[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråden

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 543
Thread images: 151

File: Satans avskum.jpg (59KB, 468x479px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Satans avskum.jpg
59KB, 468x479px
>>
File: homot.gif (35KB, 560x172px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homot.gif
35KB, 560x172px
>>
Skulle ni kunna tänka er att besöka Indien?
>>
File: 132454365551.jpg (27KB, 326x383px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132454365551.jpg
27KB, 326x383px
>>51206379
lel, är de arga över att regeringen inte värmer upp ugnarna?
>>
File: neger4.png (387KB, 585x362px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neger4.png
387KB, 585x362px
>>51206118
R Å D E
Å
D
E
>>
File: feminister.png (552KB, 1205x805px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feminister.png
552KB, 1205x805px
>Vänstern börjar dö på allvar
>det här kommer försvinna från det vita samhället inom din livstid
>>
File: 1427313479391.png (395KB, 512x368px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427313479391.png
395KB, 512x368px
>sweden
>>
File: DSC_8369.jpg (56KB, 650x366px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_8369.jpg
56KB, 650x366px
Carola är dock den enda kvinnan som blir sexigare desto mer psyksjuk hon blir.
https://www.youtube.com/watch?v=X91je80TAPs
>dkn carola kommer aldrig skrika som en vildvittra när stoppar din penis i henne och andas tungt
>>
>>51206418
Ja, varmt och trevligt. Skulle int vilja bo där dock.
>>
>>51206423
De där två är de första som borde åka in i ungnarna favä
>>
File: 1448381839128.jpg (96KB, 768x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448381839128.jpg
96KB, 768x1024px
Tycker ni om söta tjejer?
>>
File: 1437738586932.jpg (243KB, 1600x1440px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437738586932.jpg
243KB, 1600x1440px
>>51206360
BERÄTTA OM MALENA! VARFÖR BÄR HON DOM SVARTA KLÄNNINGARNA?
>>
Påminnelse om att Indien kommer vara en stormakt år 2030.
https://www.youtube.com/watch?v=Xl0b2LGf9jM
>>
File: 18922_iOCCJQBk.jpg (89KB, 640x576px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18922_iOCCJQBk.jpg
89KB, 640x576px
Rumpa favä
>>
File: 1445522883291.jpg (43KB, 364x419px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445522883291.jpg
43KB, 364x419px
[email protected]
>>
File: roms_0.png (155KB, 500x342px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roms_0.png
155KB, 500x342px
>>51206494
>>
>>51206451
Det dödade sig självt, SOM JAG ALLTID SA. Sluta tänka på raskrig och annat skit, ni gör ingen skillnad.
>>
>e-sport-keken med metrosexuell-looken som ondgör sig över rasism och sexism

HAHA JAG DÖR
>>
>politikerna blir parior av de som själv höjt dem till skyarna

keke

Lite poetiskt är det ju faktiskt.
>>
File: 1290436900812.png (44KB, 409x386px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1290436900812.png
44KB, 409x386px
>verbalt våld
>>
ESPORT PÅ AKTUELLT NU JONTEEEEE
>>
>>51206451
>den där bilden
Kanske isis inte är så dåligt ändå.
>>
>>51206505
Jag gillar söta tjejer, ja. De är söta och ser mjuka ut.
>>
>>51206579
>dkn mamma ropar på mig för att epsort är på tv
Känns jonte favä
>>
File: 1448290433621.jpg (1MB, 1080x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448290433621.jpg
1MB, 1080x1920px
>>51206505
>Söta tjejer
sen brevar han 3d..

2d :3
>>
>de flesta kan esporta, så det är väldigt jämnlikt
>erkänna att esport-sportandet bara sitter i fingerlederna medan man kan vara ett fläskberg i övrigt


e-sportare IDT bdku
>>
>>51206505
Bra???
>>
File: Jonte.jpg (83KB, 478x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jonte.jpg
83KB, 478x640px
>ESPORT HANDLAR OM JÄMSTÄLLDHET
>ÄVEN KVINNOR OCH NEGRER KAN SPELA

Samtidigt i verkligheten: varken negrer eller kvinnor når upp till vitas nivå

>in före M-MIN SPAWN
>>
File: 1447879368639.png (836KB, 475x634px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447879368639.png
836KB, 475x634px
>>51206505
de intresserar mig
>>
>>51206505
bara om hennes penis är feminin
>>
>>>>/blacked/
>>
File: 259928694.jpg (171KB, 550x784px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
259928694.jpg
171KB, 550x784px
>>51206505
Bara tvåde favä
>>
>>51206652
SpawN
>>
File: 1405585491452.jpg (561KB, 1000x1425px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405585491452.jpg
561KB, 1000x1425px
>>51206418
>dkn ingen sötpaj fv att utforska världens alla hörn tillsammans med
>>
Gud bevare Kejsar Franz favä

https://www.youtube.com/watch?v=06643umEJZg
>>
VAR VAR DU NÄR DATORSPEL TOGS ÖVER AV SJW
>>
>gråta i tv
>>
>>51206512
Varför döljer hon alltid sina pattar? De är stora som fan ju.
>>
I don't speak viking. Why is this woman crying?
>>
>>51206652
Skämtar du? MAHVEL BAYBEE
>>
Vad tror ni kommer hända med alla vänsterhornalister när Sverige blir normalt igen? När man får heila på gator och torg. När Systemet inte finns längre. När skatterna är lägre än idag rejält. När simulanter sätts i arbetsläger. När tumskruvarna vrids åt rejält på illegala invandrare och kriminella.

När stormbögarna får kompanistryk av konservativa laglydiga män för att de är trötta på deras jävla skit?

När kommunister är i gropar i marken?
>>
Känns det som om Sverige är sexpositivt samtidigt det är sexnegativt?
>>
>>51206652
Kvinnor, visst. Men negrer är rätt bra på slagsmåls spel.
>>
>>51206652
Jag förstår verkligen inte problemet.

Om där funnes de av färgad ras eller täckt kön som nådde upp till den europeiske mannens nivå funnes där nog icke någon som skulle hindra dem, utan om något vore det på rakt motsatt vis.

Favä.
>>
>>51206698
Skulle hellre utforska hennes alla hörn om du förstår vad jag menar.
>>
>>51206725
Sweden is introducing the harshest immigration policies in europe and she drank the kool-aid.

We don't speak viking either.
>>
File: 1447965554096.png (276KB, 636x353px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447965554096.png
276KB, 636x353px
>>51206712
>vara tvungen att gråta för att inte bli kekad av sina väljare
>>
File: 1447460307750.jpg (45KB, 396x385px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447460307750.jpg
45KB, 396x385px
>>51206629
>du kommer aldrig skrämma en 2d
>>
File: Kebabfröken.jpg (75KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kebabfröken.jpg
75KB, 540x960px
>>51206505
Söta tjejer är relevant till mina intressen skulle jag vilja påstå
>>
>>51206725
No more BBC
>>
File: 1443526594475.jpg (2MB, 4940x3740px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443526594475.jpg
2MB, 4940x3740px
>>51206516
>2030
>Indien är en stormakt
>bajsar fortfarande på designerade bajsgator
>>
File: 1176474321821.gif (19KB, 494x378px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1176474321821.gif
19KB, 494x378px
Mass Effect-trilogin > Fallout 3, 4, New Vegas

favä

Kom mot mig.
>>
>>51206742
Sverige är sexpositivt ifall du är snygg. Är du ful så landet värre än saudiarabien.
>>
File: 1297457810500.png (529KB, 813x468px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1297457810500.png
529KB, 813x468px
>>51206194
>>51206298
Är ju viktigt att se bra ut för personer man inte känner.

Man får se hur det känns att vara normalbög för 30 minuter.
>>
File: bismarck.jpg (555KB, 2000x2515px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bismarck.jpg
555KB, 2000x2515px
>>51206704
>>
>>51206735
Du svarar på din egen fråga om vad som skulle hända med dem i ditt scenario favä.
>>
Är det bara jag som blev kär i Tarzans mamma när jag var en liten unge?

