[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Pies cwel
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 102
Thread images: 33
File: 140839327982529893.jpg (419 KB, 980x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140839327982529893.jpg
419 KB, 980x619
Pies cwel
>>
bacon?
>>
Zapierdoli ci bekon
>>
Pies cwel
>>
Zapierdoli ci bekon
>>
Apple pies
>>
File: 954.jpg (40 KB, 480x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
954.jpg
40 KB, 480x269
kurwa nie wiedzia?em co si? dzieje przez chwil? i trzy razy sprawdza?em zak?adki xD
>>
pierdol si? rumunie, gry? gruz
>>
>>563353795
Zapierdoli ci bekon
>>
wypierdalaj
>>
>>563353989
Zapierdoli ci bekon
>>
>not speaking the language of FREEDOM
fucking commi-fags
>>
Pies cwel
>>
>>563353239
won na sybir bo wstyd
>>
>>563354164
Enjoy your freedom z bekonem zapierdolonym przez psa cwela.
>>
>>563354347
Gambazuh ty fagocie
>>
File: id_guide.png (29 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
id_guide.png
29 KB, 500x500
OP jest czarnuchem.
>>
This is the best thread on 4chan

Pies cwel
Zapierdoli ci bekon
>>
co za cwel jebany ...
>>
>>563354678
And you are Pies cwel, whatever it means
>>
>>563355058
Zapierdoli ci bekon
>>
Pies cwel
>>
Nikt si? nie spodziewa? polskiej inkwizycji, fagotty jebane.

>>563354678
>>563354347
>>563353239
>>563354532
Jak tam wasze pola cebuli?
>>
>>563355085
Sam jeste? pies cwel cwelu.
>>
>>563355485
Zapierdoli ci bekon


>>563355538
Ca?kiem dobrze, siedz? tu bo nie ma co robi?, rankami do??czam do chickun threadów
>>
There's already a slav thread going on...
>>
>>563355643
Zapierdoli ci bekon
>>
>>563356229
Where?
>>
>>563355816
Do pracy, pies cwel Ci bekon zajebie cebulaku
>>
>>563356513
Och nie!

Pies cwel
>>
B?agam was kurwa, wypierdalajcie z 4chana. Wsz?dzie si? kurwa zalegliscie ale przynajmniej st?d wypierdalajcie :C
>>
>>563357064
Chcesz ?eby pies cwel w nocy ci rodzine zajeba??
>>
>>563357064
Ale z 4chana jako Polacy czy jako idioci postuj?cy psa cwela?

Zapierdoli ci bekon
>>
Pies Cwel
Zapierdoli Ci Bekon
>>
polacy na 4czan
>>
File: 1408059815206.jpg (8 KB, 216x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408059815206.jpg
8 KB, 216x234
>>563357994
Zapierdol? ci bekon
>>
>>563357994
>mfw zapierdoli ci bekon
>>
File: 1406702006525.jpg (186 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406702006525.jpg
186 KB, 768x1024
Pies g?upiec
Nie zapierdoli ci bekonu bo utkn??
>>
>>563354164
ty kurwa
>>
Kurwa moje pole
>>
Spooderman niszczy wam plantacje cebuli, psiaki, a wy z tym nic
>>
File: gimbus.gif (388 KB, 500x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gimbus.gif
388 KB, 500x477
>>563353730
>>
>>563359206
Zapierdoli ci bekon
>>
Co to, kurwa, kurwa, po prostu nie mówi? o mnie, ty ma?a dziwko? Musz? wiedzie? uko?czy?em szczyt mojej klasy w Navy Seals, a ja ju? udzia? w wielu tajnych nalotów na Al-Quaeda i mam ponad 300 potwierdzonych wrogów. Jestem przeszkolony w goryla wojny i jestem top snajperem w ca?ych si?ach zbrojnych USA. Jeste? dla mnie niczym, ale po prostu inny cel. B?d? wytrze? ci Wypierdalaj z precyzj?, jakiego nigdy dot?d nie widzia? na tej Ziemi, zapami?taj moje pieprzone s?owa. My?lisz, ?e mo?esz uciec mówi?c to gówno do mnie przez internet? Pomy?l jeszcze raz, skurwielu. Jak mówimy ja kontaktuj?c moj? tajn? sie? szpiegów w ca?ym USA i Twoje IP to ?ledzone teraz wi?c lepiej przygotowa? si? do burzy, robaku.
>>
Dobra, potrzebuj? czterech kolegów, niech ka?dy napisze po jednym s?owie.


