system. LSD- a psychoactive drug was first synthesized from ergot compounds.

Ergot was a widespread contamination of cereal grains in Europe during middle ages. Heat cannot break down psychoactive components of ergot; therefore, they exist in breads baked from infected grains. A major outbreak of ergot poisoning occurred in France in early 1950s. In 1951, nearly 135 people had to be hospitalized and 6 died from ergot poisoning in the French town of Pont St. Esprit. They ate bread made from fungus infected rye. The victims had horrible visions of being attacked by tigers and snakes and of turning into beasts. Experiences of this outbreak provide a good insight into what people might have experienced in medieval times.

Symptoms of ergot poisoning include hallucinations (the 1950’s French victims reported ‘being chased or attacked by horrible beasts’, ‘terror of dark’ and ‘feeling that my body was not mine’) together with burning sensations (commonly known as St. Anthony’s fire ) in the extremities & the scalp. "

Kos deg, de fleste sier også at riktig mugg kun kommer på korn og ikke på ferdig bröd eller mel.
>>
>>54427838
Når har ikke Amerika noe kultur fra för av, så det er litt annerledes.
>>
Hur lång tid tror ni det tar innan Norge stänger gränsen när svenska inbördeskriget börjar?

Tar väl 3 timmar till gränsen, 4 timmar till Oslo
>>
>>54428016
Så klart sikker ikke wiki og andre normale nettsider sannheten. De kan jo ikke akkurat fortelle alle sammen "SE SÅ LETT DET ER Å SKAFFE SEG BILLIG RUS!"
>>
>>54427838
Vår kultur er ikke å pakke inn kvinnfolk i gardiner, og å steine homofile.
>>
>>54427818

I've no idea. I've only spent a little bit of time there.

>>54427836

I'm just saying, there are different European communities in those states.

North Dakota received a lot of Swedes, Germans and Dutch people. They all practice their own cultures in various parts of the states.

Minnesota, Wisconsin, N/S Dakota, etc. You'll find many people with last names and physical features that will probably seem very familiar to you there.
>>
>>54427838
Verken USA eller Europa krever assimilering fra innvandrerne.
Assimilering =/= integrering.
>>
>>54427838
Det var ingen samfunn å assimilere seg til i mange tilfeller din fjomp. Nordmenn innvandret til öde steder i nordlige USA.
>>
>>54428109
Men, de tok likevel til seg kjerneverdiene og var nǿdt til å lære språket siden de ikke fikk betalt for å segrigere seg.
>>
>>54428094
A lot of Dutch communities in the US still have old traditions and use some words that we don't even have anymore in the Netherlands, it's funny to see how they are an interesting look into the past. Same with Afrikaners in South Africa.
>>
>>54428092
>Vår kultur er ikke å pakke inn kvinnfolk i gardiner, og å steine homofile.
Men skamklippe og noen tilfeller steine jenter og folk som gjorde handel med nazister for å overleve og brodfo familien gjorde vi.
Eller er du en av de revisionistene som mener nordmenn gjorde aldri no' galt etter krigen?
>>
>>54428082
Tror neppe dette er en diger konspirasjon, man finner nyttig info om alt mulig slags rusmidler helt åpent og tilgjengelig ellers, hvorfor skal de skjule info om akkuratt dette?
>>
>>54428214
Skamklipping var helt berettiget, å knulle noen fra en invaderende styrke er rent forræderi.
>>
>>54428214
Enten er du araber eller så er du selvhatende hanrei.
Behandlingen som tyskertösene fikk (en behandling som de fortjente sdm) skjedde kun under krigsforhold. Det var ikke en del av kulturen vår for eller etter krigen.
De slapp unna billig mtp. at menn som samarbeidet med tyskerne ble regelrett likvidert eller henrettet.
>>
>>54428241
Fordi det er
1: Veldig lett og billig å lage
2: Farlig for amatorer som ikke har peiling og tror det er bare å mugge hvilket som helst brod
Har mer med sikkerhet og gjore, som er helt forståelig. Men erfarne karer fra 420 har nok mer kjennskap skal jeg tro
>>
>>54428405
Helt enig.
Quislinger får som fortjent.
>>
>>54428405
>Impliserer at gruppevoldtekter begått av stygge nordlendinger ikke er verre enn doden
Voldtektsofre må leve med skammen, mannfolket slapp billig unna.
>>
>>54428187

I agree that it's interesting. There's a documentary on YouTube about American English and accents, I forget the name of it.

It shows you how your languages heavily influenced how we speak.

The best is when they show very old Americans speaking Dutch/German /etc etc. Pretty cute desu
>>
>>54428417
>Har mer med sikkerhet og gjore
>og
>>
File: the master.jpg (13 KB, 203x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the master.jpg
13 KB, 203x224
ser så jævli sugen på beef jerky
noen som vet hvor jeg kan få tak i en god mengde eller hvordan å lage min egen på et bokollektiv?
>>
>>54428525
Å så? Ka skarru gjor me de a'? Slutt å værra så autistisk du å
>>
>>54428417
>stoler på narkisene på 420kanal
GG no re
>>
>>54428417
Karer fra 420chan pröver også å få folk til å inhalere drit og piss aka jenkem.
Jeg ville ikke ha tatt alt de sier for god fisk.
>>
>>54428582
*er
>>
>>54428588
Du horer vel på kristne temperance talsmenn om alkohol og du?

>>54428596
Nå er jo faktisk Jenkem noe som virker, selv hvor motbydelig det er.
>>
>>54428582
>ta litt kjott og skjær det i strimler
>tork det over en varmeovn
Tar ca 3 dager
>>
>>54428582
det som er i butikkene er jævlig overprisa
for å lage din egen finnes det sikkert x antall tutorials på jewtube
>>
Hvem andre må drite her?
>>
>>54428650
>Du horer vel på kristne temperance talsmenn om alkohol og du?
...nei?

