[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråden

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 505
Thread images: 151

File: 6urPQLm.jpg (199KB, 480x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6urPQLm.jpg
199KB, 480x1000px
migmig
>>
>>51199893
hej
>>
hej
>>
File: unibet.png (11KB, 180x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unibet.png
11KB, 180x225px
Gämbla?
>>
>>51199946
Känns som säkra pengar att satsa på att SD hamnar högre än så.
>>
File: 1448228637602s.jpg (2KB, 125x48px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448228637602s.jpg
2KB, 125x48px
>>
File: 1421014316503.jpg (66KB, 482x427px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421014316503.jpg
66KB, 482x427px
>>51199916
>dkn man bokstavligen är rädd för våra politiker och journalister

De har ju en helt förvriden verklighetsuppfattning.

Jag vill av...
>>
http://www.svd.se/kvinna-med-barn-ranad-pa-sin-bil/om/sverige

Danderyd? Är det ett sånt här utanförskapsghetto typ Skäggetorp?
>>
File: 1441648456354.png (207KB, 480x468px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441648456354.png
207KB, 480x468px
>gratis smörgåsar delas ut i trapphuset imorgon

>dkn har redan lagt fram tre olika jackor så jag kan juda åt mig så mycket som möjligt
>>
Vilket regemente dras man in i i det eventuella kriget mot ryssland?
>>
>>51200044
Tre olika jackor? Vem fan delar ut gratis smörgåsar? Och igenkännande sker på ansiktsutformningen din jävla neger. spelar ingen roll ifall du har olika jaackor för du kan inte byta din haka.
>>
File: 13453645746.gif (263KB, 500x257px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13453645746.gif
263KB, 500x257px
>>51200099
>00099
fina siffror regementet
>>
Varför hatar ni invandrare?
>>
>>51200099
Ifall du inte är krigsplacerad, inget alls. Ifall de tvångsinkallar dig blir det lokalt territorieförsvar med en högaffel som i stalingrad, för det finns knappt mobförråd utplacerade längre.
>>
File: jimpie.jpg (123KB, 635x475px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jimpie.jpg
123KB, 635x475px
https://www
.facebook.
com/Ungsvenskarna/videos/vb.1491422081182615/1524513974540092/?type=2&theater

>Ung Vänster
>>
>>51200179
haha blatten i tråden
>>
>>51200179
Därför att de sköter sig inte. Luktar illa. Är brottsliga svin. Gillar att slåss. Är giriga och ljuger ofta.Behöver jag ens börja ta upp islam?
>>
>>51200238
Men är verkligen alla invandrare som du beskriver?
>>
>>51200179
Jag hatar inte invandrare. Jag hatar väldigt väldigt väldigt många invandrare.
>>
>>51200179
Vi hatar inte invandrare, vi hatar invandringen som dödar vårt land.
>>
File: 1445868525500.jpg (122KB, 576x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445868525500.jpg
122KB, 576x1024px
>>51200179
gör jag inte
>>
>>51200262
Spelar ingen roll ifall du har en ahmed man känner som är "vettig". Statistiken vad gäller brott och inkomstförvärvande talar sitt tydliga språk. De är en belastning på nationen.
>>
>>51200332
Så därför ska alla ut, inklusive Zlatan?
>>
>>51200262
Är alla IS-krigare samvetslösa svin som våldtar, mördar och torterar kvinnor och barn? Kanske inte, men tillräckligt många.
>>
>>51200332
Nä men man kan ju ha selektiv invandring. Skulle säga att en väldigt liten del av dessa kriminella bidragsparasiter kommer hit med en universitetsexamen.

