[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Rate my jigglypuff!

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 12
Thread images: 8

File: CSze1I7UAAAcGbO.png (412KB, 599x771px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CSze1I7UAAAcGbO.png
412KB, 599x771px
Rate my jigglypuff!
>>
File: RG_pokedoll.png (41KB, 213x191px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RG_pokedoll.png
41KB, 213x191px
I'd rather rate you, you qtpi! :3
>>
I rate it 0 out of 10 because that's how Jigglypuff looks.
>>
File: puddin.jpg (167KB, 500x639px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puddin.jpg
167KB, 500x639px
Jigglypuff game when?
>>
File: sad puff.jpg (128KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad puff.jpg
128KB, 500x500px
>>24581182
>2015
>There still isn't a Pokemon Rhythm game where you play as an Idol Jigglypuff
>>
File: Crying_aislinn.jpg (156KB, 1440x810px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Crying_aislinn.jpg
156KB, 1440x810px
>>24581182
What happened to the anime's jiggly? is he dead?
>>
File: 1444925719054.png (96KB, 462x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444925719054.png
96KB, 462x600px
>>24583547
Gen 3 happened.
>>
>>24581071
it's shit desu desu baka shitposter
>>
bumpy
>>
File: Double Date.png (666KB, 930x726px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Double Date.png
666KB, 930x726px
Its sad when most people associate Jigglypuff with Smash rather than Pokemon.
>>
>>24591013
Are you serious?
>>
File: 0190___zJtW0tO.gif (513KB, 525x539px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0190___zJtW0tO.gif
513KB, 525x539px
>>24591013
>666 KB

M̢̬̯͇̜̬͔̰̗̅̈̊̂̾͆̐͑̑͜͠ɒ̡̡͕̱̣̲͈̜͚̞̉͒̾͛̅̊̑̒̌́ý̨͈̩̫̻͈̹̠̪͉̀͆̈́̑̋̏͠͝͠ ̡̘̣̱̰̯̖̯̦̦̇̊͒̍̆̓͋̓̀̚ƚ̱̮̭̝̲̣̗̬̫̌̈̿́̉͛͑̓̈́͜͝H̝͈̙̻̳̙̫̰͎̾̑̓͐̓̉̊̿͠͝ͅɘ̦̖̪̣̦̭͈̮̺͕̉́̓͑͌̅̏̇͝͠ ͉͇͇͖̳̫͕̟̱̌̋́̌̍̎́̅̚͜͠ǫ̙͙̰͕̞͓̫̎͌̂͒̄̋͆̈́͛̂ͅͅͅō̧̬̞͈̯͈̤͍̩͎̅͋̍̍̓͛̆̐͘b̢̨̡̛̬̠̬̼̰̝̲̉͂̈͂͋̏͐͌͝ƨ̨̡̛̞̮͍̰̦̻̫͖͛͆̉̐̉͂͐̅̀ ̠̯̗̼͚͎̭̲̂̔͂͌̃̀̀̑̕͜͠ͅH̨̨̥͙̭̪̫̳͔̣͛̾́͗̑͊̾̑̚͝ɒ̢̡̨̳̫̜̮̩͉̹̎̍́̈́̄̋̒͋̚͘v̫̩͙̭̣̜̮̤̼̺͗͆͛̀̍̌͋̏͐͘ɘ̤̱̗̥̘̭̹̗͎̠̀̅̀͌̂͌̅͛͝͝ ̛͉͖̺̦̪͓͎̺̞͍̏̍̓̐͂̕͠͝͝m͉͕͈̗͈̫̯͚̙͎̓͌̓̃̎͑̕̚̕̚ɘ̠͔̬͍͇̙̞͓̩̗͐̓̉̂̋͋̃̌͋̉ɿ̨̨̡͖͔̫̰̞̟̲͋̔̈̾̇͋̎̌̈͂ɔ̨͇̲̰͖̺̗̪͉͗̔̈́͐͛̃̇̉́͝ͅy̨̯̖̮̯͇̬̙̬̏̈́̅̈́̒̈́̌̌̅͝ͅ ̡̦͇̺̬̖̦̻͙̈͐͛̒̔́͒̕̚͘ͅo͙̳̫͓̤̥͉̤̲̲͆͗͊̿͋̀̑͆̿͘n̠̘̠̖͖̜̫͚̘̝̐̈́̆́͛̓̀̈̌͌ ̧͍̣̰̖̤̪̟̥̌̾̃̄̈́͐͗̀͌͜͝ÿ̡̛̼̰̤̪̺̫̣̱̯́̔͂͛̀̆͗̕͠ỏ̢̡̨̲͉͈͇̳̗̯̑̐̍̉͐͑̏̕͠ų̹̺̩̼̭̠̦͖̓̈́̓̀̈́̀͘͝͝͝ͅ ̛͍̫̝̮̪͉̩͕̑̅̆́͊̓̈́̈́͆͜ͅɒ̨̧͉̤̻͓͔̬͔̰̒̐̉͂̑̔̈́͑͝͝ñ̨͙̞̺̹̥̟̘̗̃̊̂͆̋́͐͜͝͠ŏ̢̡̯̟̩̗̻̣̆́̾̅̑́͗͂̏ͅͅņ̼̦͓̠̱̞̯͈̜̂̓̃̑͆̾̑̋̈̍.̧͔̪̮͚͉̝͇̠͚̋̈́̆͒͊̃́͑̊̚
Thread posts: 12
Thread images: 8


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.