[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

NEDERDRAAD

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 123
Thread images: 21

File: 1481565729478.png (423KB, 808x882px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481565729478.png
423KB, 808x882px
NEDERDRAAD

Zakmonsters is toch een spel? editie

Welkom: rekenaars, Wissel
Niet welkom: Spelstation 4, IksDoos Één (1)

Wat is je favoriete spel, /nederdraad/?
>>
Wie van jullie heeft een wissel?
Hoe duur is ie trouwens?
>>
File: dvw.jpg (58KB, 633x758px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dvw.jpg
58KB, 633x758px
>>61024
>Wat is je favoriete spel
weet ik niet
wat vroeger mijn favoriete hobby was doe ik tegenwoordig nauwelijks meer.
hoe krijg ik het oude gevoel weer terug jongens?
>>
>>61028
Ik had 'm bij een vriend van me gespeeld, we speelden 1 2 Switch, was best lollig oetz

Op mediamarkt verkopen ze hem voor 330 euro
>>
>nu al 1-0

Kakkerlakken DNUG
>>
>>61034
Niet, het is dood en wat dood is, komt niet meer tot leven.
Laatste spel dat ik met plezier speelde is Umihara Kawase.
>>
>>61024
Planeet achtbaan en achtbaanmagnaat 2
>>
>>61024
Mijn favoriete spel ooit is lastig te zeggen. Eeuw der Mythologie waarschijnlijk. Als kind speelde ik ook veel Bepanserde kern 3. Eindfantasie X was ik door geobsedeerd.

Nu misschien Donkere Zielen. Valuit 3 is ook een favoriet.
>>
Verhuizen naar >>>/int/73077992

Niemand gaat deze draad vinden
>>
>>61086
saaie homo dat ge bent
>>
>>61086
>nu al 7 palers
>niemand
>>
Ik haat spelletjes!
>>
File: download.jpg (10KB, 259x194px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
10KB, 259x194px
>>61024
>Wat is je favoriete spel, /nederdraad/?

PC: Anno, Totale oorlog en Tijdperk van Mythologie
Console: Spyro de draak en Crash bandicoot

Nostalgische voels man
>>
>>61096
Maar hoe trein je dan je brein in intelligent worden?
>>
>>61096
Hoe zag je jeugd dan eruit?
>>
>>61104
Fysieke en geestelijke mishandeling.
>>
>>61113
Geen wonder dat je plezier haat
>>
ik studeren chemie in de nederlands. ik fint computer spelen leuk
>>
>>61113
Je bent zelfs nog deprimerender dan ik.

Ik weet dat je nog dagenlang spelletjes speelt.
>>
>>61120
slecht aas
>>
>>61120
>fint
vint*
>>
>>61120
Hallo, ik spreken nederlands, ik leren het van een boek
>>
Je bent homo.
>>
>>61125
Hallo Manuel
>>
>>61097
>spyro de draak
kankergebaseerd oetz

https://www.youtube.com/watch?v=_T1utss796g
>>
>>61113
paal littekens van beide varianten
>>
>>61123
ik niet sprekt goede nederlands.

if /vint/ stays I might actually take my dutch course more serious
>>
>>61147
godverdomme, de voels man
>>
File: 5372139f624e0.jpg (171KB, 1280x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5372139f624e0.jpg
171KB, 1280x1024px
>spyro
*wrijft traan uit oog*
>>
>>61158
Ik denk niet dat meer nederdraden op /vint/ zullen zijn, dit is een uitzondering omdat het is totaal niet praktisch om de generaal op te splitsen. Maar je bent natuurlijk altijd welkom om op >>>/int/nederdraad je slechte Nederlands te oefenen oetz
>>
>Dutch thread
>it's all nostalgia normie shit

to be expected. I don't think I've met someone in NL yet who is actually into video games.
>>
>>61191
>Kijk mij! Ik ben een échte Gamer hoor!!!1
Krijg kanker.
>>
>>61191
Nee, hier worden nerd terecht in elkaar geslagen.