Fri invandring från I-länder och selektiv invandring från U-länder tycker jag är vettigt.
>>
File: mitch doge.jpg (127KB, 867x1156px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mitch doge.jpg
127KB, 867x1156px
>dkn Mitch blev kekad av både Thotmoo och Celeech
>>
>>51200385
Zlatan gör inte ens skäl för sig i fotbollslandslaget den hävla sopan. Släng ut han till frankrike.
>>
>>51200179
Föräldrarna är invandrare som slitit och gjort rätt för sig. Inget tjuveri, inga socialbidrag, inga låtsasjobb.
>>
>>51200420
Fri invandring från europeiska länder och ingen invandring alls från alla länder söder om Italien.
>>
HELL SEGER
>>
>>51200437
Jaha, vem var det som gjorde mål senast mot dansken då?
>>
File: 1448162854529.jpg (57KB, 429x479px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448162854529.jpg
57KB, 429x479px
>>51200013
>Alice Alexandra Trocadero, född 2 maj 1984 i Bukarest, Rumänien, är en svensk jurist, ledarskribent och borgerlig samhällsdebattör som betonar vikten av individens frihet

ECH
>>
>>51200472
HELL SEGER
>>
>>51200179
>Sverige är inte unikt, invandring från tredje världen till Västeuropa sedan 1950 har inte fungerat speciellt väl någonstans.

bild extremt relaterad. Skäl nog att vara emot blattar och invandringen.
>>
File: stumped.jpg (65KB, 507x287px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stumped.jpg
65KB, 507x287px
Varför rapporterar svensk media så mycket om Trump?

Ojsan
>>
Vilken film vill jag se?
>>
>>51200467
Australien må bajsbreva en hel del men vore väl taskigt att exkludera hela bunten från Sverige?
>>
File: arnie.gif (2MB, 360x208px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arnie.gif
2MB, 360x208px
>färre än en procent som ens går ut gymnasiet
>>
Nice second in command guys, really cool. How did you guys let this happen? How can such a person come in a position of power?
>>
>>51200569
Galne Max
>>
>>51200558
De tror att man applicera det på den svenska "högern".
>>
>>51200606
Jag har sett galne gunnar igen för inte så länge sen
>>
>>51200558
Han är ju ett jävla skämt. Senast så länkade han bokstavligen en jagjag-bild från /pol/ som såklart var helt förfalskad.
>>
>>51200602
I think this will be the nationalist machtübernahme with them not even having to do shit. People like her will basically never hold an office any more ever in this country during my lifetime.
>>
>>51200602
ich ficke deine mutter in den arsch du hurensohn
>>
>>51200569
Du vill se It's such a beautiful day.
>>
>>51200649
>möh kvitter
>>
>>51200179
hatar inte invandrare. hatar blattar för att de förstör vårt land.
>>
Dessa valloner... Är det sant att svenskar har brunt hår och bruna ögon pga dessa? Måste vara en jävla rasblanding som tog plats isf. Hur svartmustiga är dessa valloner egentligen? På något sätt känns hela historien lite tveksam.
>>
>>51200602
What?
>>
File: 1435755634547.png (183KB, 300x399px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435755634547.png
183KB, 300x399px
Varför har inte ni en kubansk sötpaj fv?
>>
Varför stryper vi invandringen?

Jag trodde att vi tjänade pengar på att ta in folk, borde inte de vi redan tagit en bidragit till den grad att vi byggt boende, skapat jobb osv åt de nya som kommer?

Vad har jag missat?
>>
>>51200692
Åsa Romsson
>>
>>51200596
vad fan säger du
>>
>>51200731
För att jag vill ha vita barn
>>
>>51200756
Ja men det sprids väl ändå inte i internationell media.
>>
>>51200602
Is she really second in command?

When the Prime Minister got sick and went to the hospital, she didn't take over the government, but instead some other clown did, and people were asking if she was really fit and proper to do her job as Vice PM.
>>
>>51200773
rasist
>>
>>51200795
/pol/ och /int/
>>
Breva bästa filosofen
>>
>>51200671
Edgy
>>51200654
Daring words my bbc loving friend, but we both know this is just the beginning. The harm has been already done, it can only het worse.
>>
Hahah, jag skulle aldrig ha trott att Sverige skulle införa en hårdare mottagningspolitik än Finland
>>
File: 123435564756.jpg (78KB, 1024x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123435564756.jpg
78KB, 1024x1024px
>>51200602
>second in command
>>
File: maxresdefault.jpg (64KB, 1453x862px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
64KB, 1453x862px
>>51200829
>>
>>51200558
>Svensk hanrejmedia tror att de kommer vara den som stumpar Trump
>>
>>51200844
kommt zu mir, ich prügel die scheisse aus euch raus du kannst nie wieder aufstehen
>>
>oironiskt misslyckas med att göra mål på MODO i en hel period

