[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråden - Nybögfria upplagan

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 520
Thread images: 151

File: natalia.jpg (101KB, 894x881px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
natalia.jpg
101KB, 894x881px
>>
File: popcornhjälpen.webm (2MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popcornhjälpen.webm
2MB, 1280x720px
Först för popcornmannen
>>
Ska jag dra och kolla F1 eller är det bara tråkigt när de redan har vinnaren och Ericsson är en skit?
>>
>nbögtjejer som trådstart på bägge trådar
GRI VI
>>
>>51412949
Om en tjej inte ska va nbög måste hon ju vara grotesk till att börja med
>>
>>51412898
VIF ;_;
>>
>>51412898
>>51413061
Gråter varje dag ;_;
>>
Här är riktiga tråden om ni missa den
>>51412506
>>
File: soder-2.jpg (11KB, 391x273px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
soder-2.jpg
11KB, 391x273px
>>
Det snöar :3
>>
Följande är vad som hände igår på en hemmafest
>Gillar mitt ex
>Hon gjorde slut med mig för att jag var "för tråkig"
>Saker händer
>Vi ligger och myser i hennes soffa
>Vakna idag på morgonen
>Fortsätta mysa
>Komma hem
Vad göra? Hur är man smooth på facebook? pls help.
>>
>>51417666
fall inte för den fällan
>>
>>51417826
FEL TRÅD
>>51412506
>>51412506
>>51412506
>>51412506
>>51412506
>>
File: 1325344626001.jpg (149KB, 604x573px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1325344626001.jpg
149KB, 604x573px
Skönt med en egen lugn och mysig tråd utan Jontar,nybögar,nbögar och negrer :3
>>
>>51412898
Är det Misaka?
>>
>>
File: Ahegao.jpg (55KB, 393x393px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ahegao.jpg
55KB, 393x393px
>dkn julmarknad på Hovstallet
>dkn tre flaskor enbärsmust
>>
>>51422171
var flyttar man dock? tänker att det kommer säkert finnas vita rika gated communities i skitländer som thailand etc vet inte om det är nåt att satsa på kanske
>>
Jag vill ta den här tråden favä.
>>
>>51418447
nbögen här för att skita i tråden

hejsan
>>
File: 9342842394.png (374KB, 813x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9342842394.png
374KB, 813x599px
>>
För mycket trådar på sistone.
>>
>>51418447
>Pizza idag
j/n
>>
>>51422341
Vet Zara hur de ser ut vid 12 veckor?
>>
File: Therese Johaug.jpg (971KB, 3140x1984px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971KB, 3140x1984px
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>51422343
Det är nybögen som gör dom alldelles för tidigt
>>
File: 1433224911785.jpg (8KB, 205x246px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433224911785.jpg
8KB, 205x246px
>>51421834
>du kommer aldrig vara amerikan och se alla sevärdheter i de Förenta Staterna samtidigt som du öppen-bär en pistol och kan försvara dig mot hemska negrer och mexikanare
>>
>>51422341
bilden e väl ironisk
>>
File: wakarimasen.jpg (93KB, 850x617px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wakarimasen.jpg
93KB, 850x617px
Det som är viktigt, sverigetråden, är inte vem jag är, det är vem jag håller på att bli
>>
>>51422341
>>51422383
Detta

Försöker hon skämta bort att ett foster ser mänsligt ut i 12e veckan eller vad?
>>
>>51422436
ja fett episkt ba kunna shuta allt som i CS ratatatta xD
>>
>>51422469
var inte en erik4boss nu
>>
File: [email protected] (18KB, 645x357px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
645@70.jpg
18KB, 645x357px
>dkn fick panik när jag blev attackerad på en minecraft server och loggade ut
Ska inte logga in på en vecka favä
>>
File: 463450060.jpg (200KB, 594x395px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
463450060.jpg
200KB, 594x395px
Vilken fantastisk idrottskvinna Mikaela Shiffrin är, en sådan talang får man bara se en gång per generation
>>
File: bara3.jpg (418KB, 768x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara3.jpg
418KB, 768x768px
>Koscielny skadad
>Sanchez skadad

Nå väl.. Loda strömmar poker
>>
>>51422540
Kan inte någon skicka en riktig bild på ett foster i 12e veckan. Patetiskt att hon försöker skämta bort det
>>
>>51422564
tror du brevade på fel bräda, facebook är åt det hållet >>/acebook
>>
>>51422457
Vem är det då?
>>
>>51422607
>vilja bli blockad av Zara
>>
File: rin smoke.jpg (101KB, 401x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rin smoke.jpg
101KB, 401x480px
>>51422617
En stor röd Jonte
>>
>>51422457
För i den slutgiltiga analysen - och det här har jag sagt länge - så kan vi konstatera att DET INTE GÅR ATT SEGRA UTAN ATT KONFRONTERA VEM MAN ÄR, SOM DU SÅ VÄL GJORDE IDAG KAMRAT
>>
Haha hej dumma pojkar stöt inte på mig ;*
>>
File: 1407032101313.jpg (204KB, 899x605px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407032101313.jpg
204KB, 899x605px
>>51422573
>Loda
>>
>>51422564
Helt enig, fåvæ!
>>
File: 327131723232.jpg (13KB, 337x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
327131723232.jpg
13KB, 337x225px
Jag anser inte att det här är en människa, men det kanske jag är ensam om.
>>
File: 12854365474.png (498KB, 1002x727px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12854365474.png
498KB, 1002x727px
>>
>>51422713

Tja Pont1
>>
>>51422736
Vad är det då?
>>
>>51422675
hej alle

daijoubu?
>>
>>51422736
Abort är mord och är enligt mig bara försvarbart då det hotar att skada kvinnan att behålla barnet, dvs om hon blivit våldtagen eller är så pass skör att hon kan få men av att föda. Vill hon inte behålla barnet så finns det hur många som helst som är villiga att ta emot det.

Förstår inte ens hur det här kunde bli en kantig åsikt, visar väl vilken effekt samhället och kulturen har på vanliga människor.
>>
File: 14334323456054.jpg (49KB, 719x719px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14334323456054.jpg
49KB, 719x719px
>>51422744
Det gick ju så jävla bra.
>>
File: Santa and the Hulk.png (846KB, 402x1118px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Santa and the Hulk.png
846KB, 402x1118px
>>51421339
>Vad önskar ni er i julklapp?
Amerikansk 2D och diverse böcker. Samt ett par byxor, en hoodie och lite skjortor så att jag slipper handla kläder nästa år också.
>>
File: sabel förtvivlan.jpg (519KB, 743x828px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sabel förtvivlan.jpg
519KB, 743x828px
>>51422895
jag går sakta mot kanten
varje dag jag vaknar ser jag att jag kommer lite närmare helvetets brinnande plan
>>
File: Matte K.jpg (88KB, 641x362px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Matte K.jpg
88KB, 641x362px
Hoppas det kommer en mysig Sverigevänlig julhälsning från Jimmie i år :3
>>
>>51422862
Ett foster.
>>
>>51423026
När blir man människa då? När man ploppar ut ur fittan?
>>
>>51422768
Inte jag
>>
>>51422949
Sen när är att vara anit-abort en kantig åsikt? Trodde det var tvärtom snarare.
>>
>>51422713
Hej pisstyskan
>>
>>51423122
Bor du i amerikanska södern eller?
>>
>>51422949
>finns det hur många som helst villiga att ta emot barnen

Inte direkt, då hade fosterhemmen varit tomma.
>>
>>51423075
Någon gång då, ja.

