[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Swedish thread
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 185
Thread images: 69
File: SWDN0001.gif (3 KB, 413x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SWDN0001.gif
3 KB, 413x260
Swedish thread

Kom in hit era jävla rövknullare
>>
häng dig
>>
File: 1453006214642.jpg (1 MB, 1860x2647) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453006214642.jpg
1 MB, 1860x2647
>>666780977
>>666781051
Döda dig själv. Vi försöker att hålla sig gömd eller de kallar oss nazi-talet.
>>
>>666781309
fan också, glömde att vi är på en hemsidan där alla är anonymous.
>>
>>666780977
I am on my way to Sweden from Syria. How is the pussy there? Is it nice and shaved? I prefer raping shaved pussy
>>
>>666781625
kek
>>
>>666781625
most our shaved pussy go to moroccans and afghans though :^)

we might have an untapped market left @
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
>>
>>666780977
Jag höll på att runka förfan
>>
>>666783158
Much thanks. I will try not to rape your friends or family..or you
>>
Jag ska gå och våldta småflickor på ett badhus klockan 7. nån som ska med?
>>
File: 1452968948882.jpg (557 KB, 1516x2128) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452968948882.jpg
557 KB, 1516x2128
jag röker sönder mig idag, inne på sjätte spliffen nu
>>
några gottsunda bor här ?wallah
>>
>>
>>666784846
vi syns på höjden om 20 ajde, kirrar zutt
>>
File: 1452968580664.jpg (133 KB, 403x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452968580664.jpg
133 KB, 403x509
>>
File: image.jpg (29 KB, 233x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
29 KB, 233x314
Är det sosse möte jag ser nu
>>
File: DANMARK.jpg (445 KB, 2048x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DANMARK.jpg
445 KB, 2048x1500
DENNE TRÅD TILHØRER NU DANMARK!
>>
Jamal.
>>
>>666784628
livet bror, bor fortf hemma så måste vänta tills alla lagt sig. fördjävligt.
>>
>>666785842
"Såhär är det"
>>
idaniklasson.blogg.se
Anv: ore
Password: 057
>>
>>666786832
Den tillhör din baborska blyat
>>
File: sweden.gif (2 MB, 300x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden.gif
2 MB, 300x182
>>
>>666784628
västerås ?
>>
detta är min fetish, jag är bög och OP är gullig
>>
File: 1433266620775.jpg (356 KB, 1600x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433266620775.jpg
356 KB, 1600x890
hey sweden, german one reportin in !
>>
>>666784927
kek
>>
>>666787682
Råby representerat
>>
I read somewhere Swedes are actually Germans disguised as humans.
>>
Cucks
>>
>>666780977

Tycker ni inte att det är dags att ta bort den demokratiska värdegrunden ur skolan?
>>
File: IMG_6476.jpg (695 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6476.jpg
695 KB, 1200x1200
>>
File: försverigeitiden.jpg (222 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
försverigeitiden.jpg
222 KB, 1920x1080
begöre
>>
>>666789812
Nice tits, more!
>>
>>666789812
>>
File: 1453131165142.jpg (362 KB, 1152x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453131165142.jpg
362 KB, 1152x2048
Utmanar någon att skicka denna bild till: 0707368969 (Andreas) och posta svar här.
Det är hans sambo Lizette som var otrogen med anon 15/1.
Storyn är att anon träffar henne på fest, drar med henne hem och hans roommate tar kort när dom knullar. Han postade bilden här och en bild på SMSen dagen efter, därifrån numret (se nästa bild)
>>
och vad exakt är det du hade tänkt åstadkomma med den här tråden?
>>
bara massa araber här, gå och dö era äckliga svin
>>
File: 1453131422527.jpg (44 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453131422527.jpg
44 KB, 540x960
>>666790346
>>
>>666790346
Inte din personliga armé
>>
>>666790419
gud är stor min bror, Islam är fredligt, och det är den rätta vägen. Fred vare på dig och Mohammed vare vid din sida käre medmänniska
>>
File: IMG_6482.jpg (1 MB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6482.jpg
1 MB, 1200x1200
>>666790236
>>
>>666790542
Awesome, any nudes?
>>
>>666790629
det här är en svensk tråd gå the fuck ut eller lär dig svenska
>>
File: Swedish-neckbeard.jpg (29 KB, 306x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swedish-neckbeard.jpg
29 KB, 306x416
Swedish are faggots. Here is one of the pussies who works at the immigrant centre, where that whore got stabbed, sucking Paki immigrants' dicks and taking it up the ass from them.

LOOK AT HIM.