Pies
>>
File: 1406156157368.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406156157368.gif
2 MB, 312x250
polski thread na 4cznie, japierdole

>inb4 kurwin krul
>inb4 lewactwo zaorane
>inb4 karaczan
>inb4 papiesz

/thread
>>
polfagi greentextujcie jak pies zapierdoli? wam bekon
>>
Burza, która ociera si? o ?a?osne drobiazg zadzwoni? ?ycie. Jeste? kurwa martwy, dziecko. Mog? by? wsz?dzie, w ka?dej chwili, a mo?e ci? zabi? w ponad siedmiuset sposobów, i to tylko go?ymi r?kami. Nie tylko ja jestem intensywnie szkoleni w walce wr?cz, ale mam dost?p do ca?ego arsena?u United States Marine Corps i b?dzie go u?ywa? w pe?nym zakresie, wytrze? n?dzn? dup? powierzchni kontynentu, gówniarzu. Je?li tylko mo?na wiedzie?, co bezbo?ne kara twoja ma?a "m?dry" komentarz mia? przynie?? dó? na ciebie, mo?e by si? odby?o, kurwa j?zyk. Ale nie móg?, nie zrobi?, a teraz p?ac?, ty cholerny idioto. Ja sram na ciebie w?ciek?o?? i b?dzie w niej uton??. Jeste? kurwa martwy, dzieciaku.
>>
File: 1405872976246.jpg (193 KB, 655x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405872976246.jpg
193 KB, 655x1024
>>563359631
almost
>>
>>563359664
cie jeba?. Chuj
>>
serio wiekszego gówna nawet murzyni tu nie odpierdalaja
>>
File: kurwa wincyj.gif (2 MB, 240x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kurwa wincyj.gif
2 MB, 240x180
>>563359448
niech mnie kule bij?

>>563359631
>mfw
>>
>>563359738
>ide ulice
>wyskakuje pies cwel
>nie wiem co robicz
>nagle pies cwel zabiera mi bekon
>>
>>563359896
autentycznie, juz wole holendrow i ich zjebane kankery i needeerdraaady
>>
>>563359738
> b?d? mn?
> miej 19 lat
> kup bekon
> 10/10 dziewczyn? przechodzi obok mnie
> patrz? na ni? z po??daniem
> nawet si? nie zorientowa?em, kiedy bekon by? ju? zapierdolony
> dziewczyna zaczyna szczeka?
> tak naprawd? by?a psem

Pies cwel
Zapierdoli ci bekon
>>
File: 1394883920892.jpg (55 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394883920892.jpg
55 KB, 480x720
>>563357994
xD
>>
>>563359738
>by? mn?
>?wie?o zdane prawko
>pies cwel zajebywuje mi bekon
>podlewam kwiaty ?zami
>p?acze rzek? dla bekonu
>mfw nie ma bekonu
>>
pies cwel? co on mi niby mo?e zrobi??
>>
>piese? z pocz?tku bardzo wow
>sympatycznos?
>zapierdala mi bejkon
>okaza?o si? ze to zwyk?y cwel by?. Podrób jeden
>Bar wan-tong. Prawdziwy piese?
>>
>>563360859
zajebie ci bekon
>>
>>563360859
> nie wiedzie? ?e pies cwel zapierdoli ci bekon
> by? tak nowym
>>
>>563360859
>2014
>nie wiedzenie co robi pies cwel
>>
>>563361035
>hurr durr umi? greentext
>hurr durr jestem anomalous
>>
File: 1406699671880.gif (2 MB, 400x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406699671880.gif
2 MB, 400x310
Wchodzi kto? na /an/ czy tylko ja takim faggotem jestem?
>>
>>563361175
>MMXIV
>bieç nap pies cwel pruz nie zapierdoli ci bekon
>>
File: Wojciech_Cejrowski.jpg (498 KB, 1089x1522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wojciech_Cejrowski.jpg
498 KB, 1089x1522
>>563353239
Zima idzie a ja w starych adidasach ju? mia?em dziur? tak?, ?e mo?na by?o 2 palce wsadzi? wi?c po miesi?cu wyrzecze? dzi?ki którym zaoszcz?dzi?em pieni?dze, poszed?em wczoraj do galerii handlowej kupi? sobie porz?dne buty na zim?. W sklepie CCC znalaz?em pic rel. Solidne wykonanie, przyst?pna cena, modny wygl?d- nie zastanawia?em si? d?ugo. Wróci?em z butami do domu, pochodzi?em w nich po pokoju, poprzegl?da?em si? w lustrze i czu?em dobrze. Jeszcze je solidnie zaimpregnowa?em, ?eby nie przepuszcza?y wody i si? nie niszczy?y.

