[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
POLAND IS POOR
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 20
Thread images: 5
>EU-funded 92,600 tonne food aid package to starving Poland under way

http://expatriate.pl/eu-funded-92600-tonne-food-aid-package-starving-poland-way/
>>
not killed yourself yet.. surprising
>>
Man poles are fucking greedy.
>>
File: lodz.jpg (75 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lodz.jpg
75 KB, 800x600
>POLAND IS POOR

wow thanks, captain obvious
>>
depends what food
>>
>>53341362
what a fucking shithole
>>
>>53341502
hahaha
>>
>POLAND IS POOR
No shit
>>
>>53341362
Ile jeszcze będziesz postował zdjęcie z 2003 roku pedale
>>
>>53341704
Mnie bardziej zastawianawia po jakiego chuja w ogóle to publikowali. Mgły jak skurwysyn ale dawaj mati cykniemy fotkę, będzie na pocztówke
>>
>>53341760
jacy oni to pewnie jakis hipster z lustrzanka
>>
>>53341704

jak mi przeslesz 10 000 PLN na konto to przestanę
>>
>>53341760
Potem debile na /int/ mają radoche bo hehe tak wygląda Polska xDxD bieda hah
>>
>>53341502
>hahahah look at me hahah I'm using a proxy haha laugh at my flag please
>>
>>53341221

t. Buttblasted Polish Criminal Scum hiding in the UK
>>
Literally Africa-tier
>>
>>53341362
>2003
fuck off selfhating scum
>>
>2016
>still Cucked by NATO
>>
File: 1408099407806.png (997 KB, 945x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408099407806.png
997 KB, 945x563
>>53342050
Bieda to mało powiedziane.
Dzieci biegają przy torach kolejowych i zbierają szczaw i mirabelki, że coś zjeść bo unijne paczki żywnosciowe ojciec wymienia na wódkę.
A na śląsku jest jeszcze gorzej, wpierdalają węgiel i popijają miałem.
PIC. nasza polska nowoczesna armia
>>
ja się przyznam, trochę się boję.
lewacy widzą we mnie katolickiego homofoba z maczetą, mordującego murzynów.
a ja jestem spoko koles. to, że podoba mi się to co PIS robi, nie znaczy, że jestem PISlamczykiem, po prostu, popieram to co się dzieje teraz. Za chwilę, mogę przestać popierać, ale generalnie jestem spoko koles. Dlaczego uważa się mnie za zjeba, pytam się, proszę Pana?
Thread replies: 20
Thread images: 5
Thread DB ID: 419258[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.