[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
New dubs thread?
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 150
Thread images: 50
New dubs thread?
New dubs thread.
Because fuck you.
Also, Czech 'em.
>>
si piča vole

zčekuj je
>>
buzny
>>
Nadute penisy se nori mamince do hyzdi. Zpuchrele udy zahy roni sperma. Provazy mrznou.
>>
>>588616277
Je leden.
>>
i just studied abroad in prague. lovely country
>>
>>588614265
the fuck did you do, OP? now all these moonspeak faggots have wandered in.
>>
File: 1385383884786.jpg (42 KB, 470x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385383884786.jpg
42 KB, 470x455
>>588616755
He summoned the dubs
>>
>>588616904
no
>>
>>588616965
Oh shit he countered the dubs
>>
>>588616904
ne
>>
588XXXXXX get
>>
>>588616755
Didn't expect this euro trash, fuck
>>
>>588614265
čekám na den kdy mě bratr Rus osvobodí z mé imperialistické země
>>
File: 9de.jpg (47 KB, 597x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9de.jpg
47 KB, 597x600
>>
>>588616277
Dvojita sedma sesedla. Vitr uhani o prekot. Kokotem mrda kralevice, ztepila koroptev nevrle pritakava a zbrkle radi. Pod stromek kombinezu!
>>
zeman je kokot
>>
OP je buzna
>>
Zkurvený homoklády na sleš bí.
>>
>>588619525
Drž píču ty čůráku a jdi si honit nad osmdesátiletým retardovaným dědkem.
>>
píči samej kretén tady zas
>>
>>588621365
Nachytal ses na návnadu ty mrdko.
>>
>>588614265
Czech chicks re fucking hot.. Post hem
>>
File: 1299248389203.jpg (68 KB, 711x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1299248389203.jpg
68 KB, 711x528
>>588621427
slovak /b/ro reporting in
>>
File: prague-1968.jpg (91 KB, 610x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prague-1968.jpg
91 KB, 610x400
>>588614265
czech this
>>
>>588621849
Zkurvení slováci se vždycky musí nasrat tam, kde češi něco vytvoří. Příživníci zkurvení, nikdy nic sami nevytvořili. Vyhladit.
>>
>>588621968
Holy shit you summoned 1968
>>
>>588621968
impressive moi adres ne dom i ne ulitsa.
>>
>>588621968
^^
>>
>>588621968
that filename - that number - WTF?
>>
File: 1401055785789.jpg (186 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401055785789.jpg
186 KB, 900x600
>>588622021
>>
>>588621968
You fooken wot m8?
>>
>>588621968
warsaw pact invasion of czeceslovakia 1968.
>>
>>588622448
wat
>>
>>588622448
kek RIP Zdenek Troška
>>
File: tito.jpg (23 KB, 473x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tito.jpg
23 KB, 473x350
>>588621968
outrageous
>>
Get em
>>
rolluju pro dvoje, čechni je
>>
>>588622265
Soviet "friendly" invasion in Prague faggot
>>
>>588623378
czech this
>>
>>588623553
ale piču
>>
File: 1419255985340.jpg (88 KB, 700x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419255985340.jpg
88 KB, 700x520
>>588623499
>>
File: url.jpg (120 KB, 580x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
url.jpg
120 KB, 580x412
>>588623503
Fico > all
taktiež, čekujte ich
>>
>>588623860
<3
>>
>>588623771
>>588623378
[Zeman trying intesifies]
>>
>>588623860
>>588623956
Zkurvení slovenští levičáci.
>>
File: fico_astar.jpg (32 KB, 262x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fico_astar.jpg
32 KB, 262x400
>>588624216
pravica pls
>>
File: 46d.gif (477 KB, 400x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
46d.gif
477 KB, 400x273
>>588624216
>>
>>588621968
Holy shit this is an ultimate get.
>>
File: 1417021319202.gif (999 KB, 360x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417021319202.gif
999 KB, 360x449
>>588624321
Well would you look at that.. mam je buzny
>>
File: 1408147802311.jpg (18 KB, 409x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408147802311.jpg
18 KB, 409x377
>>588621968
>>
>>588624493
Vy jste nikdy neměli mozek, no. Vždycky jen kurvy, co bodaj kudly do zad.
>>
>>588614265
zjedzte mi kokot :D
>>
File: 1416771561148.gif (4 MB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416771561148.gif
4 MB, 245x245
>>588624759
Suprise DUBS of magnificient power.. in 1.. 2.. 3.. Now
>>
>>588614265
Všichni jste lamy, ček díz
>>
File: slovakia_flag_map.png (21 KB, 1415x697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slovakia_flag_map.png
21 KB, 1415x697
>>588614265
pozdravujeme celu zhulenu Czechiu
>>
>>588625203
story?
>>
>>588622448
ti jebe?
>>
File: 1417375859458.png (309 KB, 529x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417375859458.png
309 KB, 529x381
>>588625201
Sakra, tak znova
>>
dubs or gtfo
>>
>>588625260
He's retarded and gets mad pussy.
>>
>>588622448
Mods Modz reported
>>
dubs!
>>
File: 2.jpg (39 KB, 600x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
39 KB, 600x902
>>588625401
01 znova?.... kek
>>
dubs ur face
>>
File: loveLain.gif (65 KB, 418x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
loveLain.gif
65 KB, 418x669
>>588625462
We all love Lain, please give me strenght to d´get dubs
>>
>>588614265
Check
>>
i am gypsy and i am the only true czech
>>
File: cat.jpg (83 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cat.jpg
83 KB, 640x1136
Muze mi nekdo říct kdo je tohle? Vim že měla nejaky cp fotky, ale jak se to sem dostalo nebo to ji nekdo nutil nebo o co sakra jde proč je to bohyně CP proč řekněte mi to sakra!
>>
>>588625577
Em
>>
>>588625232
>>588625124
>>588624493
bratia
>>
>>588625612
>THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS THE MODS THE MODS ARE THE GODS!!
>>
>>588614265
odkedy sem chodite?
je to legalne?
je to anonymne? hoci tomu aj tak neuverim na 100%, lebo vela organizacii sleduje 4chan
>>
File: POST GIVES DUBS.jpg (6 KB, 165x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
POST GIVES DUBS.jpg
6 KB, 165x120
>>588614265
>>
>>588625703
bratmmmmmmmm
>>
>>588614265
Czech these
>>
>>588625612
Hlavně klid, to bude dobrý
>>
>>588617065
>>588616965
>>588614265
wtf is up with these 65s
>>
>>588625738
už jsem zde od roku 2002
>>
File: 1416518938517.gif (66 KB, 699x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416518938517.gif
66 KB, 699x800
>>588625885
>>
>>588625988
i am girl btw
>>
>>588625988
ja od 1998, novobuzna
>>
>>588625988
parada :D :) 2-3roky dozadu tu bola vacsia premavka
>>
File: jh.jpg (38 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jh.jpg
38 KB, 248x249
dubček
>>
>>588626149
> :D
>:)
underage, cancer, report
>>
File: 1416589832492.gif (269 KB, 234x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416589832492.gif
269 KB, 234x249
>>588625738
Pul roku asi sem chodim

