[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Kankerlijers ik ben net uit wat is er...
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 63
Thread images: 19
File: 1412076707917s.jpg (3 KB, 250x166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412076707917s.jpg
3 KB, 250x166
Kankerlijers ik ben net uit wat is er...

>WAT IS ER???
>>
>>571457036
wat wat
>>
>>571457036
Wat.
>>
>>571457296
>Kankerlijers ik ben net uit wat is er...
>>WAT IS ER???
wat moet je kom dan kben net uit dus heb alle tijd fok dat kanker kut kanker huiswerkkk taz
>>
ahahah niemand durft kanker mietjes
>>
>>571457036
>minderjarig en /b/
>>
>>571457036
erection rubber
>>
America is your greatest friend Kingdom of Netherlands... DON'T FORGET EVER
>>
>>571457334
>>571457510
Oh. Het spijt me heel erg om te horen dat jouw soortelijke achtergrond erg divers is. Helaas geloof ik in de theorie van intellectuele osmose dus ik hou op met dit gesprek. Fijne dag verder.
>>
File: WeertGilders.jpg (59 KB, 400x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WeertGilders.jpg
59 KB, 400x578
>ik heb kanker in mijn rechter bal.
>Ik doe geen chemo, want dan ben ik mijn blonde lokken kwijt.
>kankerleven
>>
Kanker
Kankermoslims
Kankermocro's
Kankerpolitiek
Aarspijn
Mongolen
Zwarte Piet

Zo, hebben we de Nederdraad ook weer gehad. Kunnen we allemaal weer wat nuttigs gaan doen.
>>
>>571458215
zoals je vieze kalende kanker herpesmoeder neuken?
>>
>>571457036
iemand nog die aardbeving gevoelt?
>>
>>571457036
>Kankerlijers ik ben net uit wat is er...
OP is flikker
>>
>>571458552
Nope. Noord-Holland meesterras.

Ben wel benieuwd, eigenlijk, heb nog nooit een aardbeving meegemaakt.
>>
File: 1400062656103.jpg (217 KB, 750x1150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400062656103.jpg
217 KB, 750x1150
>>571458341
Nee, zoals vachtporno posten.
>>
>>571459028
>>
File: foto.jpg (29 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
foto.jpg
29 KB, 512x384
ik drop dit hier even..
>>
File: 1373632280112.jpg (165 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373632280112.jpg
165 KB, 1600x1200
>>571459306
>>
>>571457036
why you talk with yourself you dumb retard faggot ?
>>
File: 1363386594415.png (363 KB, 800x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363386594415.png
363 KB, 800x885
>>571459526
>>
>>571459438
moar?
>>
>>571459438
Wat ben ik aan het bekijken?
>>
File: vroem.jpg (11 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vroem.jpg
11 KB, 275x183
>>571457036
vrrroem vroem!
>>
>>
File: 1407857253575.png (709 KB, 800x1144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407857253575.png
709 KB, 800x1144
>>571459835
>>
>>571460129
Dagje Haaksbergen, leuk.
>>
>>571457848
>intellectuele osmose
10/10
>>
File: zandneger.jpg (27 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zandneger.jpg
27 KB, 480x360
>>571458552
>voltooid deelwoord
>t
>>
Oohh hier de fag van gister, nog steeds ziek.
Uitkeringgesprek gehad, wordt tijdelijk verhoogd naar 1830€ per maand.

Kk wat een leven
>>
>>571460615
De fuck is mis met jou, dan, dat jij 1830 per maand krijgt?
>>
>>571460474
Inderdaaaaaad, probeer nog een tikkeltje intelligenter over te komen kankerpauper.

Maar wat moeten jullie? Wat wat?
>>
>>571459438
was da
>>
>>571460615
Wat heb je?
>>
>>571460697
Ben vrijwel volledig afgekeurd vanwege 'whiplash', maar daar klopt niets van. Ik kan alles doen wat ik wil.
Daarbij verdien ik nu ook nog zwart geld via internethandel, gewoon 40 uur per week voor mijzelf werken. Dat is ook weer ~2.200 per maand.