Men for all del, kjor på du. Så lærer du kanskje at det ikke er kjempelurt å stole blindt på anonyme rusmisbrukere på internett.
>>
>>54428691
Dreit i stad fåvæ.
Blod på papiret fåvæ
>>
Er dere alle uten barneskoleutdanning eller? Mugg er da faen meg ikke farlig. Hort om mycotoxins? Det er det som er farlig, ikke mugget selv. Forbanna utlending som skal bringe sin manglende skolegang hit. Blir så forbannet på dere alle sammen!
>>
>>54428773
>t. ungdomsskoleelev
>>
hva er det dere studerer? lyst til å studere historie, men er usikker på jobbmulighetene på det området
>>
File: 1392324131642.jpg (60 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392324131642.jpg
60 KB, 645x773
>>54427717
>legit European Americans
>>
File: heck.png (121 KB, 397x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heck.png
121 KB, 397x349
>>54428773
Dette er ikke pensum på barneskolen.
>>
>>54428848
Du kan studere kuken min, og etterpå kuken til Jafar og Tyrone
>>
>>54427707
>lefse fest
>>
>>54428848
Jeg studerer disse doble dublettene
>>54428877
>>
>>54428094
>Dutch people
Do they celebrate Sinterklaas there?
>>
>>54428877
La meg gjette, du gikk på offentlig skole fordi dine foreldre er tapere uten framtid, akkurat som avskummet de laget ved et uhell?
>>
>>54428773
Nå er det vel strengt talt ikke den delen vi diskuterer, nå går du over til semantikk.
Når flere folk rundt om på nettet, og historiske fortellinger sier at du får det ganske jævlig om du har i deg Ergot så vil jeg gå ut i fra at dette kanskje ikke er en genial ide.

Men kjör på for min del, det er et fritt land.
>>
>>54428905
Hores kjempeartig ut

http://www.scandinavianfestivals.com/summer.htm
>barneleikarringen
topp torsk
>>
>>54428951

Triggerert fåvæ.

Privatiser skolen
>>
>>54429011
Mener du ikke kjempe artig?
>>
>>54429011
Amerikanere er ganske söte da.
>>
>>54429060
Så klart, beklager
>>
Klar for fotobutikksforesporsler fåvæ
>>
>>54429187
Lahlum med rullestoljenter.
>>
>>54429187
Rullestoljenter
>>
>>54429187
RullestoLahlum
>>
File: clinton.jpg (65 KB, 500x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
clinton.jpg
65 KB, 500x708
Lag et bilde i denne stilen, med Jens Stoltenberg.
>>
>>54429278
>>54429283
>>54429311
Ojda, det var ganske enstemmig
>>
>>54429334
Til
>>54429187
>>
>>54429334
Kan ta det senere
>>
File: AoN trådstarter.png (1 MB, 1022x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AoN trådstarter.png
1 MB, 1022x813
>>54429187
Fersk trådstarter. Takk til Anon som gav Zevs ostehǿvel.
>>
>>54429463
Lekkert!
>>
Er rullestolanon her? Trenger noen interessante rullestoljenter, mye enklere å sporre deg enn å måtte google selv.
>>
File: flott post.jpg (117 KB, 1000x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flott post.jpg
117 KB, 1000x800
>>54429463
Egypterne passer ikke inn, gjör de om til Öystein og håndball jv
>>
>>54429658
Hvor mange trenger du?
>>
>>54429733
Det holder med den takk.
>>
>>54429733
3-4

Er noe jævla herk å klippe ut rullestoler med alle eikene og sånt, så det får holde.
>>
>>54429658
>>54429733
Her er forresten et utvalg av norske rullestoljenter. Har flere bilder av de fleste.
>>
File: avatar-3755391.jpg (4 KB, 338x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
avatar-3755391.jpg
4 KB, 338x198
>Kom plutselig på navnet til en gammel barneskolekamerat jeg hadde
>Soker han opp på fb
>Gjor det stort og er et suksessmenneske
>Ender opp med å titte på vennelisten etter flere folk jeg har glemt fra den tiden
>Alle sammen er suksessmennesker, også de som terroriserte og drev grov og tidvis voldelig mobbing av meg fordi jeg var fattig og smårar sosialt sett på den tiden.
>Ting som jeg hadde fortrengt.
Jeg som skulle hygge meg i kveld... Nå kommer tårene.
>>
>>54429835
Bli et suksesssmenneske du også da vel.
Jobb hardt for noe du brenner for, om jobben din er hobbyen din, så jobber du ikke en dag i livet.
>>
>>54429830
ruller
>>
>>54429830
Perfekt!
>>
>>54429463
Bytt ut "Ensemble" med noe relevant til tråden, som megmeg, eller bigmac.
>>
File: 1438629498724.jpg (65 KB, 640x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438629498724.jpg
65 KB, 640x580
>>54428951
>t. bortskjemt drittunge
>>
File: norgeshjælpen.jpg (28 KB, 327x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norgeshjælpen.jpg
28 KB, 327x427
Verdens bedste land.

Sådan betegner de fleste nordmænd stolte deres latterlige olie-diktaturstat. For at få mad på bordet til jul, er millioner af nordmænd nodt til at stå i ko efter ribbenssteg helt fra slutningen af oktober som i Osttyskland under kommunismen.

Socialistregeringens fodevarekommissærer har nemlig besluttet, at uanset voldsom mangel på ribbenssteg, forbliver importskatten så hoj, at det ikke kan betale sig for danske slagterier bare at prove på at levere en enkelt lille ribbenssteg til fjeldlandet. Det fortalte slagterierne sidste år.

Da var der også fodevaremangel i Norge.

