[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråden - Melissaupplagan

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 666
Thread images: 151

Hon släpper nytt album eller nått idag
>>
Det här är tråden.
>>
>>51292747
Vi har redan två trådar
>låt mig göra en till
>>
>>51292911
Det är ju två nybög trådar din idiot
>>
bork
>>
Fan varför kan vi inte bara följa reglerna det här är fett jobbigt
>>
Den här tråden får det bli

HELL SEGER
>>
>>51292747
Gör den här tjejen bra musik eller?
>>
någon här som har erfarenhet av att åka till kina? undrar vilken sida man ska gå till ang att skaffa visum
>>
>>51293354
Ja
>>
>>51293358
Kostar pissmycket
>>
File: 1448418298470.png (616KB, 797x390px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448418298470.png
616KB, 797x390px
DET ÄR EN NÅD ATT FÅ SÅN KÄRLEK OCH ETT BROTT ATT LÅTA DEN GÅ
>>
Vem /absolutsvensk/ här?
>>
>detta jävla trådkrig
hoppas ni dör av bögsex
>>
>>51293389
1300kr vad jag sett, inte så jävla farligt
>>
File: cel5.jpg (43KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cel5.jpg
43KB, 640x640px
>dkn man tar två (2) glas glögg
>>
6 threads, noice.
>>
File: 1448284109377.gif (371KB, 500x375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448284109377.gif
371KB, 500x375px
Blir denna antar jag.
>>
>>51293308
Den här tråden senpai

Första tråden brevad när vi träffa sidan tio. Var bara hård på reglerna så blåser vi nybögarna åt helvete
>>
File: eternalenvy 2d.jpg (227KB, 1000x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eternalenvy 2d.jpg
227KB, 1000x1000px
Jag orkar inte mer denna får det bli hell seger gasa en osv osv
>>
File: 133943298827.jpg (29KB, 390x297px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133943298827.jpg
29KB, 390x297px
>när Soran säger att invandringen är en del av VÅR nationalkaraktär

Ett litet kapitel i vår historia. Inget annat.
>>
>>51293436
Welcome cyka
>>
File: 14421423428373.png (50KB, 205x266px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14421423428373.png
50KB, 205x266px
>>51292788
>om man har bruna ögon är man inte svensk
>>
Gifter med en. Knulla en.
>>
>>51293421
>hoppas ni dör av bögsex
Inte en helt otrevlig tanke favä
>>
File: 14275543552.jpg (64KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14275543552.jpg
64KB, 600x600px
>det här testet

En ful brud och en snygg.

Vad är det han försöker bevisa?
>>
>Den franske presidenten François Hollande sade att han och Vladimir Putin enats om att grupper som strider mot IS inte ska angripas, och att de också enats om att koordinera flygattacker mot oljerelaterade mål i de områden som kontrolleras av IS.

Slut på billig terroristolja för Turkiet. Alltid trevligt att kunna hämnas på sin fiende och bomba en annan samtidigt.
>>
>>51293501
Nej tack
>>
SEXIST
>>
>hitta person som verkar vara okej på grindr
>visar sig vara en neger som har tagit överexponerade bilder
vad göra
>>
Soran är lika efterbliven som skåningen favä

>d-du tillhör ju "normen"
>>
File: he.png (17KB, 819x460px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
he.png
17KB, 819x460px
2d
>>
>>51293546
Dö oskuld.
>>
File: putin16.jpg (167KB, 1200x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putin16.jpg
167KB, 1200x900px
>>51293523

Tack baserade Putin
>>
>Jag vill ju ha den tillbaka
Baserade pensionär
>>
>herrens år 2015
>folk som orkar arga upp sig över propaganda
Sätter jag på Soran nu kommer jag hoppa från balkongen
>>
File: german tanks.jpg (75KB, 736x490px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
german tanks.jpg
75KB, 736x490px
Today I played TC RS Seige with some Swedish guys in my team. They were perfect. Do Sweds born perfect or there is an educayshn course «how to be perfect» = «Swedish»?
>>
File: 13343244596.png (12KB, 390x470px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13343244596.png
12KB, 390x470px
>ful somalier som knappt kan prata svenska
>förvänta sig att folk ska låna ut sin mobil

Komediguld.

De gjorde ju inte ens ett test där hon pratade normalt.
>>
>dkn man inte ses som svensk
>>
Hon borde testa utan brytningen
>>
>>51293501
Fet neger eller psyksjuk vänsterfeminist, tackar nog nej till båda.
>>
>>51293546
>är svensk
>tvekar på STORA SVARTA
skäms för dig favä
>>
File: 1348417804524.jpg (49KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348417804524.jpg
49KB, 250x250px
>>51293501
Vad är det för fel med somaliers ansikten? Jag är genuint nyfiken, de ska väl ha en stor andel arabiskt blod men ändå ser deras trynen helt uppsvällda ut. Som om de blivit stvungna av tusen getingar eller något, hört att det är pga inavel men vet inte hur sant det är
>>
File: 1437827120826.jpg (40KB, 294x443px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437827120826.jpg
40KB, 294x443px
>>51293631
>Sätter jag på Soran nu kommer jag hoppa från balkongen
???
>>
File: 132554378891.jpg (207KB, 480x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132554378891.jpg
207KB, 480x480px
Varför tar Soran inte upp de där somalierna som blev nedslagna av Kurder i vad jag tror det var Rosengård?
>>
>>51293685
Har inte prövat STOR SVART innan, hade det varit värt att göra det en gång för jagjagets skull?
>>
>>51293640
Hon kan riktigt bra svenska. Måste vara avsiktligt att hon ska tala dålig svenska.

t. känner henne
>>
>2015
>låna ut sin mobil till någon öht
haha aaaaaaaa
>>
File: 200kr.jpg (3MB, 2448x2804px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
200kr.jpg
3MB, 2448x2804px
>dkn snart miljonär
>>
>>51293501
Skjut båda
>>
>>51293546
>Kolbränna som vit man

Någon jävla självrespekt måste man väl ändå ha
>>
>man blir svensk om man sköter sig

haha mm
>>
>>51293752
Ja, de sade ju det.

