[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 299
Thread images: 42
File: 1371057568515.png (234 KB, 640x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371057568515.png
234 KB, 640x486
NEDERDRAAD

Chocoladeletters zijn op editie

Welkom: Sinterklaasvierders
Niet welkom: Zwarte-Pietenhaters
>>
Eerste voor 036
>>
>>34289989
Fawaka mi 036 brada!
>>
>>34290101
Nee, dat is de extreme schijtpaal draad
>>
>>34289910
Wie heb de stickies op /pol/ gezet?
>>
>>34290011
Ewa drerrie.
>>
File: 1405358194728.jpg (57 KB, 720x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405358194728.jpg
57 KB, 720x453
> dvw ik dit ga bakken
>>
Wie doet er hier aan dubsmash?
>>
Wat is er met /pol/ aan de hand? Is er weer zo'n Australische trollmeister bezig of is Mooty wezen drinken
>>
>>34290970
"We're testing CAPTCHA-less posting on /pol/—feel free to give it a whirl.
EDIT: Now with legacy timers!"
>>
>>34290970
>>>/pol/39764013
>>
>>34290919
hou alsjeblieft die amerikaanse rommel buiten de deur
>>
>>34291018
feek

Echte draad is hier:
>>>/pol/39758461
>>>/pol/39758461
>>>/pol/39758461
>>>/pol/39758461
>>
>>34291018
>verzint flauw excuus om verwijdering te rechtvaardigen
>>
>>34291018
Weeral?
>>
Kijk maar eens goed in de Nederdraad /pol/draad.

Laat zien met wat voor idioten we hier palen. Swat, ik ben er niet goed van, tot vanavond.
>>
>>34291080

Is 't echt moot? Ik heb namelijk meerdere palers met de rode moot naam gezien en ze blijken tegenovergestelde dingen te beweren.

En moot is niet achterlijk, als hij /pol/ verwijderd krijgen alle andere boards wekenlang te maken met boze /pol/ asielzoekers en dat is wel het laatste wat men wilt denk ik
>>
>>34291091
Maar die daar palen zijn hier niet.
>>
>>34291146
Eigenlijk wel. Maar dan zonder foto`s.
>>
>>34291136
Heb je de aanstelling van de SJW mods dan gemist?
>>
Hallo, ik ben nieuw op /int/.
>>
>>34291205
Oh nee he, niet nog meer Vlamen!
>>
>>34291091
>dvw de extremisten in de Nederdraad gelijk hadden en de wiebs en vachtflikkers echt bestaan en echt pure kanker zijn
>>
>>34291260
Wow, tu dis quoi fdp??
>>
>>34291282
rip autisbelg -2014

Hij zei dat hij volgend jaar terug kwam, laten we hopen dat onze messiah dat ook zal doen
>>
>>34291091

Ja wat dacht je dan, dat 4chan een normaaltjesparadijs was? Leer nou toch eens nadenken domkop
>>
>>>/pol/39764701

SNEL IEMAND DOE HET
>>
>>34291325
Homo`s, vacht en wiebs zijn normaal voor mij.
>>
File: 1401035938481.jpg (45 KB, 446x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401035938481.jpg
45 KB, 446x400
>>34291282
>hij jost niet op vachten
>>
>>34291343
een walvis heeft al gepaald
>>
>mgw wanneer elke paal op /pol/ dubs zijn

MIJN AUTISME

MOET PALEN

MOET DUBS HALEN
>>
>>34291324
Ik hoop dat hij eerder een keertje terugkijkt naar de brandende Nederdraad en besluit om het niet in een verbrand stukje kankerkool te laten veranderen.
>>
>>34291136
>>34291195

Beestigd; is niet moot.
>>
>>34291325
>de uitzondering is de regel
Gij zijt gewoon pure kanker
>>
>>34291325
>dvw ik dacht dat de mensen echt een beetje normaal waren zoals mij
>dvw de mensen op 4chan echte walgelijke wezens zijn
>>
>>34291634
>niet ironisch meepalen
>>
>>34291634
Het is 50% 'normaal' autist, 25% 'normaaltjes' en 25% flikkers
>>
>>34291634
> zoals mij
jij bent zeker niet normaal, als je niet eens de basisgrammatica onder de knie kunt krijgen...
>>
Er zitten blijkbaar meer Nederlanders op /pol/ dan op /int/
>>
>>34291721
Taalnazi's zijn niet normaal
>>
>>34291721
Maar niet autisten geven daar niet zo druk om.
>>
>>34291696
>4kin
>50% normaal
>>
Wele kankermongool heeft de draad op /pol/ gelinkt?
>>
>>34291750

