[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/v4/ helyett /hun/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 234
Thread images: 71
File: 42254_1_1_detail.jpg (155 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
42254_1_1_detail.jpg
155 KB, 540x540
János azt fogja hinni,hogy it minőségi beszélgetés zajlik.
Pizza kiadás
>>
animes
>>
>>53630455
Takarodjál
>>
File: 51516.jpg (587 KB, 900x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51516.jpg
587 KB, 900x685
>>53630415
>4 cheese pizza
мoи нeгp
>>
>>53630415
>no sweetcorn
why even live?
>>
>>53630964
>sweetcorn
nice meme
>>
File: 1449081465783.jpg (14 KB, 240x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449081465783.jpg
14 KB, 240x198
Akkor felmérés
Csak engem idegesít amikor külföldön gulásnak hívjak az elbaszott pörköltjüket?
Amikor valamelyik cseh posztolt egy képet a gulásukról amin ráadásul nyers hagyma volt, nekem nagyon pofozkodhatnékom támadt hogy őszinte legyek család.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=crQ4llWDl0Q
>>
>>53631046
i was not aware sweetcorn was a meme, care to englighten me?
>>
>>53630415
Nice pizza btw.
Cheap'n'tasty.
>>
File: 1451417955047.png (144 KB, 358x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451417955047.png
144 KB, 358x398
>>53631110
ketchupos lángos
>>
>>53631110
Kecsapos lángos bazki.
>>
>>53631217
Seems like a nice grandma.
>>
hey lads, my grandfather was from Litoměřice, am i a slav?

>>53630415
0/10 tbqh
>>
>>53631348
what?
>>
>>53631417
This is a hungarian thread.
>>
>>53631417
>Litoměřice
You're at least 10 times more German than you're a Slav
>>
>>53631110
Leszarom igazából, én csak egy bájos barátnőt akarok.
>>
>>53630415
It's alright, but pic related is the best with some garlic on.
>>
>>53631793
>still no sweetcorn
for that you deserve the immigrants
>>
File: rum a romás víz.jpg (497 KB, 940x1688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rum a romás víz.jpg
497 KB, 940x1688
ilyet ne vegyetek, nem olyan finom
>>
File: fa8.jpg (73 KB, 281x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fa8.jpg
73 KB, 281x246
>>53631884
>sweetcorn
>on pizza
>>
>>53631899
Megérdemelted, ha ilyet vettél bazmeg.
>>
>>53631899
pécsi sörből csak szalont szabad venni tesó
>>
>>53631962
Pécsi Sörfőzde megszopkodhatja a mogyorómat, ahogy van.
>>
>>53631899
ez ilyen buzisör ?
>>
>>53631940
nem én vettem csak hozták hogy kóstoljuk meg és nem akartam goromba lenni
>>
File: 1384546360904.jpg (31 KB, 474x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384546360904.jpg
31 KB, 474x595
Good taste niggas
>>
File: image.jpg (63 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
63 KB, 499x499
>tfw just woke up from a 4 hour nap
>>
>>53632076
wrong thread femanon
>>
>>53632020
az más, mondjuk én ilyenkor is tudom azt mondani, hogy köszi, inkább egy vizet.
egyedül a hápéra nem merem azt mondani, hogy
>baszd meg az azbeszttal szűrt agyonégetett szarodat, te vén segg.
>>
>>53632018
most nézem az oldalán hogy 'barna sör és karamellás szilva ízesítésű szénsavas üdítőital kever'
sör ízesítésű üdítőital
>>
Skacok,ez mit jelent?
>>
>>53632020
múltkor a koliba hoztak egy rakás tálcával ilyen szar meggyes radlert és ingyen osztogatták desu
>>
>>53632076
when I wake up from a nap I feel way shittier than before I took it
>>
>>53632109
Is this only a paprika thread :^(?
>>
>>53632151
amennyire én tudom, a pancsolt szarokat már nem hívhatják sörnek, még a citromos radlert sem
>>
>>53631417
>muh heritage
>>
>>53632284
igen de you can post your segg if you want :D
>>
>>53632150
imádom az öregeket
>Ötven százalék? Ajjj bazmeg az nem pálinka xD
>>
File: 1451572379180.jpg (201 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451572379180.jpg
201 KB, 1280x960
>>53632279
>>
File: image.gif (143 KB, 500x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
143 KB, 500x626
>>53632261
True and it's harder to fall asleep but I was cozy under 3 blankets and I conked out
>>53632343
Here is a nice segg :DDD
>>
Is it a Hungarian thread asking 4CP?
>>
>>53631930
i see no problem with that
>>
>>53632470
No,just a hungarian thread.
What is a 4cp?
>>
>>53632359
az az azbeszt amúgy nem vicc.
én főzök otthon, és egyszer tiszteletből megkérdeztem haverom papáját, hogy ő még is hogyan csinálja. egy szemrebbenés nélkül magyarázta el, h valami azbeszthabra ülteti rá a cefrét, hogy a sűrűje ne égjen le.