Dzisiaj poszed?em w swoich nowych butach na uniwersytet. Czu?em si? dzi?ki nim bardziej pewny siebie, jak siedzia?em na korytarzu to nogi wyci?ga?em daleko, ?eby ludzie lepiej widzieli jakie mam eleganckie buty.
Po zaj?ciach czekam na przystanku na Krakowskim Przedmie?ciu na autobus a tu z kawiarni wychodzi znany podró?nik katolicki Wojciech Cejrowski. Elegancko ubrany a nie w jak?? tam koszul? hawajsk?, z egzotycznych motywów to mia? tylko w r?ce taki kubeczek na yerba mate.
Popatrzy? si? na mnie, na moje buty i podchodzi i zagaduje, czy te buty to s? te z CCC za 139,00z?.
Ja mu zadowolony mówi?, ?e tak panie Wojtku, te same dok?adnie, i ?e mi?o, ?e pan zauwa?y?.
Cejrowski na to powiedzia? tylko
>?mie?
Cont.
>>
>>563353239
podludzie zwani polakami, wypierdalac stad na vichana
>>
>>563361279
>emalionous
>cebulanous
inb4 Me cant into hacktivism
>>
>>563361314
>wchodzi na /b/
>pyta czy jest faggotem bo powody
>>
File: zlodziej.jpg (61 KB, 640x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zlodziej.jpg
61 KB, 640x537
>>563361485
cont
Mi szcz?ka opad?a i nie wiem o co chodzi. Cejrowski pyta, którego wyrazu nie rozumiem "?mie?" czy "?mie?". No to ja mówi?, ?e obydwa rozumiem tylko nie wiem dlaczego tak mówi. Cejrowski mówi, ?e dlatego, ?e tylko ?mie? mo?e nosi? takie chujowe, biedackie buty. ?e on do dzikich krajów je?dzi? i tam ONZ i Czerwony Krzy? takie buty przysy?a? dla biednych ludzi za darmo i nawet oni nie chcieli w nich chodzi? tylko wyrzucali. I ?e nawet by?o specjalne posiedzenie komisji UNICEF, ?e nie wolno g?odnym dzieciom takich gównianych butów dawa?, wi?c tam przestali wysy?a? tylko do sklepów do Polski.
Ludzie na przystanku ?miechaj? pod nosami i si? patrz? na moje buty, ja ju? gula w gardle i staram si? jako? jeden za drugim schowa? ale to nic nie daje. Ale jednak pomy?la?em, ?e nie dam sob? pomiata? nawet znanemu cz?owiekowi i krzycz? na Wojciecha, ?e on sam przecie? boso przez ?wiat chodzi wi?c nie ma prawa si? do moich butów przypierdala?.
>>
>>563361616
?adne cyfry, najwy?szy kek
>>
>>563361804
Cejrowski popisa? si? mo?e brakiem cebuli w skarpetach, bo go na nie nie sta?. Zapraszam do dyskusji
>>
>>563362008
Tak.
>>
>>563361804
Cejrowski w ?miech i mówi, ?e boso to on chodzi w eleganckich krajach zagranicznych a nie w Polsce gdzie co 5 metrów mo?na w psie gówno wej?? albo jak?? strzykawk? z HIV, i ?e po Polsce to on chodzi w porz?dnych butach i pokazuje mi swoje buty z jakimi? frendzlami, paskami, dolce&gabana i ?e nawet taki guzik maj?, ?e jak go lawina przysypie to on ten guzik naciska i go znajd?
Ja nie daj? za wygran? i krzycz?, ?e przecie? on jest cz?owiekiem wierz?cym gorliwie i ?e Pan Jezus chodzi? boso albo w jakich? rozpadaj?cych si? sanda?ach wi?c dlaczego on mnie obra?a. Cejrowski na to, ?e z tymi sanda?ami Jezusa to lewacka propaganda II Soboru Watyka?skiego i Jezus obuwie dobiera? bardzo starannie, i jakby teraz zszed? na ziemi? znowu i mnie w takich butach zobaczy? to by mi w mord? przypierdoli?.
Ja ca?y czerwony, nie wiem co powiedzie?, ludzie rycz? ze ?miechu a Wojtek Cejrowski mówi, ?ebym si? zachowa? jak bia?y cz?owiek honoru i te buty zdejmowa? i wypierdoli?. No to ?ci?gam te buty, ca?y ju? zaryczany bo tak mi by?o ich szkoda i odk?adam do kosza na ?mieci na przystanku delikatnie, bo je chcia?em wyj?? jak Cejrowski pójdzie.