Pinsamt att de inte lät henne testa med att prata normalt.
>>
>>51293739
Gör det mann1, rapportera tillbaka hit sen
Se bara till att inte bli våldförd på
>>
>muh vara kurd
>>
negern är ju skit stor och relativt alldaglig ju. Skulle blivit jämlikare resultat om det var en snygg negress.
>vad är haloeffekten

dessutom
>slöja
>brytning
>något medfött i raser/folkgrupper
>>
>>
File: 1447772334521.jpg (187KB, 809x1044px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447772334521.jpg
187KB, 809x1044px
Ping Narcissus

>dkn ingen fv
>>
dindu nuffin
>>
>>51293802
Kanske jag borde lägga till att jag inte kollar på det här skitiga programmet.
>>
Ingen bryr sig om att ni sitter och kollar på kommunisttv, ta skiten på AB eller liknande.
>>
>>51293839
>Nationalism och etnisk stolthet är okej när kurder gör det
>>
Somalierna gjorde inget, dom är fina pojkar
>>
>dkn programmet gör mig bara mer rasistisk
>>
>>51293899
Jag kollar inte heller på programmet men det här är /svt/-tradition. Dra åt helvete.
>>
>>51293632
it's simply because this country and the people in it are amazing
>>
Varför är alla blattar besatta av fotboll?
>>
File: 1374355678.gif (930KB, 200x133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374355678.gif
930KB, 200x133px
>>51293899
Debatt om 20 minuter.
>>
>Weäähhh stackars somalier fick sina rutor krossade
>Somalier våldtar och misshandlar svenskar varje dag
>>
File: 1447338048380.png (10KB, 1161x577px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447338048380.png
10KB, 1161x577px
>allvarligt spela sportspel
jävla plebejer ner i massgraven med er
>>
>>51293966
orka
>>
File: Balloon.png (597KB, 433x693px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Balloon.png
597KB, 433x693px
>köket är fortfarande upptaget och snart är det Debatt
Detta är en katastrof, skulle ha köpt pizza.
>>
>>51293951
>det är /svt/-tradition att kolla på Soran "Jag hatar svenskar och sverige" Ismails nya propaganda

Bokstavligen häng dig själv min man.
>>
>>51293963
>"Varför är blattar besatta av en blattesport"

mon (Dieu)
>>
>>51294063
>esportskeken
>>
Hur kommer Soran hantera det när rasismen ökar mer och mer?
>>
>>51294096
flytta till Åland
>>
File: 1448148544363.jpg (313KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448148544363.jpg
313KB, 1920x1080px
fan vad blatten soran och alla andra ser ner på somalierna
>>
>>51294082
Hur kort är du, du ser ut att vara drygt 165
>>
>>51294032
Öppna ditt sinne för andra åsikter. Du behöver inte hålla med för att kunna kolla på det
>>
File: sonja.jpg (183KB, 1100x618px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sonja.jpg
183KB, 1100x618px
>finlands lucia 2015
Svagt motstånd visserligen, men ändå.
>>
>>51294122
Vem gör inte det?
>>
>>51294130
>du
helvete anon, läs dialogslingan
>>
Hur ser Soran på att länder som Japan och Sydkorea har en idiologi som är mer lik den som SMR driver än något annat svenskt parti? Kan någon fråga honom?
>>
>>51294141
>muh åsikter

Statlig propaganda är inte åsikter.
>>
>>51294096
TAKBIR
>>
>>51294180
lel
>>
File: 3.jpg (48KB, 641x364px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
48KB, 641x364px
>>51294154
Rätt söt favä
>>
>>51294154
>en vit kvinna
ÄR NI RASISTER!?
>>
Blev han kekad?
>>
File: 1447692660661.jpg (494KB, 1442x1304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447692660661.jpg
494KB, 1442x1304px
>>51294154
>finnar ser förjävliga ut
Vad nytt
>>
Är Soran vit?
>>
>>51294092
>Blattekeken
>>
File: 1447315140541.jpg (38KB, 604x437px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447315140541.jpg
38KB, 604x437px
>>51294157
tror fan att SMR är mindre nedlåtande mot afrikaner än snoran
>>
File: kek.png (386KB, 519x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.png
386KB, 519x533px
>>51294210
Fnös bokstavligt talat luft ur min vänstra näsborre.

7/10 brev
>>
>>51294242
haha aa
>>
>>51294210
>hennes högra öga

Klarar inte av att titta på det
>>
>>51294210

Länka videon
>>
>>51294154
100% stäppkrigare
>>
>>51294238
Jävlarns vilka smug-faces de snubbarna har

inge fel med tjejerna dock
>>
>>51294296

Tror du hon kan skjuta pilbåge från hästrygg?
>>
File: 3-sonja-lehto.jpg (79KB, 532x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3-sonja-lehto.jpg
79KB, 532x800px
>>51294272
Hon ler på samma konstiga sätt på varenda foto.
Ganska spökigt.
>>
Jag har en fråga. Varför ser man aldrig blattar med husdjur, typ hundar?
>>
File: Moldbug.jpg (13KB, 375x353px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Moldbug.jpg
13KB, 375x353px
Vad fan är rasism egentligen?
>>
>>51294354
Hon är väl iaf vit. Vår lucia är förmodligen en mörkhyad mtf transa som förlorade större delen av sin familj under förintelsen.
>>
>>51294294
https://www.youtube.com/watch?v=Gq0ZDwekGAs
>>
>>51294375
Dom äter dom
>>
>>51294375
>antyder att varannan babbe inte har en pitbull
Men hundar är traditionellt sett haram. Många invandrare avskyr hundar.
>>
>>51294375
Kamphundar ser man ju lite titt som tätt.
>>
File: 1438385245213.jpg (245KB, 929x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438385245213.jpg
245KB, 929x960px
>>51294344
Ja, det är ingraverat i hennes DNA
>>
>>51294157
jag
>>
Finnar är söta.
>>
>>51294414
det som uppstår när fakta blir för avtryckande för socialrättskrigare
>>
>>51294432
varför blir finländare så kekade av svenskan? bokstavligen ingen i sverige bryr sig om att de pratar svenska eller inte
>>
File: 135438990.jpg (144KB, 476x358px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135438990.jpg
144KB, 476x358px
lel

Programmet är bokstavligen "Soran: jag är rädd för elden".