[spoiler]ittuk tovább.[/spoiler]
>>
File: 1451332366904.jpg (26 KB, 383x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451332366904.jpg
26 KB, 383x504
>>53632523
DONT
>>
>>53632523

>being this innocent

pardon me
>>
File: image.jpg (42 KB, 715x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
42 KB, 715x536
>>53632523
4cheezepizza
>>
File: 1392421304511.gif (2 MB, 245x207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392421304511.gif
2 MB, 245x207
>>53632369
ügyi vagy
>>
>>53632391
Gif doesn't work.
>>
>>53633081
>143 kb
I don't think it's supposed to be animated at all.
>>
>>53633081
>>53633187
It is but I doesn't work
>>
File: 1446978480467.jpg (162 KB, 700x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446978480467.jpg
162 KB, 700x620
>>
>>53633403
undorittó h.ő.l.
>>
It van nesztek egy Kerekes Vica tumbász fájlnévvel.
>>
>>53633832
ki a gecit érdekel
>>
>>53631284
>>53631324
a csehek nutellás lángost esznek
>>
File: 1445411594429.png (501 KB, 1023x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445411594429.png
501 KB, 1023x614
I'm going to Barcelona in April, pretty excited desu.
>>
>>53634020
just on a holiday or..?
>>
>>53634020
just play minecraft
>>
>>53634077
Just for a week vacation type thing.
>>
File: 1431078702301.gif (816 KB, 301x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431078702301.gif
816 KB, 301x250
>>53634000
>>
>>53634020
Beware of pickpocketing
>>
>>53634149
Not planning on taking much with me when I go out to places, but thanks.
>>
>>53633942
nekem teccik a munkássága
http://www.origo.hu/filmklub/blog/osszeallitas/20151113-kamaszkorunk-legszebb-mellei-kerekes-vica-idojos-a-pacban-1-ferfiremeny-egynyari-kaland.html
>>
>>53634315
>>53633832
muh dik
>>
>>53634117
Neat. Now that I'm a big independent boy, I'm thinking about going on a trip by myself this summer.
>>
>>53630415
CZTERY SERY <3
>>
File: 1435065910209.jpg (447 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435065910209.jpg
447 KB, 1000x1000
is this a v4 thread now?
>>
>>53634315
>egy kibaszott teknős
azta
>>
File: 1327322434764.jpg (85 KB, 671x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1327322434764.jpg
85 KB, 671x367
>>53634522
it wasn't?
>>
>>53634599
nope, it was /hun/
>>
File: 1426565326288.jpg (49 KB, 759x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426565326288.jpg
49 KB, 759x508
>>53634000
CSAK
>>
>>53634633
well some cigan added /v4/ to the subject while you weren't watching, that's why we flocked in
>>
>>53634282
They still may steal your phone/camera etc
>>
>>53634461
Where would you like to go?
>>
File: 1450037000386.jpg (110 KB, 759x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450037000386.jpg
110 KB, 759x508
>>53634686
BASZD
>>
File: 1426850905590.jpg (206 KB, 768x876) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426850905590.jpg
206 KB, 768x876
>>53634686
BASZD
>>
>>53634972