>>51423144
Kontroversiell absolut, men inte kantig.
>>
File: 1332619829753.jpg (29KB, 196x215px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332619829753.jpg
29KB, 196x215px
>Loda
>>
>>51423007
genki de ne
>>
File: 1443023402630.jpg (187KB, 960x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443023402630.jpg
187KB, 960x960px
>Gabriel
>>
ballerinakex grappar
>>
>>51423223
Det är dock en helt subjektiv definition. En människa kommer objektivt till när spermien befruktar ägget.
>>
>dkn bodde på landet när man var liten
>ungefär 10-12 ungar i byn som man brukade leka med
>skidade hem vinterkvällar
Känns fan lite priviligerat. Vintermörker på landet är mysigt.
>>
>>51422736
en grundläggande del i att börja behandla andra människor som skräp, och fortfarande kunna må bra över sig själv, är att börja se dem som icke-människor.
slavar? dumma, liknar mer djur än människor, vem bryr sig låt de jobba ihjäl sig
judar? råttor som förstör varje land de bor i, in merom i ugnen ba
kvinnor? dumma, kan inte tänka, klart de inte kan rösta i val
foster? ser inte ens ut som människor än, klart abort är okej
och så vidare
>>
>>51422949
Varför är det mord? Läkarna har dragit en gräns vid vad som kan kallas liv. Eller är du mer inne på att att barnets själ går förlorat eller något?
>>
File: djokolel.gif (667KB, 245x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
djokolel.gif
667KB, 245x200px
>>51423323
>>
>>51423271
>En människa kommer objektivt till när spermien befruktar ägget
Var kommer denna objektiva definition ifrån?
>>
>>51423328
>Läkarna har dragit en gräns vid vad som kan kallas liv.
Aa fast nae
>>
>>51423021
https://www.youtube.com/watch?v=5YX6L9wjpFU
den absoluta galningen
>>
>>51423271
Detta. Därför skall det undvikas till högsta möjliga grad.
>>
>>51423323
du har inte fel
>>
>>51423323
Ja du har ju inte sagt någonting fel där än, så...?
>>
File: IMG_2252nr21.jpg (370KB, 2000x1334px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2252nr21.jpg
370KB, 2000x1334px
Kan ni inte bara dra till reddit med era "diskussioner"
>>
>>51423444
>lägga tillbaka en brinnande tändsticka i asken
Vad tänkte han med?
>>
File: 7943274923.jpg (1005KB, 2100x949px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7943274923.jpg
1005KB, 2100x949px
>>51423393
teleologi
>>
>>51423323
Men har foster ens något medvetande? Tycker inte riktigt det är samma sak favä
>>
>>51423530
elden stiger
>>
File: NxD5P2X.png (43KB, 584x285px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NxD5P2X.png
43KB, 584x285px
NEJ

INTE THORIN OCKSÅ

VÅR BANTER KUNG HAR ÖVERGIVIT OSS NU MED
>>
>>51423539
Ett barn är självmedvetet först vid några års ålder. En elefant har mer medvetande än en tvååring.
>>
File: 1441577125465.jpg (405KB, 960x1294px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441577125465.jpg
405KB, 960x1294px
>>51423539
>medvetande är ett kriterie för liv
>>
File: 1448797238254.webm (85KB, 440x330px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448797238254.webm
85KB, 440x330px
>faktiskt vara anti-abort
Hahaha jävla breeders alltså
>>
File: 1437474743522.jpg (36KB, 419x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437474743522.jpg
36KB, 419x500px
>>51423507
Förlåt, jag återgår till att breva 2D då. Bästa flickan på ingång.
>>
>>51423596
>breeders
vad fan ska detta ens betyda?
>>
>>51423637
https://en.wikipedia.org/wiki/Breeder_%28slang%29
>>
>>51423589
Nej, men för att vara mänsklig, enligt mig.
>>
>>51423681
>enligt mig.
och om din son inte tycker samma sak?
>>
Kände verkligen licenslösa ryttarens rättvisa i senaste OPM.
>>
>>51423271
>En människa kommer objektivt till när spermien befruktar ägget
Du menar alltså att en mänsklig eukaryot cell med unikt DNA utgör en hel människa?
>>
Jag vill befrukta en sötpaj
>>
File: fob.webm (730KB, 800x1040px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fob.webm
730KB, 800x1040px
>>51423762
jvdk
>>
File: 1340433133397.jpg (103KB, 384x313px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340433133397.jpg
103KB, 384x313px
>>51423720
Surt läge för honom.
Men det är nog svårt att tycka något när man inte ens har ett medvetande.
>>
File: 1400525731109.png (4KB, 368x376px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400525731109.png
4KB, 368x376px
>>51423666
>hehe goyim skaffa inte vita barn tänk på era pengar och er dekandenta livsstil
>>
File: Ski.jpg (1MB, 1872x1360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ski.jpg
1MB, 1872x1360px
Er det sant at dere svensker beveger dere bort fra den nordiske kulturen? Eller er det kun på 4chan at svensker ikke liker ski?
>>
>>51423835
skidåkning är otroligt bögigt
>>
File: 4982734987234.jpg (695KB, 1024x806px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4982734987234.jpg
695KB, 1024x806px
Varför har inte djur rätten till liv?
>>
>>51423858
Smakar för gott.
>>
>>51423858
Varför har invandrare det?
>>
>>51423852
På hvilken måte fåvæ?
>>
>>51423889
Är detta ett erkännande?
>>
>>51423827
Stormsnorrar är rätt tröttsamma. "Flyktingar" borde inte få skaffa barn i landet de flyr till, etc. men faktum är att den här världen är kraftig överbefolkad. Jag tänker antagligen inte skaffa fler än två barn.
>>
>>51423914
Till vad? Jämförelsen negrer av olika slag, och djur är inte så märkvärdig.
>>
File: wtf.jpg (19KB, 300x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wtf.jpg
19KB, 300x225px
>>51423727
Påtal om foster o annat, hittade följande på wiki:

>Synen på mänskliga foster varierar. I delar av Kina ser man fostret som en värdefull resurs som inte skall gå till spillo. I lokal folkmedicin används tinkturer och maträtter gjorda av mänskliga foster som allmänt välgörande, mot astma och hudåkommor. Efter en smärre skandal där ett sjukhus sålt foster, har nu praktiken reglerats, och fostren får nu hämtas av företag som tillverkar så kallade Tai Boi-kapslar och står under överinseende av lokala hälsomyndigheter
>>
File: 1448174335635.webm (80KB, 390x308px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448174335635.webm
80KB, 390x308px
>dkn nyss beställt en Bloodbornemaskin
>>
>>51423935
Exakt, så bli inte arg på muhammed om han vill ha 5-6 barn för pengars skull.
>>
>>51424012
vrf pc är ju i guldålder nu med witcher 3 dlcn just cause 3 fallout 4
>>
File: nvzaqSZ.jpg (160KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nvzaqSZ.jpg
160KB, 600x800px
https://www.youtube.com/watch?v=to1xT93IlUI
>dkn deprimerad och lyssnar säckpipor
>dkn 2d är inte verkligt och man kommer aldrig få ha tédags med Kongou
Jag skulle äta hennes curry favä
>>
File: 1448558917353.jpg (15KB, 318x318px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448558917353.jpg
15KB, 318x318px
>>51424010
På tal om att vara mänsklig så tror jag inte kineserna är det.
>>
>>51423858
Jag misstänker att rättegångskostanderna skulle bli jobbiga varje gång din katt mördar en mus.
>>
>>51424010
Den gröntexten låter inte så konstig, västvärlden använder väl också stamceller fast till mer produktiva ändamål.
>>
File: hendricks.gif (468KB, 500x282px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hendricks.gif
468KB, 500x282px
>>51424043
>witcher
>just cause
>fallout
hah
>>
>>51424032
???
?
?
>>
>>51412825
>Nybögfria upplagan
Vi skulle behöva en nbögsfri upplaga.
>>
>>51424122
Fast jag brukar inte äta foster.
>>
File: Cmon.webm (126KB, 540x304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cmon.webm
126KB, 540x304px
>dkn 10/10-serie