/int/ is dan ook een kleiner bord dan /pol/

Straks ben je ook verrast dat er meer Nederlanders op /v/, /a/ en /b/ zitten dan op /int/.
>>
>>34291750
Deze draad was gemaakt nadat de flikkers naar /pol/ verhuist waren

>>34291781
Normaal autist
>>
>>34291802
wie /a/ hier?

wie /g/ hier?
>>
>>34291818
Sinds kort wordt er veel meer aandacht gegeven aan flikkers, waardoor er meer komen.
>>
>>34291782
http://youtu.be/2g5Hz17C4is
>>
Vraagje, wie let hier echt op zijn spelling als hij paalt? Wie let hier ook echt op spelling als hij andere paaltjes leest? Waarom zou dat je überhaupt een iets kunnen schelen? Dat snap ik nou echt niet, spelling of grammatica is het laatste waar ik mij druk om maak.
>>
>>34291980

Alleen de taal puriteinse autisten doen dat volgens mij, al is 't stiekem soms best wel leuk om iemand terecht te wijzen op d/t spellingfouten
>>
>>34291980
Ik let er wel op. En dan verneuk ik het alsnog
>>
>>34291980
Gaat vanzelf ik doe het niet expres
>>
>>34291980
Het perfect beheersen van je taal is een deugd, en jou zou eerder blij moeten zijn dat sommige mensen de moeite doen om je te verbeteren, in plaats van te klagen.
>>
>>34291980
Ik let echt op me spelling ik wil niet herkend worden door me spelling gebruik
>>
File: 1342689337771.jpg (27 KB, 400x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342689337771.jpg
27 KB, 400x267
>>34292135
>deugd, en jou zou eerder blij
>>
>>34292135
>blij zijn met betweters
>>
>>34292135
>zou eerder (...) in plaats van
neger aub
>>
>>34291768
>>
>>34292135
Je hebt wel een beetje gelijk, ik zal er wel wat meer op letten want door dat niet doen versterk ik slechte gewoontes.
>>
>>34292163
>me

Dat doet pijn, broeder
>>
Rova doe es kalm zeg ik hoef je huisdieren niet constant te zien
>>
>er zijn letterlijk mensen hier die niet letten op spelling en grammatica in hun palen

Letterlijke kanker.
>>
>>34292454
>letterlijk
>>
http://strawpoll.me/3141870
>>
>>34292556
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>34292607
pesky heeft een klein lulletje
>>
>>34292631
Is Pesky '>dgw-12-cm'-anon?
>>
>>34292665
ja
>>
>>34292556
Met dudes?
>>
>>34292631
>>34292709
dossieranon?
>>
>>34292454
eindelijk iemand die wel oog heeft voor het belang van goed taalgebruik

u bent een heer en een wetenschapper
>>
>>34292790
Altijd leuk om taalkundig correct te palen op een plaatjesbord waar je anoniem paalt, de paaltjes van tijdelijke levensduur zijn en de helft van de mensen loopt te schijtpalen.
>>
>>34292790
wat maakt het uit als je het maar kan begrijpen denk ik altijd
>>
>>34292852
en men wordt woedend als je op evidente fouten wijst
>>
>>34293058
Dit is precies hoe de gemiddelde schijtpaler denkt.
Ga je schamen.
>>
Als ik 0-4 rol ga ik iets nuttigs doen
Bij 5-9 blijf ik schijtpalen
>>
>>34293105
het lot heeft gesproken
>>
>>34293105
JOEPIE
>>
>>34293105

S C H I J T P A L E N
C H I J T P A L E N
H I J T P A L E N
I J T P A L E N
J T P A L E N
T P A L E N
P A L E N
A L E N
L E N
E N
N
>>
>>34293148
>goeie

Is dit aas?
>>
>>34293208
>niet goeie zeggen
Haha pleb
>>
>>34293222
drie tweëen
>>
>>34293148
>goeie

STERF
>>
>>34293246
Mooi hè? Je mag ze hebben voor 50 euro.
>>
nederpol is weg omdat 300+
nieuwe nederpol waar?
>>
Dit is nauw precies wat er gebeurt als grammatica een issue wordt, je krijgt discussies tussen mensen over taal die niet beters te doen hebben.
>>
Wat voor gevoelens komen er in je op als je dit plaatje ziet?
>>
>>34293262
dat vind ik wat te teveel. als jij mij nu eens vijftig geeft, neem ik ze van je over.
>>
>>34293306
>issue
>>
>>34293306
>nauw
>issue
>over taal die niet beters
AAAARGHHHHHHHH MIJN OOOOOOOGEEEEEEN JONGE
>>
>>34293313

Voels
>>
>>34293313
Waarom kijkt ze alsof ze moet poepen?
>>
>>34293306
> nauw
discussie is hard nodig, zie ik.
>>
Jongens,
430 pleuro voor een nieuwe grijze HTC One M8.

