[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/skandi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 66
Thread images: 26
En kold dag i helvede udgave
>>
>>53177299
>>
>>53177299
fina siffror
>>
Hvor kaldt er det hos dere? -14°C her.
>>
>>53178545
-18
>>
hi friends scandi pride worldwide
>>
>>53178545
>>53178606
Hvor i sverige og norge bor i?
Her er det -3
>>
>>53179338
100 km nord for Oslo
>>
File: battle of norway.png (2 MB, 1177x839) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
battle of norway.png
2 MB, 1177x839
>>53179375
Lillehammer?
>>
Våknet klokken 15:30 i dag gutta, föles dårlig fåvæ
>>
>>53179493
Det var præcis det billede jeg onskede at replyer til >>53178545 og >>53178606 med
Tillykke!
>>
vem ses på torget?
>>
>>53178545
har -26
>>
File: 1437405186386.png (205 KB, 657x772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437405186386.png
205 KB, 657x772
Kun godhed og miskundhed skal folge mig alle mine dage.
>>
>>53179892
Hvordan er livet på de skide klipper?
>>
>>53179892
Hæ Fǿroyar. Hvussu hefur tú tað?
>>
>>53179987
Forfærdeligt
>>
>>53180059
Gott eftir umstoðunum
>>
>>53180063
Jeg trodde det var koselig på Færǿyene. Er det virkelig så ille der?
>>
File: Capture.png (6 KB, 132x164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
6 KB, 132x164
>>53178545

-27, och kallare ska det bli.
>>
>be swedish
>decide to open borders to ALL refugees
>be super tolerant
>realize refugees are actually doing bad and comitting crimes
>Realize it's too late
>implement border checks on the oresuma bridge to try and save your country
>realize it's too late

YOU CANNOT MAKE THIS UP.
>>
>>53181125
Fresh banter mate, haven't heard that one yet
>>
File: RLM.jpg (32 KB, 604x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RLM.jpg
32 KB, 604x408
Bömp
>>
>>53179375
H A M A R

A

M

A

R
>>
File: cold.jpg (45 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cold.jpg
45 KB, 500x375
Hvorfor er det så negerkaldt ute gutta?
>>
File: anzu.jpg (95 KB, 960x739) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anzu.jpg
95 KB, 960x739
Brev t*rkere
>>
File: blini7.jpg (209 KB, 1024x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blini7.jpg
209 KB, 1024x688
Har dere alle frosset ihjel eller?
>>
>>53185869
Der er intet galt med tyrkere
>>
File: anzu2.jpg (92 KB, 1024x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anzu2.jpg
92 KB, 1024x536
>>53186415
Så lenge de ikke er gale muslimer så har jeg heller ikke noe i mot t*rkere
>>
>>53177299
bunch of cucks lmao
>>
File: gib krokodil.jpg (75 KB, 475x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gib krokodil.jpg
75 KB, 475x604
>>53186479
bunch of drunk junkies lmao
>>
>>53186462
Nej seriost
Tyrkere er ok regardless of deres religion
>>
>>53179541
>replyer til
Er du overhovedet dansker??
>>
>>53186737
t. Mehmet
>>
>>53186750
>joke weekend
>>
>>53186830
Den eneste joke her inde er dig.
>>
>>53187043
Er du han scatporno mannen?
>>
>>53179892
KOKKÁLL
>>
File: 1435779772877.jpg (38 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435779772877.jpg
38 KB, 720x405
Hvad sker der idag?
>>
-27 hrrrrr. fy fan. am i right guise?
>>
>>53188278
heh I got one like that too
>>
>>53188341
>dfn du bor ved siden af en so
>dfn du snart kan stå på skojter
>>
File: 1445608179346.gif (228 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445608179346.gif
228 KB, 500x333
>>53188390
>dfn din far bliver vred når han ser d7g drikke energidrik
Spurdo hjælp mig
>>
>-16°C
da var den ǿstnorske vintern her på orntli
>>
File: 1449054644699.jpg (14 KB, 251x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449054644699.jpg
14 KB, 251x234
>>53188469
>dfn din stedfar drikker og er et rovhul bare fordi
jeg har haft mine egne problemer, din far vil dig i det mindste kun det bedste
>>
>>53187715
Sig mær hatta í gronina og ikki á netinum og finn út av, hvat fer at koma burturúr.
>>
>>53188748
Kom her over bro
>>
>>53179493
>Ta natttoget nordover
>Får omtrent ikke sove pga setene
>Vært sår i skuldrene i hele dag
>>
>>53188469
Energidrik er også noget lort alligevel. Bare drik cola eller noget andet sodavandsfis.
>>
File: 1437114666069.png (445 KB, 807x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437114666069.png
445 KB, 807x700
>>53187715
Í færeyska, "kokkáll" er "hannreiur".
>>
File: 1444744944028.jpg (39 KB, 323x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444744944028.jpg
39 KB, 323x267
Hvorfor så få postere i dag?
>>
Astrid Lindgren was Finnish.
>>
File: golden lel.jpg (10 KB, 225x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
golden lel.jpg
10 KB, 225x224
>havde terminsprove i matematik A i dag
>kunne knap nok svare på halvdelen af opgaverne
>din far regner med at du bliver ingenior
>>
File: 1436754414786.jpg (47 KB, 329x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436754414786.jpg
47 KB, 329x317
>>53193351
>har sogt ind på statistikstudie
>jeg hader statistik
>>
File: golden man.png (7 KB, 240x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
golden man.png
7 KB, 240x210
>>53193708
>du slutte i gymnasiet til sommer
>har absolut ingen ide om hvad du vil, hvis du ovehovedet får karakterne til at komme ind på universitetet
>>
>>53193790
bare vær dig selv favæ

Læs eskimologi, hvis det er det, der skal til.
>>
File: gyllen lol.jpg (25 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gyllen lol.jpg
25 KB, 512x512
>strok i alle eksamenene
>droppet ut av studiet
>död innvendig
>>
>>53193708
Faroe Islands flag in here looks like Finnish one with slightly red.
>>
>>53193973
I don't know if it's just me, but the combination of red and blue on such a small scale makes it look pure purple.
>>
>>53194127
>zoom level higher than 80%
>ruining your eyes
>>
>>53193708
forresten er der universiteter på færoerne eller skal du rejse udenlands?
Og i så fald hvor hen?
>>
>>53194856
Han fer nok åt Kaupmannahamn/Köbenhavn, som alle andre færoyingar.
>>
>>53194856
Der er et universitet på Færoerne, som hedder Fróðskaparsetur Foroya (forkortelse: setrið). Jeg har sogt ind på bretske universiteter.
>>
>>53198246
Bretske?
>>
>>53198938
britiske*
>>
>>53193708
statistik er nok det værste fag jeg har haft på uni
Thread replies: 66
Thread images: 26
Thread DB ID: 369014[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.