:3

Skulle du?
>>
>>51424190
>icke-vit
nä favä
>>
>>51424032
>sand"pajer" som förbereder sin ankomst till sverige med ett barn i magen
vidrigt favä
>>
File: 47329847.png (449KB, 822x850px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47329847.png
449KB, 822x850px
>>51423835
"nordiske kulturen" är en konstruktion som uppfanns under nationalromantiken och panskandivismen på 1800-talet.
>>
En filipinsk tjej la till mig på facebook och vi håller på och chattar lite. Hon bor ju så långt bort att det aldrig kan bli en riktig fv men ändå lite trevligt.
>>
File: nnpsyYc.png (43KB, 638x312px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nnpsyYc.png
43KB, 638x312px
>dkn Thorin bantzar sönder hela jävla kuckmaskinen
>>
>>51423150
ett spädbarn finns det hur många som helst, de som är i fosterhemmen är 4+ som ingen vill ha
>>
>>51424363
haha aa
>>
Vad tycker ni om Angry Foreigner?

https://www.youtube.com/watch?v=wEW-nAWZ0zo
>>
>>51424452
Idiotic uncle tom racist scumbag.
>>
>>51424452
Blatte
>>
File: 1445719589548.jpg (148KB, 610x885px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445719589548.jpg
148KB, 610x885px
>>51424452
>>51424452
En jävla degenererad heroinist
>>
>>51424363
Vi har jo stått på ski i minst 7000 år, så da var det vel lenge for 1800-tallet.
>>
>>51424004
>Till vad? Jämförelsen negrer av olika slag, och djur är inte så märkvärdig.

kantigt
>>
File: 1445522883291.jpg (43KB, 364x419px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445522883291.jpg
43KB, 364x419px
https://www.flashback.org/t2045619

Någon som känner igen sig?
>>
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-asylregler-blir-bitter-besvikelse-for-manga-flyktingar

>fly så hårt att de glömmer barnen kvar
>>
>>51424452
Slemmig jugge som tilltalar internetsmarta 14-åringar
>>
File: estelle2.jpg (556KB, 2333x1636px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
estelle2.jpg
556KB, 2333x1636px
Hell...
>>
File: rosie_mac_la.jpg (135KB, 930x936px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rosie_mac_la.jpg
135KB, 930x936px
>dkn ingen wt slina fv
>>
File: HELL SEGER.jpg (80KB, 960x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HELL SEGER.jpg
80KB, 960x640px
>>51424660
SEGER!
>>
>>51424501
>>51424498
>>51424496
Kan inte veta om seriösta eller kvälltråden har mer vänsterfolk och emotdrogerfolk favä
>>
>kolsvart ute, käns som att det är mitt i natten
>går ut för lite frisk luft
>fullt med normalbögar överallt för klockan är egentligen 18:30
Jävla skit också.
>>
File: 1444282458775.gif (1MB, 480x270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444282458775.gif
1MB, 480x270px
>>51424708
>vara emot heroin
>dåligt
Neger snälla
>>
>>51424630
Asså jag fattar inte. Vad hände med "ingen människa är illegal" och allt det där? Det var ju öppna gränser kom, kom, kom alldeles nyss?

Jag tycker stramare flyktingpolitik är bra, men de rödgrönas väljare måste ju känna sig rätt blåsta. Hyckleri verkar det som.
>>
>>51424615
>stormbögar ser bokstavligen sig som (tangentbords)krigare
Skrattar ut högt
>>
>>51424725
>han bor inte i skogen
Är du en kuck?
>>
>>51424699
VA

