[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Nederdraad hier gaan we!
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 208
Thread images: 61
File: Nederlandse-vlag.png (9 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nederlandse-vlag.png
9 KB, 800x533
Nederdraad hier gaan we!
>>
>>663085303
heuh, wat doen de de nederlanders vandaag?

Ik heb vandaag een snipperdaggie, dus dat wordt film en games, onder het genot van 'n jointje!

>Inb4 KANKER
>>
> mfw
> pepe vind je nederdraar kanker
> pepe is leven
> krijg kanker en kill yourself
> Had ik maar een jointje nu,

Pepe out
>>
Zijn er misschien nog gewillige sletten in de buurt van Leiden?
>>
>>663085461
Niet veel, beetje op school chillen.
>>
File: 1448486306282.png (75 KB, 230x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448486306282.png
75 KB, 230x230
>>663085676

toevallig in de buurt van oirschot?
>>
033!
>>
050 like a boss
>>
>>663085303
023
>>
Geef me kanker
>>
File: Nederdraad.jpg (134 KB, 638x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nederdraad.jpg
134 KB, 638x960
>>663085831
>>663085856
>>663085888
>>
File: fuckingkanker.jpg (7 KB, 250x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuckingkanker.jpg
7 KB, 250x213
Dit is een gewillig sletje uit leiden volgens mij.

Iets voor jou?
>>
Allahu akbar mensen,
>>
>>663086019

kanker op zandaap
>>
>>663086019
Allahu Akbar to you too sir.
>>
Allah is goed, allah is groot
>>
>>663086104
allah is groot, allah is machtig, allah heeft een pik van 1 meter 80
>>
>>663086104

Allah gaat voor 20 cent bloot.
>>
>>663085997
Nee dankje ik heb liever een vrouwelijke slet
>>
Politie bij roosendaal station vanochend, wie had die bom geplaatst?
>>
wie 045 hier?
>>
Komop mensen, wie 050?
>>
eindhovuuuuh
>>
>>663086214

je moeder.
>>
Ben keihard aan het werk luie kanker nekbaarden oja en groeten van je moeder
>>
Ik heb moeite met poepen.
>>
>>663086378
Groetjes terug, ben nu kanker lui in bed... Netflix & 4chan <3
>>
>>663086378

> keihard aan het werk
> op b

STFU
>>
File: 1432642796828.gif (2 MB, 448x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432642796828.gif
2 MB, 448x295
Dag mongolen,
Alpha-race Belg hier, zijn er hier nog?
>>
File: 2KXATwM.png (193 KB, 472x671) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2KXATwM.png
193 KB, 472x671
summa frederiklaan ict
>>
>>663086292
Kanker hoer
>>
File: rarepepe.png (202 KB, 552x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rarepepe.png
202 KB, 552x519
Hier word je een gelukkig mens van

> Wat is kanker
> Kun je kanker eten
> Heb jij kanker
> waarom zeggen jullie kanker
>>
Heeft je vader ook een snee? Neem wat pindakaas mee!
>>
File: images.jpg (4 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
4 KB, 225x225
kanker kut kaas stinkende kut nederlanders
>>
File: image_1.jpg (21 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_1.jpg
21 KB, 480x360
>>
ict alfa groningen
>>
Jij kanker kut kanker hoer kanker
>>
>>663086656

>alfa
>Groningen

Beta dus
>>
File: kankervla.png (97 KB, 464x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kankervla.png
97 KB, 464x458
>>663086554

traditie.
>>
File: unnamed.png (78 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed.png
78 KB, 300x300
nog een kwartiertje strijden dan zijn we uit
>>
WAAR ZIJN AL DIE KANKER DEN HAGIERS
>>
File: umad.jpg (11 KB, 238x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umad.jpg
11 KB, 238x212
trolololololol
>>
Schijt
>>
>>663086239
045 represent
>>
>>
i know you guys like to suck dick
>>
https://crackingagent.com/ < kom en laat je hack skills zien lol.
>>
>>663086852
>lol

kanker op
>>
>>663086852
the fuck is dit
>>
File: fuckedup.jpg (659 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuckedup.jpg
659 KB, 1200x1600
dit is jullie fantasie

kanker fuck 045
>>
9GAG<3
>>
kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker
>>
>>663086970
9fagger die asap
>>
Foto van mezelf.
Geniet maar kankerlui
>>
File: 1448035877731.jpg (3 KB, 125x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448035877731.jpg
3 KB, 125x113
>>663086970
>>
>>663085461
Dit is de ideale dagbesteding
>>
good old nederdraaden waar iedereen kankre zegt
>>
Sorry
>>
>>663087015
kanker lelijk kanker jong
>>
File: image_2.jpg (32 KB, 500x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_2.jpg
32 KB, 500x340
>>663086970
>>
>>663087060

amen broeder
>>
ik neuk je de moeder nederlander
>>
File: 1452684657178.png (748 KB, 841x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452684657178.png
748 KB, 841x1000
卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐
>>
File: stoffelo.png (348 KB, 569x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stoffelo.png
348 KB, 569x274
check stoffelo on yt pic is hem
>>
File: 1451857341502.jpg (23 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451857341502.jpg
23 KB, 640x480
tijd voor Nederlandse sletten