ÉN
>>
File: what the fugg.jpg (41 KB, 680x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what the fugg.jpg
41 KB, 680x793
>>53635172
>>
File: 1449771843493.png (631 KB, 681x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449771843493.png
631 KB, 681x681
>>53635172
just fuck my lángos up famalam
>>
File: 8iAcigz.png (162 KB, 392x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8iAcigz.png
162 KB, 392x324
>>53634970
>>53634972
FEL
>>
File: catkeyboard.gif (420 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
catkeyboard.gif
420 KB, 250x188
Don't mind me, just trolling de 4chinz.
>>
File: 1452781283609.jpg (14 KB, 251x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452781283609.jpg
14 KB, 251x241
>>53635172
CSAK
>>
>>53635172
>Miféle lángost akarsz család?
>>
>>53635553
You can stay but only if youre a qt cat
>>
File: 1448819858581s.jpg (12 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448819858581s.jpg
12 KB, 250x250
>>53634686
>>53635607
I just realized this doesn't work if you translate it back to english, quite sad tbhfam
>>
File: image.jpg (347 KB, 600x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
347 KB, 600x777
>You will never be best friends with gondola
JUST
>>
File: wtffurrytattack.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wtffurrytattack.webm
3 MB, 1280x720
>>53635721
>>
File: image.jpg (58 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
58 KB, 709x765
>>53635978
>tfw can't open webms
>>
File: 15125.jpg (73 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15125.jpg
73 KB, 800x533
>>53636089
tried chrome on ios ?
>>
File: 1443906471891.png (703 KB, 758x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443906471891.png
703 KB, 758x465
>>53636089
iPhones don't support webms?
>>
File: image.jpg (29 KB, 476x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
29 KB, 476x316
>>53636227
Chrome doesn't work either
>>53636252
No :•(
>>
File: image.jpg (206 KB, 750x692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
206 KB, 750x692
>you will never go camping with your best dog friend
>>
File: 879950.jpg (165 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
879950.jpg
165 KB, 768x1024
>>53636328
>Chrome doesn't work either
good thing i still have my samsung

>>53636529
dont you have dogs already ?
>>
File: image.jpg (708 KB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
708 KB, 3264x2448
>>53636602
They aren't really camping dogs 2bh
>>
File: 89584.jpg (1 MB, 1600x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
89584.jpg
1 MB, 1600x1067
>>53636679
get vlc and you can open webms this way
>>
>csak bazd fel
Én mindíg "csak bazd össze" ként fordítottam le
>>
File: image.jpg (183 KB, 750x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
183 KB, 750x890
>>53636753
Thanks for the advice but I fucked up my App Store & Apple ID connection :DDD so I can't update shit or download
>>
>>53634813
No idea tbqh, it'd probably be some relatively tame place in Europe, since I wouldn't want to go anywhere where I can't manage with English.

I'd really love to go to Russia, but I'd only go there with my Russki speaking friend.
>>
>>53636885
Slovenia is supposedly beautiful and they probably speak decent English there
>>
>>53636993
Yeah, that'd be one of my choices.
>>
File: 512516.png (2 MB, 1129x929) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
512516.png
2 MB, 1129x929
>>53636865
>Thanks for the advice but I fucked up my App Store & Apple ID connection :DDD
forgot the password ? lel
>>
File: image.png (177 KB, 367x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
177 KB, 367x321
>>53637081
No I had an old account on which I downloaded the majority of the apps I have on her but since that account is dead since they deleted all hotmail accounts I made a new Id and it won't sync
t. crackhead
>>
>>53637042