HO
>>
File: 1400186201337.gif (466KB, 199x229px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400186201337.gif
466KB, 199x229px
>>51424764
>
https://www.youtube.com/watch?v=z4ZMai9o0vM
>man Frigolit faktiskt är med i videon
>>
>>51424864
hur kan en video lyckas vara motbjudande på precis varenda nivå?
>>
File: 1356881180467.gif (3MB, 400x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356881180467.gif
3MB, 400x225px
Jag vill knula en tuttko
>>
File: 13543551572.jpg (24KB, 306x255px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13543551572.jpg
24KB, 306x255px
>>51424764
Hur många var det ens som egentligen brydde sig om det?
>>
>>51424615
>han gjorde det gratis
>>
>>51424838
Jag bor där man kan tjäna 35 efter skatt utan att ens vara särskilt smart för det fins 100 arbetsgivare jag kan hoppa till om jag är missnöjd med mina villkor
>>
File: OEtG7Ts.png (687KB, 610x805px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OEtG7Ts.png
687KB, 610x805px
>>51424864
>>
>>51424764
>inser inte att de människorna inte har några åsikter förutom det SVT säger är korrekt
>>
File: My sides.png (187KB, 327x316px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
My sides.png
187KB, 327x316px
>>51424615
>Jag kände mig nästan glad när jag kom hem, öppnade en öl och började skriva på ungsvensk.se att jag hade blivit utsatt för ett svenskfientligt överfall.
>>
File: Tuttko.webm (228KB, 440x330px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tuttko.webm
228KB, 440x330px
>>51424912
jvdk
>>
File: 1399815733505.png (959KB, 1038x880px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399815733505.png
959KB, 1038x880px
http://www.expressen.se/debatt/pinsamt-att-fridolin-ar-med-i-musikvideon/
>>
>>51424762
Jag menade huvudsakligen emot droger såsom gräs och inte såsom heroin eller meth
>>
File: 1297199080171[1].png (439KB, 680x798px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1297199080171[1].png
439KB, 680x798px
>>51424993
lel
>>
Hi, swedes.
>>
File: 13365476874073.jpg (10KB, 150x150px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13365476874073.jpg
10KB, 150x150px
>>51424864
Hur någon som inte ens få komma hit bygga upp det här landet?
>>
File: 1393535946185.gif (2MB, 339x170px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393535946185.gif
2MB, 339x170px
>Polarna frågade om man ville hänga med ut nästa helg
>sa ja av någon anledning
för i helvete
>>
File: 1417380977724.jpg (861KB, 5000x5000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417380977724.jpg
861KB, 5000x5000px
>>51425035
>Modigt av [fridolin] att sticka ut hakan på det sättet
>>
>>51425130
Hello fellow swede
>>
>>51424954
Herregud min penis
>>
>>51425130
>that flag
please come to our country, I want to taste your dick so bad
>>
>>51425166
I'm not, actually.
Just got bored and wrote here .
>>
File: gay_hangout.jpg (29KB, 468x481px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gay_hangout.jpg
29KB, 468x481px
>>51425207
M8, that's gay.
>>
>>51425192
Vad var det?
>>
>>51425249
I don't really identify as a male so not really
>>
>>51425215
M8 if you post in our thread then you are a Swede, ask our prime minister
>>
>>51425282
>I don't really identify as a male
Gender is not something you choose, desu.
>>
File: 1390829130072.gif (1MB, 236x161px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390829130072.gif
1MB, 236x161px
>>51425282
>>
>>51425308
And according to our government, I can't be a swede, since both of my parent are azerbaijanis.
That's some identity conflict on legal level here.
>>
File: 1418008975608.png (117KB, 300x291px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418008975608.png
117KB, 300x291px
>>51425282
>>
File: 1448584498839.gif (3MB, 253x263px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448584498839.gif
3MB, 253x263px
>>51425321
check your priveledge you cis scum
>>
>>51425353
How doy you feel about churkas?
>>
>>51425373
>that pic
You need jesus, m8.
>>51425415
I don't, usually, ask russians.
>>
>>51425373
Men sluta breva den där gifen
>>
File: prrrrrttt.jpg (84KB, 706x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prrrrrttt.jpg
84KB, 706x960px
>>
>>51425321
lol that's so 2010
>>51425353
We'll make you an official swede in notime. The best part of Sweden is that there's a place for all cultures. Bring your own so to speak
>>
File: 1447719834583.gif (3MB, 286x258px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447719834583.gif
3MB, 286x258px
>>51425506
önskar jag kunde heema dig genom skärmen
>>
>>51425437
I heard weed is legal in azerbaijan, is it true?
>>
>>51425506
Hon ser ut som mitt ex. Fast mitt ex var knubbigare och hade mindre bröst. Men snyggare ansikte.
>>
>>51425591
EY JORRE; SKA VI TA EN ROADTRIP TILL AZERBAJAN? KLIPPA EN HÖVDING OCH CHILL
>>
>>51425551
>lol that's so 2010
It's something like laws of physics, m8. It never gets old.
>>51425591
Up to 5 years for carrying a gramm and up to 15 for selling.
>>
>>51425617
>mitt ex
FAKKING STICK OCH BRINN NBÖGHORA
>>
>>51424452
Han har ofta ganska bra resonemang.
Hans grejer är inte för svåra att lyssna på så han sprider bra grejer till ganska många.
>>
>>51425680
Vet du. Alla kan bli en nbög som mig. Förutsatt att du inte har extrem asperger, då finns det verkligen inget som kan rädda dig.
>>
>>51424452
Uncle Tom who doesn't believe in ethnic or race.
>>
>>51424864
bra låt iaf favä
>>
File: 1448817771262.jpg (289KB, 1242x2208px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448817771262.jpg
289KB, 1242x2208px
Var tog den svarte fadern vägen?
>>
>>51425715
>frivilligt vilja bli en kuck
>>
>>51425654
>laws of physics
I don't trust any field with more than 60% males
>>
>dkn ingen sd-milf fv

https://www.youtube.com/watch?v=5q18w8OgGu4
>>
>>51425654
Some exchange student was lying to me, See told me her grandmother used to make weed jam and give to them :(
>>
File: 1410376101911.gif (1MB, 290x260px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410376101911.gif
1MB, 290x260px
>>51425741
>man stormbögar kallar integrerade invandrare för uncle tom
klibba klistermärken när du är riktigt glad~
>>
>>51425745
Sluta häng på /pol/ din rasist.
>>
File: 1434541123626.jpg (81KB, 419x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434541123626.jpg
81KB, 419x480px
>>51425745
Så förutsägbart, det är som poesi
>>
File: 1448818400372.jpg (264KB, 742x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448818400372.jpg
264KB, 742x960px
>>51425826
>>51425830
>>
>>51425745
dumma rasblandarslyna. så kan det gå.
>>
>>51425765
>I don't trust any field with more than 60% males
Did you asked them if they identify themselves as males?
>>51425810
Some rural people do it, yes.
Also, some cook with weed.
But general drug laws are pretty dragonic.
>>
>>51425745
Han tar väl bilden antar jag?
>>
https://youtu.be/9quu4PrdQGE?t=475

>haha visste ni att jag brukade spela Quake för 20 år sedan
>>
File: 1446643075021.png (18KB, 789x419px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446643075021.png
18KB, 789x419px
rasism
>>
File: gennady.jpg (222KB, 600x790px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gennady.jpg
222KB, 600x790px
>>51425908
Här har vi optimisten
>>
>>51425933
>mdongo
>>
Funderar att flyga hem via Danmark bara för att se hur det är vid gränsen. Coolt att visa pass ju.
>>
>>51423589

>"Hjärndöda personer är faktiskt levande!"

Mannen, innan fostret har utvecklat hjärnaktivitet och en puls så är det inte levande per våra medicinska definitioner.
Alltså, abort innan dessa milstenar är inte mord.
>>
>>51425756
Hur är man kuck för att man är ihop med en kvinna?
>>
>>51425933
>verkligheten är rasistisk

Vänsterfjollor bekräftade att leva i en sagovärld
>>
>>51425904
Doesn't matter, anyone born male (even myself) can only see the world from a privileged viewpoint. That's why you need people from all backgrounds in all fields.
>>
>>51425975
Ursäkta, vad i helvete gör du i ett land som är bernie sanders våta dröm?
>>
>>51426029
How can anyone born male if gender is a choice?
>>
File: 1448810336391.jpg (167KB, 489x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448810336391.jpg
167KB, 489x640px
>"haha anon skicka inte denna till dina rasistiska vänner"
>>
>>51426095
It's the patriarch fault
>>
>>51426095
Because gender is what's in your soul, not what some stupid medical book tells you.
>>
>>51426029
>MUH WHITE MALE GUILT
>>
>>51426203
How can anyone be a patriarch if there's no men?
>>51426220
>soul
What's that, m8?
>>
File: stop.gif (295KB, 289x149px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stop.gif
295KB, 289x149px
>>51426220
>>
>>51426183
alltså araber är typ som brassar, bara att man inte märkt det för att de går i tält hela tiden
https://www.youtube.com/watch?v=UVgvxzS7bvQ
>>
>dkn jag råkade ladda ner isis tidskriften "Dabiq" för några månader sen
>dkn jag sitter här och slösar seppos tid med mitt 2d tittande
>>
>>51426261
>>51426266
>>51426268
han trollar. hur jävla dumma är ni stormbögar?
>>
>>51426039
Uppleva andra kulturer och annat sådant. Här är det fult att vara kommunist.
>>
>>51426266
dude they are pulling your chain
we're all neonazis
>>
File: image.jpg (57KB, 393x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
57KB, 393x500px
>>51426220
>>
>>51426363
>det är okej att skitbreva om man trollar!!! xD
>>
File: 12234563464423.webm (2MB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12234563464423.webm
2MB, 1920x1080px
>>51426319
jag vill ha röv favä
även om den är plast
>>
>>51426266
The Qu'ran speaks extensively about it. I recommend anyone to read it
>>
>>51426375
Du knullar horor med andra ord? Varför inte. Gillar de din kuk?
>>
Just nu så misslyckas jag extremt med universitetsstudierna och kommer nog inte att få någon csn nästa termin vilket innebär att jag inte kommer att kunna finansiera fortsatta studier. Istället för att köra universitet så funderar jag nu på att hoppa av det och göra gmu istället som ska börja den 1 februari.