Je mag alleen zeggen dat je videospelletjes speelt als je een meisje bent.
>>
File: IMG_4183.jpg (2MB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4183.jpg
2MB, 3264x2448px
Wie ijs /geeet/ hier?

Dawn beste Pokegirl, Lana shit.
>>
>>61188
/vint/ is ein beter board den /int/ en /v/
>>
>>61203
Er zit iemand tegenover je gewoon te kijken hoe jij foto's maakt van je poppetje.
>>
>>61160
>>61097
Wat zijn goeie controllers voor PC zodat ik dit prachtige spelletje weer eens kan spelen?
>>
>>61203
>ijs eten

Daar gaan je hefwinsten vrind
>>
>>61227

Ik heb deze https://www.bol.com/nl/p/speedlink-strike-nx-draadloze-controller-zwart/9200000040790488/?country=BE&suggestionType=browse

maar elke controllet volstaat (hoewel ik liever één heb met dualshock)
>>
>>61227
Xdoos.
>>
File: 1482096839783.png (2MB, 1210x1770px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1482096839783.png
2MB, 1210x1770px
>>61024
>>
>>61247
Geil...
>>
>>61215
Dat is zijn moeder
>>
>>61227
koop gewoon een omgebouwde ps1, homo
>>
>>61255
Ik zal jou kop 's ombouwen
>>
>>61261
kom dan
>>
>>61227
koop gewoon een ds3
>>
>koop spel
>ben er al weer klaar mee in 10 minuten
>kan echter geen vd vinden

Waarom god? Waarom?
>>
/mlpol/ is wel leuk
>>
>>61396
>spellen kopen
Dit was je eerste fout.
>>
File: 1459526569285.jpg (31KB, 540x482px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459526569285.jpg
31KB, 540x482px
Ik ga hier wel naartoe, er is iemand wel heel zuur de afgelopen dagen in de draad op mij en ik heb nog maar 4 keer gepaald vandaag.

Zit nu zelf lekker Zakmonster Maan te spelen.
>>
File: mad.png (448KB, 1230x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mad.png
448KB, 1230x1080px
>>61097
>Crash bandicoot
HET IS BOTSING BUIDELRAT REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>61442
*buideldas
>>
>>61419
Meeste "gratis" spelletjes kan ik niet tegen vanwege de flikkerige puntensystemen.

En klooien met geinfecteerde torrents? ..Nee, bedankt.
>>
>>61441
>zakmonster maan
Mijn neger.
>>
>>61478
>klooien met geinfecteerde torrents
Als je geen spast bent, hoor je daar niet veel moeite mee te hebben.
>>
>>61494
90% is geinfecteerd.
>>
>>61514
bron: je aars
>>
>>61515
Geniet van de virii op je PC'tje vriend :")
>>
>>61526
>dgw koop bijna nooit games, torrent alles wat ik wil
>dgw geen virii
Voelt goed man.
>>
>>61541
>je pc is nu geinfecteerd en iemand heeft al je gegevens gestolen.
>>
>>61541
Dit, je kan toch echt wel een virus herkennen of niet soms?
>>
>>61558
>impliceert dat windows niet je gegevens al heeft gestolen
>slaat zijn persoonlijke informatie op op zijn game pc
IHSDJDND
>>
>>61598
Een fucking BELG
>>
>>61688
Een neukende KAASKOP
>>
>>61526
>>61558
>hij gebruikt ramen voor andere dingen dan spelletjes
>hij gebruikt geen GNU/Linuks voor overige zaken
>>
File: 1490623705732.png (99KB, 341x392px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1490623705732.png
99KB, 341x392px
Huidig Maan tiempje
>Primarina
>Lycanroc-M
>Litten m/Altijdsteen
>Rowlet m/Altijdsteen
>Bewear
>Gliscor
>Mimikyu
>>
>>61790
Een belgisch ONMENS!
>>
>>61862
Te moeilijk voor mij oetz.

Ik snap niks van die programmeermumbo jumbo?

En waarom zou ik?