Where else were you thinking about going?
>>
>>53636756
mert az is csak ezek nem tudnak angolul
>>
>>53637398
Nem értem mi olyan nehéz a fordításon.
Csak az eredeti szöveg tartalmát kell átadni,nem lefordítani azt szóról-szóra.
>>
File: 907.jpg (38 KB, 615x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
907.jpg
38 KB, 615x409
>>53637190
this whole id shit on the iphone is annoying
>>
>>53637594
Yes it is it just should be based on your phone serial code or something but then you could probably hack that
>>
>>53637497
anime
>>
>>53637754
Hogy a teknősöd hátán basznák szájba anyádat.
>>
Where can I get some cute trap gf in Slovakia?
>>
>>53637910
I want one too
>>
>>53637801
eeh? miért?
>>
>>53637983
Mer't "anímé ikszdé",azért the hülye fejetlen cigány geci.
>>
>>53637910
trapseznamka.sk
>>
>>53638155
ja de hát én szeretem az animét
>>
Thoughts?
>>
>>53638236
Képzeld el te gyökér,hogy leszarom hogy autista mesékat nézel,amiket a húzottszemű faszrágók rajzoltak.
Takarodjál /á/-ra vagy a 10(tíz) egyéb táblára ami a nyomorúságos betegségednek van fönnttartva az atomot fogott tulajdonos által.
>>
>>53638206
kek
>>
>>53638420
de hát én veled akartam megosztani
nem kell egyből mérgelődni
>>
>>53632170
azt, hogy egy kibaszott autista vagy
>>
>>53638473
Are you the polanon who was also looking for one?
>>
>>53638547
Kösz.
>>
>>53638678
neked mindig <3
>>
>>53638561
No
>>
>>53638526
Felbasztad az agyam.
De nem tudok haragudni az ostoba módon eljátszott naivitásod miatt.
>>
shit thread
>>
amúgy miért nincs v4?
>>
>>53638857
Mert nem tudják hogy ennek a fonálnak mi az igazi címe.
Haha!
Megtörtént a revízió!
>>
>>53638827
at least this thread is older than Slovakia
>>
>>53638827
This is /v4/, what did you expect?
>>
File: 1392436807279.gif (309 KB, 150x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392436807279.gif
309 KB, 150x113
>>53638526
>>53638825
ezek ma még dugni fognak figyeld meg
>>
>>53638926
Rude
>>
>>53638935
the title actually says "this isn't /v4/, this is /hun/"
>>
File: 1452613656459.jpg (213 KB, 821x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452613656459.jpg
213 KB, 821x1260
>>53638924
>fonál
>>
>>53638926
But slovakia is a big boy now!
He can have his own tanks,and I think he is old enough to get a culture and a language too.
>>
>>53639003
heló? Mindig is igy hivta mindenki
>>
>>53639003
Azt hittem abban meg van az egyetértés,hogy ezt így fordítjuk le szépen ultrára magyarosítva.
Egyébként "szekció"-ként fordítanám.
>>
>>53638825
jaj én nem akartam semmi rosszat
>>
>>53639021
>implying that Slovakian is different from Czech
>>
>>53638981
We will always be paprikas overlord
>>
>>53638981
No,it says "/hun/ instead of /v4/"
>>
>>53639061
>>53639114
Vágesz, hogy így van magyarúl csak még sohasem gondoltam bele.
>>
>>53639254
hát nem tök mindegy?? ugyanazt jelenti minda kettő
>>
File: fogmos.gif (2 MB, 230x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fogmos.gif
2 MB, 230x357
>>53637497
>Csak az eredeti szöveg tartalmát kell átadni,nem lefordítani azt szóról-szóra.
>>53639254
>kötözködik hogy nem szó szerint van fordítva

ajj
>>
>>53639114
>szekció
én legfeljebb a táblákat hívám úgy
>>
>>53639114
talán "téma" vagy "topik", hagyományos fórumokról lopva
>>
>>53639353
még sose voltál magyar fonálban?
>>
>>53639559
Nem tudod bizonyítani,hogy mindkettő én voltam.
>>
File: 1441052704120.jpg (31 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441052704120.jpg
31 KB, 396x385
great thread lads
>>
>>53639857
>egyébként én voltam
>>
>>53639732
Nem ő, de én például világéletemben elkerültem a turulchant meg a szánit meg ezeket.
>>
magyar cigany
>>
>>53639924
én is de volt egy időszak amikor inten napi szinten volt fonál
főleg a választások idején, akkor pörgött is rendesen, 5-6 volt egy nap
>>
>>53639857
>átadni,nem
>>53639254
>No,it