Maaike uit Amsterdam
>>
>>663087222
kanker op met je furr
>>
JULLIE KANKER MOEDERS 045 REPESENT!11!!!! ARCUS KRIJG KANKER
>>
>>663087189

is goed, maar dan doe ik de jouwe...
Met een bierflesje...
En daarna schop ik r klaar met m'n kaplaars
>>
>>663087284
+1
>>
File: cH967m2.jpg (191 KB, 640x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cH967m2.jpg
191 KB, 640x430
>>
>>663087247
>arcus

Zuyd meesterras
>>
Waarom is het hier zo kankerdruk?
>>
>>663087439

blijft prachtig zoiets...
>>
File: 1434960847127.webm (1005 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434960847127.webm
1005 KB, 480x270
>>663087113
Hou je bek kankerkaaskuttekop.
Kwil je kaasgaatjes vullen met mn pik...
>>
>>663087494
kanker lekker een eind op. White lives matter.
>>
julie zijn gewoon fucking smegma
>>
Voor degenen die het nog niet weten : qvWeET
Liep lekker laatste tijd, bedankt voor de ludique set.
>>
pepe
>>
>>663087494

houdt zelf je kankermuil.

Ik wil je brein neuken via je oor terwijl ik mijn anus verbind met je oor doormiddel van een tuinslang van de action, nadat ik de avond van te voren rauwe kipfilé heb geconsumeerd

>>663087672

en gij bent gewoon een kut op wieltjes.
>>
>>663087672
Ik kan tenminste smegma kweken als ik dat wil: er is immers geen stuk van mn pik afgesneden door mijn woestijnreligie
>>
>>663087494
kek
>>
File: kankerlekker.jpg (118 KB, 736x927) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kankerlekker.jpg
118 KB, 736x927
Deze meneer had kanker

dat is niet leuk

kanker krijg kanker,
>>
File: 1440105664880.jpg (62 KB, 539x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440105664880.jpg
62 KB, 539x540
Belg met vraagje.

Waarom kunnen jullie je kids niet opvoeden? Ze lopen allemaal te kankeren in hun bondkraagjes...
Of doen zich voor als kutmarrokanen
>>
hou e kanker bek man er komt meer kak uit je mond dan je moeders kanker dikke vieze reet kut kanker teering vieze kanker ebola hoofd
>>
>>663087905

omdat een corrigerende tik verboden is geworden.
>>
File: v6lgh.jpg (71 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
v6lgh.jpg
71 KB, 500x500
>>663087876
>>
>>663087977
gewoon doen, werkt voor mij ook altijd!
>>
>>663087905
Bestaan die nog steeds?
Kankerpaupers
>>
>>663087905
Dit. Ik woon hier en de mensen hier moeten is kanker normaal doen
>>
>>663087949
Je vergeet je geestelijke achterstand.
>>
Donald Trump + Geert Wilders <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
>>
File: 1452594520337.png (424 KB, 349x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452594520337.png
424 KB, 349x448
>>663088063
Stoort me niet, heb ik zelfs wat entertainment als ik wat wist kom halen bij jullie. Achteraf denk ik dan toch 'die kuthollanders kunnen toch beter...'
>>
File: 1448434916798.jpg (31 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448434916798.jpg
31 KB, 680x680
>>663088181
>>
020
>>
>>663088246

kankerjood
>>
donald trump + Geert wilders allebij in je moeder kanker grote kut kleine kut kop
>>
>>663088242
Sorry....
>>
amstel bier 2 halve liter blikken voor 1 euro bij de coop
>>
Wat een kankerdraad...
>>
File: image.jpg (125 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
125 KB, 640x640
>>663087949
>>
ga 12 kopen en doe ze allemaal in je kanker reet
>>
File: s3lt4Aj.png (49 KB, 270x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s3lt4Aj.png
49 KB, 270x243
>>663088355
Thx!
>>
>>663088355
Zo hey kom maar door
>>
>>663088312
>>663088181
>>663088310


tering je was serieus?

Ik zal een indicatie voor je LVB aanvragen.

