[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 49
Thread images: 14
File: nederland.jpg (103 KB, 3380x2375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland.jpg
103 KB, 3380x2375
NEDERDRAAD

het is veel te koud editie
>>
Rip draad. Iedereen slaapt. Also kanker
>>
Kansloze kankerbende
>>
Kankerdekanker
>>
Hoi
>>
nou nou nou wat een kou
>>
File: kkzuur.jpg (34 KB, 561x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kkzuur.jpg
34 KB, 561x596
>>664111937
>>
>>664111937
zo koud is het niet stel je niet zo aan
>>
kankerkoud
>>
gisteren -10, nu -7,4 kan er nog net mee door.
>>
Hebben jullie examens

>>664113858
Ben met je eens
>>
File: 1452969358362.jpg (489 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452969358362.jpg
489 KB, 1600x1200
Ik zit gewoon zonder shirt binnen jonge
>>
POLEN ALTIJD NUMMER 1 VIEZE TERING KAASKOPPE!
>>
Kanker ziek in kankerbed
>>
>>664114319
Toch allemaal hier komen werken voor een appel en een ei?
>>
zou koud
>>
>>664114278
Die tatas zijn kanker lelijk
>>
Nimma represent tering leijers!!!!!
>>
File: Ging_retard.jpg (19 KB, 388x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ging_retard.jpg
19 KB, 388x385
>>664114319
Pool in tha house
>>
>>664114641
Hou je kankerbek is dicht. Zeker zo'n kankerzwakte of niet? Als je nederlandse nationaliteit hebt dan ben je ook gewoon een "tatta" aangezien tatta 'nederlander' betekend. Kankersukkel
>>
>>664114319
Ga lekker leven van ons belastinggeld. Vieze kanker pool
>>
>>664115248
Mee eens.
>>
>>
>>664114581
Yo, "teeth marks from a two year old.jpg"

Stuur is een screenshot van je google geschiedenis, vuile tepelbijterfetisjist
>>
t is kanker koud hier in brabant kanker zooi
>>
>>664115248
Ben je motorisch gestoord ofzo? Ik zei niet dat het niet zo was, ik zei gewoon dat ze lelijk zijn. Kankerverwekkend lelijk. Heb lekkere gezien.
>>
File: 56946490.jpg (247 KB, 500x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
56946490.jpg
247 KB, 500x656
>>664115784
Kanker fijn voor je. Kanker neger.
>>
>>664115599
Astu
>>
>>664114319
Polen zijn kanker watjes.
>>
>>664116237
Thx
>>
Jullie zijn allemaal fucking gay
>>
>>664116554
kanker
>>
>>664116199
Kankerr man das rasicme
>>
>>664116678
Is gewoon kanker grappig. Maar zonder slavernij zouden alle negers nu nogsteeds in een stront en modder hutje leven. Ergens is het beter voor zichzelf geweest. Valt niet te ontkennen
>>
>>664115784
Ga lekker de haren uit de arm van je Marrokkaanse wijf trekken. Kankerhond
>>
File: Wawel_castle.jpg (536 KB, 1920x1168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wawel_castle.jpg
536 KB, 1920x1168
NEDERLAND IS IN NO TIME HET KALIFAAT 2.0. OVER 50 JAAR ZAL POLEN HET ENIGE BASTION VAN BESCHAVING ZIJN IN EUROPA
>>
>>664116946
HAHAH. geeft me the best deze.
>>
>>664115784
Ga gewoon het land uit en neem je kanker neger familie mee.
Nog meer gekanker want Nederland moet blanker
>>
>>664117024
Hahaha blijf lekker dromen kanker pool. Als polen zo goed zijn, waarom kunnen ze dan amper hun eigen land draaiende houden. Laat staan een heel "bastion"
>>
>>664111937
Hey ! I'm not Dutch but I've been living in the Netherlands for almost 6 months now. It's a great country you have there guys.
>>
File: 1452969417563.jpg (455 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452969417563.jpg
455 KB, 1600x1200
>>664114641
het zijn wel tatas
dit is een tatadraad
>>
>>664117268
Hoezo houden ze hun eigen land niet draaiende? Waar heb je dat gelezen?
>>
>>664117341
Thanks, but all these refugees and niggers have to fuck off
>>
>>664117341
Where do you stay
have you fucked dutch girls yet?
>>
>>664117477
Waarom komen dan al die kankerpolen naar nederland?
>>
>>664117341
Thanks, where do you live though? I currently live in the UK and found it a lot more pleasant to reside. Aren't you annoyed by the sandniggers?
>>
>>664117341
go fuck yourself faggot

nog nl meiden om te showen gasten?
>>
>>664117601
Groningen
Nope, not yet.
>>
>>664117341
Get the cancer
Thread replies: 49
Thread images: 14
Thread DB ID: 432850[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.