Stoj? na ?niegu w samych skarpetkach, nogi a? piek? od zimna, autobus powoli nadje?d?a, chcia?em szybko buty z?apa? i wskoczy? do ?rodka ale jak si? rzuci?em do ?mietnika to Wojciech mi zagrodzi? drog? i powiedzia?, ?ebym mia? troch? godno?ci. Wsiad?em bosy do autobusu, przejecha?em jeden przystanek, wysiad?em i biegiem lec? spowrotem buty zabra?. Grzebi? w ?mietniku, wszystkow wyrzucam z niego ale butów nie ma. Pytam ludzi co stali na przystanku, czy butów kto? ze ?mietnika nie zabra? a oni mówi?, ?e tak, ?e znany podró?nik Wojciech Cejrowski tutaj by? i wzi?? buty i powiedzia?, ?e jedzie na ryzykown? wypraw? do Nepalu i w sam raz b?dzie mia? buty eleganckie i niezawodne.
A ja b?d? ca?? zim? zapierdala? w starych butach.
>>
>>563362008
nie
>>
We? Cejrowski podrurzuj lepiej
>>
>>563362163
Cejrowski najwyra?niej nigdy into 4chan nie by?, skoro gówno only form polandball
>>
>>563362163
17/10

Lel by? wysoki
>>
przednia copypasta

ten sznurek jest teraz o ogórkach kiszonych i dlaczego do wódki
>>
/b/racj? cebulacy, pochwalcie si? jakimi? feelsami bo nudno. Cejrowski Halikowi i tak tylko wyliza? mo?e
>>
>>563355085
Zapierdoli co bekon
>>
File: 1399406534002.gif (1024 KB, 300x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399406534002.gif
1024 KB, 300x233
>tfw nie dziewczyna
>>
File: 1401607933212.jpg (12 KB, 274x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401607933212.jpg
12 KB, 274x184
>>563353239
Mój stary poparzy? sobie r?k?. NAPRAWD?, KURWA, ULTRA POPARZY?. Potrzebuje przeszczepu, wi?c jako jego syn zgodzi?em si? odda? skór?. Lekarz powiedzia?, ?ebym przyszed? na operacj?, to mi wszczepi ekspander. Kurwa, nie wiedzia?em, co to, ale poszed?em. Kurwa, ja si? obudzi?em, to mia?em na plecach pod skór? tak?, kurwa, gumow? kul?, a z niej przez dziur? w skórze wystawa?a gumowa linka, na której ko?cu jest taka czarna pompka jak w w tym aparacie do mierzenia ci?nienia, czy pompce do materaca. Lekarz nacisn?? dwa razy i mi, kurwa, ta kula uros?a. Podobno ma to rozci?ga? skór?, by by?o jej wi?cej, akurat na przeszczep. Ju? tydzie? siedz? z t? kul?, lekarz mia? co tydzie? dwa razy pompowa?, ale jako?, kurwa, ona codziennie si? robi?a wi?ksza. My?la?em, ?e mo?e jak ?pi?, to cia?em naciskam i si? pompuje. Kurwa, przed chwil? ju? zasypia?em i nagle s?ysz?, ?e kto? mi wchodzi do pokoju. Otworzy?em delikatnie oczy i zobaczy?em ojca, pomy?la?em, ?e poczeka i zobacz? co b?dzie robi?. Patrz?, a on mnie pompuje t? pompk?. I to, kurwa, 3 razy mnie napompowa?. Pytam si?, co odpierdala, ?e tak nie mo?na bo mnie, kurwa, rozsadzi! On mi na to, ?e mnie pompuje co noc, bo ju? si? nie mo?e doczeka? na now? skór?. Ja pierdol?, kurwa, nie do??, ?e mu robi? przys?ug?, to on odpierdala. Wkurwi?em si?.