Google tě sleduje, ma spojenej tvůj google účet s ajpinou tady na 4chanu, o ničem dalším nevím
>>
>>588626250
Topkek
>>
File: 1417697100933.png (67 KB, 330x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417697100933.png
67 KB, 330x366
>>588626149
nova buzno..
>>
File: 1419611881601.jpg (31 KB, 194x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419611881601.jpg
31 KB, 194x259
>>
>>588626332
ja sem tu od ty doby co havla pustili z vezeni
>>
File: 1419384419996s.jpg (3 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419384419996s.jpg
3 KB, 125x125
>>
>>588626403
Have you tried not being a weeabo faggot
>>
THE DUBS NIG APPROVES
>>
>>588626449
>>588626454
>>
File: 1419640500257.png (276 KB, 474x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419640500257.png
276 KB, 474x377
>>
>>588626289
tomu velmi nerozumiem a nechapem to :)
>>
>>588626464
Check em faggots
>>
File: 28mohl4.jpg (34 KB, 800x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
28mohl4.jpg
34 KB, 800x472
>>
File: 1418153089097.jpg (36 KB, 384x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418153089097.jpg
36 KB, 384x511
>>588626454
I tied but failed miserably.. some people are just not meant to be, well.. people, kek. Get raped by pedo niggers mate
>>
File: 1419636206927s.jpg (2 KB, 125x89) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419636206927s.jpg
2 KB, 125x89
>>
OoOoO
>>
File: 1419253544341.gif (422 KB, 380x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419253544341.gif
422 KB, 380x380
>>588621968
nice
>>
if dubs/trips next post posts dick
>>
>>588625626
aaa
>>
no dubz, no ice-cream
>>
>>588621968
Underrated.
>>
kurvafix proč se ted /b/ točí jen okolo dubs, trips atd.? driv tady byla vetsi prdel, ted se tady akorat řešej hovna o tom kdo má jaký číslíčka,