Inte gorillan alltså.
>>
File: 1447858745459.jpg (352KB, 1000x1083px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447858745459.jpg
352KB, 1000x1083px
>dkn ingen milf kk
>>
>>51206467
>någon engelsk koloni
>>
>>51206799
Fullständigt olika spel, går inte att jämföra rakt av.
>>
>>51206735
Det här är mitt problem med stormbögar. Bristen på självdistans och humor samt oförmågan att slappna av.
>>
>>51206825
>inte gorillan alltså.
mm visst
>>
>>51206799
Fallout 4 > NV > Fallout 3
FÖredra fo3 över NV är efterblivet favä
>>
>>51206802
Hur menar du exakt?
>>
>>51206766
So she's crying like a bitch because sweden decided to be slightly more rational about sand niggers entering?
>>
>>51206858
Sant, bara Mass Effect-trilogin är ju faktiska RPGs.
>>
>>51206825
>moderskomplex

Min blåman.
>>
>>51206814
Inte tänkt på detta förrns nu, men det Heliga Romerska Riket och det Tyska Kejsardömet grundades båda av en man vid namn Otto.

Otto bekräftat GET-namn. Om jag får en son ska han heta Otto.
>>
File: hqdefault.jpg (20KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
20KB, 480x360px
>Vad tror ni kommer hända med alla vänsterhornalister när Sverige blir normalt igen?

Bild relaterad.
>>
När tror ni att tårarna är slut hos hornalisterna? När de slutar gråta på twitter och bara inordnar sig?
>>
>>51206894
Yes. Bitch's crazy.
>>
jaska baka kaka :DDDDDDDDD
>>
File: disgruntled man.jpg (65KB, 405x504px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disgruntled man.jpg
65KB, 405x504px
>>51206887
NV > 3 > 4, bror.
>>
>>51206891
Tro han menar att snygga har jätte mycket sex och fula inget sex

>>51206894
What pic are you talking about wanna see those precious left tears?
>>
File: 1443232842301.png (416KB, 512x394px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443232842301.png
416KB, 512x394px
>>51206652
e-sport är verkligen en sport för vita """""män"""" och asiater, en sann skildring av våran tids emaskulerade män som bara låtsaskämpar i den virtuella världen.

Kolla på och börja med kampsport istället din fjolla
>>
>>51206894
My theory she is actually crying because she now finally for once in her life understands the true burden of command and power.
>>
>>51206938
^ favä
>>
>>51206799
Drakens Dogma var bättre än bägge.

Alla var rätt mediokra.
>>
>>51206914
När sportdrycken tar slut. ICA stänger om tie.
>>
File: 1357017452493.jpg (83KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357017452493.jpg
83KB, 1280x720px
>>51206825
Vad är det för fel på Jane?
>>
File: 327131724221.jpg (117KB, 500x650px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
327131724221.jpg
117KB, 500x650px
>>51206825
Inte för att starta något käbbel eller så men jag vill bara påminna alla om att Mulan är bästa Disneyflickan.
>>
>>51206938
2 > 1 > NV > 3 > 4
>>
>>51206505
>det där
>tjej
>>
>>51206825
De är mästarras som fan.

Europa från typ 1880 fram till första världskriget var bästa Europa.
>>
File: rejta mem.png (373KB, 610x467px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rejta mem.png
373KB, 610x467px
>>
File: 1409941114521.jpg (26KB, 401x535px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409941114521.jpg
26KB, 401x535px
>>51206618
>dkn detta bokstavligen precis hände mig

Har vi samma morsa?
>>
>>51206942
https://www.youtube.com/watch?v=GmuqusBOfuo
>>
>>51206977
Är benägen att hålla med.

>>51207001
Precis.
>>
Heja Sverige
Bög :D
>>
>>51206938
Kan köpa NV över FO4 då det var bättre på många sätt
>fler vapen
>ammo typer
>faktioner
>dialog

Dock är jag en hora för det lena vapenmekaniken och tycker att basebuilding var et roligt tillskott

>3 bättre än 4
0/10 gyckel
>>
>>51207026
Journalister måste verkligen ha under 100 i IQ. De om några borde ju fan veta att ifall de vill att allmogen ens ska bry sig, får de fan sluta med att bara gå i ett om en och samma grej.

Jag tror helt jävla ärligt att Svenska folket är idag immun emot snyftreportage och att det allt mer får komplett motsatt effekt.

Bevisa mig fel, neger.
>>
File: 1395930784958.png (847KB, 663x721px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395930784958.png
847KB, 663x721px
>>51207000
Dags att slåss favä.

>>51206993
Vet inte. Jag satt inte och tänkte på varför jag hellre ville krama morsan än Jane på den tiden favä.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=j9jbdgZidu8

breva mysiga jullåtar era glada homon!
>>
>>51207072
Inte anon men 3 är så jäkla mycket bättre för att vara ett sju+ år gammalt spel.

Du kan ju inte sitta och jämföra Pong med Uncharted favä.
>>
>>51207000
Sämst smak i tråden, värre än dom som brevar Martina favä
>>
>>51206935
Baka å baka en kaka :DDDDD

Vi har massor å alla får smaka x-------DDDDDD
>>
>>51207039
J-Jonte?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=GJSUT8Inl14
>>
File: 1447085493272.png (12KB, 306x206px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447085493272.png
12KB, 306x206px
>>51207073
Det är nog du som har under 100 i IQ. De drivs inte av någon medkänsla, de drivs av ett oändligt hat mot den vite mannen och en djup önskan om att se vårt folk utrotat. De är inte dumma i huvudet utan de vet precis vad de håller på med. Detsamma gäller folkförrädarna i regimen. Tro inte att de är överraskade på riktigt.
>>
>>51207107
Hatar den grisvidriga jävla "jullåten". Avsluta dig själv din äckliga jävla horunge.
>>
File: Silver_Night.jpg (120KB, 900x1239px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Silver_Night.jpg
120KB, 900x1239px
>>51207000
>>51207079
Vad är det med pöbelns attraktion till köttsliga varelser?
>>
>>51206942
>Tro han menar att snygga har jätte mycket sex och fula inget sex
Jo jo, men tänkte en mer ingående förklaring.
Dock så stämmer det att den sexuella "revolution" och allt nätdejtande har inte gjort det enklare med sexuell intimitet, utan bara gjort det mer bekvämare för de som redan kan få det lätt.
>>
>>51207073
Att SD är över 25 % i mätning efter mätning trots noll(0) positiv uppmärksamhet i media måste ju anses stödja din tes.
>>
File: 1448223128452.png (2MB, 1413x2000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448223128452.png
2MB, 1413x2000px
>>51206652
>"Alla får vara med oavsett samhällsklass, kön och etnicitet, möh jämdställdhet"

Den där vänstermuppen hade ju så jävla fel, nästan alla esportare är vita/asiater från familjer i den övre medelklassen. Dattaspel och datorer är bra mycket dyrare än att sparka boll med Machmud och Mohammed utanför betongen i Rosengord

>>51206751
De får fortfarande storstryk av japaner inom alla spel som nipponeserna faktiskt bryr sig om, och vissa som de inte bryr sig om
>>
File: gospel neger.jpg (59KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gospel neger.jpg
59KB, 640x640px
>bethesda fallouts är bra
>mass effect är en bra serie
Mass Effect 1 var bra, vägdes ner av de sämsta shooter mekaniken någonsin
NV> kraftgap 4>3
De ädlre spelen som inte borde räknas med de nya går som följande
2>1>Tactics:BoS>BoS
t. inte mysling MEN
>>
>>51207107
https://www.youtube.com/watch?v=Ve6sH1wCrRM
Topp mys
>>
>>51207072
>det är ok att det inte finns någon dialog i spelet ö.h.t. för nu kan jag bygga baser

Eremit snälla.
>>
>>51207202
>de vill inte knula järnjätten

Fattar inte favä.
>>
File: 1446999230447.jpg (61KB, 600x828px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446999230447.jpg
61KB, 600x828px
>>51206762
Varför inte båda?
>>
So tell me Swedekeks, is this finally the beginning of some decent rational thinking for your country or this simply a hurdle towards global cultural enrichement camps?
>>
File: 1446408028620.gif (858KB, 240x228px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446408028620.gif
858KB, 240x228px
>>51207129
>storyn
>metro systemet
>>
>>51207195
Som Jimmie själv uttryckte det i sin intervju med Breitbart:

"Det ligger i deras ideologi att familjevärderingar och att nationer ska förgöras."