Ikke nok dermed. Der er også så voldsomt mangel på smor, at det nu handles på Den Sorte Bors til 600 kr pr. kg.!

I titusindevis af nordmænd er nodt til at rejse til nabolandene og KOBE MAD IND!

Norge = DDR!
>>
>>54429733
>slipperyslope.png
>>
>>54429925
>om jobben din er hobbyen din, så jobber du ikke en dag i livet
Sa ingen som er suksessrike i sitt felt, noensinne
>>
>>54430013
>ikke dansk flagg
Hva faen er det du gjör?
>>
>>54430013
Har du endelig flyttet til DDR nå, Jeppe?
>>
>>54430022
Hva mener du med det?
>>
>>54430054
Om du tjener nok til å klare deg og du har det bra med deg selv og trives, så vil jeg se på dette som suksess.
>>
>>54430069
at ting eskalerer
>>
>>54429830
Ruller
>>
hvorfor er Norges kultur så svak?
Er det på tide å innfore saftige meeems til det offenlige?
>>
File: solbriller.jpg (33 KB, 426x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
solbriller.jpg
33 KB, 426x382
>>54430056
>>54430062
Jeg er på skiferie i """""""""""""verdens bedste land""""""""""""".

Jeg har smór med fra Danmark. Sælger til hójstbydende.
>>
>>54430131
Vet du hva? Godt poeng, jeg trekker tilbake det jeg sa. Beklager anonsen.
>>
>>54430221
Hva mener du med dette? Har alltid syntes kulturen vår er ganske fin og sterk.
>>
>>54430221
uenig

dette er svensk tankegang
>>
test
>>
File: 456765455743.jpg (13 KB, 300x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
456765455743.jpg
13 KB, 300x276
>>54429835
du er en av oss
>>
>>54430502
Hvor ofte spiser du middag med familien på en sondag? Hvor ofte går du i kirken på en sondag og blir kjent med mennesker i ditt samfunn? Jobbet mange timer på fiskebåt? Hva med pilegrimsvandringer?

Det norske bymennesket har ingen kultur, og bygdas kultur er på vei til tillintetgjorelse.
>>
Uttaler man R2-D2 "Er-to-det-to" eller "Arr-tu-di-tu" på norsk?
Hva med "Se-tre-pe-o" og "Si-tri-pee-oh"?
>>
>>54430885
Er det der virkelig hvordan du oppfatter norsk kultur?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MAP-hoRd1-k
>>
>>54431087
Kultur er tradisjoner. Norske grunntradisjoner finnes nesten ikke nå lengre. Folk er "for" frigjort fra fra samfunnskrav til å gidde å folge opp tidligere tradisjoner fordi de ikke gidder, stotter eller ser noen poeng i det. Den gamle norske kulturen var i hovedsak en som handlet om samhold i sitt samfunn. Dette finnes knapt i dag i det store bildet. Byfolk ignorerer hverandre, er blitt mer opptatt av status og har aldri vært mer ensomme enn nå. Foreldre stues bort i sykehjem så snart de blir "litt" upraktiske for dagens generasjoner hvor begge i et par jobber, som er nodvendig bare for å overleve. Og kun et ytterst fåtall av par "orker" å dele livet ut, for egoismen har tatt overhånd og det handler kun om "meg meg og meg", ikke "oss, familien og slekt"
>>
>>54431312
Det er bare tull, jeg bor i byen men har flere tradisjoner og kontakt med familie. Det er ikke spesielt unikt.
>>
>>54431432
Da er du unntaket, ikke en del av den moderne normen.
>>
File: 1454024013085.jpg (1 MB, 2560x1707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454024013085.jpg
1 MB, 2560x1707
gruer meg til mandag gutta
>>
>>54431498
tror det er du som er unntaket
>>
Hva faen. Er Google nede for dere, gutta?
>>
>>54431641
Jepp, men ikke hos en kompis
>>
>>54431641
Er tilbake nå.
>>
>>54431641
Neida.
>>
>>54431641
Oppe nå, var vel noe dns-kröll.
>>
>>54431641
Nå er bare jöderöret nede
>>
>>54430221


Hva FAEN vare du nettopp sa til meg, din lille tispe? Jeg ska ha rei til å vite at jeg er ferdig utdanna marinejeger med toppkarakterer, og har over 300 bekrefta drap. Jeg er trent i gorilla krigforing, og jeg er den ypperste skarpskytteren i hele Norges Hær. Du er ingenting for meg, annet enn nok en målskive. Jeg vil utslette dritten utarei med presisjon som aldri har blitt bevitna for på denne klode, merk du mine jævla ord. Du tror du kan komme unna med å si den dritten til meg over internett? Tro igjen, jævel. Mens vi prater kontakter jeg mitt hemmelige nettverk med spioner over hele Norges rike, og IP adressa di blir spora akkurat nå, så du bor faen meg forberede deg på stormen, orm. Stormen som utsletter den patetiske lille tingen du kaller livet ditt. Du er faens dod, tass. Jeg kan være hvor som helst, når enn som helst, og jeg kan drepe rei på over sju hundre forskjellige måter, og det bare med knoka mine. Ikke bare er jeg trent i håndgemeng, men jeg har tilgang til våpenarsenalet til hele den Norske Hær, og jeg vil bruke det til hele min fulle makt for å utslette din ynkelige ræva di fra kontinentet, din lille dritt. Hvis bare du hadde visst hvilken vanhellig hevntokt den lille ”freidige” kommentaren din skulle tok å bringe over deg, så kanskje du hadde tiet din faens tunge. Men du kunne ikke, du gjorde det ikke, og nå betaler du prisen, din gudsforlatte idiot. Jeg vil drite raseri over hele deg, og du vil drukne i det. Du er dodsens, kompis.
>>
>>54430221
Enig, synes Norge må begynne å markedsfore seg som et megmegland nå som olja ikke koster så mye.

