[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Hallo?
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 193
Thread images: 28
File: norge.gif (4 KB, 475x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norge.gif
4 KB, 475x288
Hallo?
>>
Ka du vill?
>>
Ja?
>>
>>667370479
halla balla
>>
>>667370582
>>667370584
Robert? Er du neger?
>>
>>667370479
Kom deg vekk fra meg
>>
File: 57438926437254.gif (2 MB, 400x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
57438926437254.gif
2 MB, 400x242
Hvorfor er ikke dere fuccbois ute og drikker på en fredag?
>>
File: kamp.jpg (594 KB, 1714x1342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kamp.jpg
594 KB, 1714x1342
>>667370479
>>
>>667370479
Sug ein OP
>>
>>667370888
Er for /b/eta
>>
Guten Abend, liebe Norweger.
>>
>>667370888
Hvorfor er ikke du?
>>
Asl gutter?
20 m nordlenning
>>
Jævla Norsk thread...
>>
>>
>>667371139
18 m østlandsidiot
>>
>>667371186
>thread
TRÅD takk, din forpulte anglohore
>>
vennesla fags???
>>
File: pokejens.png (2 MB, 930x1337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pokejens.png
2 MB, 930x1337
>>667370935
>>
...
>>
>>667371271
ser at norsk språkråd er på plass
>>
>>667371271
Åja tråd.. beklager så mye
>>
File: 1349731556312.jpg (67 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349731556312.jpg
67 KB, 600x600
>>
Noen norske Wins?
>>
Gutta

Hva skal vi gjøre med alle utlendingene?
>>
>>667371501
var liksom det
>>
>>667371675
Få dem til helvete ut! Jævla respektløse nisser
>>
>>667371675
neger vær så snill
>>
Æsj
>>
>>667371139
19 M Bergen
>>
Nei fuck dette.. stikker tilbake til bns
>>
>>667371139
5 m Finnmark
>>
File: vasseren.png (2 MB, 1176x780) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vasseren.png
2 MB, 1176x780
>>
21 M Bergenser på sørlandet
>>
>>667371139
24 år fra Drammen

Er jeg eldst her?
>>
>>667371139
who you're calling asl, dickface?
>>
>>667371675
Få dem ut i ei helvettes fart.
Regjeringen ser jo ikje hva di selv gjør. Oljefondet er brukt opp på nån få år om vi fortsetter å ta inn uten heminger.
Norges gulltid er over uansett. Nye miljøavtaler gjør at vi ikke kan bore my olje.
>>
File: suomen-lippu_128.jpg (11 KB, 366x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suomen-lippu_128.jpg
11 KB, 366x275
heissan! jag heter hetero peter och jag kan talar lite svenska, men inte norske. Jag bor i finland! jag älskar dej norge!
>>
>>667372532
>Oljefondet er brukt opp på nån få år om vi fortsetter å ta inn uten heminger.
Hahahahahha