Fritt översatt från engelska.

läs hela intervjun vetja: http://www.breitbart.com/london/2015/11/19/exclusive-interview-sweden-democrats-leader-jimmie-akesson-talks-to-breitbart-london-from-brussels-no-go-zone-molenbeek/
>>
>>51207246
Bättre version favä
https://www.youtube.com/watch?v=00ljwAKH9tU
>>
>>51207282
A
FUCKING
LEAF
>>
>>51207201
Håll käften bilal din jävla blattefitta. Kom till mcdonalds. Så slåss vi. Jag lovar att du åker på stryk. För jag är kompis med judarna!
>>
File: what a gau.jpg (10KB, 519x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what a gau.jpg
10KB, 519x280px
Mass Effect 3 är bättre än både Fallout 3 och 4.

Gycklar inte ens.
>>
>>51207282
>dkn en kanadensare är mer uppdaterad om vår politik än mig
borde jag skämmas eller är han bara en autist?
>>
ps: Svara inte på utlänningar
>>
File: 60842_album_normal.jpg (186KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
60842_album_normal.jpg
186KB, 1200x1600px
>>51207000
>Stormbögar
>>
>>51207301
Precis. Inte någon missriktad godhet utan ren jävla ondska.
>>
>>51207079
Jane har ju en jäkligt bra röstskådespelare fast jag tror att hon var gammal när hon spela i filmen.

Jag såg nån svensk dub på judetuben av Svansjön (Japansk) från 1981 och hon var med där också.

>>51207000
Tycker att hon har ganska tråkig karaktär favä, känns som en helt vanlig tjej vilket är väl vad filmen ville visa och varför vänsterpacket tycker om den som en film på jämnställdhet.
>>
>>51207362
sverigetråden är till för alla jävla rasist
>>
File: 1445440102661.gif (437KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445440102661.gif
437KB, 400x400px
DETTA ÄR NU EN DUBLETT TRÅD

KOLLA IN DOM
>>
>>51207317
dude, did you even ever have mapple syrup?
Believe me, that shit is golden. I'm just mad we dont have more on the flag.
And maybe a bear, a beaver and a moose.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SKCnGclrr4k&list=PL71E306E6F3B1B055
>>
File: 1442169486645.png (277KB, 359x431px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442169486645.png
277KB, 359x431px
>>51207410
K
O
L
L
A

D
O
M
>>
>>51207287
>storyn

Bokstavligen talat ingen skillnad. Och bryr sig någon egentligen? Det enda man vill åt i Fallut är ju alla olika utposter och småquester. Än så länge tycker jag att de här var roligare i FO3 än in FO4. Att spränga Megaton till exempel.

>>51207287
>metrosystemet

Är det bättre att inte kunna springa 30sek innan man snubblar skit som i FO4?
>>
>>51207000
Det där är objektivt fel, bror.
>>
>>51207375
>stormbögar
>gilla kina
>gilla västerländsk 2d
vgh
>>
>>51207282
no they still love sandniggers, there won't be any real change until SD gets to lead the government.
>>
>>51207359
I just like to follow global politics.
Most canadians are retards anyway.
>>
File: 1447184183792.gif (1MB, 268x304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447184183792.gif
1MB, 268x304px
>>51207359
samma här tror kanadensaren är autist favä

Kan nån ge en fl:li på invandringsåtgärderna:
>Hur mycket ska invandringen minskas?
>Ska den stoppas helt?
>Ska vi starta någon form av läger för de som redan är här?
>>
File: HGjV6Rk.gif (146KB, 300x375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HGjV6Rk.gif
146KB, 300x375px
>>51207464
haha slut på de roliga här är dom
>>
>>51207503
Raskrig imorgon
t. Svetsaren
>>
>>51207072
Basebuilding är det vidrigaste med bethesda, enbart riktat till den äckliga vågen av fittungar som spelar minecraft. Att ha sin egen faction hade varit med passande i FO? Vafan ska man ha sitt eget ställe till i ett single player spel?
>>
>>51207282
it will change nothing.

this country is doomed unless we start deporting nonwhites NOW and it won't happen.
>>
>>51207526
>>51207464
>>51207410

grabben kan du ens rulla

kolla hur en redig man gör det
>>
>>51207557
This.
>>
File: 145436775450.jpg (202KB, 570x855px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145436775450.jpg
202KB, 570x855px
>när man försöker skaka av sig klasskamraterna för att åka hem själv så man kan läsa sin bok men det slutar ändå med att de hamnar på samma tåg och åker hela vägen för de bor längre ifrån
>>
>>51207465
>Att spränga Megaton till exempel.
sant

>Är det bättre att inte kunna springa 30sek innan man snubblar skit som i FO4?
Fattar inte vad du menar men ja absolut. Var så jävla besviken att typ hela D.C var mertotunnlar som var omöjliga att navigera med så instängda ytnivåer
>>
>>51207503
stoppas helt och skicka tillbaka varje man så att de kan slåss för sitt land.
Kvinnorna och barnen kan åka tillbaka när kriget är över. Precis som under andra världskriget.
>>
>>51207587
L M A O
M
A
O
>>
>>51207503
tl;li:
Saker som är gjorda:
Gränskontroller för att stoppa folk från att ta sig till Finland/Norge. Effekt: Fler söker asyl i Sverige (och Danmark med, tippar jag på).

Saker som ska göras:
Alla ska inte få PUT automatiskt längre.
Bokstavligen alla kommer att få stanna ändå.

Så inget är egentligen gjort. Skillnaden är att vissa kanske kommer skickas tillbaks om kriget tar slut snart, vilket inte kommer hända.
>>
File: 1447710202744.png (590KB, 900x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447710202744.png
590KB, 900x600px
https://www.youtube.com/watch?v=88eecoYuah8
>>
>>51207526
haha aa
>>
File: 1437559414313.jpg (149KB, 1001x1001px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437559414313.jpg
149KB, 1001x1001px
>>51207587

HÄR
Ä
R
>>
>>51207107
https://www.youtube.com/watch?v=eHl8r2g4MXI
>>
>>51207545
>Basebuilding är det vidrigaste med bethesda
Smart som fan jag har nu anledning till att scavenga annat en cigarettpaket och före-kriget-pengar
>>
Man måste rulla med själen, grabbar
>>
>Alla dessa stormbögar
Gulager kanske inte var en dålig idé ändå.
>>
>>51207001
2 > 1 > NV > 4 >>>>>>>>>>> 3
>>
>>51207734
Så här menar du?
>>
File: as.png (195KB, 357x385px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
as.png
195KB, 357x385px
>>51207619
>>51207587
>>51207526
>>51207464
>>51207410

Sluta självböga

dessutom kontrollera dom
>>
>>51207604
DC sög, men metrotunnlarna hade ju stämning. Dock att de hade copypastat ganska mycket.

FO4 känns bara som klassiskt äcklig nutida bethesda spel som försöker rikta sig till alla målgrupper och samtidigt tror dom att de är sjukt retro med sina tråkiga referenser till de första spelen.
>>
>>51207592
>>51207557
Sad story.
If you ever want to escape we will gladly accept you.
Still lots of white genes here.
>>
File: 1448133719547.png (257KB, 516x526px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448133719547.png
257KB, 516x526px
>>
>>51207763
Nä, så här
>>
>>51207625
De skulle tvinga ID koll på all kollektivtrafik till Sverige också.

Lite osäker på vad det får för betydelse. Betyder det att bara man har ett pass så kommer man in i Sverige? I så fall kommer det bara leda till en stor handel med pass. Om man även måste ha giltligt uppehålltillstånd för att ta sig till Sverige kanske det får en viss effekt.Stör mig lite på att de var så vaga.
>>
>>51206505
örebro?
>>
what's the cheapest and nicest hostel in Stockholm lads

I have to stay there for one week, and I'm trying to spent less than 200 eu. ACCO seems pretty cheap but the reviews are shit, but then again my standards aren't very high as long as I have a bed and wifi.
>>
Ingen i den här tråden kommer någonsin få fina siffror igen.

Fula siffror bekräftar.
>>
>>51207751
>t. nybög
>>
File: 1330702463529.jpg (9KB, 225x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1330702463529.jpg
9KB, 225x225px
RULLA MED MAGI
>>
>>51207839
>tyska läderbögar
>>
>>51207866
>66
:^(
>>
File: 1444306665658.jpg (57KB, 396x395px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444306665658.jpg
57KB, 396x395px
>>51207866
fina siffror
i en fin tråd
>>
File: ryska-bjornen.jpg (907KB, 2738x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ryska-bjornen.jpg
907KB, 2738x1000px
>>
>>51207866
Du är verkligen värdelös.
>>
>>51207625
;_;

>>51207779
Utfall 4

Vad som gick rätt:
>gunplay-et
>Base building

>Vad som gick fel
>Dialogen
>Brist på olika vapen (speciellt verklighetsbaserade)
>>
>>51207830
>De skulle tvinga ID koll på all kollektivtrafik till Sverige också.
För att tvinga folk att antingen söka asyl här, eller att åka tillbaks där man kom ifrån.