>nincs szóköz vessző után
ugyanazabuzi megerősítve
>>
>>53640030
nyáron posztoltam először az >>>/int/-en :^)
>>
>>53640135
t.szíeszáj májámi
>>
Mittudomén
>>
>>53640568
nyárbuzi
>>
>>53641667
minek is tagadjam, egészen addig tökéletesen megvoltam a bejáratott tábláimmal
>>
>>53642465
mikkel?
>>
Sziasztok lehánytam a kislányom
>>
>>53642690
mosd ki
>>
>>53642588
/v/, /tg/ and /pol/, mostly, though for the longest time i only browsed /b/
>>
>>53643240
és fingom sincs, hogy miért nem magyarul válaszoltam
>>
League of Legends is so fucking shit

holy fuck how is this game not dead yet?
>>
miért kellett belezúgnom egy nőbe?
már teljesen belenyugodtam, hogy magányos kis farökverő maradok, amíg el nem visz a guta hatvanévesen.
erre megjelenik a sunás, akinek mellesleg van valakije, és másra sem tudok gondolni, mint hogy mennyire jó lenne a csúnyájában parkoltatni a pélómat, meg úgy általában mellete lenni az idők végéig.
boldog voltam.
>>
File: 1452120181339.gif (896 KB, 700x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452120181339.gif
896 KB, 700x600
>>53644240
rántsd ki valami fasza pornóra és elmúlik

üdvözlettel: szakértő
>>
>>53644240
kakukk
>>
>>53644240
legyél inkább buzi
>>
>>53644240
ez elég buzis
>>
kéne valami állás
>>
does seeing this man trigger you?
https://www.youtube.com/watch?v=sOH5kAjzZJM
>>
>>53645403
no
>>
>>53644463
Inkább bebaszok, van még a hűtőben.
>>
wtf is this trainwreck of a thread
>>
>>53645534
én is be akarok baszni
>>
File: 1448638919209.jpg (100 KB, 1024x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448638919209.jpg
100 KB, 1024x662
Szégyen, hogy manapság már nincsenek is igaz magyar memék, csak a külföldi zsidó háttérhatalom által ránk erőltetett szarposztok olcsó fordításai, hogy őszinte legyek család.
>>
>>53645578
Jó volt, mert az utóbbi egy-két hónapban nagyjából meg tudtam állni, hogy egyedül igyak otthon, de per pillanat pont leszarom.
>>
Akarok venni egy elektromos hajvágó borotvát
Hol lehet jót kapni nem drágán?
>>
File: 1452796341419.gif (2 MB, 280x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452796341419.gif
2 MB, 280x280
>>
>>53645928
nekem van egy, 5 éves használt, ezresért tiéd. na?
>>
File: 1441489688021.jpg (147 KB, 424x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441489688021.jpg
147 KB, 424x536
égen vége sége orbán paprika átok
>>
>>53645928
Anyukáméktól kaptam egy hasonlót pár éve, én nagyon boldog vagyok vele:

https://www.philips.co.in/c-p/QG3250_32/multigroom-grooming-kit/overview

>jó akksi
>éles kés
>egyszerű pucolni
>egyszer leejtettem a csempére és fasz baja nem lett

Szerintem már kicsivel tízezer fölött is kapsz normálisat. [spoiler]Csak a golysziktól tartsd távol.[/spoiler]
>>
>>53646223
meghalt ő vala?
>>
>>53646499
Egészségére!
>>
>>53646518
miért indiai ez a szar
>>
>>53646461
megy jól?
>>
>>53646800
gondolkozom valami kakás viccen, de egy sem jut eszembe
>>
>tfw just learned my best friend had sex on the Great Wall of China
>>
>>53646838
működik még rendesen

a teljesség kedvéért közlöm hogy felső, s mindúgy alsó testrészeken is használatra volt fogva
>>
>>53646604
csak alszik
>>
File: 1451436531530.jpg (37 KB, 422x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451436531530.jpg
37 KB, 422x427
>>
File: Petra-treasury2[1].jpg (194 KB, 1181x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Petra-treasury2[1].jpg
194 KB, 1181x787
>>53646898
I had sex where Indiana Jones and the Last Crusade was filmed and I'd gladly trade that for holding hands with the top qtz.
>>
when is the golden age of life supposed to happen? I'm 21 and so far all I see is grey