lel vilka jävla sopor :^3
>>
>>51200855
nu kommer alla till er istället

:^)
>>
File: 1430072332683.png (2MB, 1524x1244px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430072332683.png
2MB, 1524x1244px
>>51200220
kek
>>
>>51200649
Källa på att den var förfalskad?
>>
>>51200811
Det faktum att latinos är kortare och mindre intelligenta än vita Européer är knappast kontroversiellt. Jag vill att mina barn ska ha en så fördelaktig start i livet som möjligt, helt enkelt.
>>
>>51200855
Ifall jag målar hela ansiktet med brun skokräm och säger allahu akhbar och slänger mitt pass innan jag kommer över med Sverigefärjan. Kan jag få asyl i FInland då? Jag lovar att pissa på finska flaggan, begära godare mat, mer bidrag, medborgarlön och rösta på vänsterförbundet och islampartiet.

Errr jak velkommän?
>>
File: nf.jpg (67KB, 479x541px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nf.jpg
67KB, 479x541px
Varför är Nordfront upprörda?
>>
>>51200829
>>
>>51200688
Belgare ser generellt sett ut som andra nordeuropeer. Överlag lite mörkare hår, några procent mer bruna ögon.
>>
>>51200818
>>>/pol/56618473

Herregud vilket skämmigt bräde, är de alla 14 år?
>>
>>51200904
:| Det kan mycket väl hända. Fan då vår regering är så tandlös och kan inte göra något åt varken facken, invandring eller vilken fråga överhuvudtaget.
>>
>>51200982
hehe mm
>>
>>51200970
Det finns inga belgare. Du syftar antingen på valloner eller flamländare.
>>
>>51200987
Ifall finland blivit en smula mer klassiskt liberalt hade jag fan flyttat på direkten. Det är ett perfekt land helt enkelt ifall man räknar bort socialismen.
>>
>>51200995
Du som startade tråden eller Jonte? Vad bra att du fick fram din poäng genom två rader av HAHAHAHA och du fick lite ryggdunkningar av de andra tuffa grabbarna där.
>>
>>51201036
Förlåt, triggade jag din autism nu?
>>
>>51200949
när är de inte upprörda?
>>
>>51200602
You mean Åsa Romson? She's not actually second in command. When Stefan Löfvén was rushed to the hospital a few months ago it turned out that her title as vice prime minister was purely for show and that another of the Social Democrat minsters was actually the one the power defaulted to if something happened to the prime minister.
>>
>>51201061
Oj vad stjärtsmärtad du blev av 6 bokstäver
>>
Köttbullar :--D
>>
File: 1445880534298.jpg (18KB, 400x386px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445880534298.jpg
18KB, 400x386px
>>51200928
>är knappast kontroversiellt
>>
>>51200982
Jag förstår att folk tycker svenskar är autistiska bögar när vissa av oss håller på så här.
>>
>>51201088
Ja men killen som klagar är blatte.
>>
>>51201061
sluta leka lång mange
>>
>>51201106
åt köttbullar till middag idag desu
>>
>>51201088
Snarare sjärtsmärtad av massa /pol/-jontar kommer hit och skiter upp vår tråd. Kom inte hit om du är under 20 så enkelt är det.
>>
>>51201120
Blatte, skärp dig och försvinn ut ur mitt land. Jävla äckel.
>>
>>51201130
t.person som fyllde 20 igår
>>
>>51200949
de är rädda att folk ska tycka att det är bra och räcker
Nordfront vill att allt ska bli kaos så att dom kan använda sin stulna AK5:or och "ta över"
om dessa åtgärder faktiskt får tänkt verkan så kommer invandringen minskas kraftigt och samhället kommer definitivt inte kollapsa
>>
>>51200868
snälla gyckla
>>
File: 1448390292419.webm (1MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448390292419.webm
1MB, 1280x720px
>>
File: 1437625985470.png (325KB, 382x417px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437625985470.png
325KB, 382x417px
>>51201161
Men jag är ju svensk ju.
>>
Hade ni knullat Åsa?
>>
>>51201202
>>
>>51201161
Handlar mer om hur pinsamt folk skriver där