>Betyder det att bara man har ett pass så kommer man in i Sverige?
Du behöver inte ha ett pass för att få komma in i landet eller för att få söka asyl.

Skillnaden är som sagt att du blir stoppad från att resa till Finland/Norge.
>>
>>51206505
Gillar söta judinnor
>>
>>51207866
lmfao
>>
>>51207716
>åhh nu kan jag titta på mitt unika HQ
Hade väl fan kunnat lägga in vad som helst att scavenga så länge man kan använda det till crafting eller liknande. Det gör inte basebuilding bra.
Basebuilding har ett syfte i ett spel som DayZ t ex, inte i något single player runk.
>>
>>51207839
Cheap hostel during this point in time = get assfucked by "immigrants" while they steal from you and give you some delicious gay plague.

You do know Sweden is in some kind of weird weimar-republic shit right now? RIGHT?
>>
File: 1439395262644.png (1002KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439395262644.png
1002KB, 1280x720px
>>51207866
Men vänta
>>
>>51207893
hjälp mig bögar knulla dig för helvete
>>
File: 1447363252843.jpg (370KB, 1080x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447363252843.jpg
370KB, 1080x720px
>>51207921
>när motståndsrörelsen försöker sig på """humor"""
>>
>>51207921
>möh ryssland-kekarna blåsta åt helvete
>>
>>51207972
but I am poor boy ;-;

Apparently the staff only works until 7 at this acco hostel, surely sweden can't be this unsafe
>>
jag har aldrig sett en /söt/ ökenfröken ivl
>>
>>51207987
see >>51207972

Enjoy aids and no money while phoning mutter while your ass is bleeding profusely and you have contracted aids from some "syrian" called muhammed.
>>
>ljudskog
>>
>>51207866
SATAN I GATAN
A
T
A
N

I

G
A
T
A
N
>>
>>51208057
do you boys ever stop memeing in here
>>
File: 1448483285613.png (197KB, 241x332px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448483285613.png
197KB, 241x332px
dubletter
låt mig visa hur man gör vitingar
>>
Gråter hon helt seriöst över att vissa kommer att få temporära uppehållstillstånd istället för att automatiskt få permanenta?
>>
>>51208042
It is that unsafe if you don't put some fucking money into at least a single room with bed bugs as your new pets.
>>
>>51208064
>kroöter snackar skit
>>
>>51207942
>gunplay-et
Ja en uppgradering från 3an men fortfarande responslöst ibland. Bra jobbat på 7 år.

Vad är det som är så jävla kul med basebuilding? Spela minecraft eller Garrys Mod isåfall, där kan du också bli attackerad av förvirrade NPCs.
>>
>>51208042
It is worse than unsafe m8. Try to find some white person you can stay at. Avoid public hotels and stuff like that.
>>
>>51207866
>>
File: 2CaxJFQ.jpg (265KB, 1500x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2CaxJFQ.jpg
265KB, 1500x1500px
Ingen med smäll 4 wii u här?
Inte? O-okej...
>>
>>51207831
hehe mm ;3
>>
>>51208094
Honestly, don't be cheap. The immigration authority is putting immigrants fucking everywhere. Hostels are a place I seriously would fucking avoid if I couldn't get my own room with a lock on it. And even then I am not sure I would.
>>
>>51208140
Pernilla/namn liknande persienne?
>>
>>51208046
Bor du på landsbygden eller?
>>
>>51207948
Nej, det har vi redan. De menade som för på färjor. För att få åka till Sverge måste man ha ID.
>>
>>51208101
Nej, hon gråter för att maktens mantel är för tung för hennes axlar. Hon pallar helt enkelt inte trycket och ahr gett avkall på precis varenda jävla sak hon som kommunist-idealist har hållit som heliga.

Men det funkar inte ha ideal när man sitter så nära tronen. Då måste man fan ha litet machiavellisk jävlaranamma, vilket kvinnan helt saknar.
>>
Varför verkar alla autister och allmänt utstötta personer gilla Jokern från Batman?
>>
File: 1448149404902.jpg (80KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448149404902.jpg
80KB, 640x640px
>>51208195
>>51208046
Tror han menar att ökenfröknar är fula
>>
File: 1429989485815.webm (265KB, 640x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429989485815.webm
265KB, 640x360px
>>51207410
kontrollera de här
>>
File: 1448382909070.webm (844KB, 426x426px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448382909070.webm
844KB, 426x426px
>>51207866
Önskar att jag också kunde få fina siffror
>>
>>51208136
Har det på 3DS, om du vill få stryk av en fet pingvin.

Nä, skämtar bara, min cirkelplatta suger.
>>
>>51208094
It's for your own saftey.
>>
File: 3PpUjR7.jpg (351KB, 1500x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3PpUjR7.jpg
351KB, 1500x1500px
>>51208262
Har det också men det är ju knappt hälften så skojsigt där
>>
>>51208170
Petronella favä
>>
File: 14400540345800.jpg (46KB, 400x340px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14400540345800.jpg
46KB, 400x340px
>>51208244
>>
Tror ni man har någon chans att bli antagen till polishögskolan om man hoppat av gymnasiet, varit isolerad IUAP i 7 år, och sen bestämmer sig för att ta igen på komvux? Eller sorteras man bort som psykfall direkt?
>>
>>51208239
>Hon pallar helt enkelt inte trycket och ahr gett avkall på precis varenda jävla sak hon som kommunist-idealist har hållit som heliga.
Om något så är hon väl snarare liberal?
>>
File: 1444148033404.jpg (1MB, 1300x867px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444148033404.jpg
1MB, 1300x867px
Kan någon breva webm med Söderman och harpyorna vars huvuden skall rulla?
>>
>>51208254
Men det kan du inte.
>>
>dkn clementiner bokstavligen är den bästa frukten någonsin
>>
>>51208111
skitposta är mitt yrke
>>
>>51208349
>utbilda sig till polis
kek varför? så att du kan få föra dialog med olydiga demonstranter?
>>
File: 1448133690314.png (1MB, 1000x563px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448133690314.png
1MB, 1000x563px
>>51208101
Nej, hon gråter för att hon tvingas sakta ner folkmordet.

>"Ingenting gör mig så upprörd som att se hur dessa fullständigt vidriga avskum till Bilderberg-politiker, som efter att ha förvandlat Sverige, Libyen och Syrien till helveten, står och beklagar sig över att de inte kan förstöra ännu mer, att de måste lugna sig för att det just nu finns en gräns.

>Kampen mot dessa avskum måste gå på högvarv fram tills dess att folkets säkerhet är tryggad. Fortsätt kampen oförtröttligt för vi vet mycket väl vad dessa lakejer åt den internationella finanssionismen har i åtanke för de nordiska folken: utrotning under blodiga former.

>Det finna inga alternativ — bara kamp, kamp, kamp mot dessa vidriga avskum som på så kort tid lyckats förstöra så mycket människoliv genom sina krigskampanjer i Libyen och Syrien och sedan massinvandringen till Norden."
>>
File: 1445893745760.png (572KB, 600x580px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445893745760.png
572KB, 600x580px
>>51206652
>vi är bäst på att vara neets och spela dataspel för småbarn och det är vi stolta över
>>
>>51208317
Har ingen WiiU, det finns för många bra spel till 3DS:en att jag håller ut till NX. Super Mystery Dungeon kom ut för 4 dar sen, det är bra som fan.
>>
>>51208383
Det ser ut som att du stavade mandariner fel men ok
>>
>>51208383
jvdk
Äter en just nu och har 5 till imorgon.
>>
>>51208325
känner du henne?
>>
>>51208426
hej porranon, har du gett upp att breva tjejer och gått och blivit bög istället?
>>
File: larsalkolaenskit.png (727KB, 736x504px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
larsalkolaenskit.png
727KB, 736x504px
Åklagaren har tagit med den terrormisstänkte 32-åringens egen film från Syrien i den pågående rättegången.
- Den fastställer att han varit i Syrien, inget mer, säger försvarsadvokaten Lars Salkola.
>>
>>51208349
Du måste ha samtal med psykolog ändå, tror inte de bryr sig så mycket om ditt liv så länge du uppfyller alla kvalifikationer.
>>
>>51208383
>>51208423
Satsumas*
>>
>>51208458
>Salkola
Den Evige finnen
>>
>>51208350
Är man miljöpartist är man fan inte liberal. Man är inte ens liberal ifall man är med i liberalerna.

