[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
>staten är någon vi behöver
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 15
Thread images: 4
File: so6.jpg (53 KB, 504x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
so6.jpg
53 KB, 504x380
>staten är någon vi behöver
>frihet är negativt
>staten ska bestämma allt

Vänster"människor"
>>
ja så tycker jag också

och jag är bög
>>
>>53099658
vem tror du att du är egentligen?
>>
>>53099658
Anon, jag älskar dig så mycket för att du avtrycker sossepacket.
>>
File: 1451249584204.jpg (902 KB, 1300x1733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451249584204.jpg
902 KB, 1300x1733
>lelbertarianer
>>
>>53099658
Hej, jag är en hanrej från reddit. Och jag håller med.
>>
Den här tråden har ingen titel

>>53099717
>>53099717
>>53099717
>>
>>53099713
>vara statscuck
>>
>dkn funderar på att göra en knektor och bara breva sowell hela året. Amrisar kommer tro att tråden är full av libertarianer och fedoralibertarianerna från USA kommer hit som stormbögarna kom hit av det ironiska stormbögandet....
>>
>>53099817
misaka gå
>>
File: 1451473010092.gif (1 MB, 392x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451473010092.gif
1 MB, 392x400
>lelberterianer
>>
>seriöst glömma det absolut viktigaste när du ska göra en ny tråd

Här är nya tråden
>>53099717

>>53099717

>>53099717
>>
>>53099864
>"det ironiska stormbögandet...."
>>
>>53099658
Libertarian fucking master race.
Fuck your shitty scandinavian nanny states nigga.
>>
File: 1444917287063.jpg (113 KB, 1040x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444917287063.jpg
113 KB, 1040x746
>>53100285
your opinion doesn't matter cause you live in a poor country :)
Thread replies: 15
Thread images: 4
Thread DB ID: 382571[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.