>k-kanske om jag kan visa något icke-pk som Sverige gjort så kan mina tuffa amerikanska vänner på /pol/ sluta skratta åt mig önskar jag bodde i USA så jag kunde ha en frän amerikansk flagga :((
>>
>>51201246
Om Miljöpartiet upplösts och ställt sina platser till förfogande.
>>
>>51201246
Straffknullat och sen spottat på och slängt bort, ja.
>>
File: 1446067878882.png (258KB, 549x560px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446067878882.png
258KB, 549x560px
>>51200430
>dkn jag inte förstår någonting av det här brevet
>>
File: 1448389563456.png (293KB, 1274x675px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448389563456.png
293KB, 1274x675px
>>51200982
är väl inget fel på det brädet?
>>
>>51201246
Nä.
>>
File: jimpan.png (184KB, 443x369px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jimpan.png
184KB, 443x369px
>>51201202
topp kyk
>>
File: 1444141480692.png (120KB, 530x530px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444141480692.png
120KB, 530x530px
Hej!

Jag kan med glädje meddela att eftersom den förra tråden nu är förbrukad, så är denna tråden officiellt inte längre en nybögskarantän.

Ha en fortsätt trevlig kväll!
>>
>>51201262
>en av världens vackraste modeller blir svartad

kvää
>>
>>51201291
t. 14-åring
>>
>>51201246
Ja, framförallt om hennes partner hade tittat på, oförmögen att göra något åt det.
>>
>>51201346
Säger han som brevar på /b/ med flaggor och generaler.
>>
TURKEY HAS MASSIVELY BREACHED NATO ROE FOR INTERCEPTION OF ANY AIRCRAFT.

YOU MUST VISUALLY INTERCEPT THE AIRCRAFT AND HAVE VISUAL CONTACT WITH THE PILOT

IF THE AIRCRAFT IS ON AN EXIT COURSE OF AN EXTREMELY NARROW BAND OF AIRSPACE, INTERCEPTION IS UNCALLED FOR

AT THE HALFWAY POINT, AN AIRCRAFT ENCROACHING UPON AIRSPACE IF ON AN EXIT COURSE, HAS COMPLIED WITH WARNINGS AND ORDERS AND CANNOT BE FIRED UPON

THE MINUTE THE AIRCRAFT IS OUT OF YOUR AIRSPACE, IT CANNOT BE FIRED UPON AND YOU MUST TURN AROUND AND GO HOME

IF YOU KNOW THE PURPOSE OF AN AIRCRAFT OPERATING CLOSE TO THE BORDER, ACCIDENTAL ENCROACHMENT IS ALLOWED AND NECESSITATES NO SCRAMBLE OR INTERCEPTION, UNLESS THE AIRCRAFT IS ON A PATH INTO YOUR COUNTRY WITH NO DEFINED EXIT POINT. IF THE AIRCRAFT IS MILITARY AND CLEARLY ARMED, AN AIRBORNE SENTRY CONSISTING OF AN INTERCEPTION SQUADRON IS ENCOURAGED TO FLY A HOLDING PATTERN ALONG THE BORDER FOR QUICK TURNAROUND. (NOTE, THAT DOESNT HAVE SHOOTDOWN OR EVEN RADAR LOCK ANYWHERE IN THE DEFINITION OF TURN AROUND)

DO NOT FIRE UPON AN AIRCRAFT THAT IS LEAVING OR HAS LEFT AIRSPACE. IT IS AN ACT OF WAR THAT BARS YOU FROM INCITING ARTICLE 5, AS NATO IS A DEFENSIVE MILITARY ORGANIZATION AND ARTICLE 5 ONLY COVERS A NATION ATTACKING A NATO COUNTRY WITHOUT DIRECT PROVOCATION OF THAT COUNTRY, OR AN OBJECTIVE ACT OF WAR AGAINST YOUR NOW PRESENT AGGRESSOR.

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_archives/20121128_19530312_NU_SHAPE-282-53_Rules_for_Engagement_of_Unidentifie.pdf


TURKIET PÅ SJÄLVMORDSVAKT
>>
>>51201403
/int/ har typ den högsta snittåldern på kanalen min nybögsvän.
>>
http://www.svd.se/granskontroll-i-norge/om/varlden
>Norge inför gränskontroll på alla färjor som kommer från Sverige, Danmark och Tyskland. Kontrollen införs klockan 8 på torsdagen.