Soran, hata spelet. Inte spelarna.
>>
>>51294414
x sak man ogillar = rasism
x person man ogillar = rasist

t. såg på Sveriges Television en gång
>>
File: Therese Johaug.jpg (971KB, 3140x1984px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971KB, 3140x1984px
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
File: 1448377833389.png (16KB, 524x398px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448377833389.png
16KB, 524x398px
>>51294020
Fick utkörning för 40 spänn här
>>
Påminnelse att avstå flickvänner

debattdags
>>
File: neighbour.jpg (880KB, 1248x1879px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neighbour.jpg
880KB, 1248x1879px
Hello neighbour...how you doing?
>>
File: soderm1_thumb.jpg (42KB, 568x296px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
soderm1_thumb.jpg
42KB, 568x296px
Den här mannen smiskar din flickvän på rumpan och börjar tala om att driva ut lögnen ur lögnarnas tempel. Vad gör du?
>>
>>51294514
Din morsa laddar upp för min kuk favä
>>
>>51294514
Ingen här bryr sig längskidåkning förutom pensionärer, Olaf.
>>
>>51294545
>>51294485
>>
>dkn ingen skånsk a-traktor fv
>>
>>51294513
>x person
*personer man ogillar utan koppling förutom etnisk*
>>
Ska Soran ligga med henne i bilen?
>>
>>51294538
>Påminnelse att avstå flickvänner
Du får det att låta som att jag har möjligheten att göra något annat.
>>
>>51294432
Vad i helvete.
>>
>högre puls och svettningar varje gång jag intar något salt
vad innebär detta?
>>
>>51294607
De har redan knullat mann1.
>>
File: 1448393445213.webm (2MB, 720x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448393445213.webm
2MB, 720x720px
Hoppas det dyker upp några söta ökenfröknar i Debatt som är bittra över att deras kusiner sitter fast nere i Ungern favä
>>
File: 1447238279103.jpg (83KB, 750x536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447238279103.jpg
83KB, 750x536px
Den här mannen smiskar din flickvän på rumpan och börjar tala om att driva ut främlingarna ur sitt träsk. Vad gör du?
>>
hi sweden <3
>>
File: 1447739180127.jpg (145KB, 500x683px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447739180127.jpg
145KB, 500x683px
>>51294538
Pojkvänner går helt okej dock, eller hur?
>>
>>51294564
Det gjor meg trist, hvis det er sant.
>>
>>51294688
omg hiiiiii <3<3
>>
>>51294688
Are you the country that invented gulasch?
>>
>>51294668
ha..ha..ha
>>
0-5: debatt
6-9: sova
fina siffror: handtralla
>>
>>51294666
https://www.nordfront.se/resereportage-fran-budapest.smr
Enligt denna artikel är de alla borta från Budapest.
>>
Soran borde ta sig an Jimmie som sista boss
>>
>>51294692
Det låter lite homoerotiskt anon
>>
>>51294714
sov
>>
Topp 3 avsnitt av Debatt genom tiderna?
>>
Hittade en iPhone 6 idag. Hoppas jag får någon hittelön.
>>
>>51294740
vad handlar debatt om?
>>
kan man se debatt över internet? har inte tillgång till tv just nu favä
>>
DEBATT
E
B
A
T
T
>>
>>51294753
Kanske får en handtralla av en brådmogen kärring.
>>
File: lell.jpg (237KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lell.jpg
237KB, 1280x720px
asg varje gång
>>
>>51294538
>kringlan är fortfarande stjärtsmärtad

Snälla söta lilla du, det ordnar sig
>>
D E B A T T !
E
B
A
T
T
!

förresten varför har vi 4 knullande trådar uppe?
>>
>>51294707
hey, how are you doing on this fine evening?
>>51294709
nope thats hungary youre thinking about
do you like goulash?
>>
File: 1444721389185.gif (74KB, 640x356px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444721389185.gif
74KB, 640x356px
MEN KVÄÄÄ JAG VILL INTE TAPPA HÅR JAG ÄR EN JÄVLA FÖRVUXEN FUL POJKSPOLING JAG SER UT SOM EN JÄVLA MASSGRAV MED BAKÅTKRYPANDE HÅRFÄSTE RAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH
>>
>>51294772
svtplay
>>
>>51294666
Er dette på svensk TV, eller er det tatt fra norsk tv? Jeg håper du vet at hun stotter sharia lov. Hun er såkalt "moderat muslim".
>>
File: maxresdefault.jpg (85KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
85KB, 1280x720px
Soran borde bjudit in Magnus Söderman till sitt program
>>
>>51294760
jag bryr mig inte
>>
>dkn alla i Fem Myror är döda
>>
>>51294805
Thanks Bulgaria, for Ajvar
>>
>>51294772
http://www.svtplay.se/video/4910134/debatt/debatt-sasong-14-9
>>
>>51294807
men du

Jag är 23 år och har tappat allt hår. Hur tror di kah känner mig?
>>
>>51294733
Lite homoerotik har väl aldrig dödat någon? :^^^^^^^^^^)
>>
>>51294752
Var ett nyligen som var skitroligt
>>
>>51294805
That's unfortunate. Yes I do.
>>
>>51294760
ska knarkare få fängelse?

Flyktingstoppet

oc ngt annat
>>
>>51294807
bli en fälla då, då stoppas håravallen.
>>
D E B A T T
E
B
A
T
T
>>
File: 1448555018426.jpg (97KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448555018426.jpg
97KB, 1280x720px
>>51294810
Hur vet du det favä?

Inte som att jag bryr mig, tycker bara att hon är söt
>>
>>51294810
Svensk tv.
>>
>>51294772
Bara om du betalar TV-avgiften, annars är det aja baja att kolla på svt play
>>
File: 1441739663755.jpg (28KB, 320x251px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441739663755.jpg
28KB, 320x251px
Svenskjävla~~
>>
>>51294839
Men du kanske ser någorlunda maskulin ut kanske

jag kan inte odla någon form av ansiktsbehåring som inte ser ut som skit
>>
>bokstavligt talat en asyldrottning
>>
>>51294805
>tfw no rakija and shopska
>>
>>51294916
>dkn ingen asyldrottning att straffknula
>>
>>51294799
Jag är känslig, okej
>>
>>51294849
well we have a simillar thing but its more like a stew. and it doesnt really have a name. i like it.
i like goulash too. apart from the corndough part - it just seems to me it would be better without it.
>>51294836
its ljutenitza - ajvar is more macedonian or ex-yu. still its nice stuff. im glad you like it.
have you tried it? where and when?
>>
>>51294903
Det spelar ingen jävla roll hur snygg man är utan hår. Man ser alltid 1000x bättre med hår. Folk som säger att Bruce Willis ser bättre ut utan hår ljuger.
>>
Hur många kukar var det hon kunde ta nu igen?
>>
Men /MIN/ gräns är inte nådd!
>>
>>51294916
kek tror du hon tar kuk från från "barnen"?
>>
>säljer organ
>går 500 mil dagen efter
>>
>Kompetensmémen
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
BARN
SOM
SÄLJER
SINA
ORGAN