Sweden, this 'man' is you, Sweden has become a nation of faggots, I used to hope you would fight the muslims but now it seems the muslims would be doing us all a favour breeding pussies like yourselves out of existence.
>>
File: 1443333977121.gif (227 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443333977121.gif
227 KB, 200x200
>>666790702
>>
Känner du Lizette? är hon från hallstahammar?
>>
>>666790629
Jävla invandrande användare, gå tillbaka till b
>>
Kille 22 Uppsala söker kuk att suga
Gillar röka på och ta kuk i nån källare
>>
File: 1454276398599.jpg (27 KB, 205x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454276398599.jpg
27 KB, 205x205
>>666783937
De va synd mannen, höll faktiskt på att starta så hade tur iaf
>>
>>666790346
Man i have the same póster!
>>
>>666791207
sorry bror :(
>>
>>666790926
Känner inte henne, såg bilderna här på /b/
Lizette Fageryd heter hon, från Trensum, Karlshamn i Blekinge
>>
>>
>>666781309
häng dig själv weeb trash
>>
File: 1411498789702.jpg (83 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411498789702.jpg
83 KB, 600x800
>>666791082
kille 26 Gävle har kuk att sugas
>>
Horor
>>
>>666780977
nej
>>
>>666791615
Bild
>>
File: 1421365371544.jpg (212 KB, 1200x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421365371544.jpg
212 KB, 1200x699
Er jeres røvhul snart sprunget af alt det indvandre pik i får? eller gør det bare ondt?
>>
File: images.jpg (6 KB, 168x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
6 KB, 168x224
varför är prinsen så jävla ful? för att inte tala om kungen..

dom har ju så ståtliga anlag menar jag.
>>
File: ladda ned.jpg (8 KB, 278x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ladda ned.jpg
8 KB, 278x181
>>666791801
>>
>>666790872
wow those dreamy eyes...
he's cute, do you have his number?
>>
>>666791801
STICK
>>
File: 1367883544368.jpg (367 KB, 581x859) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367883544368.jpg
367 KB, 581x859
>>
>>666791615
kille 19 sandviken har kuk som jag vill ha för mig själv tack
>>
>>666791801
Danskjävlar!
>>
>>666792263
kille 19 skellefteå som också gärna vill ha min kuk för mig själv.
>>
Svergie är ju fylld med ISIS soldater för fan
>>
>>666790434
Personlig armé? Jag ber inte om hjälp, men bra försök. Detta är endast för the lulz.
Kanske för snubbens skull också, hans slyna till sambo knullar ju andra
>>
File: Future_of_Sweden.webm (2 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Future_of_Sweden.webm
2 MB, 640x360
>used to be vikings
>>
File: 1409897327633.jpg (173 KB, 563x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409897327633.jpg
173 KB, 563x800
>>
>>666792299
SVENSKJäVLAR!
>>
>>666786832
Gå vidare, det finns ingen kamelåså har.
>>
DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF,DIF
>>
My girlfriend is from Stockholm. Believe it or not, she's actually white
>>
File: kungen_151595277.jpg (20 KB, 311x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kungen_151595277.jpg
20 KB, 311x320
>>666793006
vare nå mer eller?
>>
>>666793223
Whore!!
>>
File: böglyftet.jpg (34 KB, 560x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
böglyftet.jpg
34 KB, 560x420
>>666790346
>>666790424
Ingen som har lust?
>>
>>666793444
Böglyfter du ens, bror?
>>
>>666793223
let me guess... you're not
>>
File: böglyft.jpg (28 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
böglyft.jpg
28 KB, 400x300
>>666793524
Ja, 3-4 gånger i veckan tar jag ett stadigt tag om min polares hårda kuk och lyfter
>>
>>666793734
Jag vill döda dig fan
>>
sorgliga fittor, lägg av med funny memes
>>
File: metricimp.jpg (48 KB, 667x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
metricimp.jpg
48 KB, 667x700
>>666793813
På en tisdag?
>>
>>666793813
cuck
>>
>>666790872
>Sweden has become a nation of faggots
Sweden has been nation of faggots since all the gays moved away from Finland to Sweden.
>>
>>666786996
aii bror angered värsta ghetto life sverigeghetto yo xDDDD
>>
>>666786996
hur gammal är du egentligen?
>>
File: two polacks.jpg (28 KB, 387x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
two polacks.jpg
28 KB, 387x271
>>666780977
>tfw no right-wing swedish bf to hate muslims with