Jij hebt zeker te weten pgb nodig.
>>
>>663088481
Whaha, ofc niet
>>
>>663088355
Landerbrau altijd €0,55 bij de Albert Heijn. Je bent kankerpauper of je bent het niet
>>
File: 2e generation.jpg (137 KB, 620x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2e generation.jpg
137 KB, 620x387
mongole nivo hier im out , fuck stem pvv fuck die konijn moslims.
ik ga ff patatje bakken en teug vodka nemen , jullie zijn echt saai.
the info dat de coop amstel halve liters heeft voor 1 euro is nog het meest intresante
>>
File: 1452667070634.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452667070634.webm
2 MB, 1280x720
>>663088426
Speciaal gekocht om de nieuwe Expanse te kijken
>>
File: e.jpg (23 KB, 435x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e.jpg
23 KB, 435x289
Dit is hoe je mensen scammed op RuneScape @Markplaats

trouwens marktplaats, ik neuk je kanker moeder en kill je kanker vader
>>
>>663088692
Legit AF
>>
>>663088692

runescape...

Er groeide gewoon een tumor op m'n schouder toen ik er aan dacht.
>>
jullie moeten allemaal een kanker dildo in jullie vieze poep reet doen
>>
>>663088692
Wil je wat doneren aan n broer?
>>
>>663088915
>>
>>663088915

tering PGB voor iedereen vandaag.
>>
>>663088665
dialoog is zwaar slecht in epi 5, nog meer tv movie suggesties? one man punch is mijn suggestie
>>
>>663089365

Overlord.
>>
>>663089365

HK Hentai kamen.

Kutdialoog, maar rook een joint en t is een 10/10 film!
>>
>>663089365
kanker kut weeb, ga terug naar japan
>>
Iemand nog naaktfoto's om te droppen?
>>
0599 represent
>>
>>663090105

Haha welke plaats?
>>
0594 hier
>>
>>663090058
check dit even vola
qvWeET
>>
010 aanwezig
>>
>>663090848
Wtf is dat
>>
>>663090876
beter dan 020 he
>>
>>663086292
050 reporting in kanker
>>
>>663086656
same lol
>>
Iemand naakte chicks uit regio Eindhoven? Kijken of ik ze ken.
>>
>>663087442
Kanker slechte kanker school.
>>
>>663091238

https://volafile(punt)io/r/qvWeET
>>
>>663091238
>>663092393
vola met naakte nedersletten
>>
File: 1445224762552-1.png (799 KB, 1000x1250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445224762552-1.png
799 KB, 1000x1250
>>663087222
Meer graag
>>
Een van jullie homo's heeft vast wel de picz van tilburg van vanochtend in 't nieuws, delen graag!
>>
>>663085831
ook 033
>>
>>663093067
info?
>>
>>663093128
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/onderzoek-naar-blootfotos-tilburgse-scholieren-op-instagram
>>
>>663093128
Instagram leaks van minderjarige meiden van een middelbare school
>>
>>663093271

oo! Hebbe! hebbe!
>>
File: 1423302655446.jpg (22 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423302655446.jpg
22 KB, 300x400
>>663087113
>>
mensen, wat vinden jullie?

Eerst vermoorden en dan verkrachten, of visa versa?
>>
>>663093580
zand aap gespot
>>
>>663093673
Kanker zandnegert
>>
File: nldraadje.jpg (45 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nldraadje.jpg
45 KB, 600x400
>>
>>663093580
Eerst verkrachten dan vermoorden, maar doe het wel goed.
>>
>>663093580
>erst vermoorden en dan verkrachten, of visa versa?
kanker kanker.
>>
>>663093580
>>663093922
kut moslims
>>
>>663093970
zo blank als maar kan.
>>
Ik durf te wedden dat de meeste mensen hier negers zijn.
>>
File: kek.jpg (299 KB, 3000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
299 KB, 3000x2000
Geen vrienden of contacten. Geen idee waar ik moet beginnen. OkC is best dood in Nederland en ben te lelijk voor Tnder. Ben wel /fit/ though.

