[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Dansker tråd?
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 51
Thread images: 16
File: 5041550-dannebrog.jpg (189 KB, 2200x1266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5041550-dannebrog.jpg
189 KB, 2200x1266
Dansker tråd?
Dansker tråd.

Lærke Bodilsen anyone, hjælp en /b/rormand ud.
>>
>lærke bodilsen

/b/roder, kom videre.
>>
>>673403660
Nogen der kan skaffe Christian Kellers telefonnummer så vi kan raide den fucking autist?
>>
>>673403918
Giv mig. Nu. Frank.

>>673404117
Hvem fuck er Christian Keller? En fra en lotionreklame?
>>
>>673404601
Du skal aldeles ikke kalde mig Frank.
>>
File: lærke bodilsen.jpg (15 KB, 443x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lærke bodilsen.jpg
15 KB, 443x600
>>
Hvorfor fuck gider i går efter Lærke...
Der er et slørret lorte billede af hendes klamme hænge patter, og man kan ikke identificere at det er hende. That's all.

Hun er en klam medie luder. Udover det, så har hun været i seng med halvdelen af Kbh.
>>
>>673404694
Okay. Heine.

>>673404811
Anon sir' tak. Farvel. Jeg hedder Jeppe.
>>
>>673405101
Navnet er Peter.. "Heine", er du for real?
>>
>>673405326
Okay så. Det i orden. Heine.
>>
hvor mange mennesker på 4chan er danske? hver gang jeg ser 'dansker tråd', der er kun 3-5 forskellige mennesker, og jeg bor ikke i danmark. der er aldrig nogen her.
>>
>>673406608
Så er det ikke mange danskertråde du oplever.
Der er sgu nogle af dem, der engang imellem er on fire
>>
den her tråd er rimlig død
>>
>>673407581
din mor er rimelig død
>>
File: stine norman (3).jpg (310 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stine norman (3).jpg
310 KB, 1536x2048
>>673407655
Lad os få gang i nogen danske kællinger
>>

▲ ▲
>Danskere
Jeg er selv dankser
Og vores sprog sutter
>>
>>673407655
jaaa, det har hun været i 15 nu, din lort
>>
File: anna ph.jpg (301 KB, 2080x1560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anna ph.jpg
301 KB, 2080x1560
>>673407778
>>
File: Unavngivet.jpg (211 KB, 1260x1680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Unavngivet.jpg
211 KB, 1260x1680
>>673407778
>>

▲▲
>>
File: 1430940078867.png (2 MB, 1065x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430940078867.png
2 MB, 1065x902
>>673407846
>>
File: 1457103617757.webm (3 MB, 1570x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1457103617757.webm
3 MB, 1570x408
>>
Drenge nogen af jer der kan hsuke en dansk film. Den foregår tilbage i middelaldren og der er herre mange der knalder alle steder i filmen xD. Hoved personen laver også en form for skrabe lod ved ik helt hvad det er men han drypper sterin lys på papir det er det eneste jeg kan huske for filmen i må meget gerne hjælpe :P
>>
File: newforce00.jpg (32 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
newforce00.jpg
32 KB, 240x240
>>673407822
newfag
>>
>>673408130
Hvorfor poste noget så useless?
>>
hvem /alkoholiker/ her? det der med at drikke bare sådan her og der hver dag er sku holdt op med at være sjov. ikke kunne gå forbi brugsen uden at købe bajere .. .

>brutalis koster 7kr
>>
File: 1452106625161.jpg (134 KB, 536x734) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452106625161.jpg
134 KB, 536x734
>>673407846
Gid alle børn som dig ville forlade 4chan.
I kan jo ikke engang formulere en simpel sætning.
>>
>>673408246
Hvis mig din triforce
  ▲
▲ ▲
>>
>>673408367
rolig nu, knægtens mor er død
>>
File: 1451399099413.gif (2 MB, 202x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451399099413.gif
2 MB, 202x360
>>673408279
>>
>>673408452
lol jeg holder med faggoten, knægten skal lære at skrive
Så fuck af
>>
>>673408452
Han var kun død i 15. Ikke 16 eller 17.
>>
>>673408301
Tre slurke økologisk vaskemiddel fra matas hver dag burde løse dit problem.
>>
>>673408406
her er min

  ▲
▲ ▲

nu alle andre, bevis i ikke er nyt cancer
>>
>>673408686
Det samme skal du.
>>
>>673408779
>▲
>▲ ▲
>>
File: Black Triforce.jpg (2 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Black Triforce.jpg
2 KB, 160x160
>>673408779
>>
>>673408990
LOl fucking faggot
>>
>>673408958
<3
Lav en triforce, lad os se om du er ny her
>>
>>673408742
haha sjovt Mohammed
>>
>>673409233
  ▲
▲ ▲
>>
>>673409233
>9233▶
>>>673408958 (You)
><3
>Lav en triforce, lad os se om du er ny her
lavet en her >>673408779
men her er din igen
  ▲
▲ ▲
>>
>>673408576
>Kors på sådan en ugudelighed
åh nej dog
>>
>>673409434
Touché faggot
>>
>>673409457
>>
>>673409048
https://www.youtube.com/watch?v=x7zEBAo7iDM


Til alt nyt cancer.
>>
File: ts7.webm (193 KB, 500x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ts7.webm
193 KB, 500x335
>>673409457
Hvem kalder du underlig?
>>
File: IMG_0049.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0049.jpg
2 MB, 3264x2448
>>673403660

dette er nå en norsk tråd!
>>
>>673410102
Dræb dig selv.
>>
File: 1445964516710.jpg (150 KB, 320x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445964516710.jpg
150 KB, 320x480
>>673410102
Detter a trap snorrer.
>>
File: 000041.jpg (137 KB, 900x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
000041.jpg
137 KB, 900x1350
>>673410006
>>673408576
istedet for det pis, post noget alla dette, ikke svært. fagots.
Thread replies: 51
Thread images: 16
Thread DB ID: 558926[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.