>Det norska beskedet kom bara några timmar efter att den svenske statsminister Stefan Löfven (S) sagt att Sverige inte längre kan hantera flyktingsituationen och att åtgärder ska vidtas för att minska antalet asylsökande.

>– Vi kan inte vänta tills samma sak händer i Norge. Därför har vi redan inlett en rad åtgärder, men vi måste också noga följa vad andra länder gör och agera snabbt, säger statsminister Erna Solberg (Hoyre).

>Hon har därför sagt till Anders Anundsen (Fremskrittspartiet) att införa en strängare gränskontroll.

STÄNG ERA HJÄRTAN
>>
>>51201459
Vad är snittåldern på de olika brädena?
>>
>>51201459
Du tar väl inte såna bilder seriöst, va?
>>
File: 154756434760.jpg (26KB, 760x421px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154756434760.jpg
26KB, 760x421px
>"Sedan sa jag till dom, mitt Europa bygger inte några murar"
>>
File: 14325654654.webm (611KB, 350x350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14325654654.webm
611KB, 350x350px
Kom precis hem efter den del förseningar, webm (med ljud) på Åsas tårar vart?

>när verkligheten slår till en så hårt att ens trygga bubbla sprängs bort och tårarna börjar forsa
>>
>dkn man inte bor i ett varmare land
>>
>>51201459
Alla säger detta om sitt hembräde
>>
>>51201616
Någon annan som tror att Löfven har gapat på henne?
>>
Kan någon förklara hur "flyktingarna" lyckas ta vägen via Ryssland till Norge och varför de måste cykla dit? Har inte Ryssland för det första väldigt strikta gränskontroller så de bör väl inte komma in dit till att börja med?
>>
>>51201542
Det är baserat på deduktion och oerhört mycket brevande.

>>51201630
Nä mitt hembräde är /a/ och snittåldern där är definitivt lägre än /int/ men de flesta är fortfarande vuxna och inte som på /pol/, /b/, /v/, /r9k/ och andra bräden för minderåriga.
>>
>>51201660
I månader. Han har varit arg på henne i månader.
>>
>>51201459
mm och /lit/ har ett genomsnitt på 147 i IQ.
>>
>>51201683
Detta brev är väl ironiskt?
>>
File: 133436654452.gif (2MB, 360x246px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133436654452.gif
2MB, 360x246px
>"ingen kunde förutse detta"

Kanske borde ha lyssnat på dem som faktiskt gjorde det istället för att skrika rasist.
>>
Nu blir alla rasister glada, "haha vi sa ju att det bara blir problem när man försöker hjälpa folk som inte är vita arier!"

Ni har fortfarande fel. Glöm aldrig det. Detta är en logistiskt haveri och inget annat.
>>
File: 36156_THUMB_IPAD.jpg (169KB, 1024x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
36156_THUMB_IPAD.jpg
169KB, 1024x640px
>>51201119
Det är kanske kontroversiellt bland PK-horor och sociala rättvisekrigare. Men faktum är att latinos konsekvent får sämre genomsnittsbetyg, relativt lägre andel som klarar intagningskraven på högre lärosäten och inte minst presterar sämre på IQ-test. Därmed inte sagt att jag fullständigt utesluter möjligheten till att åtminstone en del prestationsgapet kan förklaras av kulturella skillnader och/eller socioekonomisk ställning.
>>
>>51201691
>>51201700
Faktum är att man kan se att snittåldern på bland annat /pol/ är extremt låg på hur folk skriver och resonerar

>mycket enlinjer
>mycket caps
>lättlurade och naiva
>överanvändande av jagjag
>canceröst nybögande
>brist på kunskap och argumentation
>blir lätt känslosamma och arga

Jag pluggar psykologi så ser detta. Man är i snitt klar med den mentala mognaden som man i 19-22 års-åldern och ju längre bort från det ju mer tecken kan man se.
>>
>>51201782
mm
>>
>>51201535
12
>>
File: 1437474743522.jpg (36KB, 419x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437474743522.jpg
36KB, 419x500px
>>51201782
(You).
>>
>>51201782
>Detta är en logistiskt haveri och inget annat.
ett*
men ja det förklarar ditt brev ganska ingående
>>
File: 1426381559597.gif (2MB, 174x174px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426381559597.gif
2MB, 174x174px
>>51201440
>DO NOT FIRE UPON AN AIRCRAFT THAT IS LEAVING OR HAS LEFT AIRSPACE. IT IS AN ACT OF WAR
>IT IS AN ACT OF WAR
>AN ACT OF WAR