(please dont tease me about my brown hair)
>>
>>666790346
typisk feminist som inte kan ta ansvar för nånting
>>
File: 1454333281828.jpg (46 KB, 352x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454333281828.jpg
46 KB, 352x417
>>666780977
Enjoy you islam sweden. You need dutch help?
>>
Hur kännes det att vara sånna faggots och vara hated by alla på rästen av internet?
>>
>>666795115
bra ordval, bra stavning, fittneger
>>
>>666793533
Incorrect, mohammed. I'm as white as they come
>>
>>666795521
holy shit i always wanted to see an albino!
pic with timestamp snownigger!
>>
snopp bajs pulla
>>
File: file.jpg (38 KB, 324x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.jpg
38 KB, 324x300
>>666790346
>>
>>666794590
haha så broder räknas som orten nu? låt dem inte stjäla vårt språk mannen ;)
>>
>>666794832
19, jävligt skitigt läge att hitta lägenhet i sthlm
>>
>>666795300
I made it in google translator faggot
>>
File: ______________.jpg (146 KB, 858x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
______________.jpg
146 KB, 858x536
>>
File: overwatch.png (278 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
overwatch.png
278 KB, 500x281
god afton
>>
File: 10618_400px.jpg (58 KB, 400x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10618_400px.jpg
58 KB, 400x290
>>666796718
>>
File: seagull.jpg (40 KB, 594x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seagull.jpg
40 KB, 594x422
>>
>>666792444
Skellefteå, snälla gå
>>
>>666796993
LOL, saltig för att vi har bästa hockeylaget?
>>
>>666797207
ingen gillar Skellefteå bög
>>
>>666797207
Hockey är för bögar! Rugby ska det vara....
>>
>>666797207
Njut av dina nya vänner från tredje världen, cuck

http://avpixlat.info/2016/02/02/inventering-av-hus-till-migranter/
>>
I work at Ikea
>>
File: 1292168451611.jpg (32 KB, 480x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1292168451611.jpg
32 KB, 480x293
>Sweden
>>
File: yoyo.jpg (95 KB, 800x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yoyo.jpg
95 KB, 800x400
>>
>>666790346
>>666790424
>>666791350
Haha dom har barn också, bra morsa där! Hittade denna på något kanin-forum
"bor med min sambo min son mina 8 kaniner"
>>
>>666780977
norway fag here, what is the publics view on "raggare?" are they hated or are they allright?
>>
>>666797476
ute på landsbygden. kunde inte bry mig mindre.
>>
>>666797434
så säger man ifall man inte har ett bra hockeylag.
>>
>>666797306
och vart bor du då, om man får fråga?
>>
>>666798156
Hur känns det att gå ut på aftonen och allt du ser är mörk hy?
>>
>>666798270
gå ut? jag sitter på /b/ vad fan tror du jag är för sorts person?
>>
File: räkor.jpg (122 KB, 430x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
räkor.jpg
122 KB, 430x455
>>666797856
they are treated as celebrities of course
>>
i dont know swedish but i know some swear words from pewdiepie, judge me harshly /b/
>>
File: sjbat6.jpg (26 KB, 512x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sjbat6.jpg
26 KB, 512x358
>>666798270
>>
File: 1453842294033.png (707 KB, 576x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453842294033.png
707 KB, 576x598
Nån som har nåt grönt till salu runt växjö?

det är inte jag på bilden
>>
File: 1441665134998.png (30 KB, 634x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441665134998.png
30 KB, 634x566
>>666780977
You are all a bunch of cucks, Sweden is dead to me
>>
File: 1454130393175.jpg (173 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454130393175.jpg
173 KB, 1024x768
>>666798371
>>666798804
>>
>>666791615
Kille 21 Gävle, suger du min så suger jag din. Bögjävel
>>
File: geed.jpg (62 KB, 300x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
geed.jpg
62 KB, 300x187
>>666798821
Du får denna gratis av mig
Eftersom jag är så snäll
Det är inte jag på bilden heller
>>
>>666787479
lol
>>
Vadå, inge päls?
>>
File: 1453763921770.jpg (89 KB, 905x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453763921770.jpg
89 KB, 905x1280
>>666799418
>>
ensamkåmande söka legenhet, ja bor hos dey, helst svenk flickan ring mahmoud jag har iphone 6s gryym telefon
>>
>>666797856
"raggare" is their own group of people, they usually hate niggers wich is good. But i still hate them though because they are just overall scumbag cunts. Also, they are dangerous af for traffic
>>
>>666799465
tits or GTFO
>>
https://www.youtube.com/watch?v=g0He0E3V9y0
>>
هل أنا في المكان المناسب ؟
>>
>>666780977
Någon som säljer röka i dalarna?
>>
File: 1453761812011.png (2 MB, 1440x1179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453761812011.png
2 MB, 1440x1179
>>
>>666799905
لا، انها ليست كذلك. كنت
مثلي الجنس .
>>
>>666799737
Vadå fel svar? Det var helt rätt
>>
>>666799737
Kan inte andas
Vilken underbar liten jävel
>>
>>666799984
Finns väll i vilken kiosk som helst
Ta någon sort med filter bara,
så du inte förstör lungorna bara.
>>
>>666800524
Du är ju helt grön i huvet.
>>
File: 7897088.jpg (77 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7897088.jpg
77 KB, 612x612
>>666800524
>>
>>666799737