Alles in windows werkt.
>>
>>61923
Waar heb je het over?
>>
>>61923
>Altijdsteen
autist
>>
>>61959
Zakmonster Maan

>>61965
Rowlet is schattig en Litten's evoluties heb ik niet zo veel mee oetz.
>>
>>61950
>wat is linuks mint
Als je dat niet kunt zit je toch wel op het niveau van serena anon
>>
>>61923
>Pasopbeer
>Nabootsjouw
Goede smaak
>>
>>61976
Maar waarom zou ik dat naast windows installeren als het praktisch windows is?

Sorry, maar ik ben al hoekig genoeg.
>>
>>61923
Sun Team
>Entei
>Mantine
>Sentret
>Beheeyem
>Conkeldurr
>Goodra (vrouwtje)

Je Primarina is hopelijk een vrouwtje.
>>
>>62036
Al die monsters kan je niet verkrijgen in zakmonster zon, behalve als je misschien een homotje bent en bank gebruikt, maar dat zou je niet moeten doen gedurende het verhaal.
>>
>>62090
Ik heb het post league gedaan, anders ben je een beetje te sterk. Die shit is al easy mode.
>>
Speelt iemand hier Super Vernietig Broers op de ds3?
Zijn er coole live-evenementen om naartoe te gaan hier in Nederland?
>>
Hey, foreigner living in Belgium here.

Just wanted to shout y'all out. Fuck Wallonia, the people here are so rude. But Flanders and everything north of it rules.

Mijn favoriete spel is waarschijnlijk The Witness.
Vergeef me, mijn smaak is stront.
>>
File: 1484173564267.png (479KB, 607x608px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484173564267.png
479KB, 607x608px
>>62183
die zijn allemaal op de Wii U, niemand speelt de 3ds versie meer omdat die inferieur is
>>
File: Sun Moon legit box.jpg (1MB, 1632x1224px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sun Moon legit box.jpg
1MB, 1632x1224px
Wie moet in de laatste party slot?
>>
>>62183
>niet de veel betere versie spelen op de Spellendoos
>>
>>62319
Met een Gardevoir kan je nooit verkeerd gaan.

>legendarische zakmonsters in je ploeg hebben
gadver
>>
>>62321
>Spellendoos

Wat?
>>
>>62319
Squirtle
>>
>>62300
>dgw geen wiiu
Ik ga geen mijmij spelcomputer kopen voor een enkel spel dat ik ook heb op mijn dsdrie. Echter, als de twee versies soortvan gelijk spelen, vind ik het prima om naar een evenement te gaan voor de wiiu versie. Ik heb gehoord dat je de dsdrie kan gebruiken als bediening voor dat spel, is dat waar?

>>62321
Ik heb geen spellendoos of een computer die dat kan naabootsen. Heb die versie ook nooit echt gespeeld. Ben alleen een beetje serieus begonnen te spelen met de dsdrie versie.
>>
>>62335
Gebruik smogon tiers, als legendarische is Regigigas zeer matig.
>>
>>62356
>smogon
Steek jezelf.
Speel de superieure VSK of niets.
>>
>>62340
spelkubus dan, wat jij wil
>>
>dit is een nintendoflikker draad geworden
kots.
>>
>>62354
Als je op een universiteit zit, is er vast wel een studenten-esportsvereniging, want die zijn zo populair tegenwoordig. Daar spelen ze vast de Wii U versie waarmee jij kan oefenen. Je kan je 3DS gebruiken als controller, maar da's niet bepaald optimaal en het opzetten ervan tijdens het toernooi is kut dus het is niet gewenst oetz

Trouwens, tegenwoordig is Miemlee best soepel te emuleren op iedere computer nu, probeer het eens uit
>>
>>62409
Verlicht ons met uw superieure smaak, homo.
>>
>>62386
Ah natuurlijk.
Dat is wel mijn favoriete spelletjesmachine.
>>
File: games.png (306KB, 935x815px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
games.png
306KB, 935x815px
>>624309
>>
>>62463
Pas op, schijtsmaak komt langs.
>>
>>62486
Ben je een meisje?