Var var du när vi /ww3/ startade?
>>
>>51201813
Alltså, jag har inget problem med att du skämmer ut dig, men tänkte att du borde veta att det är vad du gör
>>
>>51201685
>Åsa kommer in på kontoret för att påpeka att nu gäller det att verkligen öppna allas hjärtan
>hon ser genast att något är fel
>Steffe har en halv pava kosken och en nyöppnad snusstock på bordet
>något som ser ut som drivor av FIB Aktuellt från 80-talet ligger på besökssoffan
>>
>>51201782
Hur har jag fel? På vilket sätt? Verkligheten har en sjujävla förmåga att bita sig fast i folk och till slut blir den så stor att verkligheten går ej att ignorera längre.

Också, dra åt helvete blattejävel.
>>
>>51201870
D-det är väl bara ett jagjag att jorden blir obeboelig av kärnvapenkrig
>>
>>51201813
Det säger bara att folk som brevar där är korkade och barnsliga, vilket jag tror alla håller med om. Vilken ålder de är går inte att med säkerhet avgöra.
>>
>>51200179
Det gör jag inte, jag hatar våra politiker, och effekterna av deras invandringspolitik.
>>
>>51201917
>antyder att vi kommer överleva ett kärnvapenkrig

Var är bunkaranon när vi behöver honom?
>>
>>51201878
Jävlar vilken sjuk porrfilm, hade sett.png
>>
https://twitter.com/ab_karin
https://twitter.com/malena_ernman
https://twitter.com/aliesbati
https://twitter.com/fvirtanen
https://twitter.com/ohlylars
>alla dessa tårar
KEK
>>
>dkn det blev inget raskrig
>>
>>51201873
Men Jonathan nu får du ju faktiskt ta och acceptera att vi inte gillar ert cancerbräde här.

>alla dessa patetiska förlorare till svenskar där som hela tiden ber om ursäkt och verkar tro att de bor i världens värsta land

>>51201935
Ja barnslighet brukar kunna kopplas ihop med ålder. Att de är korkade är iofs sant men inte det jag mest reagerar på. Den genomsnittliga personen på /sp/ är också rätt korkad men det är inte alls på samma vis.
>>
File: wiechel-jpg.jpg (25KB, 650x366px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wiechel-jpg.jpg
25KB, 650x366px
skulle ni?
>>
>>51202092
Så dina brev var alltså seriösa?
>>
LÖFFES PLAN FÖR ATT MINSKA FLYKTINGSTRÖMMEN:

1. SÄG TILL ANDRA EUROPEISKA LÄNDER ATT TA SITT "ANSVAR", DVS HA LIKA GENERÖS ASYLMOTTAGNING SOM SVERIGE

2. SÄG TILL MORRE ATT PRESSA DANMARK ATT INFÖRA GRÄNSKONTROLLER SÅ ATT FÄRRE KOMMER TILL SVERIGE

3. SISTA UTVÄGEN: GÅ FULL SVERIGEDEMOKRAT
>>
>>51201961
Tror inte ens bunkeranon överlever ett kärnvapenkrig.

Han har nog förmåga att liksom vänta ut och sysselsätta sig ett par tiotal år i sin bunker.