???
>>
>sålt sina organ
hmmmm
>>
Kasta ut henne om hon inte kan sköta sig
>>
>Vi har så mycket kompetens!
men pengarna är slut
>men vi har lärt oss sååå mycket
men platserna i skolor och boenden är bokstavligen slut
>jävla främlingsfientliga rasister!!!!
>>
>kvinnor
HÅLL KÄFTEN MED ER FÖR HELVETE, ER ENDA FUNKTION ÄR ATT FÖDA STARKA SÖNER
>>
>norbergkeken
hoppas ingen tråden är därifrån
>>
File: Sheev.png (489KB, 523x699px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sheev.png
489KB, 523x699px
>Ensamkommande """""""barn""""""
>>
>>51294945
500
>>
bokstavligen asylbaronernas reklamtimme
>>
>Lektioner I förråd och utomhus
>>
>>51294964
Det rimmar iaf favä
>>
>>51294154
ser ut som en rolig tjej favä

bra jobbat finland!
>>
>>51294886
Det ble avslort av en journalist etter at hun hadde blitt hyllet i 5 dager i strekk her i norge. De tok facebook meldinger fra henne og alt mulig rart.

Her er forresten en artikkel som ble skrevet, litt i samme stil, men uten de veldig avslorende eksemplene: http://www.dagbladet.no/2014/08/27/kultur/meninger/hege_storhaug/faten_mahdi_al-husseini/debatt/34994132/
>>
>>51294933
Det är lugnt, fina siffror~~
>>
>>51294940
I thought they were one and the same.
The store which is run by a group of assyrians have it and sell it. Usually I mix it with my scrambled eggs
Delicious
>>
>>51294985
>FÖDA STARKA SÖNER
Därför sverigetråden är full av beta nackskägg?
>>
Kallar du mig för neger i mitt eget hus?
>>
>>51295047
Det är av helt andra anledningar.
>>
>Flyktingdebatt
>Bara kvinnor som talar
haha lol
>>
>>51294927
well its not that hard to make desu. you just need grapes and a barrel. and a distilling kazan. yeah that one might be hard to get. but as far as i know those can be improvised with some success. pity though that the best rakia is not in the shops. you really are blessed here if you know one of the local meisters of rakia. that thing is divine. as for shopska - just get feta from the greeks and chop tomatoes and cucumbers - its not hard. i think i saw one of the lannisters advertise eating vegetables on danish tv - just add feta to that shit and youre done. you really cant go wrong
>>
File: 13445435552.png (55KB, 344x345px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13445435552.png
55KB, 344x345px
Oj, chef för boende vill ta in mer för de där extra slantarna.
>>
>ta hem sina barn
>sina barn
>sina
hmmm
>>
Klarade av en halv minut innan jag stängde av.
>>
Kvinnor en massiv skit
>>
Generositet och goda exampel, kosta vad det kosta vill.
Pengar är bara påhitt, flyktingbarn finns på riktigt.
>>
File: faten2.jpg (153KB, 978x525px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
faten2.jpg
153KB, 978x525px
>>51295038
Tack, nu vet jag vad hon heter
>>
>>51295043
i can see how that can be delicious. i never thought about it though. usually you put it on a slice of bread here and add some feta cheese if you feel fancy. also it goes well with bbq - meatballs and such
>>
Varför ser svenskar det som ett axiom att vi ska "ta hand" om andra raser? Kan vi inte bara bura in dom i läger i sydeuropa tills dom kan åka hem?
>>
>>51295095
fortsätt anon, detta är viktigt. vi bevittnar början på slutet
>>
>>51295047
Ingen sa att de gör ett bra jobb :^)
>>
>dkn vart för upptagen med mitt datta spel

FÖ HE missat 7 minuter av debatt
>>
>>51295104
Predika det broder
>>
GRÅTER
>>
File: wut.jpg (96KB, 1024x576px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wut.jpg
96KB, 1024x576px
>MP
>>
>partiledare som sitter och gråter för att hon måste ta ansvar
>det här hyllas
??
>>
File: 1427396871248.jpg (491KB, 1500x1125px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427396871248.jpg
491KB, 1500x1125px
>>51295130
Flott det. ;^)
>>
>/Miljö/partiet
>Att minska intaget av "flyktingar" är som att skära hjärtat ur pariet
Namnbyte när?
>>
>>51295079
Yeah I know but the quality of food products is lower here. All our stuff is imported and tastes only 50% of what it should... you don't know how lucky you are when it comes to simple things like tomatoes
:^)
>>
>>51294833

>dkn inget o:et i tjoet som gör det

;_;
>>
File: sjw.jpg (150KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sjw.jpg
150KB, 1280x720px
håhåhå
>>
snälla avrätta MP
>>
Det är ju hennes kekparti som skapat det här problemet.
>>
>>51294901
>Dette er nu en dansk thread
>dansk thread
>THREAD
Hur går det med språket?
>>
>>51295234
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
>>
Varför har miljöpartister bokstavligen 100% av gångerna dom är med i Debatt gråt i halsen?

Helvete dom är alltid på bristningsgräsen till att börja lipa
>>
Majoriteten av journalister i Sverige röstar på Miljöpartiet. man kan verkligen se det efter detta beslut
>>
Alltså debatten är så infekterad då man utgår från att folk bokstavligen flyr krig, typ som om det var blod och död i Finland och massa finnar forsar över.