Har selv tenkt på å starte opp en memerelatert tankesmie.
>>
>>54433067

Norge er et megmegland hver gang de snakker om oljekrise. Det er for faen ingen oljekrise. Kanskje den dagen det er tomt for olje, men at prisen går litt opp og ned har fint lite å si.
>>
>>54433174
"Litt"
Har ikke vært så ille på over et tiår.
>>
File: rullestolhallik.png (2 MB, 1271x955) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rullestolhallik.png
2 MB, 1271x955
Som avtalt
>>
>>54433864
Et mesterverk.
>>
>>54433864

Kringleverdien når smertegrensa.
>>
>>54433864
Birgit ser ut til å storkose seg
>>
File: Jens stoltenberg.jpg (34 KB, 368x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jens stoltenberg.jpg
34 KB, 368x455
>>54433864
Gjör den med Jens
>>
>>54433992
>>54434246
>>
>>54434280
Nei en slik
>>54429334
>>
>>54434246
Senere, er sliten

Rullestol-eiker kan dra til pepperland
>>
File: hqdefault.jpg (32 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
32 KB, 480x360
Jeg kjopte en 'brod-deal', (på Prix), i dag og, siden at det er mye mat, for pengene.

Jeg ba kassereren.

(En pakistaner i 20-årene, som stod i kassa, istedet for å sitte).

Om å få lappen.

Kassereren sa at han ikke forstod hva jeg sa.

(Noe sånt).

'Kvitteringa', sa jeg.

(Noe sånt).

'Er det viktig', sa kassereren.

(Noe sånt).

'Det er forste gang, at noen sporr meg, om det er viktig med kvittering', svarte jeg.

(Noe sånt).

Så norske folk, må tåle fornærmelser, i butikken, bare fordi de oppforer seg konformt, (virker det som).

Det var mye bedre, i Norge, på 70- og 80-tallet, for alle 'pakkisa', kom inn i landet, (vil jeg si).
>>
>>54434445
>(En pakistaner i 20-årene, som stod i kassa, istedet for å sitte).

Vent, er dette negativt?
>>
>>54433228
Akkurat, så for bare 10 år siden var det enda verre. 10 år er faen meg ingenting
>>
>>54434851
Alt er negativt for han fyren der. Han er en av de som ikke vil være fornoyd med noe, for da har han ikke noe å være "offer" for.
>>
>>54434851
er nok mafian som er på fære, ja
>>
hello?
>>
>>54434853
10+ år er ganske mye, da vi ikke har hatt olja i 50 av dem engang. Mye kan skje på bare ti år, og det at prisene samt krona stuper så drastisk, kan vel ikke kalles noe annet enn en "krise". Ganske godt vi har oljefondet.
>>
File: 3906.gif (301 KB, 350x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3906.gif
301 KB, 350x464
>>54434978
H-hei
>>
File: Erik Derpskog.jpg (175 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Erik Derpskog.jpg
175 KB, 640x480
Jeg gikk på Prix, på Oslo S.

Hvor er flaskeautomaten, tenkte jeg.

Den var utafor kassaområdet, viste det seg.

Og vaskeren, (som var farget, og i 40-åra vel), gikk med
vaskemaskinen, der jeg stod, i dag og.

Og stod og venta, på at jeg skulle bli ferdig, med å pante flasker, da.

Men at nordmenn er så 'lamme', at ingen klarer å stoppe, dette at
butikkene vaskes, i åpningstiden.

Nei, dette er rart, må jeg si.

Her ligger nordmenn bare med rumpa i været, for vaskefirmaene, (må man vel si).
>>
>>54434978
slett dette
>>
>>54435024
10 år er pisslite for en nasjon. Når vi nærmer oss 1930, da kan vi begynne å svette litt. Du hores ut som de panikkhomsene fra 08 som trodde at nå gikk verden under og kom ALDRI til å bli like "rik" igjen
>>
>>54435050
oh hey. what's up?
>>
>>54435090
For en nasjon, ikke det gjennomsnittlige menneskeliv. Sier ikke det ikke kommer til å bli bedre, men det som foregår nå går ut over ganske mange folk til lands. Og,
>1930
>>
>>54428773
t. Markus 8A
>>
>>54435340
Ja, 1930. Den store depresjonen.
Ting går alltid opp og ned, og en gang i blandt, litt lengre ned, litt lengre opp enn norm. Har alltid gjort det. Finnes ikke en nasjon som har hatt 100 år med bare vekst og velstand uten noen nedgangstider.
>>
>>54435378
Trener på norsken for du flytter hit, Francois-Jamal Mohammad?

Kjenner faktisk en kar fra kongo som vokste opp i Frankrike og flyttet til Norge med familien. Trivelig type han da. Ikke som rottene man finner på 4chan.
>>
>>54435447
>>54435447
>Kjenner faktisk en kar fra kongo som vokste opp i Frankrike og flyttet til Norge med familien. Trivelig type han da. Ikke som rottene man finner på 4chan.
>kjente en kar fra kongo
>fra kongo
>Kongo

ser du er fan av SSK svaer svart kuk
>>
>>54435447
SVAR MEG DIN APERUNK ,JAEVLA SVARTSKALLEDE BAVIANER-RUMPE
>>
>>54435974
RO DEG NED JACQUES
DU SKREMMER BARNA
>>
Nå var det mye snakk om norsk kultur her, og hva som ikke er, og er Norsk kultur.

Jeg kan presentere det fra mitt synspunkt. Jeg er en Norsk Jode. Min Mormors Mor kom til Norge fra Russland under Pogromene. Jeg bor fire timer unna Trondheim, og går i synagogen når jeg kan. Jeg feirer Jodiske helligdager, og jobber ved Kristne helligdager.

