[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 139
Thread images: 57
File: 1451999624705.jpg (31 KB, 520x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451999624705.jpg
31 KB, 520x291
edycja ruchania trybunału i unii europejskiej
>>
zostaw jarka w spokoju
>>
jestem lesbijką
>>
>>53544260
postuj flanete
>>
wybieram lepszy fred, który ma dubsy
>>53544233
>>
>>53544300
le*
>>
File: 1447247719321.jpg (398 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447247719321.jpg
398 KB, 1200x800
jarek jest grubym żydem, krypto gejem, nie ma konta, nie ma prawa jazdy, ma z 1 m 50 cm wzrostu i za komuny chował się u mamy pod sukienką a jak zginął jego brat to podrabiał gazety żeby myslała, że jest ok i udawał go
>>
>>53544256
i tak wiem że robacy oddaliby władzę Petru na 4-8 lat żeby potem narzekać oj jak dobrze było za pisu

takie to polaki robaki
>>
>>53544141
>23:45:58
czas na nocne memienie.
>>
>>53544381
plusy dla ciebie koleżko
>>
File: Aleksandra Rosiak.jpg (57 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aleksandra Rosiak.jpg
57 KB, 1280x720
tylko niech mi Rosiak nie wyrzucają z TVP
>>
>>53544381
Ba. Petru porządzi i znowu wygra PIS.
>>
Czy rządy PiS mają w planie beta uprising?
>>
>>53544477
pewnie znajdą znowu jakiegoś barana potem na jego miejsce.
>>
File: 1448109581759.jpg (42 KB, 565x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448109581759.jpg
42 KB, 565x640
lubie ten motyw w rapie kiedy jakiegoś legendarnego króla rapsów w pięciogodzinnym wstępie zapowiadają jego raperzy-wasale, wyliczając po kolei wszystkie jego zasługi, chwalebne cechy, wielkie wygrane itd

wtedy mistrz wychodzi i smaruje przeciwnika takimi rapsami że aż raperzy-wasale mdleją z przeładowania swagiem
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
>>53544642
A Ja uważam ze rap i joł jop to gówno dla podludzi.
>>
>>53544260
ja też lecę na kobiety
>>
>>53544667
singletony potwierdzają
>>
File: waifu.jpg (121 KB, 762x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waifu.jpg
121 KB, 762x430
>>53544448
NIGDY
>>
>>53544667

>t. Kurvatska
>>
>>53544381
>petru
>>
>>53544448
>>53544737
brakuje jeszcze ruchomych obrazków
>>
>>53544552
I tak to w Polsce jest.
>>
File: pap_rachon_656.jpg (255 KB, 656x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pap_rachon_656.jpg
255 KB, 656x437
przypominam że bazowany mihau został bonzem w TVP INFO

niebawem nimfomanka będzie czytać wiadomości
>>
File: Untitled.png (238 KB, 885x1745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
238 KB, 885x1745
>>
>>53544898
Polać mu
>>
>>53544898
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/3-year-old-boy-raped-at-asylum-centre-in-norway-a6808551.html
>>
>>53544898
>Niemieckim Kościołem katolickim wstrząsnął skandal pedofilski, w który zamieszany jest brat emerytowanego papieża, Benedykta XVI. W jednym z kościelnych chórów, na przestrzeni lat molestowanych było ponad 231 młodych chłopców.
>>
wojna będzie i się skończy lewakowanie
>>
>>53544898
>ten syndrom niższość
Niemcy odbudowali wschodnia cześć państwa, w tym naprawili istnienia milionów zdegenerowanych przez ruskich obywateli. Poradzili se z turkami latach 60 i 70. Tak samo z uchodźcami z Jugosławii latach w 90. Nie widzę problemu z milionem lub dwóch Syryjczyków.
Będzie was dupa bolała jeszcze bardziej gdy zrobią z tych gównoskorych tania silę robocza na której będzie budowany potężny kapitał, a wy gówno dostaniecie bo jesteście bezużytecznymi i niewdzięcznymi robakami którzy są warci jeszcze mniej niż Ahmed z gównostanu. Wasz jedyny powód istnienia to taki chujowy sąsiad napędzający propagandę sukcesu. Śmieje sie z was wy pierdolone zera, nigdy nie mieliście geniusza fryderyka wielkiego ani Bismarcka, tylko pierdoloną chołotę która wolała pić i żreć za pieniądze zarobione z niszczenia własnego kraju to teraz tarzajcie się w własnym gównie które zrobili wasi pojebani przodkowie jednocześnie śmiejąc się z 10 razy bogatszych sąsiadów ktorzy maja was w dupie.
>>
>>53545120
korab już to postowałeś w poprzedniej nitce
>>
Co tam anonki tej czwartkowej nocy u was słychać?
>>
File: 1448369430967.jpg (34 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448369430967.jpg
34 KB, 500x500
>narodowa duma