Hur är det att göra gmu? Hur finansierar man utbildningen? Och hur står den upp i jämförelse med universitetsutbildningar när det kommer till framtidsmöjligheter?
>>
>>51426363
I don't speakswedish, sorry.
>>51426395
I know.
Just killing time, m8.
>>51426425
Quran also says that genders are given by Allah from birth, so you pretty much contradict yourself.
>>
>>51426413
Ja, när folk tar det så hårt är det okej att göra narr av dem
>>
Hur gör man om pajen verkar lika autistisk som en själv?
Träffats två gånger och bara spelat dattaspel under nervös tystnad.
>>
File: 1448647810351.jpg (42KB, 380x285px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448647810351.jpg
42KB, 380x285px
>dkn man har faktiskt läst hela koranen utav nyfikenhet
>>
File: 1448679079257.gif (1006KB, 230x226px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448679079257.gif
1006KB, 230x226px
>>51426459
>han blir inte curlad av föräldrarna under universitetstiden
>>
>>51426494
>dkn det är 90% samma som bibeln fast gubbarna heter annat
>>
>>51425922
Det stämde favä.
>>
>>51426492
Sätt en ring på henne.
>>
>>51426492
Venne ta initiativet eller nåt
>>
>>51426492
Håll hårt i henne

Icke-nbögstejer > nbögstjejer

Lita på mig, jag vet vad jag talar om
>>
>>51426363
Är det ni stormbögar eller er stormbög?

Du stormbög eller din stormbög,

osv.
>>
>>51426494
Hur var den då? Vilken översättning?
>>
>>51426578
Ditt stormböget
>>
>>51426459
Vad pluggar du nu? Vad för yrke är det du hoppas på efter utbildningen?
>>
>>51426578
Eder stormbögighet.
>>
File: 1390708061725.png (35KB, 325x325px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390708061725.png
35KB, 325x325px
>fv vill bli introducerad till mina kompisar
>Går med på det
>Blev spontant påmind om hur mina kompisars fv är
>Varenda tjej pluggat genus och pratar om feminism och patriarkatet och invandring
>dkn det enda min tjej bryr sig om är att dricka bärs, knulla och kriminaldeckare
>>
>>51426433
Näää asså dom har mycket natur och kultur här, typ vattenfall, tavlor och liknande. Men ja, om du vill veta får du en (bra) hora för 10$ enligt kallor.
>>
>>51426553
Bibeln är lite mer lutad åt att berätta historier och vad som har hänt medans koranen är mer lutad åt att berätta om vad du ska göra och ska hända.

Koranen mer beskriver en livsstil du ska ha och beteenden, och upprepar typ varje kapitel om helvetet
>>
File: 1446064421423.gif (1MB, 245x245px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446064421423.gif
1MB, 245x245px
http://www.svd.se/toppmotet-blev-en-triumf-for-turkiet/om/flyktingkrisen-i-europa

>Turkiet ska stoppa och deportera flyktingar innan de når EU:s gränser. I utbyte ska EU och Turkiet hålla toppmöten och öppna nya förhandlingskapitel kring ett turkiskt EU-medlemskap. Turkarna får också 3 miljarder euro och rätt att resa in i EU utan visum. Turkiet behandlades med silkesvantar på toppmötet i Bryssel.

Fast vad hände med "Mitt Europa bygger inga murar"?
>>
>>51426459
>snart 3 år på universitetet
>har klarat snart 2 terminer
>pengarna börjar ta slut
>vet inte hur jag ska berätta för föräldrarna
Varje kväll funderar jag på att lägga de sista pengarna på helium
>>
>>51426609
Den var lite skrämmande som budskap folk tar åt sig favä, och Pickthall.
>>
File: 1457361636715.png (422KB, 665x662px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1457361636715.png
422KB, 665x662px
>>51426654
>kompisar
>fv
>>
>>51426679
Det där är extremt dåligt, dock
>>
File: 1440101190533.jpg (32KB, 400x462px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440101190533.jpg
32KB, 400x462px
>>51426654
>kriminaldeckare
6/10 är det bästa jag kan göra.
>>
>>51426459
>wuää kan inte leva utan staten

skaffa ett jobb medan du pluggar då idiot
>>
>>51426751
Turkarna ska även få börja resa in i EU utan visum

:^)
>>
>>51426459
Utbetalningen av dina pengar försenas bara, du får fortfarande hela beloppet i en klump när du klarat kurserna.
GMU är bara 3 månader och du kan bara söka 2-3 ggr per år. Det är inte en riktig utbildning, det får du på försvarshögskolan. Den finansieras med en liten ersättning, typ 8k i månaden. Men du har ju gratis mat och husrum under tiden.
GMU är inget att komma med till en arbetsgivare. Om det var enklare än universitet och lika meriterande skulle alla göra det.
också, see >>51426777
>>
>>51426777
>bara skaffa ett jobb skitlätt xD
>>
>>51426654

Hur många utav dina polare har hon knullat?
>>
>>51426679
EU vill inte göra det skitiga jobbet och stoppa människor i nöd själva och ger Turkiet 3 miljarder Euro för att göra det. För helvete.
>>
>>51426679

Katastrofalt att bananrepubliken Turkiet får tre miljarder och ett gott bemötande från EU.

Pinsamt.

Sverige ut ur EU när?
>>
File: image.jpg (112KB, 562x453px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
112KB, 562x453px
>>51426679
>antyder att alla inte magiskt blir turkar när de åkt tunnelbana i Istanbul
>>
>>51426746
Mhm ok

>>51426756
hon verkar inte ens tycka om det. Ser henne gå igenom minst en bok i veckan sedan spenderar hon massa tid på något forum och snackar om hur mycket boken sög. Hon har två jävla ica papperskassar fyllda med böcker hon tycker sög.

>>51426837
En. Men det var innan vi ens kände varandra.
>>
File: 1448483285613.png (197KB, 241x332px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448483285613.png
197KB, 241x332px
>>51426679
Turkarna är rätt baserade ändå.
>>
>>51426698
>2 terminer
Menar du verkligen terminer eller år?

Hur har det här gått till?
>>
File: 14237875684170.png (91KB, 295x325px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14237875684170.png
91KB, 295x325px
>>51426928
>En. Men det var innan vi ens kände varandra.
>>
>>51426669
Biblen är också mycket längre än koranen. Sandfolket skippade sagostunden. Bibeln beskriver detaljerat hur du skall ersättas om någon har ihjäl din tjur. Eller vad som skall göras om en utböling kommer till stadens murar
>>
>>51425978
Bra argument där mannen, du vet själv varför det är värdelöst
>>
File: 1196397754037.jpg (24KB, 600x450px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1196397754037.jpg
24KB, 600x450px
>dkn du uteslutande har haft sex med oskulder
>>
>>51426833
Om man inte är dum i huvudet och kräsen ja. Invandrare är bättre än dig
>>
>>51426994
>Hur har det här gått till?
Jag vet inte. Borde nog söka hjälp men vill inte
>>
File: 1448469779108.jpg (176KB, 1632x1224px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448469779108.jpg
176KB, 1632x1224px
>>51427058
>har haft sex
trevligt för dig
>>
>dkn ingen fv
>>
>>51427070
Att få ett jävla skitjobb är bokstavligen omöjligt utan kontakter, vilket är varför varje jävel går till universitetet.