Dit is het leven vrienden, ze geloven alles.
>>
File: 1378893395126.jpg (377 KB, 1000x978) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378893395126.jpg
377 KB, 1000x978
>>571460358
>>
>>571460878
Tot nu. Je denkt dat dit op internet melden slim is?

UVW is ingelicht, hoerenzoon. Dat wordt terug dokken, met de welbekende 'UWV 100%' erbovenop.

Indien je het nog niet wist, mensen geld terugeisen met de minimale 100% boete is de core-business van het UWV. Ookal gaat het maar om één euro.

Been there, done that - learned from it :)

Jouw les gaat komen, kusjes.
>>
>>571460878
vuile kanker leier, ga gewoon werken dan
>>
>>571460878
^^ lol, kanker arme jood!
>>
>>571461084
>The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
>Only a fool would take anything posted here as fact.

Hhahahhaha huilie huilie
>>
>>571460878
Vuile kankerrat. Hoop dat je echt verlamd raakt. Heb je IP gebacktraced en politie is onderweg.
>>
>>571461084
gerapporteerd aan AIVD
>>
>>571460031
braafje Janzen
>>
File: 1364258299109.jpg (137 KB, 1000x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364258299109.jpg
137 KB, 1000x727
>>571460916
Zeg, denken jullie dat mijn giga vacht-folder genoeg bewijs is voor autisme zodat ik ook een Wajong in kan koppen?
>>
>>571461216
Dus jij denkt dat de UWV gehandicapten mensen niét met opzet aan het ZZP'en zet?

Die kanker autisten weten geen fuck van aanslagen, aangiftes, enzovoorts.

Het 'vrij' laten ondernemen van gehandicapten levert 83% van het inkomen van het UWV op.

Denk dat JIJ alvast mag gaan huilen, want jou gaan ze lekker uitkleden. Schuldsanering wegens loon/uitkeringsbeslag is geen uitzondering, ga voor de grap maar eens Googelen wat er voor bedragen naar je kop gesmeten worden als je je inkomsten niet perfect doorgeeft aan het UWV.
>>
>>571457036
Demian of Koen, je bent één van beide, Kanker op OP.
>>
>>571461398
>>
>>571461447
Jij bent hierbij ook ingelicht bij het UWV, na wat tekst via console veranderd te hebben
>>
>>571460129
*insert 'too soon' onzin hier*
>>
>>571461694
Wat?! Ik heb verder niets met het UWV meer van doen, mijn boetes (31k, euries!) zijn allemaal ingelost sinds 2012.

>Feels good man, little kankerbitch
>>
Iemand uit 0495?
>>
File: IMG_4664.gif (932 KB, 350x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4664.gif
932 KB, 350x291
Draaiende kamker stoel
>>
>>571461957
hahahah kk fag gaat ie echt oplichten, wat voor mongool ben je dan
>>
>>571461615
>>
File: 1411057201806.jpg (119 KB, 638x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411057201806.jpg
119 KB, 638x960
>>571457036
NEDERFLIKKERS
Is hier nog een twentse schone dame aanwezig?
>>
>>571462095
Ik of de kneus die ik aanspreek?

Je randjes zijn erg zichtbaar vandaag, Bartje.
>>
>>571457848

Ik denk dat je diffusie bedoelt, osmoso is diffusie door een semi-permeabel membraan namelijk.
>>
File: boerenkut.jpg (25 KB, 316x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boerenkut.jpg
25 KB, 316x213
Wanneer gaan deze kankerleijers weer ons nationale kutgerecht eten dan?

>foto gerelateerd
>>
>>571461714

terug naar reddit homo
>>
>>571462917
Vandaag ik ben ook OP dus wat moet je kankerkut ???

Kanker zeurpieten kankerzooi man kkkkkkk Kloeks Kloeks Kliekjesdag Klan Kanker Klan
>>
File: 20071030205751.jpg (187 KB, 720x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20071030205751.jpg
187 KB, 720x800
>>571462917
Als het weer fatsoenlijk koud wordt.

Maar met warm weer is stampot met ui, appel en kalfslever ernaast ook goed.
>>
>>571463226
Of ne lekkere boterham met balkenbrij en mosterd!

Hopsakee
>>
>>571462917
>2014
>geen groningse mosterd
Thread replies: 63
Thread images: 19
Thread DB ID: 15236[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.