De enda liberalerna i Sverige idag är liberala partiet och de har väl 0.01% av rösterna eller något.
>>
File: 14448327142342.png (160KB, 211x343px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14448327142342.png
160KB, 211x343px
>>51208426
jag ger dig ett (You) eftersom jag höll på att äta mat och nu kan jag inte göra det längre
>>
File: 1439046644157.jpg (41KB, 731x550px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439046644157.jpg
41KB, 731x550px
>>51208426
>dkn man får nostalgi av den där bilden
Internet var ett misstag.
>>
>>51208426
Är det ett foto på din förlossning?
>>
File: 1317234547700.jpg (132KB, 687x622px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1317234547700.jpg
132KB, 687x622px
>>51208383
>apples and oranges

Bästa citrusfrukten iallafall.
>>
>>51208452
Kanske, kanske inte ;p
>>
>>51208493
Jag ska höra mig för bland mina juristkollegor och ta reda på ifall han är en evig finne eller ej. Något säger mig att han är en vidrig södermalmsneger.
>>
>>51208410
Den bilden är fuktig favä
>>
>>51208518
jvdk
Om 30 år när folk frågar hur jag kommer ihåg internet kommer goatse vara en stor del
>>
File: 1447181222425.png (2MB, 1524x1244px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447181222425.png
2MB, 1524x1244px
>>51208426
>>
>>51206652
Skulle slickat stjärthålet favä
>>
>>51208426
Bilal vad busig du är. Är det såhär du visar upp din stjärtsmärta över att snart kommer du få fiskarna varma, din jävla babbe?
>>
>>51208350
Sluta falla för amerikanska jagjag. Har inte funnits sanna liberaler i maktposition på vettefan hur många år.
>>
>>51208484
Inget fel på satsumas men föredrar clementiner eftersom att de oftast är surare.
>>
>>51208499
I invandringsfrågan är MP extremliberalt, dumjävel.
>>
File: BARA.jpg (2MB, 3648x2736px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BARA.jpg
2MB, 3648x2736px
>>51208575
>pedofiler
>>
>>51208609
Sedan regeringen staaf 1912.
>>
>"black friday" i Sverige
Kan företag bara sluta försöka vara amerikanska redan?
>>
>>51208609
>att vilja ha helt öppna gränser
>inte liberalt

Vi snackade om invandringspolitiken, dumjävel.
>>
Finns det ens något kärleksliv kvar i Sverige?
>>
>>51206536
BARA
>>
File: 1371159101691.jpg (277KB, 714x644px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371159101691.jpg
277KB, 714x644px
>>51208452
>>51208529
>t. har memorerat hela gymnasieboken för att se var alla man kände tagit vägen
>>
>>51208627
Jag är extremliberal och jag blir triggad av detta. Kolla vad tino skrev på plebbit idag istället. Klassiska liberaler har inga problem med välfärdssystem eller begränsad invandring. Nyliberaler däremot är äckliga kommunister som skiter i allt vad lag och ordning heter.
>>
>Demokratiskt Norden är ett parti för ett utträde ur EU och en uppbyggnad av en Nordisk Union, för utökad demokrati och starka medborgerliga rättigheter.
>Vision: Att modernisera vår demokrati, gå ur det dysfunktionella EU och in i ett strömlinjeformat NU, att återuppbygga välfärdsstaten och trygghet för alla medborgare.

Tror jag hittat mitt nya parti grabbar
>>
>>51208655
Vi har ju redan svart allting annat varför inte en veckodag.
>>
>>51208397
Bara föreställ dig den gyllene tid som väntar när SD vinner och alla balubor och deras vänsterpimpar tar till gatorna. Vem vill inte vara kravallpolis då?
>>51208460
Man får väl hoppas det. Jag kan framföra mig som en helt normal person när det krävs. Till och med aningen socialt begåvad.
>>
>>51208646
Tänkte på Staaff sekunden efter att jag tryckte på post favä.
>>
>>51208655
Nej. Jag vill ha min black friday-rea på steam tack
>>
>>51208499
>De enda liberalerna i Sverige idag är liberala partiet och de har väl 0.01% av rösterna eller något.
0,02% faktiskt :^)
Problemet är att många som har liknande tankegångar även tycker att det är omoraliskt att rösta.
>>
>>51208694
KNULLA
>>
någon som kör /interunka/?
>>
>>51208711
>är ett parti för ett utträde ur EU
Okej
>och en uppbyggnad av en Nordisk Union
DROPPAD
>>
>>51208711
Låter som SMR. Är det SMR anon?
>>
>>51208773
Inte runkat idag, så typ. Hur går det?
>>
>>51208708
>förmynderi
>liberalt

Haha ok grabb1

Snart kommer du att säga att det är liberalt att rösta för FRA-lagen.
>>
>>51208748
>black friday-rea på steam

Jajustja, det är ju en grej. Najs.
>>
>>51208672
Njaä, du sa att hon specifikt var liberal. Och enbart för att hon förespråkar öppna gränser blir hon inte liberal när hon i allt annat är jävligt icke-liberal.

Men ja, öppna gränser är något liberalt. Har inte sagt att att liberalism nödvändigtvis är något bra men man måste skilja på äpplen och päron.
>>
>>51208773
Nej, för det är en kult och det funkar inte. Onani är helt normalt och naturligt.
>>
>>51208773
>>>/reddit/
>>
>>51208721
lycka till mann1
>>
>>51208810
Tror du ärligt att det finns SMR-shillar i tråden?
>>
>>51208762
Ja men liberala partiet är för anarkokapitalister. Ifall man ens är för minsta lilla polis eller slänga ut en enda kriminell blatte så anklagas man ju för djupaste nazism.

Därför röstar jag på SD trots att liberala partiet hade kunnat vara mitt parti.
>>
>>51208721
>när SD vinner
aldrig alltså?
>>
>>51208529
gick ni i samma klass?
>>
>>51208853
Nej, stormbögeri är bara ett jagjag favä
>>
>>51208820
Nej, men det finns ingen konflikt mellan en frihetlig politik och att hålla blattar utanför landet. Helt jävla ärligt. Allt annat är postmarxistiskt tjafs från miljöpartister och deras jävla negrer såsom liberala partiet.
>>
>>51208825
Hon ligger betydligt närmre liberalismen än kommunismen.

Inte ens V är ju för fan kommunistiska.
>>
>>51208861
>Ja men liberala partiet är för anarkokapitalister.
Vart på en av deras träffar och tyckte att det var rätt mycket Ayn Rand stuk på det hela. Trevligt folk dock.
>>
>>51208708
Bismarck, som var hyper-konservativ var den som lade grunden till Tysklands välfärdssystem.

Realpolitik kallas det. Klassiska liberaler var realpolitiker, dagens "liberaler" är blöjpolitiker.
>>
>>51208921
>det finns ingen konflikt mellan en frihetlig politik och att hålla blattar utanför landet
Fast... jo.
>>
>>51208825
Öppna gränser är inte liberalt. T.ex. en klassisk liberal bryr sig mer om att följa lagen, än att tycka att varenda jävla lycksökande negerjävel ska kunna uppehålla sig i landet.
>>
File: 1448231779778.png (21KB, 461x522px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448231779778.png
21KB, 461x522px
>möte idag om utveckling av ett visst verktyg
>jag är tredjehjulet eftersom det handlar om kemi och jag bara kan datta
>googlar ett ord som det talas mycket om
>glömmer bort att jag har dattan inkopplad till projektorn


vet inte om jag hann tabba ner snabbt nog favä
>>
>>51208921
>det finns ingen konflikt mellan att inskränka en persons frihet och liberalismen

haha aa
>>
>>51208810
>allting som har med norden att göra måste vara nationalistiskt
varför gör alla den kopplingen
>>
>>51206379
ITT: Schadenfreude

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Sveriges-innstramminger-blir-staende-som-et-monument-over-ar-med-politisk-tafatthet--Trine-Eilertsen-8257687.html
>>
>>51208936
Jag är inte den du ursprungligen svarade på. Anser henne heller inte vara kommunist. Om något är kommunismen ännu dödare som ideologi än liberalismen.