Det handlar om folk som kommer från Turkiet, Afghanistan och Albanien. De flyr inte krig utan de är ekonomiska migranter. Att sedan en liten del av dem ursprunligen var flyktingar från Syrien är irrelevant.
>>
>>51295153
den vita "kvinnans" börda
>>
>>51295208
you know your banters.
but seriously the tomatoes here used to be a lot better. now they taste like water and grass. there used to be those pink tomatoes which were really good. now you cant find them. and everything here seems to be imported as well :(
>>
alla dessa tårar fan vad mumsigt
>>
>>51295257
de inser inte det. De fattar inte att många Syrier inte kommer kunna få asyl här pga att vi tagit in en massa Afghaner och Nordafrikaner som låtsas vara Syrier
>>
>>51295268
DETTA

Dom kan för fan debattera ölkorv och dom kommer börja gråta


>barn
>>
>Gå tillbaks
bokstavligen kek
>>
>Medicinsk åldersbedömning är fel
haha aa
>>
Det här är fan den mest vinklade debatt jag sett hittills. Bra gjort.
>>
>>51294688
I know a qt grill from your cunt, she's very cool

you people are alright
>>
>medicinsk åldersbestämning har inget vetenskapligt stöd
Men herregud, vem tror hon kom på skiten?
>>
>>51294517
Blev klar med krubbet nu, kunde ha varit värre.

>>51294538
>Påminnelse att avstå flickvänner
Nej :^)
>>
INGEN KUNDE FÖRUTSE DETTA
>>
>>51295279
>De flyr inte krig utan de är ekonomiska migranter. Att sedan en liten del av dem ursprunligen var flyktingar från Syrien är irrelevant.
varför tar ingen någonsin upp detta? Endast 21% av dom är Syriska krigsflyktingar. Varför säger ingen någonsin det när det är officiella siffror från EU. varför påstår folk att alla är krigsflyktingar?
>>
>Ingen kunde veta att flyktingmotagandet skulle skapa problem
Nä men för fan
>>
>>51295172
>de håmås
>>
File: 1448148440233.png (2MB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448148440233.png
2MB, 1920x1080px
>>51295317
Så går det när man koloniserar folk och gör falska gränser som orsakar krig i sekel
>>
>>51295379
>högt uppsatt politiker sitter och försöker bortförklara för sina partivänner varför man har stängt invandringen

>debatt
>>
File: 800_1023524022.jpg (29KB, 576x432px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
800_1023524022.jpg
29KB, 576x432px
>de goda börjar vända sig mot varandra och gräla om vem som är godast
>>
Grabbar

Tänk om alla flyktingar istället blev skickade till Sibirien för att tvångsbosätta vildmarken

j/n
>>
File: Europa gråter.png (70KB, 254x161px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Europa gråter.png
70KB, 254x161px
>den här "debatten"
>låta inkompetenta styra
>>
ooga booga
>>
Vad fan är det här för slags debatt? Det är ju bara MP som sitter och pekar finger
>>
>det där ansiktet
>>
Men alla är lika värda, spelar ingen roll om de man har råd att rädda har ID eller inte, bara att man räddar dem.
>>
Kan någon förklara varför det är EU:S ansvar?
>>
>>51295447
Snygg migmig
>>
>>51295402
haha aa inte som att Migrationsverket varnade för detta förra året
>>
>>51295323
That's sad m8, never been to bulgaria but yugo
awesome tomatoes and feta and stuff
>>
>(L)el
>>
Ikväll ringde grannfamiljen på dörren. Där stod de allihopa, vuxna och barn, i bara strumplästen och såg förtvivlade men också lite uppfordrande ut. Jag märkte att det brann inne i deras lägenhet, eldslågorna slickade dörrfodret. De ville komma in men jag sa att vi har det lite jobbigt nu här hemma, mina egna barn klagade på brist på uppmärksamhet och sånt, kunde de inte fråga någon annan granne? Det hade de faktiskt gjort men det var ingen som släppte in dem. Då blev jag lite upprörd för jämfört med de andra grannarna har vi gjort väldigt mycket för den här familjen, handräckning både med det ena och det andra under en längre tid. Nej, nu är det de andra grannarnas tur, sa jag med ett obestämt viftande åt de andra våningsplanen och stängde sakta dörren.
>>
>"debatt" mellan MP och andra vänstertomtar

lel
>>
0-5 ut och fota
6-9 stanna inne
>>
>le kasta bort sitt pass och komma hit som flykting""""barn""""
>Släppa in folk utan ID-handlingar öht
>>
Varför vill blonda svenska kvinnor förinta vår nation?
>>
>>51295398
kan nbögar avgå eller
>>
>>51295466
>avtryckt feminist.jpg
>>
>>51295462
Därför att 50% av svt röstar på MP
>>
>>51295390
well thank you <3

there was a swedish girl hitchhiking here this summer. i was on the bus and there was a bus stop at a gas station on the highway. thats where i met her. it was getting dark and she probably wouldnt have gotten anywhere so i gave her enough to pay for the bus and let her stay at an apartment which we dont use here for a night. helped her with bus fares and all in the morning. she seemed to be quite the hippy sort though. vegan, peace and all. was quite a nice person though. she was going to turkey and then to i think it was georgia for some hippy gathering.
>>
File: 1448557679620.png (91KB, 168x237px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448557679620.png
91KB, 168x237px
>>51295466
lol sköt samma
>>
>>51295447
Kan inte alla etniska svenskar flytta till valfri obebodd plats Ryssland så kan alla blattar få det som en gång var Sverige och göra vad fan de vill. Hade varit roligt att se utvecklingen.
>>
Vafan är (L)?

>>51295531
>Vad är hårblekning
>>
Najs debatt! :--D
>>
>>51295466
Är det Noomi Rapace i mitten?
>>
>hon tror bokstavligen att folk saknar pass av andra anledningar än att alla som uppger sig vara Syrier fick PUT
>>
File: 1446330611925.jpg (167KB, 650x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446330611925.jpg
167KB, 650x1000px
>>51295268
Gråt är kvinnans försvarsmekanism
>>
>>51295563
>50%

Jag lovar dig att mer än 50% av folk på svt/sr röstar på MP
>>
>liberalerna
avfyrad
>>
>>51295519
men Syrien är ju inte våra grannar
>>
>>51295527
de kan fejka ID-handlingar ändå så så vad fan är poängen
>>
File: Vinter-Hag.png (659KB, 601x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vinter-Hag.png
659KB, 601x768px
>>51295595
>Vafan är (L)?