Jeg mener at det er ikke noe problem å totalintegrere seg i det norske samfunnet, og samtidig bevare sine egne religiose tradisjoner. Jeg har vokst opp i ei lita bygd, der vi ofte dro ut å fisket i pappas snekke, ifort mariusgenser. Jeg har gått mye på ski, og jeg festet mye i min ungdomstid. Jeg feirer 17. mai i nordmorsbunad og med norgesflagg. Jeg verdsetter norske verdier og demokratiet og velferdstaten vi lever i.

Det vil i mine oyne ikke være noe problem for innvandrerene som kommer hit i dag å integrere seg heller, men da må de selvfolgelig ville det selv.

Jeg mener heller det ikke er nodvendig at Etnisk norske skal kreve at innvandrerene skal helt gi opp sin egen kultur for at de skal integrere seg; dette kan lede til mer ekstremisme fra innvandrere som ikke har lyst å gi opp alt av sin egen kultur.

Skjonner ikke hvorfor debatter om innvandring alltid må være så svarthvitt; enten så skal vi nordmenn legge oss flat for multikulturalismen, eller så skal muslimene helst konvertere til kristendommen og sniffe lutefisk i en stavkirke med norgesflaggstapet.

det finnes en mellomting, folkens. og det er mellomtinger som oftest funker.
>>
>>54436368
Har du forhud
>>
>>54436432
Nei, pappa bet den av meg da jeg ble fodt, i god jodisk tradisjon
>>
>>54436432
Nei, jeg har ikke forhud.

>>54436488
Ikke lat som du er meg, det finnes bare en Jode her i gården
>>
>>54436368
>enten så skal vi nordmenn
>vi nordmenn
>Jeg er en Norsk Jode.
>Norsk
>Jode
>Min Mormors Mor kom til Norge
>Norsk
>Nordmann
>>
>>54436569
Og det vil finnes 0 joder når folket våkner opp.
>>
>>54436573
Går fint ann å være norsk og jode.
>>
>>54436605
du er så kul, kan ikke jeg være som deg
>>
>>54436613
Hadde dette vært på dagen så hadde du fått 200+ (you)s, som han som sa at det ikke er noe galt med å være jode.
>>
>Line Jansrud vil aldri bli din jv
>>
>>54436651
Er du stolt, hvit og etnisk nordmann? Medlem i Nordfront, den siste nordiske kampenhet for et fritt Norge? Banker du opp utlendinger hver helg? Holder liv i den hvite rase ved å gjore nye jenter gravid hver helg?
Viss ja til alle, da er du allerede som meg!
>>
>>54436368
>ene bestemoren er jöde
>derfor er jeg jöde

Dæven, visste ikke at jeg er samisk.
>>
>>54436711
>Banker du opp utlendinger hver helg? Holder liv i den hvite rase ved å gjore nye jenter gravid hver helg?
Haha særlig, dröm mer anonsen.
>>
>>54436613
Savner andre paragrafen.
>>
>>54436714
Dæven, viste ikke at vi hadde plutselig plass til en ekstra kar i gasskammeret.
>>
>>54436613
Ta en (deg), du fortjener det for så flott åte
>>
>>54436747
Alene har jeg ikke hadd mye muligheter mot Mustafa og de 40 fetterne hans, men vi vikinger er samlet, mange og modige. Er du en sånn hanrei som tror at hvite kvinner vil ha bare negerkuk og ikke noe annet, ditt verktoy for joder?
>>
>>54436569
>Nei, jeg har ikke forhud.
>Dette er kulturen "innvandere" ikke har lyst til å gi opp
>>
>>54436775
Nå mente jeg tippoldemor, men omtrent alle fra Nord-Norge og nordover har litt same i seg, så det blir et jævlig stort gasskammer.
>>
>>54436840
Du har ikke vært i en eneste slåsskamp, di dåse.

Jeg mener kvinner, uansett hudfarge, kan knulle hvem de vil.
>>
>>54436613
Jada det finnes flere tusen """""norske""""" joder
>>
>>54436910
>har litt same i seg
Spesielt nordlendinghorer i dette oyeblikket, også kjent som "alle kvinner nord for Namsos

>>54436912
>Jeg mener kvinner, uansett hudfarge, kan knulle hvem de vil.
Der avslorte du degselv din forbanna landsforæder. HENG DEG SELV
>>
>>54436932
Det finnes faktisk ca 2500 norske joder for å være presis. Dog en veldig solid majoritet bor i Oslo området. Trondheim har dog en synagoge, så noen joder må det vel være der og.
>>
>>54436932
>flere tusen
Tallet ligger faktisk knapt på tusen, med mindre du vil telle de som flyktet til Sverige under krigen.
>>
>>54437020
Er jeg en landsforræder for å la folk leve egne liv?

Du er en jævla undertrykker, hvis mål er umulig å oppnå. Må være en jævelig kjip livstilstand.
>>
>>54437069
>2500
Hvor får du dette fra? Bekreftede tallet er 788 i 2013, men antatte tallet ligger på ca 1500.
>>
>>54437125
Ja, du har rett. Er vist bare jeg som husker feil
>>
>>54437069
>>54437072
>>54437125
Jaja det visste seg at jeg tok feil. La meg rette det opp.
Det finnes flere hundre """""norske""""" joder
>>
>>54436879
Hvit kultur
>Demokrati
>Velferd
>Klassisk musikk
>Kjonnslikestilling
>Skyskrapere
>Legevitenskap
>Psykologi
>Romfart

Brun kultur
>Kaos
>Drap
>Voldtekt
>Slaveri
>Stjeling
>Generell ondskap

Bevis det motsatte, den som tor.
>>
>>54437251
>Brun kultur
Ikke vær tosk, alt du nevner er også grunnpillarer i slavisk, gresk og spansk kultur tross for at mange hanreier tror de går under "hvit". Ikke glem det.
>>
>>54437251
Gidder ærlig talt ikke bruke tid på å prove å vise deg et alternativt verdenssyn, da jeg tror du er ganske låst opp i det synet du har allerede.