>>
>>563359738
>b?d? mn?
>b?d? w klubie
>seksowny pies przy stoliku
>mówi ?e ma 18 lat
>myplace.jpg
>mfw nie mia? 18 lat
>mfw zapierdoli? mi bekon
>>
File: 1405216781770.gif (693 KB, 351x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405216781770.gif
693 KB, 351x176
>>563353239
Uwaga, pisa?em to dnia 17.09.2011 oko?o 4 rano. Otó? wybra?em si? na domówk?, studencki czwartek motzno. Wszystko dzia?o si? 16 wrze?nia 2011 r. Pewnie przeczyta to kilka osób nim to usun?, ale có?, przynajmniej b?dziecie wiedzie?, wklejajcie to gdzie si? tylko da! Ale wracam do domówki. By?o z 20 osób, prawie ca?a moja grupa studenciak dziennikarstwa here. Alkohol si? la? litrami, masa wódki posz?a. Oko?o godziny 22 mia?em tak dobrze, ?e poszed?em rwa? jak?? dziewczyn?. Nazywa si? Patrycja, nawet niez?a laska, fajny ty?ek ma?e cycki. Ona lekko podpita, ta?czymy razem. I jest coraz lepiej, moje r?ce w?druj? do jej ty?ka, ona robi dziwn? min?. Chcia?em poca?owa? j?, odwaga motzno wtedy by?a. Dotkn??em jej ust, ona wsadzi?a mi j?zyk od razu. No i idziemy do sypialni rodziców kole?anki, akurat inna para zwolni?a miejsce. Li?emy si?, ja si? rozbieram ona nic. Ja si? pytam czemu nie nie robi. Ona mówi mi, ?e musi mi co? powiedzie?. No to ja ok szybko i chod? si? kocha?. Ona mówi do mnie ?e SEKS NIE ISTNIEJE.. Ja sobie kurwa my?le co ona bra?a, ile wypi?a czy co. Ja prawiczek oczywi?cie, mia?a by? moj? pierwsz?. To ona mówi ?e seks to tylko legenda, ?e on nie istnieje i ?e ka?dy kto mówi ?e uprawia? seks to s?ysza? t? histor? i powtarza j? ka?demu. Ja za?mia?em si? g?os i macam j? po ty?ku. Ona mi plaskacza strzeli?a i mówi?a bym s?ucha?. Mówi mi ?e jak komu? o tej rozmowie powiem, to po prostu znikn?. Seksu nie ma, ale mam mówi? wszystkim ?e zaliczy?em Pati i ?e by?a niez?a. Mówi?a to bardzo serio, dzi? wys?a?em jej smsa czy to prawda a ona odpisa?a mi ?e tak. I o co w tym kurwa chodzi?o? Kto? mo?e to potwierdzi?? Jako? subiektywnie by nikt si? nie dowiedzia? albo co? takiego, bo jak to prawda nie chc? znika?.
>>
File: hello.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hello.jpg
28 KB, 480x360
Jese Cwel wyjdzie Ci z dupy
>>
File: Jese.jpg (409 KB, 1707x1398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jese.jpg
409 KB, 1707x1398
>>
>>563362527
>2014
>nie zna? copypasty o cejrowskim
>mfw`
>>
File: 1405617280814.jpg (18 KB, 307x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405617280814.jpg
18 KB, 307x438
>>563353239
W pi?tek siedzia?em sobie w domu graj?c w minecrafta i maj?c nadziej?, ?e do niedzieli taki stan rzeczy si? utrzyma. I pewnie ten weekend by?by jak ka?dy inny, gdyby nie to, ?e w ten pi?kny pi?tkowy wieczór zadzwoni?a do mnie loszka z grupy - Mariola:

-"Sebastian, robi? spontaniczn? imprez?, nie chcesz wpa???"

-<g?osem klanu="" ma?ka="" z="">"Eeeeeee, ja?"

- "No kurwa przesta? si? zgrywa? tylko we? dla siebie jaki? alkohol i wpadaj"

Zaskoczony od?o?y?em telefon. Zna?em jej adres, mia?em do przejechania 4 przystanki tramwajem i 5 minut drogi z buta. W mojej g?owie zacz??y bi? si? dwie armie my?li - jedna stulej-armia gromko krzycza?a "SEBA JESTE? SPIERDOLIN?, ZOSTA? W DOMU, NIC DOBREGO Z TEGO NIE B?DZIE", a druga armia - albo mo?e grupka, bo ?mieszkowe my?li w g?owie stuleja zajmuj? niewielk? cz??? - "No wyjd? do ludzi co".

Umys? stuleja zawsze b?dzie biedny, wi?c nie zwa?aj?c na potencjalne niebezpiecze?stwa wybra?em drug? opcj?. W g?owie k??bi?o si? milion my?li dotycz?cych wygrywu - tak jak w tych s?ynnych ksi??kach o pu?a - mia?em dobre nastawienie i wiedzia?em, ?e co? si? tej nocy wydarzy! Umy?em z?by pierwszy raz od ponad miesi?ca, wyszpachlowa?em "Szarym Jeleniem" okolice intymne i zarzuci?em na siebie ca?kiem ch?odny zapach, którego nazwy nie pami?tam.
>>
File: 1405620369432.jpg (66 KB, 480x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405620369432.jpg
66 KB, 480x415
>>563364138
Droga na inb? przebieg?a spokojnie, nie by?o wpierdolu po drodze, a w monopolowym kupi?em czteropak "Tyskiego" i paczk? L&M'ów. Poczu?em ?e moje nastawienie samca alfa dzia?a. Zza drzwi dobiega?y d?wi?ki g?o?nej libacji, a drzwi otworzy?a mi kole?anka tej loszki - pewno?? siebie spad?a wtedy z poziomu over 9000 do zera. Zacz??em si? j?ka?, nie wiedzia?em co powiedzie?, ale w ko?cu wykrztusi?em g?upie "Yyy Mariola jest?". Dobrze, ?e ta jej znajoma by?a napierdolona jak dzwon ju?, bo inaczej pomy?la?aby, ?e Mariola ma znajomych-stulejów. Chocia? nawet najebana to prawdopodobnie zauwa?y?a ale nie chcia?a ?eby by?o mi przykro. W progu przywita? mnie t?um studentów-?mieszków i pla?.