Zal ik het doen?
>>
>dgw je huisgenoot al je ontbijtdingen heeft opgegeten en je nu kankerchagrijnig bent

ik heb geen zin om vandaag helemaal naar de kankerAH te gaan, maar nooit dat ik die luie kankerwietverslaafde daarheen kan laten gaan
>>
Meisje hier verveelt zich help
>>
>>34293393
Nee, geef dan wat meer uit en koop een eifoon
>>
File: 3.png (952 KB, 1271x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.png
952 KB, 1271x1080
>>34293373
Kijk jij zo als je moet poepen dan?

>>34293391
Ja maar dat betekent niet dat iedereen em al gezien heeft.

>>34293440
Ben je homo?
>>
>>34293313
Ik vind dat plaatje wel sexy.
>>
>>34293487
>Kijk jij zo als je moet poepen dan?
JA DUH ANDERS ZOU IK HET TOCH NIET ZEGGEN JE BENT KK DOM IK ZWEER KKKKKKK
>>
>>34293478
>wat meer

Je bedoelt veel meer.
Bovendien

>eifoon
>eppol
>>
>>34293506
STERF VACHTFLIKKER
>>
>>34293516
Luister niet naar hem.
>2014
>niet WP gebruiken
stap het op. Wees geen slaaf van google.
>>
>>34293489
Ik ook

>>34293500
O-okay rustig maar

>>34293506
>misschien
>>
>>34293487
Schattig plaatje, hoor.
>>
>>34293487

Paal rustig meer
>>
Hoi
>>
>>34293591

Waarom draagt Miku een kuisheidsgordel?
>>
>>34293675
Hallo
>>
>>34293684
Omdat ze geen stoute dingen mag doen, vermoed ik.
>>
Voor de pretpalers onder jullie, er is inmiddels al een nieuwe draad aangemaakt door onze bloedeigen Rova
>>
Schaars gekleed staat ze in het midden van haar kamer. In de hoek naast haar bed bevindt zich een stapel jonge kaaswielen van ongeveer 5 stuks. Ze vraagt me wat ik kom doen, waarop ik antwoord dat ik kaas wil leren eten. “Dan ben je hier goed” zegt ze. Ze pakt een mes. Ik schrik me rot, maar gelukkig gebruikt ze het alleen om de kaas te snijden. Ze snijdt kaaspunten van ik schat zo’n 250 gram per punt. Voordat ik wat kan inbrengen zit ze met de kaas over haar kut te wrijven. Dan neemt ze hetzelfde stuk kaas en begint ermee over mijn lul te wrijven. Deze wordt stijf en na enkele second van haar betasting kom ik klaar. Het zit allemaal op de kaas. Ze kan hier nu weinig meer mee dus legt deze aan de kant. Ze pakt een nieuw stuk en schaaft hier plakjes af. Deze bindt ze om mijn lul. Ze zegt “ik zal je laten zie hoe lekker kaas is”. Hierna stopt ze mijn lul in haar mond en begint mij smakelijk te pijpen. Als ik klaarkom, neemt ze ook de kaas die om mijn lul zat mee en slikt het hele zootje in één.keer door. Daarna moet ik eraan geloven. Ze legt een plakje kaas op haar kut en ik moet haar kut likken. Ik huiver, maar ga er toch voor. Ze kreunt sierlijk terwijl ik het plakje een beetje opzij leg om haar echte kut te likken. Ik vind de smaak van kaas nog steeds niet lekker, maar ik vind de lessen leuk tot nu toe. Ze vraagt of ik van tieten hou. Ik zeg natuurlijk. Ze legt plakjes kaas op haar tepels. “Eet ze eraf” commandeert ze. Ik eet als een gek. Ze legt meer kaas op haar tepels. Dit keer lik ik haar tepels extra lang door. Ze vraagt of ik klaar ben voor het laatste op de agenda. Ik vraag me af wat het is. Ze schaaft een stuk kaas en prikt er een gat in. Ze legt het plakje op haar kut. “Neuk me” zegt ze. Ik volg haar bevelen op, en neuk haar tot ik kom. Het plakje met het gaatje gebruikt ze als kutdoekje en daarna eet ze het op. Ik krijg een enorme stijve. Ze heeft het door en begint me met een plakje kaas te trekken. Hierna kom ik vol in haar gezicht.
>>
>>34293591
Niet slecht.
>>
>>34293594
Ja toch?