kisnę z zer życiowych

takie nic ma mi dyktować na czym państwo polega, no sram
>>
>>53545120
a masz tu (You), stać mnie żeby odpisać
w tamtych przypadkach władza miała w dupie pochodzenie i religię imigrantów. mieli się dostosować i zapierdalać
mudżyny, w tym piaskowe, co przyjechały odbudowywać niemcy po pierwszej wojnie msuiały się nauczyć języka i zasymilowały się o wiele lepiej niż obecny napływ
a teraz wracaj zjebać bitwę generali, żeby znów gniew boży na ciebie spadł
>>
File: 1452102460130.png (629 KB, 895x925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102460130.png
629 KB, 895x925
>>53544642

>macierewicz jako pikrel
>rapsy

Z takim gównem tu siedzę, jebane normalścierwo z gównaniym gustem

Also
>pic related
>>
File: 1441294474225.webm (184 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441294474225.webm
184 KB, 960x540
>>53544884
>Rachoń w TVP
to by ale było
>>
>koledzy się pytają co u ciebie słychać
>za każdym razem odpowiadam "a nic"
eh anoni
>>
File: best waifu.jpg (980 KB, 1296x972) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
best waifu.jpg
980 KB, 1296x972
>>53544829
Jezu, jestem w miłości ;_;
>>
>>53545120
august jedyny reformator polskiej hołoty ale bydło go zapamiętało jako zdrajce bo chciał zepsuć muh sparaliżowane tradycje sejmowe
>>
>>53545272
a całkiem w porządku. obejrzałem marsjanina z gyfy, książka sporo lepsza. oczywiście musieli zmienić hindusa na czarnego i drugiemu czarnemu dać uratować całą sytuację, plus pomachać flagą w końcówce

>>53545414
>za każdym razem odpowiadam "a nic"
od 10 lat, od kiedy się wyprowadziłem z domu, każda rozmowa z domem zaczyna się
>co słychać?
>a w porządku
w sumie to z automatu tak większości ludzi odpowiadam
>>
>>53545449
ale że rozpijał polskie bydło wódą to ty wiedz

polaki zwierzaki potrzebują miłego pana bo sami chuja znaczą
>>
>>53545414
A co masz odpowiadać? Przecież to jest najgłupsze pytanie jakie można zadać spotykając drugiego człowieka.
Najlepsi są tacy, co cię widzieli w tym tygodniu już 4 razy, a i tak kurwa spytają "Co słychać".
Gówno.
Kurwa.
>>
File: v2.png (10 KB, 451x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
v2.png
10 KB, 451x253
>>
>>53545120
(You)
>>
File: aleksandra rosiak.jpg (133 KB, 700x1049) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aleksandra rosiak.jpg
133 KB, 700x1049
>>53545445
>>
File: 1450124094733.jpg (23 KB, 611x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450124094733.jpg
23 KB, 611x633
>>53545332
ale ona ma ochydny ryj