Hvor ung er du?
>>
>>667371675
håper KKK kommer innom og rydder opp.
>>
>>667372502
1. kom deg ut herfra, 14 år gamle wannabe. ikke kult å være her.
2. Lær deg engelsk.
>>
>>667372459
nei, jeg er en gammelhomo
>>
File: dovre.png (165 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dovre.png
165 KB, 500x375
>>667372741
>kom deg ut herfra
Alle som er nye her burde ta dette rådet. Det er seriøst ikke verdt det.
>>
>>667372608
2015 brukte vi over 300 milliarder på negrene.
Hva om det kommer dobbelt så mange? trippelt så mange?
>>
Norske nudes any1
>>
>>667370888
Nice trips
>>
Noen som har noe norske nudes?
>>
>>667372956
>2015 brukte vi over 300 milliarder på negrene.
Hvor har du de latterlige tallene fra? Det er hvertfall ikke fra staten.
>>
File: Oppsett1.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oppsett1.jpg
1 MB, 2448x3264
Noen andre som lager heimebrent?
>>
>>667373148
Hva brygger du på?
>>
>>667372956
skal det være innvandrerdebatt her også nå? er du ikke lei?
>>
File: anette.gif (2 MB, 250x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anette.gif
2 MB, 250x221
>>667373082
>>
Naked grills
>>
>>667373148
sexy
>>
>>667370888
Drikker hjemme. Aleine. Igjen.
>>
>>667373271
Her holder hvertfall ikke folk igjen på kruttet, i motsetning til debatten i det offentlige rom.
>>
>>667370888
martin?
>>
>>667372956
Hvilke poster var de 300 milliardene i?
>>
File: Andre Utkast.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Andre Utkast.jpg
1 MB, 2448x3264
Koker opp rundt 40% lager på 8kg sukker og en turbojær fra europris
>>
>>667373568
Staten holder det skjult vettu, erru helt iddiot elleh?
>>
>>667373694
Hvis de holder det skjult, hvordan vet du om de?
"Think before you type"
>>
how do i brew traditional viking mead?
>>
>>667373456
takk, har litt problemer, med å holde tempraturen nede i skapet
>>
>>667373981
Jeg er sarkastisk.
>>
>>667374073
har du bilde av apparatet?
>>
>>667374008
søk på youtube, men det er dyrt og tar dritt lang tid et år + viss den skal bli legit
>>
>>667371139
19 m Lørenskog!
>>
>>667374190
ye right...
>>
VI EURODANCE NÅ
https://www.youtube.com/watch?v=4G6QDNC4jPs

Husker du ikke den låta her fra sin storhetstid, så er du for ung til å være her
>>
File: oMhxKm2.png (10 KB, 410x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oMhxKm2.png
10 KB, 410x482
>>667374269
Har bar en enkel plast brenner bygget på dette konspett. bøtte fra europris, dypvarmer fra vinekspesialisten tror jeg. og bøtte fra bilteme.
>>
>>667374318
"look up from youtube, but it takes long time, even a year, to be legit?" am i right? my norge is bad

takk
>>
File: 1440958666122.png (61 KB, 1684x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440958666122.png
61 KB, 1684x566
>>667370479

Why do skandinavians like nigger/muslim cock so much?
>>
>>667373981
Hva med at ssb nekter å bi statistikk på hvor mye prosent av kriminaliteten blir gjort av utlenninger? Det er skremmende saker!
Og hvis man ikke stopper dær, men får en statistikk på hvor mye kriminalitet blir gjort av IKKE etniske nordmenn, da begynner vi å se hva i helvette man gjør med dette landet med å slippe hver en jævel inn.
>>
>>667374417
https://www.youtube.com/watch?v=44t3xc_XDes
>>
>>667374744
De har ikke ressurser til det, din tomsing. Leser du i det hele tatt nyheter?

Jeg kan ikke si jeg er særlig overrasket over at du ikke hånderer det norske språk, heller.
>>
>>667374675
jag kan inte höra vad säga du
>>
>>667374640
sorry auto translated it in my head. yes its a lot of good videos out ther. here is a simple one i tasted once. it turned out OK+
https://www.youtube.com/watch?v=t1Si2LeQhvs
>>
>>667374744
Nekter SSB det? Hvor har du hørt det fra?
"Vi nekter å gjøre statistikk over kriminalitet utført av personer med innvandrerbakgrunn". Noe slikt?
>>
>>667374888
Keyboard warriors fra yrkeslinja på vgs har ikke akkurat 6 i norsk. Nice trips
>>
File: file05886916.jpg (1 MB, 1649x2259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file05886916.jpg
1 MB, 1649x2259
>>
>>667374888
Har ikke ressurser? er du helt på trynet? Når regjeringen ber om å få statistikk på det da har du med å skaffe ressurser!
Alt er et spill for å skjule hva innvandrere egentlig gjør. raner å plyndrer.
Hva med at ssb's leder Christine meyer og hennes mann kjemper for å få inn 100 000 flyktninger i norge hvert år.
Begynner du ikke ta å tenke at det kan være en smule korrupsjon inne i bildet eller er d fortsatt for dum til å forstå?
>>
>>667375448
https://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/ssb-har-statistikk-pa-innvandrere-og-kriminalitet