>>34293625
Dat is m'n bedoeling

>>34293684
dit → >>34293696
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zTJEy_Ef1KU

Lekker dansen
>>
>>34293717
waar?
>>
File: 1406395423192.png (226 KB, 500x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406395423192.png
226 KB, 500x449
>>34293732
>>
>>34293771

Oh gezien de huisdieren bij de OP dacht ik dat jij het wel weer was. Kennelijk heb je veel vriendjes op /pol/ rondhangen.
>>
>>34293774
>dansen
>daarop

Dankjewel voor het slopen van mijn oren
>>
>>34293732
Lets try this
>>
>>34293775

En hij is alweer gearchiveerd omdat niemand er in paalde. Het gaat daar nu bliksemsnel
>>
>>34293851
Ga lekker naar Justin Bieber luisteren of zo.
>>
>>34293725
Ja kom maar
>>
>>34293877
>Justine Pieper

Flikker op

http://youtu.be/U3EqCPDqqNU
>>
>>34293851
Ik vond het best wel te doen.
>>
>>34293732

G-geil

Ik wist niet dat ik een kaasfetisj had
>>
>>34293732
>gesmolten kaas komt er niet in voor
-1/10
>>
>>34293954
kun jij me uitleggen wat daar aan de hand is
het is een slagveld
>>
>>34293964
Gesmolten kaas is smerig
>>
>>34293982

>Haten op gesmolten kaas
>Ooit

Gesmolten kaas is een van de wonderen van het universum.
>>
>>34293982
JIJ bent smerig.
>>
>>34293954
Dam you for catching my attention. Got a source or an artist for that pic?
>>
>>34293980
captcha is weggehaald en de mods doen niks meer dus iedereen is aan het schijtpalen
>>
Zijn er nog hetero's hier?
>>
>>34294044
Nee.

Nederland
Ja
>>
>>34294024
>>34294025
Het is zo ranzig dat ik bij de gedachte ervan al moet kokhalzen
>>
>>34294034
www.furaffinity.net/user/cherrybox
>>
>>34294062
Wat vind je van brie?
>>
>>34294080
Thank you based Dutchie
>>
>>34294092
Brie op een stokbroodje is best te eten
>>
>>34294104
Actually he's a piece shit, just like you.
>>
Neuk mijn kutje !!
>>
File: M8.jpg (251 KB, 2000x1591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
M8.jpg
251 KB, 2000x1591
J-Jongens, reageer aub. ;_;

>>34293393
>>
>>34294139
Waarom zou je het kopen? Pure geldverspilling.
>>
>>34294120
That should be 'Piece of shit' you uneducated shill
>>
>>34294233
dit
>>
>>34294139
WE GAAN HET NIET OVER SLIMFOONS HEBBEN ABSOLUUT NIET.
>>
>>34294265
Heb je ooit gehoord van pokemon spelen op je mobiel?
>>
File: moto g.jpg (18 KB, 635x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moto g.jpg
18 KB, 635x476
>>34294263
Slimfoondraad? Slimfoondraad.

Paal jullie slimfoons.
Foto gerelateerd: mijn slimfoon.
>>
>>34294241
Oh I forgot a word, who cares you faggot.
>>
>>34294241
Wat is een stukje poep?
>>
>>34294233
>>34294255
>waarom kopen mensen dingen die ik niet leuk vind
>waarom bevredigen bepaalde producten de behoeftes van mensen terwijl ze mijn behoeftes niet bevredigen

Gezakt voor economie?
>>
er zijn hier toch flikkers die een lumia 630 hebben? paal eens een foto, ik wil de kwaliteit zijn
>>
Appel>Android>Windows
>>
>>34294395
Wat is dat nou weer voor een opmerking? Zelfs een kind van 4 kan een consumerist zijn.
>>
>>34294421
Je '<' is omgedraaid, maat.
>>
>>34294395
>uberhaupt economie gekregen hebben
>>
>>34294537
>m-m-maar m-m-muh raaaaaaam!!!!!!!
>>
File: 1407167576966.jpg (142 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407167576966.jpg
142 KB, 900x900
>>34294395
Er zijn 2 redenen om een dure telefoon kopen.