doslownie mi sie na rzygi zbieram i nie zartuje teraz
>>
>nie lubienie rapsów
wykop wołał, chcą was z powrotem, niedługo najnowszy występ waszej ulubionej kapeli dad-metalowej
>>
File: 1445689142196.png (439 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445689142196.png
439 KB, 482x590
>>53545715
wp, pip
>>
iuouɐ ɥǝ
>>
https://www.youtube.com/watch?v=QdhThZgPoQA
>>
>>53545832
no i czego krzyczy?
>>
>>53545715
faktycznie ma mordę jak Petru żbsz
>>
ᵉʰ ᵃᶰᵒᶰᶦ
>>
>>53545785
>bycie podwiekiem cielesnym/mentalnym
>>
>>53545969
ᵉʰʰʰʰʰʰʰʰ ᵃᶰᵒᶰᶦᵉ
>>
File: 0828_4c4d.jpg (192 KB, 490x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0828_4c4d.jpg
192 KB, 490x493
>>
>>53546100
Spierdalaj lewaku.
>>
>>53546204
a ty tak na serio?
>>
ɔɐqǝظ ɐqǝzɹʇ sɐʍ
>>
>>53546249
Nie, ale zawsze chciałem spróbować :^{)
>>
>>53546254
cuś nie wyszło panie majster
>>
File: 1448481190372.jpg (116 KB, 1024x1473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448481190372.jpg
116 KB, 1024x1473
kto lubi lodowróżki?
>>
>>53546386
jͧ̈́͑́́͏҉͇͉̞̫ě͑̈̈́ͨͥ̆ͨ҉̵̳̻̯̪̜̟̯̭̟́b̶̛͙̣͎̯͎̩̬̝ͭͨ̋ͫ̒̊ͥͧ̿͌̍ͧ̾̍á̷̧̢͓̫̞̜̦̠̟̬̩̦̽̆͗̈́͂͆̏̚͢ć̛͚̘̦̤̝̯͚͍̳̲̝̙̤̮̳͚̪̹͑̍̽ͨͧ̂͛ͭ͛͐ͨͩ͢͞ ̷̧̻̜̮͓̦͉̙͉̞̮̼̣͈̟͇͑̆͂̊͒ͨ̅̽͑ͩ͛ͫ͊͜͟͝a̪͎̜̫̱̟̘̔̉̊͊͗̈ͣ͐̈́̐͜n̨̞͙̠͍̯̱͚̤̝̫͖̝̳͇͐͊̇ͩͧ͑̏ͨ̐ͯͮͫ̎̌͐͌́́͘͟ͅi̷ͥͥͨ̋͗͛̓ͯ̓͆͞҉̣̟̖̱͇͉̻̘̲͕̩̲̱̱̕͠ͅm̴͒͒͛̓͊̄̓͆̑͋̌҉̨҉̗̖͖̯̗̬͍̜̜͖̯̣̪uͬ̅̌̓̆̈́̓́̓ͫ̒̎ͤͯ̀̅̅̅̚҉̵̤͎͈̠̩̮̱́͜c̝̘̣̠̬̬̱̲͕̣͕̱̭̟̼̳̹̻ͩ̐̀ͭ̚̕͞i̛̛̫̼͉̬͐͐ͪ̈́ͨ́ͭ̓͛͡ŏ̷̠̱̟͖̭̣̳̯̩͍͎̟̘̟̟̗̥ͯ̔̌ͅͅẗ̸̛̟̯̲̝̫͉͕̲͚͙͈̫͍͔͚͙̱̘́ͬ͑ͦͯ̈́̈̋̐̋y̢̡͈̻̝͙͔̖̟͓̳̫̟͆̓̑͛̐ͮͭ̏͛̈̾͜͝
>>
File: 1432994440027.jpg (468 KB, 800x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432994440027.jpg
468 KB, 800x615
>>53546386
Wolę loli wampiry
>>
>>53546441
loli wąpierze też mogą być, a rysunek ładniutki, aż zapiszę
>>
File: eh.gif (4 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eh.gif
4 KB, 1920x1080
>>
>>53545785
Ja lubię rap. Np. Immortal Technique jest bardzo dobry.
>>
>>53546493
fajny sample
>>
>>53546503
co cię gnębi
>>
File: 14116618843.jpg (37 KB, 400x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14116618843.jpg
37 KB, 400x591
3D najlepsze
>>
uwaga ważna ankieta proszę zagłosować