Nej säg istället vad hon är: en globalist, en mångkulturalist.
>>
>>51208974
men ja drev ju bara xDD
>>
>>51208861
Säkerligen jättetrevligt folk, men det är en jävla sekt och de är kompletta politiska idioter.
>>
>>51208974
du är en stor groda
>>
>>51208961
Det som en "extremist" som du inte fattar är vad som står skrivet i denna post >>51208955
>>
>>51209015
>Nej säg istället vad hon är: en globalist, en mångkulturalist.
Så... Liberal, med andra ord? :^)
>>
>>51208893
Nej, men samma skola
>>
>>51208838
>Normalt=ofarligt
Det har konsekvenser att runka två gånger eller mer varje dag till allt mer spårad porr.
>>
>>51209061
Va? Tala svenska.
>>
>>51208884
Elden stiger. Men vänta bara tills det börjar smälla i sverige också, då händer det grejer.
>>
>>51208973
Fast då vill väl samtidigt liberalen att lagen ska vara liberalt utformad? Dvs han följer lagen om strikt invandring men skulle gärna se friare invandring.

Man kan heller inte riktigt applicera klassiska liberalers syn på frågan då icke-europeisk invandring inte existerade i någon betydande mening för dem.
>>
>>51208985
>lämna EU och skapa NU
>införa mer demokrati (direktdemokrati)
>stärka medborgerliga rättigheter (låta folket vara beväpnade och göra yttrandefriheten okränkbar)
>satsa mycket på välfärd och folkgemenskap
>göra landet tryggt igen
Låter som SMR.
>>
>>51209063
Jag är liberal. För låga skatter, upprätthållande av rättsstaten, yttrandefrihet med mera.

Men jag är komplett anti allt som är mångkultur.

Så nej, att vara mångkulturist är absolut en helt egen jävla politisk genre.
>>
>>51209024
för dig
>>
>>51209081
jag med
>>
>>51209126
>smr
>göra landet tryggt
Haha. Visst är man trygg i händerna på dömda mördare och rånare
>>
>>51209005
Skadeglädje heter det.

Och vilka känner vi skadeglädje inför?

>>51209063
Är liberaler för höga skatter, subventioner till särskilda grupper och energiformer samt statlig styrning av princip allt förutom just invandring ?
>>
>>51209114
Klassiska liberaler i England hade inte fri invandring. De ville inte ha hit en enda jävla indier, paki eller sudanes.

Men sånt vet väl inte idioter som du om? Klassiska liberaler = EJ folk som hade röstat på liberala partiet idag.

De flesta anarko-liberaler är helt jävla historielösa.
>>
>>51209149
Är du anti homo :DDDDD?
>>
File: swnl2.png (1MB, 1824x1539px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swnl2.png
1MB, 1824x1539px
Jag ska ominstallera mirrors edge
>>
>>51209083
>Det har konsekvenser att runka två gånger eller mer varje dag till allt mer spårad porr.
Det var jag ingenting om, men låter väldigt mycket. Jag håller mig till varannan dag utan komplikationer eller behov av "grövre material".
>>
File: 14376547534.png (19KB, 586x205px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14376547534.png
19KB, 586x205px
HANIF "BANTER" BALI
>>
>>51209198
Är globalism och mångkulturalism inte liberalt? :^)
>>
>>51209179
Bättre bete har du nog. Försök igen.
>>
>>51209231
Det är kul.

>dkn man satt med vännerna i gymnasiet och tävlade med tider
>>
>>51206379
https://www.youtube.com/watch?v=9YqehGlg6m8
>>
>>51209264
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klas_Lund
>1991 dömdes han till sex års fängelse för bland annat ett bankrån i Vemdalen, Härjedalen
Det här är han som ska göra Sverige säkert igen
>>
File: fniss.gif (454KB, 500x282px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fniss.gif
454KB, 500x282px
>>51209238
>>
>>51209219
Bryr mig inte ett skit. Homosexuella kommer inte direkt öka brottsligheten och skita ned landet med sin jävla smutskultur. Man kan hålla de värsta pederasterna stången genom att bara ha det olagligt att blotta sig a la läderdräkterna på pride, vilket är en jävla styggelse. Dock tycker jag absolut att även ifall jag inte håller med, ska de få gå i sin vidriga pridemarsch och offentligt. Med skydd av polis. Jag må tycka att de är äckliga aidsspridare, men de har rätt till yttrandefrihet likt förbannat.
>>
File: 157851251157755.png (44KB, 690x539px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
157851251157755.png
44KB, 690x539px
Fråga tråden igår om vilka som stod bakom att Sverige skulle bli en mångkultur, visade sig att ett flertalet Judar var inblandade

förlåt till alla stormbögar
>>
>>51209252
Nej det är en helt egen kategori. Bara marxister och kulturmarxister är för den jävla skiten.
>>
>>51209288
Och nuvarande regim begår systematiskt folkmord och leder anfallskrig mot fria nationer samtidigt som de förslavar hela planeten i skuld, för att inte tala om deras vidriga kortsiktiga miljötänk. Vad är din poäng?
>>
>>51209378
Marxister OCH kulturmarxister? Wow, du verkar kunna mycket om politik du :^)
>>
File: 1343223433.jpg (24KB, 320x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343223433.jpg
24KB, 320x240px
>>51208748
>steam
>företag i Sverige
>>
>>51209264
Tror att han var seriös. För han har ju rätt.
>>
>>51209378
>Libertarianer
>marxister

Haha ok
>>
File: CTjQoy5WwAAU95V.jpg (92KB, 726x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CTjQoy5WwAAU95V.jpg
92KB, 726x1024px
>elden stiger på Jodel också i ens vänsterextrema område
>>
>>51209238
keke
>>
>>51209393
Att Klas Lund är en bankrånare
Han har även dömts för andra brott och även rymt från fängelset en gång
>>
>>51209393
Hans poäng, som jag för övrigt håller med om, är att klas lund är en extremt värdelös jävla ledare för ett modernt Sverige.

Jag är stormvän, eller kompis med stormisarna i många frågor politiskt, men vill inte ha en manlig åsa romson som ledare favä.
>>
>>51209218
De flesta ancaps är inte för fri invandring.
>>
>>51209218
Personangrepp är fel sätt att vinna en debatt. Du misskrediterade precis ditt eget argument i allas ögon utan någon som helst anledning. Lugna sig lite.

Varför inte klassiska liberaler hade fri invandring är en komplex fråga. Flera faktorer ingår.

Dels har vi faktumet att alla på den tiden ju faktiskt var rasister. Så liberal eller inte, vem fan ville ha indier i England?

Dels så kunde de ju naturligtvis inte släppa på spärrarna om de inte ville förlora halva sin väljarbas till de konservativa.

Sen vidare, så var inte utom-europeisk invandring ens något som på allvar existerade på den tiden.
>>
File: 1454389928.jpg (181KB, 1200x799px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454389928.jpg
181KB, 1200x799px
>>51209238
>för några hus lyckas den mannen inte framavla
>>
File: Kejsare Jimmie.jpg (930KB, 1014x2405px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kejsare Jimmie.jpg
930KB, 1014x2405px
http://webmshare.com/QzBNR
>>
>>51209152
Lukas?
>>
>>51209460
>>51209463
Klas Lund är inte ens ledare längre.
>>
File: 1331037966892.jpg (89KB, 475x433px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1331037966892.jpg
89KB, 475x433px
>>51209238
Min husneger!
>>
>>51209412
liberalerna, centern, kd, moderaterna, miljöpartiet = kulturmarxister

sossarna, vänstern = marxister.

Så enkelt var det, din jävla blatte.
>>
Vilken Socialdemokrat tror ni kommer ta över efter Löfven? Ygeman eller Wallström?
>>
>>51209513
aa
>>
Onanera till tvåde ikväll, J/N?
>>
>>51209329
Det är så tolerant.
>>
File: 10.gif (2MB, 352x199px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.gif
2MB, 352x199px
>>51209502
Perfektion
>>
>>51209452
Breva bild eller utdrag tack.
>>
>>51209252
Libertarianskt möjligtvis men det är en annan femma.