1. Je zit er de hele dag op te pielen.
2. Je bent rijk.

1 is gedegenereerd dus die flikkers kunnen opkankeren.
In het geval van 2 is de logische keuze een iPhone aangezien het een symbool van status is.

BAM

#VERWOEST

BEWIJS ME VERKEERD DAN

DOE HET
>>
>>34294648
Snel, stabiel, goedkoop
>>
>>34294656
Jij bent zeker maar waar de grootste autist van de Nederdraad op dit minent.
>>
>>34294656
>implicerend dat die M8 van HTC er niet 10 keer beter uitziet dan een veel te dure eifoon

Serieus, die M8 ziet er kankergoed uit.
Invierdat schil
>>
>>34294656

>Niet de hele dag op je mobiel op 4chan schijtpalen

Jij bent de gedegenereerde flikker, homo.
>>
>>34294940
>op 4chan schijtpalen
>niet gedegenereerd
ik ben hier zo eens in de 2 weken dus hou je kankerbek.
>>
>>34294656
Maar hoe moet ik dan met mijn vrienden communiceren, mails lezen en bankzaken doen?
>>
File: 1411866936381.jpg (14 KB, 211x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411866936381.jpg
14 KB, 211x200
waarom is moot zo'n grote flikker? Mijn christen draad is neergehaald.

Fucking sociale gerechtigheid krijger schoonmaker. Hopelijk sterft hij terwijl zijn moeder door de geitenneukers wordt verkracht.
>>
>>34295003
dat is nu juist het punt. dat kun je ook met een moto g of een 630. of een iphone 4 zelfs, die is nu 150 in nieuwstaat.
>>
>>34294656
>een arme sloeber zijn
>niet je leven makkelijker willen maken
>>
>>34295062
> christen
> en dan zo'n grote mond hebben
god let ook op je taalgebruik, chaim
>>
>>34295073
nee mongool. ik zeg nergens dat je geen telefoon moet hebben. 99% van de mensen gebruikt het alleen voor neusboek, whataap hun trein te checken, etc. dan heb je geen mongolische walvistelefoon van 400+ euro nodig.
>>
>>34295064
>€150
>niet duur
>>
>>34295201
goedkopen als een moto g... en die htc bij elkaar...
>>
>>34295179
>laggy laggy op klein scherm
Ik kan comfort en gemak betalen mongool
>>
>een een stuk taart
>nu misselijk
Godverdomme, dit gebeurt nou iedere keer.
>>
>>34295242
>laggy laggy op klein scherm
had je maar een lumia moeten kopen
>>
>>34295242
>>
>>34295201
Dat is goedkoop als neuk.
>>
File: brony-tale_web_3.jpg (523 KB, 2560x1434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brony-tale_web_3.jpg
523 KB, 2560x1434
>>34295156
>ik actief deel aan de degeneratie van het westen en haat de cultuur van mijn vaderland
>>
>>34295293
>lumia
>geen totale shit
HA HA HA HA, iedereen die ik ken met een lumia heeft hem weggegooid na een maand of is te arm om iets anders te kopen, topkek
>>
>>34295220
Er zijn telefoons te koop voor €20, prima smartphones van €40 (een lumia vanaf 85), dus waarom €150 betalen?
>>
>>34295062

Hypocriete wezens als jij verdienen geen plek in de hemel. Denk maar niet dat Sint Petrus jou zal toelaten wanneer ook jij voor je verleden terecht moet staan.
>>
>>34295328
*neem
>>
>niet gewoon een gebaseerde Nexus 5 kopen
>>
>>34295347
android fenbois en appel schapen kunnen dan ook niet tegen verrandering
>>
>>34295373
>hij denkt dat God geen haat toestaat
lees het oude testament eens
>>
>>34295415
Verandering? Nee, het was het constant breken van essentiële functies, het totale gebrek aan apps en het totale ontbreken van basisfuncties en updates. En de hardware trekt ook op geen bal, de zijknoppen bleven vaak vastzitten of braken gewoon. Er is een reden waarom Lumia's voor geen meter verkopen.
>>
>>34295062
Ik wordt zo moe van het Christengelul in de Nederdraad, ga jullie fictie ergens anders bespreken.
>>
File: 1398157098[1].jpg (753 KB, 1824x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398157098[1].jpg
753 KB, 1824x1920
>>34294299
ook al komt ie constant slecht in het nieuws, ik ben er hartstikke blij mee
>>
>>34295521
*kantelt deukhoed*
>>
>niet je eigen haar kunnen knippen
>>
>>34295509
>het was het constant breken van essentiële functies
Welke?