f.d. Folkpartiet Folkförrädarna
>>
>>51295595
Folkpartiet med nytt namn, de gjorde en VPK
>>
File: arkebusering.jpg (72KB, 800x450px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arkebusering.jpg
72KB, 800x450px
När fan dagas det för rasförrädarna?
>>
File: 1433457293511.png (688KB, 547x657px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433457293511.png
688KB, 547x657px
Heting favä
>>
>jag jobbar som psykolog

VAR BARA DIG SJÄLV :D
>>
>>51295536
>t. fick fv i ett tjong så fort han bestämde sig
>>
>väntar på att någon ska säga att man inte kan sätta pris på människoliv
>>
>de enda förnuftiga är män
>>
>>51295509
the feta is nice here, but ill never heal from the lack of the good tomatoes. i remember we used to have a farm. and my dad used to have his rakia and shopska under the starry night at the farm. it was so serene and peaceful. well apart from the family problems and being poor. that farm would have worked if it were not the crisis though. it was just picking up we had 11 cows and about 20 calves which would have grown by next year but we had to sell all.
>>
>jobbar med flyktingar
>vill ha in mer flyktingar
???
>>
>>51295595
Nu vill hon "integreras" med araberna och negrerna som väller in. Är det ett annat ord för interrasiellt sex?
>>
varför vill blondinen ha så många hit? Kan det vara för att hon som psykolog tjänar på att "rehabilitera" IS krigare?

intressant att hon som Moderat verkar hålla med Miljöpartiet
>>
File: 1444677755881.jpg (135KB, 829x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444677755881.jpg
135KB, 829x900px
>>51295654
>>51295658
lolvad, när fan hände detta?

Hade ingen aning

>"""""""""""""""""Liberalerna""""""""""""""""
>>
>>51295536
>t. trådens största nbög
>>
>>51295704
>Peter Eriksson
>förnuftig
>>
>>51295687
Det var ett misstag

Kan du lyssna på mig och lära dig av mina misstag eller?
>>
RASKRIG SLÄPP IN ALLA FAVÄ
>>
>>51295654

>dkn Ullenhag inte går över till den rätta sidan

sö desu
>>
>vi borde göra Bra Saker för "intetgrationen"
Älskar att höra sådana här floskler. Debatt är det bästa med public service.
>>
>>51295692
fan ingen som gjort en bingobricka för dagens Debatt?
>>
File: PAJ.png (101KB, 241x340px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PAJ.png
101KB, 241x340px
PAJ
A
J
>>
>"Liberalerna"
>Psykfallspartiet som är MP

Jag vill av.
>>
>>51295670
Ser för bra ut för att vara där.
>>
>>51295646
>>51295519

Ikväll ringde två män på dörren. Där stod de, välklädda och pigga. De sa att deras lägenhet på andra sidan stan brunnit upp, det temporära vandrarhemmet som kommunen fixat åt dem hade inte nog mjuka sängar och frukosten var inte god så de lämnade sina fruar och barn där och bestämde sig för att leta någon annanstans att bo. De har knackat på varje dörr i huset men alla har bett dem att dra åt helvete och nu är de tvungna att flytta in hos dig annars måste de åka tillbaka till sina familjer på vandrarhemmet.

Fdåd
>>
BIFFIGA VITA MÄN
>>
>>51295744
>de smögen

>>51295755
haha mm
>>
>Vi har ett ansvar
>Lagbrottsproblematik
Säger hon med gråten i halsen
>>
BIFFIGA VITA MÄN
>>
600 FINSKA MÄN
>>
>50% tycker detta är bra
>25% tycker vi borde göra ännu mer för att hindra hitkommande

>j-ja det är ju sorgligt


BIFFIGA
VITA
MÄN

HAHAHAHA
>>
BIFFIGA
>>
>tortyrskador
>>
BIFFIGA
VITA
MÄN
>>
File: TOK KEK.png (946KB, 912x905px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOK KEK.png
946KB, 912x905px
>Biffiga vita männen
>>
F I N L A ND
>>
>Spädbarn och gamla mamma
>>
BIFFIGA
VITA
MÄN
>>
DE FLYR FRÅN KRIGET I SVERIGE
>>
BIFFIGA
VITA
MÄN
>>
File: 1345807908099.png (132KB, 412x417px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345807908099.png
132KB, 412x417px
Flyktingar btfo

BIFFIGA
VITA
MÄN
>>
Varför kan vi inte importera indier ist? De sköter sig iaf.
>>
>>51295760
Jag sa inte alla män :^)
>>
Var kommer detta hat mot sitt eget land och sin ras ifrån favä?
>>
>>51295584
really, by herself? that's insanely brave. I'm a guy and I wouldn't do that solo. Fuck that.

have a nice day anyways senpai.
>>
Tack för det nya jagjaget ditt jävla blonderade missfoster.
BI
VI
>>
>ont i tortyrskador när man burit sitt baaaarn
ha
ha
aa
>>
VI MÅSTE BITA IHOP
KA
IN
HI
>>
BIFFIGA
>>
BIT IHOP GRABBAR ALLAH AKBAR
>>
>dkn ingen biffig vit manlig pv
>>
>>51295807
men de har inte bett dem att dra åt helvete. de bad dem ge sina fingeravtryck och registrera sig. Varför vandrar de då vidare till mitt hem när jag redan tagit emot nästan hela deras byggnad?
>>
>>51295916
VITA
>>
ENORM CAPACITET
>>
Hon vill ha skäggmannens qk favä
>>
>>51295876

hellre bajs i gatan än gruppvåldtagna svenskar i buskarna
>>
Varför biter vi inte bara ihop? Allt det här löser sig snart om vi biter ihop.
>>
File: jagjagsgänget.jpg (125KB, 1200x675px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jagjagsgänget.jpg
125KB, 1200x675px
BIFFIGA
VITA
MÄN

Menade hon SMR?
>>
File: 1445783344521.png (2MB, 1020x1267px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445783344521.png
2MB, 1020x1267px
>>51295831
>Hålla koll på irrelevanta skitpartier
>>
>>51295713
You should grow it in your garden or on your balcony m8
>>
jag vill straffknula ett mp-mongo
>>
File: 1437980816691.jpg (145KB, 393x391px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437980816691.jpg
145KB, 393x391px
>Du kommer med barnet över axeln och din gamla mamma och fryser och är trött och har ont efter tortyrskador och DÅ MÖTS DU AV BIFFIGA VITA MÄN SOM BLOCKERAR VÄGEN!
>>
>Finnar
>VIta
>Biffiga
välj 2
>>
>>51295946
PENSLAR
>>
"Du kommer från krig du har din gamla mamma med dig, du bär ett spädbarn på armen, du har ont i kroppen efter tortyrskador, du skall äntligen komma till trygghet och då står det