Lykke til med et bittert liv fullt av hat.
>>
>>54437285
Jeg var han som sa 2500 joder.
Er det jodisk å gi informasjon henhold til sporsmål? Kunnskap er for joder?
>>
>>54437321
t. AUFer
>>
>>54437251
>skyskrapere
>hva er Dubai
>hva er Kina
>hva er alt annet enn Europa
>"""hvit kultur"""
>>
>>54437463
Niks.

Ser uansett ikke hva det har med saken å gjore.
>>
>>54437321
Enda en seier for de hvite krigere! Fy faen, det er jo så lett å kjempe mot jodisk påvirkning. Hvorfor er det folk som fremdeles er redd for å trosse dem??
>>
>>54437486
>>hva er alt annet enn Europa
Mokkasteder som vi burde slippe et par atombomber på fåvæ. Vi har ingen verdens nytte av "afrika", "asia" eller noen annet plass.
>>
>>54437554
>vi har ingen nytte av Asia
Nå tror jeg vi bor ta det litt med ro her
>>
>>54437525
Hva mener du nå? Tar du det som en "seier" at jeg ser ned på deg?
>>
>>54437593
Hva faen får vi fra dem, annet enn elendige tegneserier for mannebarn, og stygge romvesen "idoler" for triste torste jomfruen? Bomb hele dritten
>>
>>54436657

Bokstavelig talt hvem?
>>
>>54437654
De produserer det meste du har i huset ditt.
>>
>>54437631
Når en nigger, jode, muslim eller noen sympatiske aka svikere trekker seg unna en viktig debatt viser det at de ikke kan kjempe imot den sterke suverene hvite mann's logikk og retoriske evner.

Det er en seier i debattverdenen.
>>
>>54437680
>Han falt for den kommersielle jodelognen
Så du stotter altså mindre jobber til hvite mennesker? Jaha ja.
>>
>>54437654
PCen eller telefonen du drittbrever fra er laget av deler fra Asia bare for å nevne et eksempel. De fleste fabrikkene i verden ligger også i Asia så det meste av teknologi vi bruker ligger der. Tror nok at du bor slappe litt av FRP NAVer
>>
>>54437665
Tidligere Newton-programleder og megmegkvinne fra trådens gode gamle dager.
>>
>>54437685
Grov generalisering er ikke "suveren" logikk. Pompose ord og karakterisering er ikke "suveren" retorikk.

Har du en diagnose?
>>
>>54437751
>Han har latt seg lure!
Typisk dumme hanreier.
Tror du virkelig at de primitive hundespisende jungelapene der har evner til å lage noe som helst de ikke har stjålet fra de hvite forst?
>>
>>54437765
I folge slekningene dine så lider jeg av "hvit, mann og stolt", som er i deres oyne noe av det mest grusomme en person kan være.
>>
>>54437725
>>54437816
Flott agn min venn. Meget flott
>>
>>54437895
Hva gjor du egentlig i denne tråden, Gullbergstein? Er det ikke viktigere å knuse den hvite rase i anglosentriske land forst for du prover deg på den siste bastion av rasebevisthet?
>>
>>54437882
Nei.

Jeg mistenker sterkt at du lider av en eller annen personlighetsforstyrrelse, men jeg er ingen psykolog, så du får finne ut av det på egenhånd.
>>
>>54437933
Ganske enkelt episk
>>
>>54437943
>men jeg er ingen psykolog, så du får finne ut av det på egenhånd.
Det er vel nå du skal anbefale meg å besoke en av dine venners "klinikker" som garantert vil finne "noe feil" med meg, og så kreve mange mange tusen kroner for å "fikse" "feilen" ved å dope meg ned og gjore meg passiv og narkoman, ikke sant? Hvordan foles det ut, at verden våkner opp til faktumet at jodeoppfinnelsen psykologi er psuedovitenskap uten respekt og bevis? Ikke stol på meg, spor /sci/ så får du vite hvordan den hvite rase ikke lar seg lure nå lengre!
>>
>>54438051
>dfn du ikke vet om han er en genuin autist eller om han er en luremester som driver med skoyerstreker
>>
Sorry for at jeg er late i tråden altså, fikk varsel forst nå på JIDFweb. Hvem er den badboy'n som hater uskyldige unge asylanter og må sensureres for vårt eget beste?
>>
>>54438051
Staten betaler for psykologen din dersom du får en henvisning fra lege. Du blir ikke tvunget til å ta medikamenter med mindre situasjonen din er såpass prekær at du blir tvangsinnlagt (tviler sterkt på at dette er tilfellet).
>>
>>54438133
>Sorry for at jeg er late
>late

Det heter "sen" på norsk.
>>
>>54438147

Du må uansett punge ut med opp i mot tusen for du får frikort. Om du skal ha psykolog utenom sykehuset, må du enten punge ut med rundt 1000 per time eller vente i opp i mot et år.
>>
>>54438297
Tusen kroner i året, huff, for en blodpris! Må ikke innom sykehuset for psykolog. Koen er sikkert lang i byens storre byer, ja, uten at jeg kan si noe om det.
>>
>>54438297

og forresten utgår frikortet etter nyttår så da må du punge ut med nok en tusenlapp.
>>
>>54438389

Du sa det var gratis, jeg korrigerte deg. Ikke bli eplekjekk, anonsen. Koen er lang ute på bygda og.
>>
>>54438461
Sa ikke at det var gratis - jeg sa at staten betaler. Noe den gjor, etter at du har betalt en sum tilsvarende ti pakker sigg på egenhånd. Jeg bor i en mellomstor by, og måtte bare vente et par uker når jeg provde terapi for et par år tilbake.
>>
>>54438556