Men till slut tar konserverna slut. Och all mark utanför är typ värre än i en miljöpartistisk dystopi. Att odla något kommer bara ge cancer.
>>
File: 144436775.jpg (42KB, 600x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144436775.jpg
42KB, 600x400px
>>51196756
>vara hajp för det
>>
File: namnlös.png (120KB, 577x306px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
namnlös.png
120KB, 577x306px
>>51202074
Samt bild relaterad, varför kan jag inte bara få hålla tyst på han med min mun :3
>>
>>51202134
4. Ladda hagelbössan medan det börjar snöa på 500.000 arga hemlösa.
>>
ska de ens stänga gränsen eller? förväntar mig ännu ett oj det var knullade ingenting.jpg
>>
File: 1438129445212.jpg (35KB, 799x611px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438129445212.jpg
35KB, 799x611px
>>51200949
Löfven och Romson är vedervärdiga harpyor som huvudena bör rullas på favä

[spoiler]Någon breva webbum1 snälla[/spoiler]
>>
FILTHY
>>
>>51202304
>varför kan jag inte bara få hålla tyst på han med min kuk
fdåd
;3
>>
WHORES
>>
>>51202373
ROMANIANS
>>
File: image.png (603KB, 598x747px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
603KB, 598x747px
>>51202387
Det hade väl fungerat också, men tungan gör nog ett bättre jobb :3
>>
File: 14206541521410.png (258KB, 562x426px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14206541521410.png
258KB, 562x426px
>>51202074
Vänta nu, är det sant att Åsa började gråta?

Finns det video på det här?
>>
File: caN4MG-O.jpg (78KB, 948x948px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
caN4MG-O.jpg
78KB, 948x948px
>>51202074
>
>>
>>51202112
Han har bra läppar och stor käft men annars nej
>>
Top tre svensk porr?
>>
HALLI HALLO

skal vi ikke genoprette Kalmar-Unionen og bliver en stor supermagt? Vi skal fucking nakke rusland hvis de prover på noget
>>
>>51202451

https://www.youtube.com/watch?v=GmuqusBOfuo
>>
>>51202451
>han såg det inte live
>>
File: 1225436556756.png (24KB, 575x210px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1225436556756.png
24KB, 575x210px
>>51202451
har dig senpai
http://www.svtplay.se/klipp/4974820/romson-i-tarar-det-har-varit-tufft
>>
>dkn man kommer aldrig vara en försvenskad arab som går in i affärer och skriker glatt "allah ackbar" varje gång du ser ett bra rea-pris

>dkn alla springer från dig när du enbart önskar att gud är för fet för ett fuck, kan inte se ner till marken nått mer blir glad.
>>
>>51202518
>ha maktcentrumet i Danmark
Nej tack
>>
File: Wilhelmmoberg.jpg (184KB, 800x341px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Wilhelmmoberg.jpg
184KB, 800x341px
Daglig påminnelse
>>
>>51202451
>>51202520
Snälla snälla någon berätta för mig vad kvinnor har i politiken att göra
>>
>>51202518

Se till att stänga gränsen mot Tyskland nu, Preben. För nu släpper vi ej igenom muslimer som kommer via Danmark längre. :)
>>
>>51202518
Sveriges 3 största bondeuppror på bara 100 år. Engelbrekt styrde landet i typ 30 år.

Vi älskar dig, Danmark, men det är bättre för oss båda om vi håller oss ifrån varann.
>>
Islam hade varit nyttigt för Sverige. Svenska folket hade aldrig riskerat utrotning och man hade sluppit degenererad judekultur.
>>
>>51202518
Har Danmark ens någon historia mot Ryssland? så vitt jag minns så var det alltid Sverige som invaderade och höll emot ryssarna
>>
>>51202578
jajajaja det finder vi ud af senere
>>
>>51202587
>>
>>51202623
mmmm vilket najs bete. Ifall du är en blatte, häng dig.
>>
>>51202581
>6.25 miljon svenskar

Jävla rasist, tycker han inte att Skåningar är Svenskar eller?
>>
File: de anon.png (175KB, 741x798px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
de anon.png
175KB, 741x798px
>>51202623
>>
File: detkangå.jpg (71KB, 640x426px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
detkangå.jpg
71KB, 640x426px
vad fan gör jag nu
>>
File: 1448162674529.jpg (322KB, 531x471px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448162674529.jpg
322KB, 531x471px
>>51202520
AAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