http://strawpoll.me/6530334
>>
>>53545445
Dobre te zmiany nie powiem :3
oby tak dalej
>>
>>53546615
>http://strawpoll.me/6530334
nie wiem nawet co to.
a sra sie do kibla, chyba ze jestes hindusem, to wtedy gdzie sie da.
>>
File: 1448996002809.jpg (43 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448996002809.jpg
43 KB, 500x500
>>53546554
taki art, co poradzić
>>
>>53546740
Znajdź lepszy
>>
File: 1451524724901.png (139 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451524724901.png
139 KB, 500x500
>>53546615
wracaj do lodu
>>
>>53546588
życie po życiu
>>
>>53546823
rozpadasz się na atomy i trwasz dalej do końca wszechświata w innej formie/tysiacu innych form
bam, załatwione. następny
>>
>>53546805
prosze
>>
>>53546823
życie do rzyci
>>
ḑ̧̝̬̻͓̦̤͚̩̥̟͍̬̳͎̳̲̪́̌͑̎ͮ̏ͬo̴ͮ̓ͥ͂̔̆̒́͢͏̩͔̟b̨͔̳̣̩̯̣͕͔͋͊̽̿̎́̀͜ͅr̨̼̣͖̜͓̝̙͓͔̳̯̠̭ͬͯͣ̋̀͘y̡̢̧͙̥̠̝̦̯̱̹̗̫͊͒͌͋̉̿ͫ͋̅́̓̚͟ ̷̷̡̮͎̺̪̮̟̹̹̰̦͗ͥ̅͂̂͛̚͜w̤͙̲̫̲͔̲͔̪̝̜̥͍͔̤̏ͤ͛̌ͩ̀̕ȋ̶̪͇̼͎̙͖̙̝͖̯̱ͦ͒ͧ̊̎̓̅̚͟͡͞ͅȩ̷̗̥̯̫͕̹̲̯͎̿̒ͬͦ̓̾̈́͂͐̆̄̐ͬ̿̽̑͑ͭ̆͟c̴̲̹̪̞̩͕̰̬̯̱̰͈̬͔̓ͦͬ̓͂ͪͤ̾͌͆͊̾̆͂̉ͥͨ̅͡ͅz̵̀̅̍̂͋̃̿ͫ̇̈̈́̈͒ͤ̈̋̐̍̔҉̨̕҉̝̞̯̝̬̮͉͉͈̪̺̲̠͔̹ǫ̧͍̝̮̳̲̠̠̟̰̙̠̱̖̹̭́͛̑ͯ̌ͩ̚ŕ̶̨̺̳̣͎͙̙̻̙͓͗͐̆ͩ͟͞ͅ ̧̛̛̠̲̝̖̬̫̗͕̥̭̲̠̱͎ͦ̆ͥ̓̑͗ͦ̒͑͂ͣ̅́͝ͅc̡̬̠̞̘̜͙ͦ̓̑̉̉̽ͯ͌̀͞ö̢͇̜̫̼͔͕̊̌̈̊ͫ̇͋͊ͧ́͞ś̶̬͖͚͈̮͍͔̳̩͎̞͛̊̋ͥ̓̓̎͂̑͜͜ ̛̦̟̖̗͖͔̞͎͛̃̽̌̉̓̄ͬͭ̒͘s̵̯͔̙̝͕̭̬͔͉̩͔̜̲̭̙̞̐ͥ̎͜i̷̫̗͚̬͍̜̫̲͇̲̼ͤ͋͗ͮͣ̿̔̄̍̌̿̿ͩ͘͞ę̸̨̨̫̲̯͈̹͇̲̞̽͗̽̈ͨͣͬ̃̅͋͜͢ ̶̢̠̼͍̘̼̻̟̦͕ͬͩ̈́͗̍͛́̀c̛̈ͭ̈́̆ͥ͒̽ͭ͆̏̏̔͊͐͠͏̛̙͍̱͍͔̪̳̫͈̞̤̟̞̫͡ó̵̠̰̯̪̜͈̥̭̫̼̪̘̥͛̎ͮ̓̄̎́ͦ͂̕͢ș̵̢̢̯͈̜̼̞̭̮̯̟̪̮̼̗̳́̐̀̂̌͊ͤ͠ ̸̧̙̯̭̠̜͔̝̠̩̺̰͔̊ͥ̽̏̇̀s̸͉̦̫̘̬͍̥͖̈́̃͆ͬ̇̅̓̌͜į̵̮̘̹̞̥͇̦̮̤̳̺̘̒̃͋̔͐͛̍͑ͨ̓̅ͯ̐͜͠͡ę̵̷̱̭̫̲̫̗̪̘͚͈̠̜̠ͧ̍̒̏ͬ̓ͪ̀̚͞ͅ ̵̛̞̭̪̤̻̤̟͒̊̊ͧͮ̎ͫͪ̂ͨ̀p̶̜͎̳̘̟ͩͫͮ̂͆ͣ̑̃͐̔̔ͪ́͆ͧͭͬͧ̕o̸̢̡̰͈̳̜̤̦̦͇͚͉̲̤̺͆ͣ̋ͭͦͤ̔̉ͯͥ̇͋̀p̧̩̪̯͎̿̾̂̿͒̐͡s̴̸̞̥̜̱̥̣̬͎̜̤ͨ͛̑ͥͩ͐͗̃͂ͧ̉ͤͯ̆͘͝͞u̐ͧ̈́̏ͯ͗ͤ̈́̄̎̑ͬ͏̶̧͈̻̖̰̻̺̰͎͖̘̹͇̻̲̘̜͘͠łͥ̈́ͨ͗̐̇҉̢҉̜̰̬̞̳̼̲̼ͅǫ̧̥̠̰̜̻̙̣̯̘̞̼̜̎̓̓̉͘̕͘ͅ
>>
>>53546823
to ładne masz problemy
ale jeśli faktycznie cię to gnębi to znaczy że w jakiejś formie twoja egzystencja ci pasuje, a to już coś
>>
>>53546884
cos cię nie słychać
lepiej powtórz jeszcze raz
>>
>kup kucyki
>rodzice myślą że jesteś pedałem lub kobietą w ciele meżczyzny i są wkurwieni
>przechodzi im, gdy mówię, że tylko kolekcjonuję
eh anoni
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=tQuOn9UfNDU
>>
File: 1449833333066.gif (414 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449833333066.gif
414 KB, 480x270
>>53546986
A co oni mysleli, że sobie je w dupe wkładasz?
>>
>>53546930
Coś się, coś się popsuło i nie było mnie słychać, to powtórzę jeszcze raz. Wynik wyborczy KW Stonogi to jest jakaś porażka. Ja myślę, że to polskie kurwa głupie społeczeństwo, te kurwa banda imbecyli, która głosowała na tych kurwów karakanów z pisu to jest jakieś kurwa nieporozumienie.
>>
>>53546869
Podoba mi się
>>
File: mystery.gif (4 KB, 650x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mystery.gif
4 KB, 650x220
>>53547055
>>
File: 1443395649158.jpg (299 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443395649158.jpg
299 KB, 800x800
>>53547124
A ten?
>>
>>53544898
przestancie utozsamiac euroentuzjastow z REFUGEES WELCOME
>>
dobranoc zuchy
>>
>>53547197
Paskudny
>>
>>53545120
dobry post aprobuje
>>
File: 1451765236870.jpg (972 KB, 1600x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451765236870.jpg
972 KB, 1600x1104
>>53546386
wielki fan tutaj
>>
>>53547218
branoc zuszku
>>
zapostujcie jakas muzyke bo nie mam juz czego sluchac