>staten betaler
>etter en viss sum
>>
>>54438609
Du kan da ikke nekte for at 1000 kroner årlig er en ganske ubetydelig sum? Det er under halvparten av man betaler for renovasjon i en normal norsk kommune.
>>
>>54438173
Eh, who cares liksom? Bare stormrotter gidder å bry seg om et nasty språk som norsk. Thank god vi har blitt såpass globalisert om 15 år at vi bare snakker engelsk, som real deal international citizens without borders!
>>
File: puke7.jpg (121 KB, 1080x1034) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puke7.jpg
121 KB, 1080x1034
>>54438747
>>
>>54438697
Heh heh heh, helt riktig min gode go.. Venn. 1000 kroner fra deg, 1000 kroner fra de der, 1000 kroner fra 10 000 folk er småpenger. Så klart tjener vi ikke noe på dette, vi vil bare hjelpe deg ved å fortelle deg hva som er feil med deg, ikke at vi kan gi bevis, men du tror jo på oss? Er jo nesten bro bono priser så da lyver vi ikke for profitt! Heh heh heh
>>
>>54438747
Enda mer bevis på at frontere er de mest barnslige folka på nettet.
>>
File: 1452268954602.png (427 KB, 696x755) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452268954602.png
427 KB, 696x755
>>54438747

Ut, Ervin.
>>
>>54438863
1000 kroner for noe som har en verdi på det mangedobbelte er en ganske god byttehandel, spor du meg.
>>
>>54438931
>har en verdi på det mangedobbelte
Ja, å bli fortalt at man er syk uten at de kan bevise det er jo praktisk talt prislost!
>>
>>54438747
Avtrekka.
>>
https://www.dailymotion.com/video/x2a2ak_how-to-shut-girls-up_fun

Over og ut for de Fine Brödrene
>>
>indere
https://www.youtube.com/watch?v=qqc-rrFaF1g
>>
File: 1434560427015.jpg (538 KB, 774x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434560427015.jpg
538 KB, 774x1080
>>54440619
>de Fine Brodrene
>>
>>54440923
Utvilsomt langnesing på gang, ja
>>
File: Trumpshill.jpg (105 KB, 1239x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trumpshill.jpg
105 KB, 1239x398
Det triste er at jeg vet ikke lengre om /pol/ er så hjernevasket av sin egen "shilling" at de faktisk tar alt for godt fiske, eller om de gjor det for å "shille" enda mere (wow i love this guy, you should totally too!), eller til sist om det er bare en fyr som spiller dum for latter's skyld (noe som er svært lite av i disse dager der)
>>
Hvorfor får jeg spam som sier "Hara Glucks"?
>Hey there Hara Gluck get cheap cialis now!
Er som om de tok halve fornavn og etternavnet mitt og glemte resten, Har aldri noen steder brukt noen sånn bruker eller engang skrever sånt.
>>
>>54438876
Hæh? En selverklært jode som taler alt vi står imot, er plutselig en av våre nå? Den skjonner jeg ikke helt. Ingen av mine gutter har vært på nett de 3-4 siste timene på stormIRC som har sagt at de skal vekke folk her. De har lagt seg.
>>
File: 1384971346417.jpg (443 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384971346417.jpg
443 KB, 1000x1000
>>54438747
>>
File: 1437185390569.jpg (80 KB, 500x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437185390569.jpg
80 KB, 500x737
influensa og mandelinfeksjon
bare drep meg gutta
>>
>>54443115
Ikke spis mandler ute i sneen

Problem lost
>>
>>54429830
8 fåvæ, mindre bein å slenge veggimellom
>>
>>
FÅVÆ
>>
>>54444444
>>
>>54444431
Finnes det ikke et valg imellom de to ekstremene?
>>
>>54444431
HAHA :DD

r d bæsj?? :DD lol :DDD
>>
File: velds.png (27 KB, 345x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
velds.png
27 KB, 345x267
Hvem /Runescape/ her?
>>
>>54444431
Reine poesien på slutten der
>>
>>54445623
Tibia 4 lyf
>>
File: 978x.jpg (100 KB, 978x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x.jpg
100 KB, 978x553
hehe
>>
dfn http://www.nrk.no/nordland/politiet-oppsoker-nettroll-hjemme-1.12778574
>>
>>54447401

Bra.
>>
>>54444431
Det er naturlig, så derfor skal man forgude dem, glorifisere dem, og putte dem på en pidestall av gull for å feire det?
>>
haha!!! IGÅR DÅEH! fant eg ud atteh hoen te Assi e nerveskada og går på honna-diazepam!!!! LATTERLIGASTE EG HAR VORE BORTI. KEM SLOSE DIAZEPAM PÅ ET UNDERUTVIKLA BEIST SÅ IKKJE FORSTÅR KONSEPTET AV Å NYDA RUSEN UANSETTEH? HAHA!!!! stjal heila brettet eg og skylte det ner med jaeger. Våkna på glattå ude på Bryne?!?!?! eg hadde vist pult ein sau AHAHAHAHAHAHA!!!! Kryssa det av bucket listen vertfall. fiiiiiiiiiiiiina
>>
masse mas og vas om asylpoletikk, innvandring og sjiiid for tiå... mange så spor meg, ey kim jostein kor stille du deg i alt dette balubaet???? vett dokk ka??? eg jeeeeer FAEN!!! fåkk rasister!!!! for meg har det ingenting å sei om du e ding dong, potet, pakkis, teppeflygar, sodroyr, kinse, degos.. whatever liksom.... e du ein feding så e du ein feding... jossa ser ikkje ner på någen folkeslag han!!! rasisme e for homser!!!
>>
>>54448314
Bra skrevet Mohammed, du er jo nesten norsk allerede
>>
250µg gutta. Hver dag gutta.
>>
har en grandis i ugnen gutta
ville poste bild gutta
vill ikke bli doxxed gutta
>>
>>54444431
hvorfor er bæsjen hennes röd?
>>
>>54448892
Fjern exif data om du må, så går det bra. Ingen her har blitt doxxa av å bare vise pizza'n sin uansett, så del i vei.
>>
>>54448972
Hvem er det egentlig som har blitt doxxa så langt?