21/M

Pic licht gerelateerd. Kan niet koken dus moet ergens beginnen.
>>
>>663093970
Arïer hier
>>
>>663094146
uit keulen zeker?
>>
>>663094070
Je moeder kankergek
>>
>>663094187

Oirschot.
>>
077!
>>
File: zz.jpg (27 KB, 361x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zz.jpg
27 KB, 361x315
>>663094227
Je vader.
>>
File: nederdraad.gif (2 MB, 335x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederdraad.gif
2 MB, 335x253
>>
>>663094327

met je aardappelneus
>>
File: nig.jpg (30 KB, 361x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nig.jpg
30 KB, 361x315
>>663094390
Dikke kneus.
>>
>>663094485

polio scharminkel
>>
>>663094576
Karbonkel, leer typen.
>>
>>663094688

kut
>>
>>663085303

kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker kanker
>>
File: 1449833809815.jpg (386 KB, 2451x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449833809815.jpg
386 KB, 2451x3000
>>663094755
Die penetreer ik maar al te graag.
>>
Niemand de leaks uit tilburg, wat een kankerdraad.
>>
>>663094801
OkayFreedom?
>>
>>663094921
Kijk maar even op Wikileaks.
>>
>>663086911
>jij hebt dit op je computer staan
>iedereen behalve jij is fucked up
ja he?
>>
File: forget the sun.jpg (60 KB, 588x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forget the sun.jpg
60 KB, 588x535
>>663095023

alleen normale mensen hier.
>>
File: kanker.png (126 KB, 937x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kanker.png
126 KB, 937x728
Lekker bezig hoor kankermongolen
>>
ik heb een 4chan pass.
>>
File: 1427045996922.png (3 KB, 130x29) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427045996922.png
3 KB, 130x29
>>663095358
Jij ook
>>
File: 1452369787136s.jpg (1 KB, 125x70) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452369787136s.jpg
1 KB, 125x70
>>663095388
>je geld besteden aan een kanker website
>>
>>663095358

>willemjanfrederik

Tering... jij bent zo'n kanker kakker zeker?
>>
>>663095358
>kingii

Moeite met zwemmen?
>>
>>663095358
wtf is een kingii???
>>
File: faggot.jpg (6 KB, 172x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
faggot.jpg
6 KB, 172x160
>>663095358
godverdomme hebben we ook kanker kakkers hier op /b/

>op dondere willem
>>
>>663087234
Heb je haar info? Iemand anders die nog gewillige sletten uit amsterdam/amstelveen kent?
>>
>>663095574
http://www.kingii.com/
>>
>>663095635
die kanker nazi
>>
krijg kanker
>>
>>663095829

aan je anus
>>
https://www.youtube.com/watch?v=z2QWdNZeXCk

KKR HARDE TRACK BROERTJE
>>
File: 1419608414326.jpg (89 KB, 580x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419608414326.jpg
89 KB, 580x435
>>663095645
Ik pis je in je bek kanker kingii
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IUFo8jQMHkk

Steen FTW
>>
>>663095951
godverdomme lekker nummertje jonguh

https://www.youtube.com/watch?v=nOpWYuRFCPc was hier mee bezig
Kanker hard
>>
Nu is die kankerdraad hier nog steeds bezig... Verschiet ik van!

Zijn der hier trouwens echte gabbers aanwezig?
>>
>>663087757
hoe wat?
>>
>>663095951
Kanker zandnegert
>>
>>663095980
Kanker op kanker hond met je kanker.
>>
>>663095951
Mijn oren hebben nu kanker.
>>
>>663095951

Kankeraap

https://www.youtube.com/watch?v=VwQcWa-MO_o

Da's muziek van nederlandse bodem, door autochtone nederlanders.
Kanker op met je kankerapenpoep.
>>
>>663096081
>>663096107
tegelijk ook
Steen is een held
>>
File: 1440839580899.jpg (58 KB, 700x1022) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440839580899.jpg
58 KB, 700x1022
Steen is aandachtshoertje.

Kennen jullie niets dat lijkt op Opgezwolle? Wie gaat er trouwens kijken naar die helden? :D
>>
>>663096081
>>663096107
>>663096081

kankertroep

https://www.youtube.com/watch?v=NmaqdSu5Svo
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Minder kankertroep
>>
k a n k e r
a
n
k
e
r
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xsxAeG6wUVw

NOG EEN HARDE TRACK BOYS HARD HARD HARD!!!
>>
>>663086054
al dat geroep over kanker,

da's niet leuk, mijn oma is er door overleden

die is van de trap gekankerd
>>
File: hm.png (95 KB, 399x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hm.png
95 KB, 399x301
>>663096498
>>
Iemand de naaktfotos uit tilburg
>>
>>663096498
kek
>>
>>663096460

https://www.youtube.com/watch?v=tuvWrEidQs4

>>663096498

Blijft prachtig zoiets
>>
>>663096460

https://www.youtube.com/watch?v=ZnuLZLqERUo
>>
>>663096396
wie is deze meisje
>>
>>663085461
dat doe ik de afgelopen 4 weken al
>>
>>663096741
wie is die meisje*
>>
>>663096857
wie is dat meisje*
Thread replies: 208
Thread images: 61
Thread DB ID: 401579[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.