life is so fucking boring I legit think suicide might be enjoyable because something new would happen to me for once
>>
>>53647543
then stop whining faggot and get it over with, no one gives a shit
>>
File: 1438522994969.jpg (103 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438522994969.jpg
103 KB, 800x450
>>53647543
I don't think "golden age of life" is a thing. You'll never know which part of your life you'll enjoy and which one you won't. So far my most enjoyable years were probably between 16 and 20 y/o. I'm also 21 now and it does feel stale and empty I guess. And I have no idea if life will get any more exciting again, but I'm not optimistic about it.
Just don't think too much about it and 'live in the moment', even if there's little extraordinary in it. As for me, it's usually fantasy that keeps me going. When my brain isn't kept busy with playing games, I usually go into fantasy-land and make up all kinds of stupid stories, random scenarios. It works the best while doing menial tasks, like chopping wood or doing the washing up.
Just don't ponder the meaning of life or anything like that, there's nothing worse for your mental health than thinking about how insignificant one's life is in the big scheme of things.
>>
File: 1451215180547.jpg (175 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451215180547.jpg
175 KB, 1080x1080
fos thread
hol vannak a mémek ?
>>
>>53648043
femanon megette őket
>>
File: 1234521489743.jpg (11 KB, 367x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1234521489743.jpg
11 KB, 367x202
>>53635172
AH AH WHAT THE FUCK
>>
Why is there so many Hungarians anyways?
Shouldn't you be smoking your sausages by now?
>>
>>53649678
you can smoke my sausage
>>
>>53649678
no but you can smoke mine
>>
>>53649794
>>53649815

No thanks
Why are all Huns homosex though?
>>
>>53649866
I prefer 2d girls but I can't resist a nice cock tbqh famalam
>>
>sweetcorn
>anywhere else than a pizza
>>
if you don't think Salami is the best pizza then you should kill yourself
>>
File: ea6.gif (130 KB, 450x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ea6.gif
130 KB, 450x400
Sweetcorn,Salami,Purple onions
>>
I wanna say you guys are the nicest people on 4chan and the best general


I love you anons

will you marry me?
>>
>>53650802
b-but that's gay
>>
>>53650802
u can cook ?
>>
>>53650802
>>
>>53650715
hagyma, paradicsom, tarja, sonka, füstöltsajt hől
>>
my penis is full of dick
>>
>>53650802

Everybody is homosex these days, I'm ashamed Poland.

Ashamed, because I love you too

This is honestly the comfiest general on
chan
IBA
>>
Also, last post when everybody else is asleep.
>>
File: papysz.jpg (38 KB, 308x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papysz.jpg
38 KB, 308x400
>>53651628

We never sleep
>>
File: 142291155289.jpg (52 KB, 375x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142291155289.jpg
52 KB, 375x497
>>53651628
>last post when everybody else is asleep
you'd like to think that wouldn't you
>>
>>53651767
>>53651781
Last poster is homosex then
>>
File: 1447012898993.jpg (239 KB, 698x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447012898993.jpg
239 KB, 698x517
last post is mine
>>
File: 1127242495154.jpg (59 KB, 396x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1127242495154.jpg
59 KB, 396x594
>>53651922
AHAHA HOMOSEX
>>
File: hungária.png (647 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hungária.png
647 KB, 900x600
>>53630415
Friendly reminder that Hungary is the best v4 country and that /v4/ should be renamed to /hun/
>>
File: SO7jsVy.jpg (293 KB, 1619x775) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SO7jsVy.jpg
293 KB, 1619x775
>>53652092
fuck you
ur not stealing my last post
>>
Just arrived to Budapest lads.
>>
File: Janosik2.jpg (83 KB, 744x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Janosik2.jpg
83 KB, 744x330
>>53652161
Well, you won
I'm going to sleep
Surely you won't except anymore posts from me.

You should go to sleep too.
I swear I won't post the moment you fall asleep.

Awwh I'm so tired. Goodnight friend
>>
File: 1436128912859.jpg (79 KB, 384x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436128912859.jpg
79 KB, 384x405
>>53652304
gn senpai
but its mine
>>
>>53652262
I hope you are not a wandering iphone-rapefugee
>>
>>53652371
Sweet dreams
>>
>>53652440
You got me.

But no, do you have any recommendations? What's the essential Hungarian cuisine?
>>
File: 1452823041158.png (30 KB, 747x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452823041158.png
30 KB, 747x491
mine
>>
>>53652511
If you prefer fast food then you definitely have to taste our fried sausage (served with mustard and a slice of bread)
>>
Horalky desu
Thread replies: 234
Thread images: 71
Thread DB ID: 444261[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.