>het totale gebrek aan apps
Welke?

>het totale ontbreken van basisfuncties en updates
Welke?

>En de hardware trekt ook op geen bal
Welk model hadden ze?

>de zijknoppen bleven vaak vastzitten of braken gewoon
Gooiden ze die dingen elke dag tegen een lantarenpaal?

> Er is een reden waarom Lumia's voor geen meter verkopen.
Dat heeft echt niets te maken met de dominante positie van Samsung en Apple, die alles weg concurreren en met het feit dat windows de nieuwkomer was, toch?
>>
>>34295495

Het oude testament is geen leidraad. Enkel dingen die in het nieuwe testament staan dienen als voorbeeld te worden gebruikt. Mede door de verschrikkingen die in het oude testament gebeurden besloot Jezus tot de ultieme opoffering. Mensen zoals jij doen zijn opoffering echter teniet en zien niet dat het enkel om liefde, God's liefde gaat.
>>
>>34294656
Ik heb ook geen slimme telefoon. En ik ben daar blij mee.
>>
>>34295578
>snel we moeten de tegenspraak tegengaan door onze opponenten zwart te maken dat zal de mensen overtuigen
>>
>>34295691
link
>>
File: 1417376623810.png (354 KB, 725x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417376623810.png
354 KB, 725x684
>>34295521
> ~ 5 palen over Christenen
>hij is nu al moe
>>
>>34295691
Misschien één of andere walgelijke loser, zou je daar trots op zijn?
>>
>>34295762
>furry zijn
>>
Je zou maar een walgelijke furry zijn.
Ik ben blij dat ik een beetje een normaal mens ben.
>>
>>34295838
goed zo knul!
>>
File: hqdefault.jpg (23 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
23 KB, 480x360
>>34295648
>oude testament dient genegeerd te worden
Leg dat mes eens neer Martin, snijden in de Heilige Teksten hoort niet .
>>
Hoe word ik zo snel mogelijk miljonair?
>>
>>34296006
investeer in hyves
>>
>>34295628
>lantarenpaal
Topkoek.
>>
>>34295653
Uiteindelijk is het handig voor een paar dingen maar daar blijft het ook bij.
Veel mis je niet.
>>
>>34296155
Leuk leven heb je vent.
>>
>>34296006
investeer in myspace
>>
>>34296006
investeer in 4chan
>>
R-rova..?
>>
Ok blijkbaar hebben ze mijn draad verwijdert en mijn proxie verbannen.
Het was leuk maar ik ben klaar met schijtpalen voor vandaag :DDDD
>>
>>34296362
Wanneer je verbannen wordt worden ook al je palen verwijdert. Geen zorgen ik leef nog.
>>
>>34296366
takbir aub
>>
HEEEEELP heb zin in jenever
>>
>>34296620
Ga dan wat halen, anon.
>>
>>34296620
>hij doet weer alsof hij alcoholist is
>>
File: 1408398348915.gif (1 MB, 353x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408398348915.gif
1 MB, 353x284
>>34296666
wil jij mij boosmaken of wat?
>>
>>34296709
ja
>>
Jij komen hier zo praten met mij?
>>
>>34297152
Ik zou wel willen, maar het regent.
>>
>>34297169
AM I BEING DETAINED?
>>
Hypothetische vraag: hoe stopt iemand met studeren zonder zijn ouders teleur te stellen? Laten we ervan uitgaan dat deze persoon een bachelordiploma heeft, maar geen master.
>>
>>34297444
Door te zeggen dat je ermee stopt.
>>
>>34297444
Zolang je goed werk kan krijgen zit je goed en dat moet je zeggen.
>>
Kanker >>34297419
>>
>>34297532
>>34297567
>ja maar anon, zou je niet beter verder studeren tot je dat diploma hebt
>>
File: 1405710124518.jpg (9 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405710124518.jpg
9 KB, 320x240
http://www.speld.nl/2014/12/07/de-lekkerste-tictacrecepten-voor-de-feestdagen/

oh god

de speld

ja
>>
>>34297807
dit is ironisch toch?
>>
>>34297711
Dan zeg je dat je er geen zin meer in hebt, lekker interessant wat je ouders van je denken.