zamyslete se nad sebou

>inb4 nice dubs
>>
>>588626777
Trips get
>>
File: 1419442194888.png (648 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419442194888.png
648 KB, 600x450
>>
>>588626815
newfag
>>
>>588626815
nice "dubs" fgt
>>
>>588626815
Fucking newfag. I'm sure you're just lurking in YLYL threads, faggot.
>>
>>588626815
a co to do pice skurvenej vobec znamena?
>>
File: 1416433649799.jpg (19 KB, 324x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416433649799.jpg
19 KB, 324x586
>>588626815
nice oncedssd
>>
>>588626332
paranoidní kecy.
>>
Dubs Nig why do you disapprove
>>
>>588626999
HE HAS SPOKEN
>>
just coming through with trips
op moms a faggot
>>
>>588626332
ktori moj google ucet? :D
>>
File: 1416516744642.jpg (36 KB, 800x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416516744642.jpg
36 KB, 800x625
>>588626999
Trips, i bow my lord of faggotry
>>
>>588621968
most worthy get I ever saw
>>
>>588626815
LQ B8
>>
>>588621849
Hey man. In which part do you live? I'm also from this god forgotten place.
>>
File: rustle.gif (158 KB, 350x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rustle.gif
158 KB, 350x258
>>588626815
analy annihilated
>>
>>588627231
ukrajina.. teda vychod
>>
File: 1418537632807.jpg (38 KB, 332x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418537632807.jpg
38 KB, 332x456
CHEEKI BREEKI?
>>
>>588627392
ja mam do UA 17km :D
>>
>>588627553
So you are poor and a nigger, congrats.
>>
>>588627392
Michalovce here.
>>
check out my dubs
>>
>>588614265
trip spread
>>
>>588627606
isol mi s bracikoj
>>
>>588625612
but rad ze o nej nevies nic......ani sa to nesnas zistovat..
>>
checkl my quads you niggers
>>
češi jsou odpad, jenom já jsem král
>>
>>588629066
fail
>>
zdravim rouming buzny
>>
File: 1419385146411.jpg (38 KB, 640x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419385146411.jpg
38 KB, 640x459
>>588630693
>>
>>588630772
<3
>>
rouming.sk yay!
>>
File: wwwww.jpg (45 KB, 668x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wwwww.jpg
45 KB, 668x699
Čekr my getrs
>>
>>588630693
>>588631033
Get the fuck out.
>>
>>588630693
>>588631033
Největší čuráci českýho internetu.
>>
File: 1390105918114.jpg (97 KB, 360x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390105918114.jpg
97 KB, 360x327
>>588631606
u mad?
>>
File: latest.jpg (240 KB, 1100x1380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.jpg
240 KB, 1100x1380
Scitani ceskych a Slovenskych otaku. Check my singles.
>>
>>588632878
Otaku jsou buzny ty pojebaná píčo.
>>
peep these dubs
>>
File: 1403455631730.png (402 KB, 756x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403455631730.png
402 KB, 756x282
>>588621968
>>
rerolling
>>
File: 1416740517671.png (10 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416740517671.png
10 KB, 200x200
>>588633252

X je -nadávka- ty -nadávka-.

Shitposter detected.
Thread replies: 150
Thread images: 50
Thread DB ID: 29138[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.