Er du ferdig nå?
>>
>>667371675
Dette.
>Partiet gikk blant annet inn for å stoppe all innvandring og fjernadopsjon til Norge samt tilbakesending av alle innvandrere som var kommet til Norge etter 1975. For fjernkulturelle skulle dette gjelde fra 1960. Dersom dette ikke ville være mulig gikk partiet inn for sterilisering under tvang. Det samme gjaldt for innvandrere i parforhold med nordmenn. Ifølge partiet selv var dette for å bevare det norske folks etniske sammensetning.
https://no.wikipedia.org/wiki/Hvit_Valgallianse
>>
Yay, god dag, kjære negre! Noen /møre/ her?
>>
>>667373380
Tror ikke den er norsk
>>
>>667375840
Det der må jo være svensk.
>>
>>667375738
Hva ser jeg på? Er det en brann?
>>
>>667370479
Hva faen er det som brenner der?
Ålesund her
>>
>>667375738
Brann i nærheten av Ålesund. Noen immigrant negre skaut opp sanne varsel flares på nyttårs
>>
>>667376229
Ups

>>667375738
Denne såklart
>>
>>667376229
Valderøya. Hei byfag
>>
Välfärd > lusekofta

Sverige > Västsverige

Industri > Fiske

Sjöar > Fjordar

450 sq km > 320 sq km

Ät torsk, halvdanskar
>>
>>667376399
Ment for deg>>667376032
>>
hva slags vikinger er dere ? homsepratuljen? bitches eller gtfo
>>
File: 1414531206173.jpg (170 KB, 1540x1846) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414531206173.jpg
170 KB, 1540x1846
>>667376510
>>
>>667375062
takk!
>>
>>667376676
Porno kan du finne andre steder på nettet, din hormonelle tenåring
>>
>>667374269
Har du apparat, noen tips? er ikke så lange siden jeg beynte
>>
File: 10.gif (2 MB, 352x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.gif
2 MB, 352x199
Hvem husker?

https://www.youtube.com/watch?v=rogM1w6lfBM
>>
>>667372459
24 Oppland her
>>
>>667376494
Hei øyfag
Jeg tanka på bunker oil med broa der eller hva faen tidligere i dag.
>>
noen nudes fra vestfold?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XeQUlr4Xc3s
>>
>>667377044
Oooo. Imponerendes
Nøgd med avsluttinga av immigrant dritten på sunnmørshallen?
>>
File: 1448981794906.jpg (397 KB, 1358x2210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448981794906.jpg
397 KB, 1358x2210
Oldfag her. Noen jente bilder fra nedre eiker/drammen/øvre eiker??
>>
>>
>>667377418
Må være fornøyd med det besøket dere får

Hadde vært litt artig baluba om det ble. Men nå flytter jo 230 negrer og kamelknullere inn i blokkene like ved snart, så kan fortsatt bli gøy
>>
>>667371367
stfu chris..
>>
>>667373380
Kim....
>>
>>667377840
>såg negerunger kaste nevestore steiner på ei norsk jente
>>
>>667375576
Ferdig med hva? Det er en statistikk fra 2011, og jeg refererer til min tidligere kommentar, la den synke inn litt så kanskje du forstår etter hvert. >>667375448
Foreslår at du slutter å bare lese mainstream media som bestemmer hva du skal og ikke skal vite.
Skal ikke så mye til før vi er like ille ute som Sverige. Der er det for sent å gjøre noe, de har allerede ødelagt landet sitt.