Fine klokkesifre, forresten.
>>
>>54449001
Espen, Liberalistanon, Hora, og han fyren på Steam nylig. Tror det er alle.
>>
>>54449087
Hvorfor har ikke Rullestolanon blitt doxxa enda?
>>
>>54449117
Fordi de "profesjonelle" doxxerne ikke har noe imot han, og han etterlater ikke akkurat så mange spor heller.
>>
>>54448972
Gutta. Jeg skjonner ikke hvorfor det er så stress å bli doxxa? Bare vent en dag så har alle glemt deg så kan du sitte å være anonym.
>>
>>54449425
Er vel bare det at man ikke liker at noen i tråden kan misbruke navnet ditt, eller eventuelt skape herk for enkelte personer over ting man kan ha lagt ut (se Espen).

Selv har jeg ikke så mye problem med det, men nå har jeg ikke så mye å være flau over når det gjelder nettet heller.
>>
Har noen husreglene til Espen forresten? Den sinnsyke listen hvor faren hadde fort opp regler med alt fra leggetid til antall timer han kunne spille dataspill.
>>
Bra norsk sanger? :^)
>>
>>54450374
http://youtu.be/bjjhCEiSDSk
>>
File: 1444982949333.jpg (2 MB, 1936x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444982949333.jpg
2 MB, 1936x2592
>>54449642
Gravd opp fra de dypeste, fuktigeste arkiver.
>>
>>54450374
>>54450435
how would I say "Any good norwegian songs?"
I was thinking about it for a while, and either I've forgotten or never really learned that yet.
>>
>>54450435
åh og tusen takk
>>
>>54450490
"Noen bra/gode norske sanger?"

Alternatively "Noe bra/god norsk musikk?"
>>
File: 1444599515979.jpg (1 MB, 4961x4961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444599515979.jpg
1 MB, 4961x4961
>>54450374
https://www.youtube.com/watch?v=pWm_NICh1aA
>>
>>54450569
Ah, takk. Jeg tenkte "noen" var for "anyone"
>>54450622
Det er bra, men ikke lenge(lange?) :(
>>
>>54450734
>Ah, takk. Jeg tenkte "noen" var for "anyone"
Det er det, men det kan også brukes for flertall.

>Det er bra, men ikke lenge(lange?) :(
En lang sang.
>>
>>54450734
Noen and noe is used very differently. A nice sentence for example is " Har noen noe bra musikk?" "Does anyone have any good music?"
>>
>>54445623
Spilte litt i 2010, men ble fort lei.
>>
>>54451068
Ah, I see. That's one thing I'm really struggling with, so many words have more than one meaning.

Also, in what ways would I use "jo"?
>>
>>54451155
Så mange forskjellige betydninger.

"Brukt for å bekrefte det positive innholdet i et nektende sporsmål."
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=jo&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge

https://en.wiktionary.org/wiki/jo#Norwegian
>>
>>54451091
>6 år siden
spille igjen
>>
>>54451335
Herregud. Så vanskelig.
>>
http://www.vgtv.no/#!/video/123779/panelet-37-nytt-kjendispar-og-katten-nano-20-om-oppmerksomheten/2

Bekreftet at det ikke er tull. Kringler hardt nå gutta.
>>
http://www.tv2.no/nyheter/7999824/

>Sverige
>>
>>54451490
Av alle språk hvorfor Norsk? Skal du flytte hit?
>>
>>54451908
Jeg elsker Norge. Jeg har alltid onsket å flytte dit. Og jeg har en norsk venn.
>>
>>54452003

Men vil du overleve den norske vinteren?
>>
>>54452003
Yankee go home
>>
File: 1447429075330.jpg (65 KB, 417x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447429075330.jpg
65 KB, 417x500
>>54452003
Vi trenger sårt innvandrere som kan å dritposte.
>>
>>54445910
På tide at nordmenn skjemmer ut landsvikende horer. Savner tiden når tyskertoser ble banket opp og skammklipt fåvæ. Vi burde bringe inn den ene gangen nordmenn hadde baller tilbake.
>>
>>54450440
Beviser bare at disiplin ikke fungerer. Man må avstraffe snorrvalper med noe som faktisk går inn i dem, som bank eller utsulting.
>>
>>54452108
Flaut bilde fåvæ, bland ikke weaboo kulturen med nasjonalisme.

Ming ming tegninger har så lite med Norge å gjore at jeg får vondt i ansiktet av å se på bildet ditt.
>>
Ny traad!

>>54452225
>>54452225
>>54452225
>>
>>54452061
Det snows der jeg bor, kan få til -12c
>>
>De tror på doxxememen
Har gitt ut masse info om meg selv som jeg har funnet meg selv med på google når "doxxe"anon drev på.

Men jeg ble fremdeles ikke "doxxet" så tror nok at han rumpedrar eller til og med latet som å være flere forskjellige anons
>>
>>54450440
Hvorfor er folk så naive og faller for sånt? Det er like så trolig at dette er bare en dedikert hoffnarr som skrev og lastet opp for oppmerksomhet som at Espen faktisk levde sånn.
>>
>>54452272

Det snows her i dag også.
>>
>>54452405
Det er sommer her nå. Ingen sno.
Jeg kan ikke vente på vinteren fåvæ
Thread replies: 336
Thread images: 52
Thread DB ID: 491974[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.