Och du kan inte ta en enda del av en hel ideologi och hävda att Åsa Romson och sådana som henne är liberala just för att de har den åsikten och driver den politiken. Det är som att säga att det räcker med att du har ett rått ägg för att du ska ha en färdig sockerkaka.
>>
>>51208170
>>51208325
>>51208452
>>51209513

Det är ju en rysk vedbodsflicka era idioter.
>>
>>51209238
är han vår blatte?
>>
>>51209531
Helst Ygeman eller Mikael Damberg
>>
>>51209531
Jag.
>>
>>51209526
Det är ju bara vad du anser. Men som sagt, en sådan expertanalytiker som du kan ju inte ha fel :^)
>>
>>51208637
Hur löser vi mysteriet var Dakkas hår tog vägen?
>>
>>51209393
>förslavar hela planeten i skuld

Den som är så c.uckad att han sätter sig i en skuld han inte snabbt och smidigt kan betala av får skylla sig själv.
>>
>ingen sann x
>>
>>51209238
Jag är kommunist men det där var rätt så top kek faktiskt.
>>
>>51209238
>för några hus lyckas den mannen inte framavla

Åh herrejävlar.
>>
File: 1432135428180.jpg (53KB, 474x595px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432135428180.jpg
53KB, 474x595px
>>51209238
>>
File: maxresdefault.jpg (138KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
138KB, 1920x1080px
>>51209393
>förslavar hela planeten

Herr Robot snäll
>>
>>51209644
Det är hela länder som förslavas i skuld, jag tänkte inte ens på privatpersoner.
>>
>>51209484

Jag är rasist som fan och klassisk liberal. Jag tycker imperiepolitiken under brittiska imperiet var helt klockren. Håll indierna i indien, och britterna i storbrittannien minus ämbetsmän.

Sedan tycker jag faktiskt att alla nyliberaler, libertarianer och klassiska liberaler som vill ha fri invandring, är fan kommunister. De är precis lika jävla äckliga som alla kulturmarxister i riksdagen. De flesta "klassiska liberaler" i Sverige idag, har den här åsikten endast för att inte bli utkastade ur sina jävla politikerkretsar med sjuklövermongos.

Det som faktiskt skiljer mig från stormbögarna, nazisterna och SD, är att jag VET att ifall vi inte hade haft en enda jävla bidragskrona som blattejävlarna skulle få via lagen, så hade extremt få lycksökarblattar kommmit hit.
>>
>>51209682
>Jag är kommunist
avsluta dej ))
>>
>>51209588
>fortsätta hävda att det är liberalt att inskränka en individs frihet

haha ok
>>
File: Corrales - Castillo.jpg (1013KB, 2048x1880px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Corrales - Castillo.jpg
1013KB, 2048x1880px
>han kollar inte på boxning
inte undra på att ni inte har flickvän, lmao
>>
>>51209579
Det kanske inte ser så lovande ut men för några månader sedan hade sådana här jodels försvunnit på under en minut i detta området
>>
>>51209526
Djupsinnig analys där mann1.
>>
>>51208711
>partier
Det är utomparlamentarisk aktion som gäller om man vill förändra, något bland annat SD insett. Gå med i Nordisk ungdom, vet jag!
>>
>>51209733
>Jag tycker imperiepolitiken under brittiska imperiet var helt klockren

>klassiskt liberal
>stödjer handelsmonopol
Okej Jonte
>>
File: 1438733045218.png (588KB, 924x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438733045218.png
588KB, 924x720px
>>51209238
>Är Sverigedemokrat
>Kallar sig för Moderat

Varför är det här tillåtet?
>>
>>51209733
>Sedan tycker jag faktiskt att alla nyliberaler, libertarianer och klassiska liberaler som vill ha fri invandring, är fan kommunister
>libertarianer är kommunister

Haha ok Jonte. Du är uppenbarligen väldigt påläst då det kommer till politik.
>>
>>51209749
Max, breva om något annat.
>>
File: 1446650535923.jpg (67KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446650535923.jpg
67KB, 540x960px
>politik
>>
>>51209730
Haha synd för dem då. Sverige är inte förslavat av någon skuld. Dra åt svångremmen rejält ett par år och skulden är avbetald.
>>
>>51209746
En klassisk liberal vet att ekonomiska incitament är alltid kraftfullare än tvångspolitik, som >>51209733 säger. Dock för att sätta igång en sådan apparat att du vill ha ett visst incitament, måste du också ha en vilja att lösa ett visst problem. Så jävla dum kan inte ens du vara att du inte greppar detta?
>>
File: 1339857990847.png (72KB, 196x232px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1339857990847.png
72KB, 196x232px
>>51209572
Rullar för dig
1-5 - tvåde
6-9 vänta till imorrn
0 - till första doujin som dyker upp när du söker på en av grejerna du filtrerar
>>
>>51209830
Käft Mdongo
>>
>>51209794
Detta. Dock är inte Nordisk Ungdom speciellt aktiva nuförtiden.
>>
File: 1447632616663.jpg (27KB, 460x676px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447632616663.jpg
27KB, 460x676px
>>51209829
Ja ja, ok.

>dkn ingen fv
>>
>>51209733
Fast britternas imperiepolitik var ju banne mig inte någon stans liberal.

Du låter faktiskt mer konservativ än liberal om du frågar mig. Inget fel med det favä.
>>
>>51209751
Vänstern blev så blåst åt helvete att de inte vågar lämna sina kramlådor.
>>
>>51209870
Fast enligt NUs beräkningar så stöds deras politik av 99,9% av Sveriges befolkning, och vi behöver bara fler klisterlappar för att påminna dem
>>
>>51209837
haha aa
>>
>>51209818
kulturmarxister är så jävla nära kommunism i den sociala sfären av politiken att det inte ens är roligt. Därför är alla som är för fri invandring som vi haft de senaste månaderna kommunister eller anarkister. De skiter i att ha ett samhälle som fungerar, alternativt VILL störta skiten i gruset.
>>
>>51209837
Vi har ju fan inga inhemska företag kvar snart och vi skulle inte klara oss en vecka då all självförsörjning är borta. Hela landet har sålts ut till dessa internationella hyenor.
>>
>vara driven av idealistisk ideologi som lolbertarianism, nazism, kommunism osv istället för att vara pragmatisk och realpolitisk

Minns också när jag var 17.
>>
>>51209746
Vad menar du? Hur hävdade jag det med mitt inlägg? Trollar du bara eller kan du inte läsa?
>>
File: 1336719140469.jpg (26KB, 283x265px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336719140469.jpg
26KB, 283x265px
>>51209850
DÄR SATT SEN
>>
>>51209850
Kunde ha varit värre favä
http://exhentai.org/g/876489/3ce7267620/
>>
>>51209893
Det är en glidande skala. Jag är nog precis mittimellan konservativ och klassisk liberal. I den ekonomiska sfären är jag jättenära anarkokapitalister, på sociala området är jag närmare högerpartiet 1940.
>>
File: 1448091314430.png (677KB, 665x699px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448091314430.png
677KB, 665x699px
POLITIK
POLITIK POLITIK POLITIK
JA POLITIK, MEN DÅ POLITIK

POLITIK
POLITIK POLITIK POLITIK POLITIK
JA POLITIK, MEN DÅ POLITIK

VAD TYCKS OM POLITIK
POLITIK POLITIK POLITIK
JA POLITIK, MEN DÅ POLITIK
>>
>>51209934
Jaha är det det kommunism innebär? De som vill förstöra och e dumma >:(
Bra politisk analys Jonte. Du har förtjänat en red bull
>>
>>51210023
m okej axel
>>
>>51209922
Vår statsskuld är vad, 60 % av BNP?

Det är inget. Betänk att en vanlig privatperson har lån på uppemot 15-20 årslöner och det anses helt hanterligt.
>>
File: 1448392914480.jpg (23KB, 289x489px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448392914480.jpg
23KB, 289x489px
>>51210023
Du använde min bild, men det är ok för jag håller med om det du säger miskeke.
>>
>>51209999
Fina siffror fick du också.
>>
>>51209985
>Vi har ju fan inga inhemska företag kvar snart

Du vad? Sverige har massvis med företag och mer än för 10 år sedan.