La meg spørre deg, tror du på multikulturisme?
Trur du at muslimer og kristne kan leve i lag?
Nei det kan de ikke. Hvorfor spør du? Jo det skal jeg fortelle deg.
Muslimenes mål er å konvertere alle andre til muslimer. Dette står i deres koran. Hva annet står i koranen? Feks. at en muslimsk mann har rett til å drepe sin kone om han mener hun har gjort noe galt. Så lenge han MENER det, kan han drepe henne.
Så sier du nok "Ja men det er radikale muslimer som praktiserer det". Og det er sant.
Men hva skjer når det blir nok mange muslimer? Ikke-radikale muslimer følger selvfølgelig etter de radikale. Det er ikke noe spørsmål, sånn er det.
Og integrering av muslimer er bare noe dritt hele greia. De blir ikke integrert. Se på land som har en god andel muslimer. De har sine egne nabolag/ghettoer, og har egne skoler og integreres ikke i det hele tatt.
>>
>>667377750
"Oldfag her"
for en faggot.
>>
Hva tenker dere om innvandrerbølgen? 30.000 i fjor, 60.000 i år.
>>
>>667372553
Häll käften, idiot.
>>
>>667378117
Får mage i fjor og for mange i år. vi burde sende så mange andre veien
>>
>>667378105
Haha tro hva du vil. Men jeg har nesten garantert vært her lengre enn deg.
>>
>>667378100
>>>/terapi/
>>
>>667378117
en million til neste år, året etter 100 millioner osv .. når det er hundre millioner innvandrer i norge kan man trygt si at "norske verdier står i fare
>>
>>667373471
this
>>
>>667378353
Jeg har vært her i et tiår neste år

Synes ærlig talt ikke særlig mye om det, skulle ønske jeg hadde brukt tiden min på noe annet
>>
>>667377760
it's so cute when a swede thinks his country once had a great empire
>>
>>667378353
Hva faen spiller det for rolle hvem som har vært her lengst? for 4 år siden fantes det ikke engang Norge-tråder.
>>
>>667378353
>stolt over å ha vært på en kreftfremkallende nettside lenger enn andre
>>
>>667378100
Dobler av sannhet.
>>
20 m Ålefag
>>
>>667378615
det var kult når dem kriga med hele europa, gamle svenskene hadde litt baller
>>
>>667378552
>når det er hundre millioner innvandrere kan man trygt si at norske verdier står i fare
Vet du i det hele tatt hvor mange millioner mennesker som bor i Norge i dag?
>>
>>667378611
Ja føles som mye bortkastet tid. Men har blitt en tvangs tanke så vender alltid tilbake. Har vært her ca lik tid vi da,om du snakker sannt. Om det er skrive leif her så er det for di jeg er proppa med sprit.
>>
>>667379178
ja hordan det?
>>
>>667378800
Fine dubs. Men er vel strengt tatt ikke noe bevis på at 4chan fremkaller kreft. Men kan jo alltids komme poster som er tilnærmet kreft. Sånne som deg foreksempel.
>>
>>667379284
Årsmodell er du?
>>
21 m deutschland bonn ihr fickfressen
>>
>>667378481
Kanskje, kanskje ikke. Er bare en som setter litt spørsmålstegn og ikke følger staten som en sau sammen med 95% av befolkningen.
>>
>>667370479
Isn't there some Swedish chan you guys could be using?
>>
>>667379833
We've been under the swedes before. No thanks.
>>
>>667379663
89. Hvordan det? Og du?
>>
>>
>>667378100
Det du sier er at ingen for lov til å flytte til Norge, men nordmenn sjøl skal få lov til å flytte og gjør alt de vill?
>>
>>667380757
Jeg er ikke >>667378100 forresten

Det må jo bli opp til det landet de velger å flytte til.
>>
File: 5348_bilde_stort.jpg (20 KB, 383x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5348_bilde_stort.jpg
20 KB, 383x504
Gjøvik reporting in!
>>
>>667381096
Er det mye liv på nudiststranda deres?
>>
>>667370479
Swerje
>>
Hva syntes folk om han karen her?