Jag har lyckats skaffa sommarjobb nu men det är bara relaterat till min utbildning, var helt körd efter gymnasiet.
>>
File: 1442137284927.png (51KB, 172x246px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442137284927.png
51KB, 172x246px
Någon här som kollar på allt för Sverige

Jänkarna är fan topp skratt
>>
File: Lätt oro.png (567KB, 801x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lätt oro.png
567KB, 801x599px
För er som kommit lite längre på livets bana: vad händer när man inte betalar sin kvarskatt? Hittade nyss ett brev ifrån Skattemyndigheten där det stod att jag skulle betala runt 600kr tills den tolfte november. Givetvis mitt fel att ens få kvarskatt till att börja med och dumt som fan att inte ha koll på sina papper, men vad händer nu? Har inte fått några påminnelser att betala i posten de senaste två veckorna.
>>
>>51427140
>allt för sverige
???
>>
>>51427058
>Stolt över att runka
>>
File: En svensk lider.png (203KB, 1285x765px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
En svensk lider.png
203KB, 1285x765px
Ingen snö. Bara regn.
>>
>>51427120
>omöjligt utan kontakter
Men skaffa det då. Jag hade 0 kontakter efter gymnasiet, tog truckkort och hade jobb på 4 veckor.
Invandrare är bättre än dig
>>
>>51426698
Tycker du inte om dina studier nog mycket för att få godkänt är det ju helt idiotiskt att hålla på med dem. Gå någon kortare yrkesutbildning och skaffa dig ett drägligt arbetarliv.
>>
File: 1447100851496.jpg (41KB, 550x512px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447100851496.jpg
41KB, 550x512px
>>51427058
>dkn du är oskuld
>>
>dkn runkar mer och mer åt futa
j-jag är inte bög
>>
File: 1441568149554.gif (92KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441568149554.gif
92KB, 200x200px
>>51427190
Var är min jävla snöstorm?
>>
>>51427256
nej men bi
>>
File: taxation1.jpg (214KB, 946x827px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
taxation1.jpg
214KB, 946x827px
>>51427165

Skattebrott är det värsta man kan begå, men oroa dig inte staten vill ditt bästa :^)
>>
>>51427256
Runkar själv till futa då och då, ingenting bögigt med det.
>>
>>51427190
Vara tacksam för att du har regnen!

t. kalifornienisk
>>
>>51427256
Nej du har bara blivit desensiterad mot normal porr. Sluta runka med porr eller runka alls för ett par dagar vetja.
>>
>>51427314
>>51427256

om man runkar åt att bli tagen i röven/munnen av futas så är man bög
>>
>>51427165
I värsta fall får du en betalningsanmärkning.

Om du inte har en betalningsanmärkning sedan tidigare så gör det inget, dock, för då göms den automatiskt (gäller enbart din första anmärkning och om anmärkningen är från något statligt).

Källa: Samma skit hände mig, fick en betalningsanmärkning och ett brev där det stod att eftersom betalningsanmärkningen var min första så gömdes den automatiskt, typ.
>>
>>
>>51427329
>faktiskt bo i en blivande öken
>>
>>51427213
Hur skaffar man kontaktar då ditt cp? Sedan behöver jag inte bli något truck-drägg då jag redan snart är klar med ingenjörsutbildning och har jobb redo. Men som outbildad och utan kontakter så går det inte.
>>
>>51427165
Det första du gör imorgon är att ringa dem och förklara läget, be om ursäkt och säga att du ska betala det utan förseningsavgifter.

Alternativt skicka epost till skattemyndigheten redan nu där du förklarar läget och säger att du betalt in avi:n men att det varit strul med din post för en granne har autism och dille på att sno din post men att du inte orkat polisanmäla då du tycker synd om grannen.
>>
>>51427329
Var bor du i Kalifornien?
>>
>>51426698
Det låter lite som mig.
Jag hoppade av och efter lite jobb så började jag på en annan skola där det går bättre.
Det jobbiga är att min pappa tror att jag är på sista året på Chalmers nu och kommer få bra karriär.
>>
>>51424043
Bara skräp senpai
>>
>>51427329
>kalifornienisk
>>
File: 13659555547.jpg (61KB, 444x337px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13659555547.jpg
61KB, 444x337px
>ingen hade bokat tiderna innan mig i tvättstugan
>ändå är det kläder i torktumlaren
>"jaha, någon kommer väl plocka ut dessa väldigt snart"
>1 timma senare och de är fortfarande kvar

Att glömma bort sina jävla kläder, är det något folk verkligen gör?
Senast bokat tvättid är igår till 19:00.
>>
>>51427382
h1
>>
Ge mig (You)s
https://www.youtube.com/watch?v=z1PviSrWYqw
>>
>>51427447
vänta <10 min och släng dem sen i hörnet
>>
donera sperma bara för att tillfredställa sin fetish j/n
>>
>>51427395
Gör du någon som helst praktik inom din utbildning. I så fall får du kontakter där igenom. Annars är det bara att höra men någon vän som känner någon som känner någon.
Bor fan på österlen och har lyckats skaffa arbete av olika så slag. Borde inte vara så jävla svårt för dig.
>>
>>51427469
Det här gillar du va, din lilla (You)hora?
>>
>>51427392
>>faktiskt bo i en blivande öken
Kan inte kontrollera var jag föddes tyvärr.

>>51427421
Ventura County (Oak Park) favä

>>51427444
Kalifornisk då?
>>
>>51427217
Jag gillar ämnet. Det började med att jag misslyckades med en kurs och så vågade jag inte gå på omtentor eftersom jag inte ville att någon skulle känna igen mig och veta att jag hade misslyckats. Nu har jag inga vänner kvar att oroa mig över men gropen jag har grävt är för djup för att komma ur och csn vill ha pengar tillbaka

>>51427437
Mamma och pappas förväntningar är det värsta, de tror att jag ska vara klar snart men jag har verkligen inget att komma med
>>
File: putin13.jpg (29KB, 417x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putin13.jpg
29KB, 417x599px
Daglig påminnelse att Putin och Ryssland gör guds arbete i kriget mot terrorism och islamism.
>>
>>51427486
Var ju cirka 1,5h över på min tid. Lade ju kläderna såklart i en av korgarna där.
>>
>>51427511
Ja du får jobb direkt om du gått något praktiskt drägg-gymnasium, no shit.
>>
File: 144383265480175.png (53KB, 750x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144383265480175.png
53KB, 750x750px
>>51427469
Att negrer och annat folk klagar om representation i Amerika i medier, jobb och annat är ju helt rätt. De har ju bott i landet längre än de flesta vita amerikaner.