BIFFIGA
VITA
MÄN"
>>
File: 1444744171513.jpg (39KB, 480x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444744171513.jpg
39KB, 480x480px
Lyssnade inte så noggrant, vad menade hon med vita biffiga män?
>>
File: 1382650134521.jpg (60KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382650134521.jpg
60KB, 400x400px
>De flyr till Finland från kriget i Libanon/Turkiet/Grekland/Ungern/Österrike/Tyskland/Danmark/Sverige
>>
>>51295763
Föredrar nog att testa mina egna vingar favä. Men du har full rätt att säga "vad var det jag sa" om det skiter sig.
>>
BIT IHOP NU GRABBAR
>>
>>51295999
cad är statistiken för könsfördelningen? blir inte chockad om 80% är män
>>
>>51296020
Varför är sandnegrer alltid så korta?
>>
>>51295466
Vem är skäggtomten?
>>
>>51295964
ive thought about it. then i remember we have a fucking farm which isnt used...
>>
>stationera exempel
vad i helvete
>>
VI
KLARAR
AV
DET
HÄR

BIT IHOP OCH SKRIV HISTORIA
>>
File: 13754378998.jpg (57KB, 600x574px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13754378998.jpg
57KB, 600x574px
>>51296021
>flyr från alla krig
>blir stoppade av BIFFIGA VITA MÄN nära polcirkeln
>>
File: dmt bro.png (212KB, 446x456px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dmt bro.png
212KB, 446x456px
>vi klarar av det här

Tydligen så gör vi inte det.
>>
>>51296025
tack senpai, lycka till
>>
>asylboendejuden ger sig inte.
>>
>>51296048
Låg test och analsex med familjemedlemmar.
>>
Nä nu kräks jag.
>>
Inte
NOT
SO
EVER
>>
>de applåderar det där
>>
Droger grabbar
>>
Inte för att vara misogyn, men kan det vara så att de här kvinnorna bara behöver en stor biffig vit man som sätter dem på plats?
>>
>nu kommer du, utsatt för atombombning och dubbel halshuggning släpandes på hela din släkt på 200 personer som alla håller på att dö av böldpest efter en sträcka på 10000 km eftersom människosmugglaren som du sålde dina barn som sexslavar till som betalning svängde fel vid bosforen och så kommer de här BIFFIGA VITA MÄNNEN och STAMPAR PÅ ER MED BENKROSSARKÄNGORNA MEDANS DE SKRIKER HELL SEGER OCH SPELAR UPP HITLERS TAL PÅ 9000 DECIBEL SÅ ATT DINA TRUMMHINNOR EXPLODERAR
>>
>stationerade exempel
lär dig svenska för satan, kvinna
>>
>>51296000
biffiga svarta finnar?
>>
K N A R K
N
A
R
K
>>
File: Higher than anyone.jpg (182KB, 800x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Higher than anyone.jpg
182KB, 800x800px
Haha, dags för knark!

>>51296077
Tack senpai.
>>
>Debatt om flyktingar
>Bara kekpartister som pratar om det
>>
KNARK
>>
File: 1434336245214.jpg (44KB, 471x335px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434336245214.jpg
44KB, 471x335px
>Denna jävla asyldrottning
>Svenska Kvinnor
>>
>>51296108
gå å lägg dig Gyllende en
>>
Knark är gott favä
>>
K N A R K
N
A
R
K
>>
KNARK
ping pundare
>>
File: 1445706534306.jpg (35KB, 461x254px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445706534306.jpg
35KB, 461x254px
BIFFIGA VITA MÄN ÄR INTE DET ENDA URSVENSKA MEN DET FINNS DÄR
>>
>>51296152
Äter massvis med knark.

>bidrogande
>>
Olika stora pupiller på polistanten.
>>
File: KNARK.jpg (12KB, 201x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KNARK.jpg
12KB, 201x300px
K N A R K P O L I S
>>
>>51296114
H E L L
E
L
L
>>
File: yes yes yes.gif (2MB, 235x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yes yes yes.gif
2MB, 235x240px
>>51296124
snarare korta fulla mongoler

>>51296114
älskar redan detta nya jag jag
>>
Det är säkert vita män som ligger bakom knarket
>>
File: 1427514849110.png (677KB, 566x617px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427514849110.png
677KB, 566x617px
>>51296176
>>
>dkn man missar massa jagjag
>>
File: 1443127310288.jpg (32KB, 290x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443127310288.jpg
32KB, 290x288px
>>51296176
Uppenbart att hon själv är påverkad
>>
File: 1448473180704.png (1007KB, 885x1075px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448473180704.png
1007KB, 885x1075px
>jag vill styra över vad för substanser folk har i kroppen
>>
File: kanye8.jpg (48KB, 599x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kanye8.jpg
48KB, 599x600px
>Ted Goldberg
>>
JEFF GOLDBERG HAHAHAHAHAHA
>>
File: lolvad.jpg (189KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lolvad.jpg
189KB, 1280x720px
Är hon hög just nu?
>>
OYY VEYY
>>
S I L K E S
I
L
K
E
S

V Ä G E N
Ä
G
E
N
>>
ZIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONIST
>>
>>51296220
BI
VI
>>
>Goldberg
klart der ewige vill att den vite mannen ska knarka bort sig
>>
File: 1407414879301.jpg (87KB, 953x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407414879301.jpg
87KB, 953x960px
>>51296206
>>
>>51296220
BIF
VI
>>
>Ted Goldberg
>>
>>51296114
skrattade så det ekade för att vara favä
>>
>renare
>billigare
Najs, Herr Jude.
>>
>>51295956
Tänk dig att du har färdats till fots igenom det krigshärjade europa, du sålde din lever för att köpa tågbiljetter.
Din fru kollapsade, nu bär du på erat lilla flickebarn, din 97-åriga mor stapplar fram vid din sida.
Och när du äntligen lyckats undvika nazistpatrullerna i danmark och nått fram till det lovade landet sverige så möts du av dessa onda monster.