https://www.youtube.com/watch?v=-dbfXp8_qjo
>>
>>667379621
Fint det. Om du får kreft av meg og er "old" så har du passe flaks siden du ikke har dauda enda
>>
File: Troll.jpg (9 KB, 301x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Troll.jpg
9 KB, 301x168
>>667381625
>>
>>667381596
Aner ikke tror aldri det har vært et pent kvinnfolk der...
>>
Team Tuddal! eg fekk ikkje kuse i kveld! skløttnes.
>>
>>667380757
Nei det sier jeg ikke. Jeg sier heller ikke at muslimer ikke skal få komme inn i norge.
Det jeg sier er at vi må være bevist på og regulere mengden med hver enkelt religion/etnisitet for å ta vare på norsk kultur.
Det går ikke ann å bare ta inn og ta inn, det er ikke slip man hjelper. Vi har ikke kapasitet til å ta inn alle flyktningene.
Og spør deg selv, hvorfor drar ikke flyktningene til nabolandene deres? Hvorfor må de kommer til europa? Vi kan ikke hjelpe dem noe bedre enn nabolandene bortsett fra økonomi.
Tror du noen av de som kommer til Norge har planer om å dra hjem når krigen i landet deres er over? Så klart ikke! De blir å klamre seg fast til norge med hver en klo de har.
Og det koster noe inn i helvette med penger å komme til norge, så hvis du tror det er de fattige som kommer hit, da tror du feil.
En annen ting som kanskje er det største varselflagget, hvorfor i helvette er det ca 80% voksne mannfolk som kommer hit? Hvor er alle barna og kvinnene? Er det ikke mennene som skal være igjenn å kjempe for landet sitt mens de sender kvinner og barn i trygghet?
>>
>>667377992
Yes?
>>
>>667382244
Vurderer å dra dit, sjekke ut stedet. Men om folk fra Gjøvik ikke engang vet om det er mye aktivitet der så kanskje det er ganske dødt.
>>
>>667382521
Agreed. Vi kan ta inn flyktinger, men vi er et lite land og det er begrenset hvor mange vi kan ta inn og samtidig ta vare på.
>>
>>667382660
Stygt redd for at du kun får se utrente alenemødre og pensjonerte menn med liten penis
>>
>>667382892
Syntes heller at det kan være en god idé å slutte å støtte USA med krig i midtøsten. Det er jo tross alt det som skaper flyktninger.
>>
RANDOM AMERICAN CUMMING THRUUUUU!!!!!

I'll start speaking in your moonspeaking with Google Translate!
>>
>>667383143
Vi må støtte USA for å sikre vår egen trygghet fra stormaktene. Hadde ikke vi vært beste kompiser med USA, hadde Russland innvadert oss innen kort tid. Militæret vårt er av høy standard, men vi er for få. Vi trenger andre land å støtte oss på.
>>
hvordan har du homser gjør?
>>
>>667373380
saus?
>>
>>667373380
noen gutter fra tønsberg som vil knulle? 17 her fra eik.
>>
>>667383831
Mann på 43 her, klar for litt kjapp dogging dersom du er passiv. Uten glid.
>>
>>667373380
Den er svensk.
>>
>>667384426
Ikke overraskende
>>
>>667383642
>Militæret vårt er av høy standard
hahahaahha
>>
File: 32.jpg (255 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32.jpg
255 KB, 1920x1080
Bdkskfke norway djsknf irl
>>
>>667383642
Er du morsom eller?
Største del av forsvaret (HV er ikke forsvaret) består av drittunger som ikke engang har grunnleggende ferdigheter på plass. Les, vernepliktige. Ikke på noe tidspunkt under verneplikten innehar de kompetanse nok til å være effektive soldater
>>
>>667384159
nånånå, må du ikke bli lurt slik som en viss person ble. La ut bilder av han med meldinger på sosial media.
>>
>>667385092
Få se
>>
>>667384532
Ikke sant, ikke sant. Men tyskland min kunne kommer til a være slik. Helvete.
>>
>>667383642
AHAHAAAHAHAH
å fyy faen jeg døøør, alt materiell er eldre enn jesus jo
>>
>>667384599
>>667385065
>>667385702
http://www.thetoptens.com/special-operations-forces/
>>
>>667385247
Klarer ikke finne link, men så det på vg i går.
Var en mann som ga seg ut for å være en 14 år gammel jente, så snakket han med en på over 60. De planla å møtes og pule, og når mannen kom dit han skulle møte jenta, var politiet dær.
Er nok ikke tilfellet nå med han 17 åringen, men vær forsiktig sier jeg bare, hold deg til folk over 18.
>>
>>667386282
Det der utgjør jo en promille av forsvaret vårt, og lista er også på en ganske pop-kulturell side. Det er også ganske subjektivt hva som rangeres som beste 1337 operator foarce, da hver enkelt enhets slagstyrke og materiell er klassifisert.