Detta gör mig inte ens upprörd.
>>
>>51427553
ah, jag är en Westwood
>>
>>51427469
>hehe alla människor är likadana sluta bry er om ras era rasister
>förutom då vita personer haha vita personer eller hur? det är inte rasistiskt!
>>
>>51426654
Ta ditt liv c*ck
>>
>>51427395
>Hur skaffar man kontaktar då ditt cp?
Jag vet inte, jag behövde aldrig några. Jag satt inte och hittade på ursäkter på internet och tyckte synd om mig själv
>som outbildad och utan kontakter så går det inte
Varför klarar majoriteten av invandrare det då? Varför klarade jag det?
>snart är klar med ingenjörsutbildning
>Just nu så misslyckas jag extremt med universitetsstudierna
>>
>>51427564
>sabba mer av sandneger-länder
>de flyr till rikare ställen (läs, oss)

haha """"aa"""""
>>
>>51427640
>Varför klarar majoriteten av invandrare det då?

hahahahahahahaha aa
>>
>>51427733
Yes.
>>
>>51427733
Yes.
>>
>>51427733
>she's a swede

You answered your own question family.
>>
File: seiba2.png (186KB, 676x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seiba2.png
186KB, 676x600px
>>51427733
Hon är bara en förvirrad tonåring rannsaka dig själv
>>
>>51427733
if women here have not fucked non-europeans by the age of 20 they are burned at stake for being racist by the PK mob
>>
>>51427733
Yes.
>>
File: 1423337699604.jpg (186KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423337699604.jpg
186KB, 1024x768px
>>51427640
>Varför klarar majoriteten av invandrare det då?
>>
File: 327131724295.jpg (274KB, 1200x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
327131724295.jpg
274KB, 1200x900px
>>51427564
>dkn man är lite kär i Putin
Vet inte hur det här hände men jag är inte helt emot det.
>>
>>51427733
https://twitter.com/zaralarsson/status/670387684347617281
>>
>>51427733
Nä hennes pv är vit
>>
File: Woa1N9K.png (469KB, 479x603px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Woa1N9K.png
469KB, 479x603px
>>51427733
No, shes good girl.
>>
>>51427556
Jag bor med mamma och hon känner till mitt misslyckande.
Nu går jag på handels och det känns bättre och mer intressant men jag har ändå misslyckats med de första två tentorna
>>
>>51427787
>how do you like your eggs cooked in the morning?

Låter inte särskilt feministiskt av henne. Är det någon som har anmält det här?
>>
>>51427796
Han är nog en kek för att vara ärlig familjen.
>>
>>51427607
>Westwood
UCLA eller?

Är du en svensk som bor i LA precis eller en annan svenskasjälvlärare?
>>
>>51427733
Yes.
http://a.pomf.cat/pfctuv.png
>>
>>51427832
feminismens lagar gäller bara mot vita män
>>
>>51427796
>pv
LOL
Du menar dörrmatta och betakuck
>>
Vad är det bäst (bästa?) universitetet i Sverige?
>>
File: IMG_2749.jpg (768KB, 1280x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2749.jpg
768KB, 1280x960px
>>51427796
*halv-vit
>>
File: larsson6.jpg (76KB, 849x426px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
larsson6.jpg
76KB, 849x426px
>>51427796
>vit
>>
>>51427854
>>51427881
Bara för att ni är besatta av svarta kukar och hanrejeri som alla andra /pol/-bögar till fittungar så betyder det inte att vanliga människor är det.
>>
>dkn man inte ens minns hur man hittade till fyrkanalen
>man var bara här en dag
Vad hände?
>>
>>51427891
>>51427886
Han är ju vit, spanjor kanske?
>>
>>51427825
Funderar på att komma ut som bög för att bli av med min väldigt konservativa farsa. Mamma skulle nog kunna hantera det och de är skiljda
>>
File: 1389592760401.jpg (113KB, 680x680px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389592760401.jpg
113KB, 680x680px
>>51427891
>>51427886
>>
File: 1441392235701.jpg (32KB, 260x260px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441392235701.jpg
32KB, 260x260px
>>51427891
>redan innan du hade hår på snoppen typ
>>
File: 144324438.jpg (79KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144324438.jpg
79KB, 640x480px
>>51427924
Gamespots forum typ 2007. Någon skrev om 4chan och /b/ där.
>>
>>51427885
bästa favä

Jag ska låta nån annan svar resten av din fråga
>>
>>51427885
Linköpings Universitet
>>
>/pol/ är här med sitt hanrej-spammande igen

Godnatt
>>
File: Duran.webm (516KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Duran.webm
516KB, 480x360px
>det är en vi bryr oss om zara larsson tråd
Ner i sopporna med er allihopa
>>
File: 133424324380.png (180KB, 444x260px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133424324380.png
180KB, 444x260px
>>51427943
Nej, 1/4 afrikan. Inte rasbiolog men det synsn plus så är det inte riktigt en hemlighet.

>dkn man vet detta även fast man egentligen inte vill
>>
>>51427924
överflyttade dharmas från "någon" som var här tidigare
>>
>>51427710
>>51427779
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401R/NAKUBefInrUtrJmfAr/table/tableViewLayout1/?rxid=d4769807-cb6c-494f-b1c8-3f91b981c11d
84% klarar det. Hur kan ni ha såhär jävla dålig koll på verkligheten? Som sagt. Om du är arbetslös är du en parasit och 84% av invandrare är bättre än dig
>>
>>51428044
hej mdongo, varför fungerar inte din karantän? >>>/asp/
>>
>>51427871
Jag är en Amerikan självlärare på UCLA, ja.

Jag gick med en "Svenska-konversation-grupp" för en vecka sedan, så jag lurar här
>>
>>51428026
Hanrejade män är vad som dödar väst
även vänstern visste detta
anarkistens kokbok från 70-talet talar bokstavligt talat om keks
>>
>>51427943
Knulla av, den negroiden är långt ifrån spansk, spanjorer är vita
>>
File: 1414161814317.jpg (50KB, 327x316px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414161814317.jpg
50KB, 327x316px
>>51428081
>SCB
>>
>>51427607
har ni mycket red alert där+
>>
File: 1440759555865.gif (104KB, 320x471px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440759555865.gif
104KB, 320x471px
>>51427924
Kom hit för att jag hade hört talas om det episka brädet /b/. Vågade inte gå in där först för jag trodde att jag skulle bli cyberhackad och utsättas för all världens barnporr så jag gick in på /a/ istället.

Och resten är historia.
>>
>>51428138
>all statistik som inte bekräftar min världsbild är fejk
Ok foliehatt
>>
File: 1423244472.jpg (64KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423244472.jpg
64KB, 600x600px
https://twitter.com/hoeverses/status/647953918744465408
>>
>>51427947
Om jag hade sagt att jag var rasblandare skulle nog pappa kanske inte vilja ha lika mycket kontakt med mig men han skulle inte tro på det.
>>
>>51428081
>alla invandrare saknar utbildning
>alla invandrare saknar kontakter
>en stor andel av dessa arbeten är inte 1 timme i veckan på en lekstuga för att få statistiken att se bättre ut
>>
Varför så många jänkare i tråden? Vad fan händer?!
>>
>>51428207
Det hade varit enklare men jag tror inte att pappa är tillräckligt invandringskritisk. Kanske ska försöka radikalisera honom
>>
>>51428253
Jag bjöd in dem, förlåt.
>>
>>51427872
???????? är de verkligen hon
>>
>>51428312
Dra åt helvete horunge.
>>
File: Syrian Lannister.jpg (108KB, 634x754px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Syrian Lannister.jpg
108KB, 634x754px
Syrian Lannister HAHAAHAHAHAHAHAHAHAHA xD
>>
>>51428098
Ah, vad trevligt. UCLA har "nordiska språk studier" som jag skulle ta ifall jag gick i UCLA.