>oooeeeeh al die druk van mijn omringende wat moet ik doen =,( =,( =,(
Je lijkt wel een vrouw.
>>
>>34297889
>de speld niet kennen
Terug naar de basisschool met jou
>>
We zijn weer terug jongens :DDDDD
>>
Hoe verkruimel ik hasj ?
>>
Godskelere, tweede keer dan 4kin eruit lag vandaag

Moet niet te vaak gebeuren, anders word ik nog productief
>>
>>34297995
Met een grinder
>>
File: pepe.jpg (78 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.jpg
78 KB, 600x513
Ik verveelde me
>>
File: Pesky2.jpg (69 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pesky2.jpg
69 KB, 600x513
>>34298067
Iemand verzoekjes?
>>
Ik heb alvast even geslaapt, dan kan ik straks later naar bed.
>>
>>34298067
Had je moeten honken
>>
>>34298086
de foto van pesky

en waarom doet vierkin het niet
>>
>>34298088
Dat is fijn achmed, tot laat opblijven om misdaden te plegen zal wel moeilijk zijn als je er je slaapritme niet op aanpast
>>
>>34297925
>mensen die door hun ouders onder druk worden gezet zijn allemaal vrouwen
Kanker eens een end op, mongool. Ga lekker met je handen bezig zijn en laat het denkwerk aan de beste over.
>>
>>34298210
Wat ben jij een aanstellerige kut zeg, maar goed van mij mag jij jezelf druk maken over onzin.
>>
>>34298210
>laat het denkwerk aan de beste over
>wil stoppen met studie
>>
>>34298153
Ik ben geen builtenlander
>>
>>34298313
>ik heb alvast even geslaapt
>geen buitenlander

Dus je bent gewoon een kankeridioot?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=OFRU5rMyFRM

>hun taal bestaat letterlijk voor 90% uit allah ahkbar
>>
>>34298350
Kan toch een foutje tiepen, doe niet zo moeilijk.
Iedereen snapt toch wat er bedoelt word.
>>
>>34298273
>>34298285
Ik was niet die anon wilde stoppen, maar ik snap wel hoe hij zich erbij voelt. Kijk, je ouders hebben je opgevoed en willen altijd het beste voor je. Daarom worden sommigen gepushed om zo hoog mogelijk opgeleid te worden zodat ze verzekerd zijn voor een goede toekomst. Doe je dat niet, dan stel je je ouders teleur en dat is gewoon kanker.

Je moet het niet zo snel opgeven. Maak lekker je studie af, je kan altijd nog een andere gaan doen of hersendodend werk in een fabriek gaan doen.
>>
>>34298210
>zijn allemaal vrouwen
Maar dat is letterlijk niet gezegd.

>>34298531
>bachelor
>hersendood werk in een fabriek
Jemig, dat is wel iets doms om te zeggen. Tenzij anon één of andere studie doet in een sector die helemaal naar de klote is.

Als anon een goed baantje kan vinden (bachelor niveau baantjes betalen gewoon goed) dan zit hij gewoon goed in zijn leven. Hij zal als hij het goed doet gewoon zat geld verdienen om luxe te leven, dat lijkt mij geen verschrikkelijke optie.
>>
File: katvrouw2.jpg (70 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
katvrouw2.jpg
70 KB, 600x513
>>34298086
>>
>>34298086

Ik ga de Nederdraad niet met mijn wijfoes of dergelijk opzadelen, dus doe maar gewoon de vlag van de stad Utrecht aub :3
>>
>>34298086

De vlag van Zuid Holland.. En dan zonder dat toetsenbord svp.
>>
File: Remove Kebab bed.jpg (69 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Remove Kebab bed.jpg
69 KB, 600x513
>>34298918

Zoals foto gerelateerd
>>
https://www.youtube.com/watch?v=aPp9aqudjzA
>>
>>34298701
>Jemig, dat is wel iets doms om te zeggen. Tenzij anon één of andere studie doet in een sector die helemaal naar de klote is.
Dat bedoel ik niet, ik bedoelde dat er mensen zijn die na het stopzetten van hun opleiding in een fabriek gaan werken omdat ze dat blijkbaar leuker vinden. Vind ik best hoor, maar sommigen hebben geen idee over hoe saai het kan zijn om steeds maar hetzelfde te gaan doen.
>>
Godverdomme kankermoot
>>
>>34298086
De template aub