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/
>>
File: 1441373559126.jpg (63KB, 720x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441373559126.jpg
63KB, 720x720px
Skynda er till hemtex, era rassar
>>
>>51209989
Kan bara hålla med. Inget gör mig så jävla trött som idealister och filosofer. Inte ens marx trodde de kunde göra ett skit för att förändra världen. De är mest bara käbbel av dem allihop.
>>
>>51206379
>brott mot mänskligheten
>>
>>51210076
Alla av värde är borta. Nu är det mest massa små skitföretag som ingen bryr sig om.
>>
>>51209735
Nej :^)
Finns gott om plats i gulagen för dig.
>>
>>51209989
Underskattat brev
>>
>>51210023
Håll käft jonte och gå och spela CS istället din jävla bög.
>>
>>51210079
>årets julklapp är robotdammsugare
Slött år
>>
spana på de här
>>
>>51210079
>3800 på julklappar
så mycket kostar väl inte några chokladkartonger till sina föräldrar och syskon?
>>
File: 1336717426946.png (88KB, 281x263px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336717426946.png
88KB, 281x263px
>>51210017
Vad är det du filtrerar för något?

Hade ju hoppas på guro eller en dålig yaoidoujin eller nåt.
>>
>>51210108
Hellre ett land där varje ärbar karl är sitt egna småföretag, än ett land med massa industrijättar.
>>
>>51210079
3000? Min farsa köper för betydligt mycket mer favä
>>
>>51210079
mm vänta, det är klart alla IS-terrorister ska ha en snuttefilt till vintern
>>
>>51210161
Gjorde en ny sökning bara för dig ;)
http://exhentai.org/g/855988/34ebe8891d/
>>
>>51210108
>jag gillar inte småföretag
Öh, var det du som var liberal?
>>
>>51210207
De borde helt seriöst få sig en kula i nacken.
>>
File: i174^cimgpsh_orig.png (15KB, 872x154px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i174^cimgpsh_orig.png
15KB, 872x154px
>>
>>51209985
Överdriv lagom va.

Vi är långtifrån glansdagarna men vi har en med västvärldsmått relativt stark industri kvar. Och tack vore vår stora banksektor är det vi som c.uckar andra länder och inte tvärtom.

De största ägarna i de flesta svenska industriföretag är för övrigt svenska investmentbolag som ägs av, just det, svenska finansmän. Kanske inte den mest pålitliga gruppen människor men det är åtminstone inte utlänningar.
>>
>>51209801
>dkn ingen dansk albinoflicka

Danskor och norskor är jättesöta.
>>
>>51210262
va skrev du?
>>
>>51210262
Vad skrev du? Att 1% av alla romer inte går ut gymnasiet ens? Som tino skrev? lol.
>>
>>51210248
Vilka? IS?
>>
HIHIHI FAN VAD JAG ÄLSKAR ATT SNACKA POLITIK DAG UT OCH DAG IN

EYYYY JORRE; HATAR DU OCKSÅ INVANDRARE?!???!

CHECKA VIDEON JORRE, "THE LION" FETASTE JAG NÅGONSIN SETT
>>
>>51209850
>>51209999
SPANAR

Favä.
>>
>>51209989
Detta. Man ska se upp till Bismarck, som kunde sätta sig över sin ideologi, inte till Hitler, som styrdes av den.

>>51210022
Var och en är antingen en produkt utav eller en reaktion på sin tid.

t. mig
>>
>>51210279
Jag är inte han du tjafsar med. Men jag är litet sugen på att få siffror och källor från dig. För jag har ett batteri källor att slå dig i huvudet med annars, då jag vet att du har fel på åtminstone en punkt rakt uppåned.
>>
File: i175^cimgpsh_orig.png (7KB, 611x85px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i175^cimgpsh_orig.png
7KB, 611x85px
>>51210311
>>51210320
inte så kantigt favä
>>
>>51210355
aaa nippe! läser wikipedia just nu. jag e såååå klassiskt liberal. ner med kulturmarxisten lixåm :p
>>
>>51210384
kek
>>
>>51210079
Ska fan köpa en robotdammsugare till mamma. Vafan, kan man ha två samtidigt förresten?
>>
File: 1447465147175.png (713KB, 1200x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447465147175.png
713KB, 1200x960px
>>51210355
bidra med något istället för att klaga, du är som den ungen som alltid gnällde på sina föräldrar att han hade "tråkigt"
>>
>>51210346
Japp.
>>
>>51210365
Hitler en skit favä men tala kunde han och dessutom var han ett resultat av ett så uppknullat politiskt och socialt läge att det likagärna hade kunnat slutat ännu värre än vad det gjorde. 20-talets Tyskland eller för den delen Europa var ingen vacker syn.
>>
File: My sides.png (187KB, 327x316px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
My sides.png
187KB, 327x316px
>>51210384
>lipa över att detta togs bort
>>
File: 1445989619863.jpg (71KB, 469x469px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445989619863.jpg
71KB, 469x469px
>>51210106
>startar krig efter krig
>destabiliserar länder
>förgifta miljön
>tvingar människor på flykt
>propagerar för hela civilisationers fall
>skapar kaos och otrygghet
>sprider konstgjorda och skadliga ämnen i mat och dryck
>försätter länder och människor i skulder med hjälp av ett banksystem som är designat för att förslava
>bryter ner allt som är naturligt och friskt
>sponsrar skräckorganisationer som sprider död och förstörelse varhelst de drar fram
BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN
>>
File: 1447005510894.jpg (9KB, 300x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447005510894.jpg
9KB, 300x300px
>>51210428
>>
File: 124365465654.png (162KB, 499x499px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
124365465654.png
162KB, 499x499px
>>51210384
>man anon från igår sa att Reddit var något bra
>>
>>51210108
>Sandvik
>Scania
>SCA
>ASSA ABLOY
>ABB

Med flera med flera

>småföretag

Ta en kik på large cap på Stockholmsbörsen och så ska du få se på "småföretag".
>>
>>51210355
>>51210386
grappar haha! va tycker ni om dendära videon jag länka er på fb asså "wit open gates" de borde få de där fjantiga dumma medelsvenssons att haja läget lixåm
>>
>>51210437
>lipa

skrattade favä
>>
File: 1350077923903.png (215KB, 605x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350077923903.png
215KB, 605x480px
>>51210230
>brevar om doujins med anon
>han länkar mig till blacked.com

Aldrig igen.
>>
>>51210488
folk e järntvättade får
>>
>>51210381

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Strukturforandringar-i-sysselsattningen/

Vilken punkt har jag fel på?
>>
File: realyee.png (272KB, 500x582px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
realyee.png
272KB, 500x582px
>>51210465
>Gå till reddit för diskussion
>>
>>51210502
:3
>>
>>51210384
Hur fan blir den borttagen? Även ifall man kan tycka att blixtbak håller en lägre nivå, så har de ju fan en vettigare sätt att förhålla sig till diskussioner. Även ifall de inte håller med, men du framför dina argument på ett sätt som sjunger av kvalité, är de ok med det.

Dock hade du nog fan fått det där borttaget även på blixtbak, då du inte förklarade vad du menade.
>>
>>51210436
Ja hade Hitler dött på 30-talet hade han nog ansetts som en helt okej person idag.
>>
>>51210465
Det där var ju ingen fråga så det var väl klart att det togs bort? Fattar inte problemet.

t. Går aldrig till reddit.
>>
>>51210488
>>51210510
nej nu tycker jag vi håller hand och sjunger horst wessel lied
>>
>>51210510
synd att dom inte e samma smart som oss å läser mycke va
>>
>>51210365
Du är förbannat vettig anon. Kan inte annat än hålla med dig om bismarck. Ideologi är bra för att ha en riktning, men realpolitik måste vara den styrande handen.
>>
>>51210502
Söt flicka på bilden. Får man krama henne?
>>
File: ralph-9[1].gif (1MB, 320x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ralph-9[1].gif
1MB, 320x240px
>Åsa Romson
>>
>>51210564
det var i en tråd som visade vad könen röstade på
>>
File: Bildts trolldryck.jpg (27KB, 600x450px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bildts trolldryck.jpg
27KB, 600x450px
>>51210441
Hah, tror du seriöst att Romson eller en jävla LO-pamp är kompetenta nog att sitta bakom kulisserna och styra? Det enda de kan beskyllas för är viss inkompetens, galopperande populism och sina politiska åsikter. Precis som 95% av alla politiskt aktiva i det här landet.
>>
>>51210632
Nej, men de är medvetet delaktiga i spelet. Även om de inte drar i några strängar själva så är de fortfarande skyldiga till att lyda och verkställa elitens direktiv.
>>