En riktig jävla hjälte
>>
Vill ha mer porr här
>>
File: 1453761632794.png (635 KB, 905x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453761632794.png
635 KB, 905x1280
>>666800814
Håller med!
>>
File: 04102008.jpg (297 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
04102008.jpg
297 KB, 1024x768
>>666800814
>>
>>666787682
Haha håller du fortfarande på?
>>
>>666800896


Hennes fitta ser ut som ett infekterat spindelbett och pattarna ser ut som två dödliga fall av malignt melanom
>>
>>666800896
Ne fy fan i helvete vilken äcklig kossa.
Vad är den där vita saken över pappersrullen?
>>
File: Kailee_Wilson.jpg (92 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kailee_Wilson.jpg
92 KB, 720x960
>>666800896
Här får man ta o fixa allt själv, typiskt
>>
>>666796679
bror fuck dina päron, börja köpa cleareyes och rök som aldrig förr
>>
>>666786832

Du har rattat båten åt helt fel håll danskdjaevel

Sätt potatisen i halsen och kvävs för faan
>>
>>666780977
Ut med babbarna
>>
>>666800896
What is swedish for, The harpoons. Man them?
>>
File: SWEDEN_YES.gif (2 MB, 300x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SWEDEN_YES.gif
2 MB, 300x182
>>
>>666801499
Bemanna harpunerna?
>>
>>666801499
Allahu akbar
>>
File: kaldolmar.jpg (95 KB, 800x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaldolmar.jpg
95 KB, 800x537
kåldolmar med potatis, skysås och lingonsylt
>>
File: haschiVästerås.jpg (88 KB, 620x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haschiVästerås.jpg
88 KB, 620x421
Någon som har röka i Västerås?
>>
File: 20950.jpg (19 KB, 537x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20950.jpg
19 KB, 537x303
Dan Dolme
>>
File: Namnlös.png (2 MB, 1268x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
2 MB, 1268x1040
>>
>>666802596
Du frågar de i alla trådar, bögjävel
>>
>>666802921
Det är en meme din idiot
>>
>>666803077
>meme
Gå tillbaka till 9gag cancerbarn
>>
File: BruntiVästerås.jpg (112 KB, 823x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BruntiVästerås.jpg
112 KB, 823x529
>>666803127
Någon som har röka i Västerås?
>>
>>666786832
Ut mä danskjäveln
>>
>>666786832
Försvinn danskjävel och ta Skåne med dig.
>>
>>666792645

topkek.

Uå här. Någon som vill dricka en bärs imorgon?
>>
File: 1453990959496.jpg (170 KB, 830x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453990959496.jpg
170 KB, 830x617
>>666791801
>>
>>666801338
torskat på lukten två ggr, torskar jag igen så blir jag nog hemlös så ligger lite lågt
>>
>>666803230
Det var några killar nyss (~10min) vid Djäkne som luktade, spring fort kanske du hinner i kapp dem
>>
File: 1440703378834s.jpg (3 KB, 124x115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440703378834s.jpg
3 KB, 124x115
>>666801432
>>
>>666786832
Någe som har røg i Vesterbro?
>>
>>666791801
Testa att skriva med fingrarna istället för pannan danskjävel
>>
>>666803798
asså börja röka cigg i samband med att du röker på, och skaffa en liten metall låda du kan gömma skit i så att det inte luktar om din stash.
>>
>>666797856
embarrassing to even sit in the same classroom with, they don't know shit and you cant hep but feel superior. perfect source for confidence
>>
>>666780977
>rövknullare
Det var bara en gång, vad vill du mig?
>>
>>666793813
Jag vill böga dig
>>
>>666797856
I just looked it up

ewww
>>
>>666799144
Haha.
Fan så bra
Tack för garvet
>>
Muhammed sög kamelkuk.
>>
File: photo.jpg (8 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo.jpg
8 KB, 300x300
Någon i skåne som lånar ut sin lillasyster?
Thread replies: 185
Thread images: 69
Thread DB ID: 483202[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.