0/10, les deg opp på logikk og kritisk tenking.
>>
>>667386282
Du forsvarer ikke mot russerne med spesialstyrker din nepe, skjerp deg.
>>
>>667386768
>dær
>>
>>667386282
Og? Kan du gange antall spesial styrker i Norge med 300? Minst

Dette er ikke cod. Èn sof soldat kverker ikke 2000 "grunts" på egenhånd. Og isåfall er de ikke immun mot teppebombing
>>
>>667386768
Klarte å få en 40-åring til å sprute på bordet og spise det opp, pics av hele seansen. Latet som om jeg var en 12-åring på nettby. Fant aldri adressen hans, så har ikke bildene lenger, men ser poenget ditt.
>>
>>667386944
>>667386901
Som er derfor jeg sier vi er avhengig av å være kompis med USA for å sikre vår egen trygghet.
>>
File: out.gif (554 KB, 295x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
out.gif
554 KB, 295x221
>>667387196
>>
>>667386901
HV to the rescue!

Jeg er troppsjef i HV, og av de 43 000 gubbsa vi har "tilgjengelig", kommer over halvparten til å drite i å dukke opp ved en eventuell fullskala konflikt

Familie trumfer illeluktende menn i telt og potensiell død
>>
>>667387196
Bitch please, hadde vcw og snakket med en voksen mann på skype.
Fikk han til å gjøre mye rart, men det verste han gjorde var å bæsje en lang fast dritt på cam, så overtalte jeg han til å putte den i munnen, og det gjorde han. Første gangen jeg har spydd av å se noe ekkelt.
Fikk filmet alt, men ligger på en gammel pc.
Fikk han også til å putte tannbørsten i rompa, med pussesiden først.
>>
>>667381096
huheuhe, fler fra gjøvik ja..
Jo da, har vært noen fine på nudenstranda
>>
>>667387536
Agreed. HV er bullshit. Bror min var del av HV. Hadde AG3 tilgjengelige flere år seinere. No way han hadde dukka opp og skutt ned folk for å "redde landet" flere år etterpå når han hadde stifta familie og alt der.
>>
>>667387422
Vi trenger ikke kuke rundt i ørkenen, for å bli kompis med USA.
>>
>>667373380
jeg hadde pult den der
>>
>>667387883
>t. ingen innsikt i internasjonale maktstrukturer
>>
>>667387196
>>667387671
Skada unger

Hvor er dere i livet idag?
>>
>>667387883
Nei, vi burde ikke behøve det, men med tanke på hvordan de lot Krim gå til helvette så hadde det ikke skadd å slikke litt rumpe for å sikre seg trygghet.
>>
>>667388146
Nei du har ikke det, helt riktig. Forsvarsallianser er litt mer komplekse enn "a favor for a favor".
>>
>>667388232
Tar master på NHH.
>>
>>667388433
Få höre, da?
>>
>>667388546
Skal forhåpentligvis starte der selv til høsten. Noen innsidetips?
>>
>>667387871
Kommer til å gjøre underverker for motivasjonen til stakkarne som møter opp, når troppsjefen blir hjemme for å runke og være på tinder i stede
>>
Käre Norge, vill ni ta alla våra invandrare?

Det är duktiga raketforskare och akademiker allihopa, jag lovar.

Hälsningar Sverige
>>
>>667388232
Medisin, NTNU.
Thread replies: 193
Thread images: 28
Thread DB ID: 486695[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.