Vad är din major? Vet du?
>>
>>51427872
Var FAN fick du tag på den bilden?! TA BORT NU
>>
File: feel.jpg (6KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feel.jpg
6KB, 250x250px
Hur2få mörkare röst?


>dkn bebisstrupe
>>
>>51428312
Japp.

>>51428364
Hon skickade den på knäpp favä :3
>>
>>51428394
icke-runk
>>
>>51427885
KTH, LTU, Chalmers, Handelshögskolan.
>>
>>51428081

Kommer inte ens in på länken pga något fel på deras sida.
Men handlar detta om "sysselsättning" eftersom sysselsättning är inte vanligt 8 timmars arbete.

Och med tanke på att Tino redan redovisat statistiken angående invandrares anställningsantal så antar jag bara att du leker plockepinn.
>>
>>51427885
kth om du e ingenjörskek
lund om du inte e
>>
>>51428394
Gnid in stämbanden med sperma, de blir tjockare då och ger en mörkare ton.

Du kan få hjälp om du vill.
>>
File: Untidtled.png (4KB, 196x218px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untidtled.png
4KB, 196x218px
>>51428215
>alla invandrare saknar utbildning
>alla invandrare saknar kontakter
Nej, men väldigt många. Om du inte klarar vad de klarar är du sämre
>är inte 1 timme i veckan på en lekstuga
Holy shit får man inte lära sig läsa sånt här i högstadiet typ? Hur jävla dålig är du?http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401R/NAKUOkMedArbtidJmfAr/table/tableViewLayout1/?rxid=f4b4ee4d-2113-4aa7-907f-3869c8d7a873
>>
File: giphy[1].gif (2MB, 1920x1076px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy[1].gif
2MB, 1920x1076px
>hon är gravid
>>
File: 1442463101079.png (118KB, 400x335px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442463101079.png
118KB, 400x335px
>>51428460
N(Y)BÖG GÅÅÅÅÅÅÅ
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄS
>>
>>51427872

Vänta nu lite, hon är väl inte 18 ännu så alltså är detta rent tekniskt sätt barnporr.

SÄPO NEJ DET VAR INTE MENINGEN ATT SPARA!
>>
>>51428465
Hade fan blivit glad favä. Hade tvingat mig ta tag i mitt liv + att jag hade fått knulla.
>>
>>51428408
tänk om säppo ser vad du gjorde anon
>>
>>51428460
>Holy shit

Stick nybög
>>
>>51428435
Här kan du rota själv
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/
>Men handlar detta om "sysselsättning"
Det står klart och tydligt "arbetslöshet" sysselsättning är en annan variabel. Det lär man sig i högstadiet. se >>51428460
>>
File: fniss.gif (454KB, 500x282px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fniss.gif
454KB, 500x282px
>>51428355
>>
>>51428500
>>51428519
Hon är känd och det räknas inte i hennes värld som barnporr då hon vill avsexualisera brösten, hon har redan lagt ut massa bilder på sina bröst på Instagram och ingen har blivit borttagen.
>>
>>51427872
är det en bild på en mobilskärm?
>>
>>51428206
>dkn jag vet den känslan regelbundet
>>
>>51428575
>hon vill avsexualisera brösten

Och jag vill avsexualisera kukar och fittor. Fan vad naturen är jobbig ibland. :(
>>
>>51428500
>tekniskt sätt
>sätt
Ingen fara, är man mindreårig får man lindrigare straff.
>>
>>51428575
länka exempel jag tror dig inte
>>
>>51428491
>>51428532
>>51428138
>här ser vi en stormbög utsättas för fakta. Han kvider och värjer sig. Det röda pillret var egentligen blått
>>
>>51428575
Verkar som hon måste försöka lite till, favä
>>
>>51428637
https://www.instagram.com/p/8eEZbCD1sI/
Resten får du leta upp själv din äckliga latmask.
>>
>>51428575
Önskar någon skulle avsexualisera Zara genom att skära halsen av henne.
>>
File: tabell2.png (96KB, 871x1359px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tabell2.png
96KB, 871x1359px
>>51428554

Hehe mm. 84% av invandrare har jobb xD
>>
>>51428702
Lugna ner dig lillen.
>>
>>51428652
Ta ditt arroganta, innehållslösa skitsnack någon annanstans
>>
>>51428673

KOM IGEN, DET ÄR DET NUVARANDE ÅRET.
>>
>>51428652
Fuck me holy shit bror där fick du till oss
>tfw man blev owned
>>
File: 137854344931.png (175KB, 500x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137854344931.png
175KB, 500x300px
>dkn man kommer få bevittna Zaras nedfall
>>
>>51428708
>flyktingar = invandrare
Är du efterbliven?
>>
File: image.jpg (135KB, 736x761px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
135KB, 736x761px
>>51428784
Upp som en sol

Ner som en pannkaka
>>
Önskar jag hade en påse chips favä
>>
>>51428673
det är den enda bilden din jä ho
>>
>>51428837
Önskar jag hade en burgare att mata med chips favä
>>
>>51428793
jo fan just det när man säger invandrare menar man ju även folk från europa som kommer för att de redan har jobb
>>
>>51428793

Vi får inga riktiga invandrare från skitländerna. Invandrare har missvisande statistik då den inkluderar icke-sandnegrer.

Ingen här motsätter sig att europeiska eller första världens invandrare arbetar utan att det är sandnegrer och negrer som inte arbetar.
>>
>>51428708
>förvärvsarbetande
>flyktingar
Du vet inte ens vad termerna betyder om du tror att det där visar arbetslöshet hos invandrare. Varför tror du SCB skulle ha statistik som säger emot sig själv?
Du letar desperat efter något nummer kring 50 som du kan visa upp och fattar inte ens att du hamlat i en annan kategori
>>
>>51428359
kemi -- men jag kan ändras
>>
File: 1401111331252.jpg (15KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401111331252.jpg
15KB, 200x200px
>>51428756
Det roliga är att hon tror att vi män blir upprörda när vi ser en bild på hennes bröst.
Tjejer tror alltså att bh = burqa

>>51428840
Finns en till lite längre ner.
>>
>>51428784
hur länge tills hon tar stora svarta framför kameran

allt i feminismens namn
>>
File: Desire.png (1MB, 534x1114px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Desire.png
1MB, 534x1114px
>>51428837
>dkn redan ätit två påsar chips i helgen
jvdk
>>
Vad är det bästa man kan ge sin flickvän i julklapp?
>>
File: för helvete.jpg (231KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
för helvete.jpg
231KB, 1920x1080px
varför bryr ni er om Zara?
>>
>>51428933
Qk1
>>
>>51428894
>bh = burqa
men hon stödjer ju burqa lmao
>>
>>51428876

Som sagt, det är väl ingen som motsätter sig att invandrare från de fungerande länderna faktiskt arbetar?
Hela grejen är ju att utomeuropeiska invandrare har en väldigt låg anställningsprocent.
>>
>>51428933
gör slut först och sen kan du få komma tillbaka och fråga saker jävla nbög
>>
>>51428956
17 åriga saftiga feministiska bröst
>>
>>51428933
Jag brukar ge min böcker och hon blir glad.
>>