tylko cos kurwa normalnego a nie jakies hipsterskie scierwo
>>
>>53547234
mam coś co należy do ciebie
>>
File: 1433570836423.gif (1012 KB, 500x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433570836423.gif
1012 KB, 500x285
>>53547197
Jakiego smaku ten lód?
>>
File: 1452728763871.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452728763871.jpg
366 KB, 2048x1536
https://youtu.be/baUY9LFlYh0
>>
>>53547297

https://www.youtube.com/watch?v=6ZqaXHSE7gY
>>
>>53547313
O ty nicponiu.
>>
File: 1425830425464.jpg (272 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425830425464.jpg
272 KB, 900x1200
>>53547331
wróżkowego

>>53547270
>gustowna, subtelna erotyka
wincyj
>>
>>53547297
https://www.youtube.com/watch?v=PjdBfoybvQ0
>>
Poważny brak cycków w nitce wyczuwam
>>
>>53547349
Ty chuju.
>>
File: 1451765171798.jpg (180 KB, 500x689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451765171798.jpg
180 KB, 500x689
>>53547398
>>
>>53547313
Lizałbym stopy żbsz
>>
File: 53627804_p5.png (427 KB, 1168x1122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53627804_p5.png
427 KB, 1168x1122
Eh, zuchy, dobranoc.
Z Bogiem
>>
>>53547561
>>
>>53547540
Bacz na słowa pierdolcu.
>>
File: 1442936481551.jpg (150 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442936481551.jpg
150 KB, 450x450
>>53547659
>st*teczki
>>
File: 50688847_p0.png (457 KB, 900x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50688847_p0.png
457 KB, 900x766
>>53547727
stateczki > 2hu :^)
A tak szczerze oba są zajebiste, więc nie hejtuj, kolego
>>
animiaki robaki
>>
File: 52736999_p0.png (1 MB, 875x1250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52736999_p0.png
1 MB, 875x1250
inb4 hurr durr bo stateczki podjebały fanbase dziewczynkom z nakryciem głowy
>>
File: n4e8387a4f264e.png (77 KB, 390x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
n4e8387a4f264e.png
77 KB, 390x236
>>53547921
Jako osoba znająca temat statków i smiesznych czapek wyłącznie z doujinowych k*miksików i m*zyczek muszę przyznać, że czapki wygrywają bo znam już prawie wszystkie, a ze statków tylko kilka mi zapadło w pamięć. Przykro mi.
>>
File: 1427274940582.png (1 MB, 7680x4320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427274940582.png
1 MB, 7680x4320
>>53547921
Stateczki są wszystkie takie same, większości z nich nie ma nawet śmiesznych czapek.
>>
File: 1451703369779.gif (916 KB, 1200x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451703369779.gif
916 KB, 1200x745
bić krowie cyce