Nej fy fan, vi måste göra bra saker och ta vårat ansvar.
>>
>renare
Men det är väl positivt?
>>
KRUKOR
>>
>det sitter en stereotypisk jude och förespråkar knark i sveriges television _just_ _nu_
>>
>tittar på debatt
>blir arg
Varje jävla gång.
>>
>>51296298
Just efter att extremvänstern har förespråkat massinvandring.
>>
Oy vey
>>
>>51296234
vilken folkgrupp kan han tillhöra månntro?

|
|
|>
|3
|
|
|
>>
File: KNARK.jpg (39KB, 626x282px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KNARK.jpg
39KB, 626x282px
>>51296248
>Narkotikapolis
>Knarkar sönder innan hon dyker upp i TV

Jävla lirare favä
>>
började asgarva och väckte min syster som ska upp klockan 4 inatt

tack svt
>>
File: 1424706993719.png (73KB, 286x112px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424706993719.png
73KB, 286x112px
>Judar i debatt
>>
>>51296311
Repets dag när?
>>
Ey någon som vill röka droppa syra med mig?
>>
>>51296350
Skylde du på judarna?
>>
File: 1448572998001.jpg (74KB, 668x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448572998001.jpg
74KB, 668x720px
Today in Sweden:
>Government bans video filming of debates and discussions that happen in Parliament
>German government releases an official warning against travel in Sweden - wearing 'sexy' clothes puts you at a serious risk of rape

Do you even care any more?
>>
tack Allah att Sverige låter kvinnor sitta i regering/riksdag
>>
File: 1448219379258.jpg (69KB, 500x486px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448219379258.jpg
69KB, 500x486px
>>51296311
>dkn man inte är arg bara äcklad över alla inklusive mig själv
>>
>>51296248
Människor med konstiga åsikter ser ofta konstiga ut på ett eller annat sätt
>>
>>51296332
Krukmakeri favä.
>>
KNARKARE I STUDION
>>
Den här liraren har knarkat mycket i sina dagar
>>
Herregud är han hög?
>>
File: 1445094649371.png (612KB, 549x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445094649371.png
612KB, 549x604px
>>51296380
haha aa
>>
Tycker synd om han favä.
>>
>>51296227

>dkn alla plebejer som tar misär-fall som grund för lagstiftan

Fler borde veta att Ernst Jünger prövade LSD tillsammans med Hoffmann favae och klarade sig finfint
>>
Veteranknarkare favä
>>
File: 130543568.jpg (10KB, 148x149px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
130543568.jpg
10KB, 148x149px
Någon ge den här pundaren hjälp
>>
Vilken jävla pundare
Hur borta är hans hjärna?
>>
File: den evige.png (50KB, 286x112px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
den evige.png
50KB, 286x112px
>>
>knarkaren just nu
Är han hög?
>>
Hahaha, knarkaren verkar lite bortknarkad favä.
>>
Han är ju knarkad
>>
>>51296429
>Tycker synd om han favä.
>han
honom favä
>>
Vem fan är babben?
>>
File: 1447894120485.png (104KB, 312x146px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447894120485.png
104KB, 312x146px
Negeranon är det du?
>>
>nästa pundare
Hur nervösa är mp-pajerna just nu lel?
>>
>>51296350
Bästa avsnittet på länge favä. Detta är bra jävla public service

Bi
VI
>>
File: Screenshot_3.jpg (8KB, 169x232px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_3.jpg
8KB, 169x232px
överdos grabbar
>>
File: oyvey.png (2MB, 1366x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oyvey.png
2MB, 1366x768px
>hysteriska vänstermuppar
>bild relaterad
>nedknarkad neger

Sverige 2015
>>
>>51296460
>>51296451
>>51296448
>>51296444
>>51296441
>>51296440
>>51296429
>>51296421
>>51296409
>>51296406
Ja ja jag ser dig

Det räcker om ni brevar det en gång för fan
>>
File: 1448532267441.jpg (41KB, 356x412px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448532267441.jpg
41KB, 356x412px
>släppa in två pundare i studion

Släng in dem på rehab favä
>>
File: BARA.jpg (134KB, 761x947px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.jpg
134KB, 761x947px
Bara knarka sönder hela mitt liv fám
>>
>>51296479
Skriver i min dialekt favä.
>>
Vilken är negerns favoritdrog tro, heroin?
>>
File: 1441667731164.png (535KB, 437x585px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441667731164.png
535KB, 437x585px
Ligg efter debatt grabbar
>>
>>51296398
>Government bans video filming of debates and discussions that happen in Parliament
you wot?
we literally have a tv channel that airs all debates and votes in our parlament
>>
>>51296534
skiter jag i. ska vara honom.
>>
>>51296535
PMAX
>>
Hatet mot knark är så högt så jag skulle inte bli förvånad om läkare anmälde folk ändå
>>
File: 1447951848117.png (30KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447951848117.png
30KB, 640x640px
Så här mycket har jag inte garvat på länge
>>
>tre knarkare i studion
l e l m a o
>>
>>51296227
gå och dö din jävla knarkare, hade trott på gud bara så att knarkare hamnar i helvetet.
>>
File: Svensk Man.jpg (106KB, 752x892px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Svensk Man.jpg
106KB, 752x892px
Hur kan somalier så extremt fula? Det borde nästan vara kriminellt
>>
>rusmedel-debatt
>ta med endast folk som farit illa

Fair and Balanced SVT, ha med enbart alkisar nästa gång alkohol kommer på tal :^)
>>
File: 144755435521.jpg (1MB, 2000x1340px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144755435521.jpg
1MB, 2000x1340px
>två negrer och en vit

Inte ens Sveriges pundare är vita längre. Är det absolut inget som är heligt längre?
>>
Rashygien av samhällsskräp när?
>>
Det här med att kids knarkar och går lös för övrigt, situationen är väl inte annorlunda än att de börjar supa för tidigt?

Och det hade väl fan inte varit lagligt att finansiera sitt knarkande med brottslig verksamhet bara för att det vore lagligt att knarka.
>>
>>51296535
FYLLIGA
VITA
KVINNOR
>>
File: 1434365385482.jpg (57KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434365385482.jpg
57KB, 500x500px
>>51296521

Methheads och injicerare borde bara OD:a, fucking pundare, jag svär.
>>
Den här mannen är jude, lita inte på vad han säger
>>