Znalaz?yby si? w tym towarzystwie ze dwie fajne loszki, jednak ?adna nie dorównywa?a urod? Marioli. Nie wspomnia?em jeszcze w tek?cie, a to chyba ca?kiem wa?ne, ?e Mariola od pierwszego roku studiów sukcesywnie utrzymuje mnie we friendzone. Przywita?em si? z ni? - te? by?a ju? najebana, rzuci?a mi si? na szyj? i zacz??a ca?owa? mówi?c "Przyszed? Seba, mój najlepszy cz?owiek". Poczu?em si? jak w filmach o murzynach, a z drugiej strony zauwa?y?em, ?e przez to ?e ona si? tak na mnie rzuci?a z pr?dko?ci? tysi?ca S?o?c nadci?ga nieuchronnie twarda jak kamie? stója. Co tu robi?, jak ?y? - stoj? otoczony grup? ?mieszków, Mariola co?tam pierdoli do mnie trzymaj?c r?ce na moich ramionach, a w moich spodniach pan pleban puka do plebani i szybko nie sko?czy. Szybko za?artowa?em "Dzia?asz na mnie moczop?dnie" (SUPER ?ART KURWO) i spierdoli?em do ?azienki - ca?e szcz??cie by?a otwarta. Zda?em sobie spraw? z tego co ja odjeba?em - wybra?em si? na inb? ze sk?po ubranymi loszkami, podczas gdy tego dnia jeszcze nie fapa?em. Rozwi?zanie nasun??o si? samo.
>>
>>563364138
cmon dawaj reszt?
>>
File: 1405214725401.jpg (89 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405214725401.jpg
89 KB, 640x480
>>563364525
Zakluczy?em drzwi do ?azienki, spu?ci?em spodnie i zacz??em gruszy?. Jakie? by?o moje zdziwienie, kiedy kilka minut wysi?ku nie przynios?o skutku. Potrzebowa?em czego? do dodatkowej stymulacji. Szybkie rozeznanie w terenie i wiedzia?em co mi pomo?e. Wyj??em z kosza na bielizn? majtki Marioli, które postanowi?em naci?gn?? na knag?.