Portaal 2 is wel echt héél episch.
>>
>>62503
Neen. Heb waarschijnlijk meer uren in Grot Verhaal zitten, maar die staat er niet tussen. Ik speel voor de rest niet bepaald veel op de computer.
FEZ en Stofmacht vind ik echter wel coole games. Zou er meer tijd in stoppen als ik zin had.
De rest is eerlijk gezegd nogal slecht, behalve ultiem kip paard en verhonger niet samen, die zeer leuk zijn als je iets wilt doen met je vrienden.
>>
>>62036
>>62319
Leuke tiem!

Mijn Primarina is een vrouwtje ja. Al m'n Zakmonsters zijn vrouwtjes (behalve Mewtwee en Greninja)

Ben ook begonnen met al m'n tiems te migreren beginnend met X. Daar had ik Goodra, Braixen m/Altijdsteen, Pikachu (nu Alola Raichu), Sylveon en Mewtwee.
>>
>>62543
>Braixen m/Altijdsteen
VACHT
A
C
H
T
>>
>>62527
Portaal 2 is zeker niet slecht en de originele portaal ook niet. Schaam je.

Fez vind ik te vaag en ik snap het niet,
>>
>>62567
>Fez vind ik te vaag en ik snap het niet
Het is een typisch spel dat je echt leuk moet vinden, voor je begrijpt wat er leuk aan kan zijn.
Het komt er een beejte op neer dat het rondkloten is tot je dingen vind, en dan begin je dingen te ontdekken dat je eerst niet zag, enz. Het spel gebruikt bijvoorbeeld een eigen alfabet en nummersysteem, die heel subtiel worden uitgelegd in verschillende kamers van het spel, naast andere herhaalende dingen waar je achter moet komen, zoals de tetris puzzels. Als je even iets niet weet, dan wandel je rond de wereld tot je misschien iets nieuws opvalt, of een aanwijzing vindt dat je weer ergens anders mee helpt. Er zit geen schaamte aan om af en toe in guides te kijken, er wordt niet verwacht dat je alles zelf kan uitvogelen, zolang je het maar leuk voor jezelf houdt. Dit eindeloos rondlopen en dingen ontdekken spreekt mij wel aan.
>>
File: Braixen 2.png (578KB, 563x702px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Braixen 2.png
578KB, 563x702px
>>62562
>Niet weten als niet vacht dat Braixen beter is.
>>
>>62562
Nah, ik vind Delphox niet zo leuk oetz.

En Serena's tiem (naast Pancham) is gewoon kjoet.
>>
>>61227
Koop een xbox one s controller voor 40 euries bij elektronicadeal
>>
>>62686
ik zou braixen wel doen.
>>
File: 1491095295009.jpg (30KB, 539x270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1491095295009.jpg
30KB, 539x270px
>>62847
Zou je deze schattetaart ook doen?
>>
File: IMG_4325.jpg (1MB, 2897x2787px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4325.jpg
1MB, 2897x2787px
Echte gamer hier
>>
>>62872
ja waarom niet
ik zou ze allemaal wel doen
>>
>>62872
Gaart opkankeren
>>
>>62878
pleeg zelfmoord vieze vacht
>>
>>62648
Ik overweeg het weer te proberen.
>>
>>62887
nee :3
>>
hallo waar is iedereen
>>
>>63639
Op /int/
>>
>>61024
>nederdraad
what a disgusting word
>>
>Koop 2 splinternieuwe spelletjes die ik echt wel leuk zou moeten vinden
>liggen nu al weken stof te verzamelen
waar ging het mis
>>
>>63868
>spellen kopen
>kopen
>KOPEN
>>
>>63886
ja ik heb zoveel geld ik weet niet wat ik beter kan doen
ook heb ik werkelijk respect voor deze specifieke gamedevs
>>
>>63911
Welke spelletjes hebt ge rijke stinkjanus gekocht?
>>
>>63985
De nieuwe Atelier en de nieuwe Nier
weebshit
>>
>dvw al m'n spelletjes 10+ jaar oud zijn
>>
>>63772
>hij wil niet toegeven dat wij Nederlanders superieur zijn en Engeland succesvol hebben veroverd en het een Glorieuze Revolutie hebben genoemd.
Leer de taal van uw meesters, vriend.
Thread posts: 123
Thread images: 21


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.