En de site doet het weer eens.
>Een pas kopen voor een site met een uptime als deze
>>
4chan nee wat gebeurt er
>>
HARDCORE WILL NEVER DIIEEEE

https://www.youtube.com/watch?v=WcgCnLY-RrQ
>>
hoi
>>
>>34298918
die is er al kkr flikkrrr
>>
Holy shit the Dutch are trash. 250 replies in your dead language and you're still talking. Learn English you irrelevant fucks.
>>
>>34299422
kanker op amerikaan
>>
>>34299441
ENGLISH GOOD LORD
>>
>>34299345
hoi
Neuken?
>>
Niet praten met dikzakken.
>>
>>34299422

Even kalm aan, Jamal-James, niet zo ongeduldig. Spreid je kontje maar vast ik ram hem er zo in.
>>
File: utrecht.jpg (57 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utrecht.jpg
57 KB, 600x513
>>34298811
>>
>>34299619

Dat is de provincie, maar ik kijk een gegeven paard zeker niet in de bek, immers alles in Utrecht behoort toe aan Utrecht!

Dank je wel.
>>
File: ZuidHolland6.jpg (63 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZuidHolland6.jpg
63 KB, 600x513
>>34298918
>>
>>34299670
Ik vond er maar 1? Heb je een goed plaatje van de stadsvlag?
>>
Liander stuurde dus een brief, ze willen een "slimme meter" installeren in the meterkast.
Het inbegrepen voldertje staat natuurlijk vol met verkooppraatjes om jou maar te overtuigen dat het goed is.

Wat moet ik in hemelsnaam met een "slimme meter" terwijl die ouwe draaischijf het nog prima doet.
>>
File: 06.gif (2 MB, 250x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
06.gif
2 MB, 250x249
>>
>>34299739
>>
>>34299778
Hij is slim anon.
>>
>>34299831
Daar ben ik nou juist zo bang voor.
>>
>>34299783
leuke miem
>>
File: ZuidHolland7.jpg (70 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZuidHolland7.jpg
70 KB, 600x513
>>34298918
Nog 1
>>
>>34299859

>Niet willen dat een superintelligente AI je huis en leven overneemt

't lijkt wel alsof je de toekomst niet accepteert, kutkneuter
>>
>>34299892
Mag ik een pesky dekbedovertreK?
>>
>>34299778
dat zeggen mensen ook altijd over slimfoons
>>
TEMPLATE WANNEER GODVERDOMME
>>
>>34299940

Die is al gepaald, zie >>34298086
>>
>>34299976
Nou ja, dat zei ik ook over slimtelefoons en ik ben nog steeds niet van plan om er één aan te schaffen.

Waarom moet de energiemeter eigenlijk "slim" zijn?
>>
File: utrecht_stad3.jpg (59 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utrecht_stad3.jpg
59 KB, 600x513
>>34299804
>>
>>34300326
mag ik een piemelbed?
>>
>>34300326

Nogmaals dank je wel
>>
File: 768.gif (535 KB, 194x144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
768.gif
535 KB, 194x144
>>
File: 1274515461558.jpg (41 KB, 725x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1274515461558.jpg
41 KB, 725x704
>>34299990
>dvw ik hem nooit zal krijgen
>>
>>34300042
Zodat ze van afstand je meterstand kunnen uitlezen, je kan (met de bijpassende app) dan van afstand dingen aanpassen
>>
>>34300477
BEDANKT ANON DE POLITIE IS ZOJUIST AAN DE DEUR GEKOMEN GODVER
>>
File: flag_yellow_high.jpg (2 MB, 5701x3774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flag_yellow_high.jpg
2 MB, 5701x3774
>>34300326
Nu eentje van europa
>>
>>34300477
>dvw ik zo meteen gearresteerd zal worden

d-dankje
>>
>>34300531
Waarom dat dan
>>
anons pls kom deze gay boi pesten.
www(punt)twitch(punt)tv/twistontv
>>
File: nederpiemel.jpg (61 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederpiemel.jpg
61 KB, 600x513
>>34299990
Wat bedoel je? Ik heb een bestaande gepakt en ben gaan gummen enzo.
>>34300361
Ben jij dit?
>>34300421
Graag gedaan
>>
>>34300726
ja dankjewel
>>
>>34300726
Heb je niet een .png met gewoon leegte achter het dekbed?
>>
>>34300720
>LoL
>>
>>34300477
uhh
Thread replies: 299
Thread images: 42
Thread DB ID: 25219[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.