tylko płaskie klateczki
>>
>>53548831
spierdalaj pedofilu
>>
File: 1440766704721.png (342 KB, 628x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440766704721.png
342 KB, 628x1000
>>53548831
cyce mogą być, ale rzadko są dobre
deski górą
>>
>>53548942
jak tam wolę kobiety.
>>
File: 1449942733983.png (624 KB, 731x987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449942733983.png
624 KB, 731x987
>>53549097
szczupłe, niskie kobiety najlepsze

od wielkich kobiet mnie odrzuca żbsz
>>
>>53549135
Wielkie kobiety mają mniejsze wymagania.
>>
>>53547452
>>53547367
cos normalnego wy kurwy
>>53547646
czy jest gorszy fetysz od tego gowna
>>
>>53549152
nieprawda - żarcie dla wielkich kobiet kosztuje fortunę

mała się naje jedną frytką

małe kobiety to dar z nieba dla biedoty
>>
File: 1321314877139.png (87 KB, 419x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1321314877139.png
87 KB, 419x248
>>53549190
Wypierdalaj.
>>
File: 1452709608658.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452709608658.webm
2 MB, 1280x720
zuchy oglądają?
>>
>>53549230
>żarcie dla wielkich kobiet kosztuje fortunę
kurwa mać, to ty chyba nie widziałes grubych karlic. to czy kobieta dużo żre widać z daleka, zanim jeszcze się ją pozna lepiej.
>>
File: 1439655698354.jpg (27 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439655698354.jpg
27 KB, 256x256
>Nie wiedz czy oglądać dzisiaj przed snem bajki czy film
>Zastanawiaj się i gówno postuj przez godzinę czasu
>Jakbys obejrzał film zamiast się zastanawiać to bys zdążył obejrzeć i film i bajki
Dlaczego ja to robię?
>>
>>53549415
>b*jeczki
>f*lmiki
>p*stowanko
>>
>>53549315
>>53549235
>>53549135
>>53548942
>>53548831
>>53548190
>>53548121
>>53547921
>>53547765
>>53547727
>>53547663
>>53547659
>>53547561
>>53547471
>>53547398
>>53547383
>>53547331
>>53547313
>>53547270
>>53547234
>>53547197

a kiedy ostatnio z domu wyszło gówno na spacer? czy to kwestia hodowania brzucha aż chuj będzie zakopany w tłuszczu i się onanizować nie będzie już można, żeby naszła inspiracja do działania?
>>
>>53550285
Dobry wieczór szanownemu koledze. A czemu kolega nie spi?
>>
File: 1445957167489.jpg (196 KB, 1632x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445957167489.jpg
196 KB, 1632x920
>>
>>53550285
>sp*cer
Ja wychodzę codziennie po papierosy i to już za dużo żbsz.
>>
>tug napisała do mnie była
>tug wychodząc z domu czułem się niepokonany bo wiedziałem że wrócę do osoby dla której jestem całym światem
>tug nie minął rok a czuję się jak spierdolone gówno
Ehh danony
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KKu6Y7FtgF4

>lewica
>>
>>53551002
>kurwica
>>
Eh anony, zakochałem się. Co więcej, zabrałem ją na randkę i udało mi się rozprawiczyć. To wcale nie było takie trudne jak każdy opowiadał.

Tylko co ja mam z nią robić tak codziennie?
Thread replies: 139
Thread images: 57
Thread DB ID: 431015[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.