Z drugiej strony zaaplikowa?em sobie opakowanie od lakieru do w?osów nawil?one szamponem. Wszed?em z takim zestawem do wanny Marioli i pu?ci?em po cichu wod?, ?eby nie by?o s?ycha? g?o?nego fapu, bo z takimi akcesoriami musia? by? g?o?ny. Rozkr?ci?em si? jak szatan, fapowa?em z pr?dko?ci? ~2 zrzuce? napletka na sekund? i nawet nie zauwa?y?em, ?e lakier jest znacznie g??biej ni? powinien - ale wtedy nie mia?o to ?adnego znaczenia. Znaczenie mia?o niestety to, co mia?o wydarzy? si? chwile pó?niej. Zaj?ty zabaw? kompletnie nie us?ysza?em pukania do drzwi, które po pewnym czasie zamieni?o si? w ich otwarcie. W drzwiach sta?a Mariola z jakimi? dwoma innymi karynami. Ich widok z jednej strony przerazi? mnie, a z drugiej podnieci? tak bardzo, ?e wydoby? si? ze mnie przepieni??ny cumshot. Trzeba doda?, ?e ca?y czas mia?em na knadze majtki Marioli - tak wi?c upierdolone polecia?y na kran. Tak si? zestresowa?em, ?e zwieracze si? zacisn??y i lakier wypierdoli? z mojej dupy z jeszcze wi?ksz? pr?dko?ci? ni? chwil? wcze?niej cumshot - obsrane opakowanie od lakieru zakurwi?o z impetem o ?cian? wanny pozostawiaj?c za sob? g?sty ?lad w kolorze gówna. Zemdla?em.
>>
>>563359796
j?zyk polska very ?atwe
>>
File: 1405182289221.jpg (68 KB, 550x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405182289221.jpg
68 KB, 550x733
>>563364630
Obudzi?em si? w niedziel? rano, w tej samej wannie. Pop?dzi?em zamkn?? drzwi od ?rodka i zastawi?em je szaf?. Nie wiedzia?em co zrobi? i tak siedzia?em. Pod wieczór dopiero kto? zacz?? dobija? si? do drzwi, a ja udawa?em ?e mnie nie ma. Jest teraz wtorek, siedz? tam od niedzieli i nie wiem co robi? kurwa. Pisz? z telefonu, jestem g?odny i nie wiem jak wyt?umaczy? ca?? sytuacj?.</g?osem>
>>
>>563364849
chujowe, z yafuda zajebane?
Pies cwel
zapierdoli ci bekon
>>
puenta z dupy, ale narracja jak ewa farna - ca?kiem gruba. Pastowa? polfagi
>>
kurwa tak ni z gruszki ni z pietruszki ale mam pytanie, morze gupie morze baltyckie
czy ktos z was widzial pieniezny film wczoraj w okolicach polnocy 30 seconds to fap z taka fajna blondyneczka z malymi cycami? na dole byl link do xvideos, a przeoczylem
bardzo wdzieczny bym byl
>>
>>563365351
nwm, po prostu to mam, ale chyba z f23
>>
>>563366610
Kiedy? za m?odu nie chcia?em i?? do szko?y i wsadzi?em termometr do herbaty. Niestety herbata mia?a over 9000 stopni i termometr p?k?. Nie chcia?em dosta? po dupie wi?c wyjeba?em termometr za szaf? (pewnie dalej tam le?y xD). Potem babcia wesz?a do pokoju i spyta?a czy mam temperatur?. Ja mówi?, ?e nie i, ?e od?o?y?em termometr ju? bebciu. No to babcia se siad?a i patrzy jak wpierdalam ?niadanie. I w pewnym momencie pyta si? "a herbatki czemu nie pijesz, nie dobra?". Ja jej na to, ?e w?a?nie jaka? dziwna. Wi?c babcie podesz?a, wzi??a kubek, spróbowa?a, uzna?a, ?e normalnie smakuje i, ?e sama wypije. I niestety wypi?a ;_; Nied?ugo po tym nie mia?em ju? babci. Dosta?a krwotoku w przewodzie pokarmowym. Lekarze uznali, ?e to jaki? wyj?tkowo du?y wrzód p?k?. Do dzi? tylko ja znam prawd? i nikomu o tym nie mówi?em.
>>
Ej pulaczki to nieprawda ze ten kurwiczan z polszy sie rozdupcyl ostatnio przez kuce?
>>
File: a25515_16.gif (2 MB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a25515_16.gif
2 MB, 250x250
pij rt?? stuleju
>>
File: pasta.jpg (69 KB, 644x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pasta.jpg
69 KB, 644x412
>>563367876
Ja pierdol?, ale faza. Id? do kibla ?eby si? wysra?, patrz?, a tam siedzi Janusz Korwin-Mikke - na moim kurwa sedesie ze spuszczonymi gaciami czyta sobie gazet?. No to podbijam do niego i si? go pytam: "Panie Januszu, królu polskiej prawicy, kapitalisto, monarchisto i wolno?ciowcu, przepraszam Pana uprzejmie, co Pan robisz w moim kiblu?", a on mi na to: "Zamknij ryj pierdolcu. Sam sobie wyprodukowa?e? i postawi?e? ten kibel? NO SAM, KURWO? W imi? wolno?ci oraz w?asno?ci prywatnej, przejmuj? ten kibel i zamierzam go odda? tym, którzy go wytworzyli. Nie wolno niczego zabiera? twórcom - to prawowici w?a?ciciele. Nic tylko by? ?y? i ?ar?, pierdolona lewacka ?winio. Daj co? z siebie wi?cej ni? ten kawa?ek gówna, który przyszed?e? tu wysra?." Po tych s?owach Janusz spu?ci? wod?, a mym oczom ukaza? si? gejzer z?o?ony z mieszaniny wolnorynkowego moczu i gówna, nawet na Islandii takich nie by?o. Korwin rozp?yn?? si? w nim niczym niewidzialna r?ka rynku interweniuj?ca gdy brakuje równowagi na rynku. W ca?ym sraczu jeba?o od gówna i moczu, które rozprysn??y si? po ?cianach. Spojrza?em na dno kibla, by?a tam czerwona muszka, w?sy oraz rurkowce - musia?y przyp?yn?? z dna Rowu Maria?skiego a? do mojego sedesu. Zamkn??em drzwi i przez kilka lat tam nie wchodzi?em. Gdy ju? si? odwa?y?em, sedesu tam nie by?o, a na ?cianie by?o napisane guwnem: "Jeszcze si? spotkamy, jebana lewacka kurwo. J." Po tym wszystkim wyprowadzi?em si? do Norwegii, tam, gdzie niewidzialna r?ka nie si?ga.
PS - to wszystko najprawdziwsza prawda
Thread replies: 102
Thread images: 33
Thread DB ID: 10333[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.