[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Are you FUCKING double niggers aware that...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 11
Thread images: 3
File: Poland.png (4 KB, 470x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Poland.png
4 KB, 470x307
Are you FUCKING double niggers aware that Polish has been released on Duolingo!?

We can now Cczczczcz with the best
https://incubator.duolingo.com/courses/pl/en/status
>>
Czy jesteś rogacz?
>>
Alien bug language YES
Zxxxczcsczcax
>>
>>53216055
WTF? Everyone can chchchchchch, you stupid tartar!
>>
>>53216055
t. Czszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczsczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczszczcszczsczcczs
>>
File: 1446405287713.jpg (31 KB, 473x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446405287713.jpg
31 KB, 473x480
>>53216055
>>53216076
>>53216087
>>53216116
>>53216118
>>
>>53216165
Family reasons for me 2bh
>>
>>53216118
looks like you're already fluent
>>
>>53216055
Na wzgórzu pod Pszczyną, nad rzeczką przebrzydłą
Mieszkało w zamczysku wrzeszczące straszydło.
Od brzasku do zmierzchu od zmierzchu do brzasku,
Wieżyczki zamczyska trzeszczały od wrzasku.
Przez chaszcze i gąszcze przez grząski moczydła,
Szedł wrzask przeraźliwy strasznego Straszydła.

Aż wreszcie pod Pszczynę przybyła poczwara
I rzekła robaczku: przebrała się miara!
Wszak każde zwierzątko od żuczka do myszy,
w mieszkanku swym szuka spokoju i ciszy-
więc porzuć swój zwyczaj, żyć zacznij inaczej
I przestań już wrzeszczeć i szeptać racz raczej!
I odtąd pod Pszczyną, nad rzeczką Przebrzydłą,
Szeptało w zamczysku wrzeszczące straszydło.

A morał stąd taki:
Mów szeptem koniecznie,
bo wrzeszczeć w zamczysku jest bardzo niegrzecznie.
>>
File: 1052270-1.jpg (103 KB, 500x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1052270-1.jpg
103 KB, 500x270
>>
>>53216227
W czszemzesbczszynie czhrszcz bczszmi wy ttszcinie i czszembszscyn zy tego szclysznie
Thread replies: 11
Thread images: 3
Thread DB ID: 388972



[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.