>Svenska kvinnor
>Kvinnor inom politik
>>
>>51202672
STORA
>>
>>51202672
jaha men då så
>>
File: 1446837977835.png (18KB, 626x551px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446837977835.png
18KB, 626x551px
>ROMSON I TÅRAR
>>
>>51202703
Skåningarna heter idag Muhammed Muhammedsen som vanligaste namn och efternamn.
>>
>>51202681
På vilket sätt stämmer inte detta? Islam propagerar för att skaffa barn, något som svenska kvinnor totalt skiter i nu för tiden. När de väl gör det å är det för att släppa ut Mdongos avkomma.
>>
File: 141243273341.gif (2MB, 300x236px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141243273341.gif
2MB, 300x236px
http://blogg.amelia.se/malenaernman/2015/11/24/europas-skam/
>>
>>51202706
Du verkar rätt het, jag kan komma med en ny toarulle och du kan belöna mig med knul?
>>
>>51202706
Du använder rullen. Räcker inte det så får du offra en socka.
>>
File: hiss.jpg (30KB, 335x285px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hiss.jpg
30KB, 335x285px
>Fischneger
>>
>>51201782

#närtrekönadefeministerbrevar
>>
>>51202641
I er vor brodre og vi vil altid stotte jer <3

men fuck zlatan
>>
>>51202750
Usch du betar som en 12åring på /pol/. Gå och spela CS istället jonte.
>>
>>51202672
Tror inte att Obama har gråtit över hur hans plan att göra sitt land till ett kalifat gick i stöpet favä
>>
>>51202641
>Har Danmark ens någon historia mot Ryssland?

Ja. Som bundförvant.

Glöm aldrig: Sverige i krig med Ryssland. Dansken tar tillfället i akt och hugger Sverige i ryggen. Svensken säger "Nej!" och marscherar mot Köpenhamn. Sen var Skåne svenskt. :^)
>>
File: stora svarta.png (1MB, 847x919px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stora svarta.png
1MB, 847x919px
>>51202720
SVARTA
>>
FAN HELLER

Danderyd och Täby fick JUST sina första asylboenden och nu blir det slut?

DE RÖSTADE KNAPPT ENS PÅ SD

NI KAN INTE LÅTA DEM KOMMA UNDAN MED DET HELA TIDEN
>>
File: takbir.jpg (83KB, 1200x803px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
takbir.jpg
83KB, 1200x803px
>>51202623
>islam
>något med etnicitet att göra

De accepterar alla människor.
>>
>>51202804
Haha mm. Fortsätt rösta för sjuklövern och blunda för svenska folkets utrotning.
>>
>>51202819
sssh
>>
File: 1446667587942.jpg (20KB, 354x459px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446667587942.jpg
20KB, 354x459px
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21825563.ab

>Dansk Folkeparti rasar mot Sveriges åtstramning

>Sveriges beslut om att skärpa migrationspolitiken ställer grannlandet Danmark inför två val: att fortsätta hålla gränserna öppna och därmed fler asylsökande, eller att införa gränskontroller på samma sätt som Sverige.

>Dansk Folkepartis gruppledare Peter Skaarup hotar nu med motåtgärder, enligt DR.

>– Om svenskarna stramar åt flyktingpolitiken, så ska Danmark strama åt den ännu mer.

SNÄLLA LÅT DET SKE
>>
>>51202706
Kolla ifall din erigerade penis får plats i rullen.
>>
File: Självgod Hutt.jpg (233KB, 1321x1061px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Självgod Hutt.jpg
233KB, 1321x1061px
>>51202706
Gör som indier, torka med handen och tvätta av den (det sistnämnda är frivilligt)
>>
>>51202802
Ni var vänner med Ryssland. Ni dödade oss med dem. Ni skrattade medan Ryssland våldtog Europa.
>>
File: 1325455505.gif (171KB, 375x375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1325455505.gif
171KB, 375x375px
>>51202866
Vilket jobbigt hot.
>>
>>51202623

haha ok nykonvertit-till-Islam som rationaliserar bort sitt ras/folk-förräderi
>>
kommer sverige bli vitt nu
>>
>>51202839
>Danderyd, Djursholm, Täby får asylboenden
>Sverige stramar åt asylpolitken omedelbart

Vilket sammanträffande.

>>51202866

Bwahaha.
>>
Varför har ni inte tagit självmord än?
>>
>>51202839
>antyder
Täby kommer få 330 nånting flyktingar upp från 30, kommer märkas direkt favä
>>
>>51202887
pls think of the good times
>>
>>51202839
Jo. De som sitter på makten kan göra om Sverige till ett smygkommunistisk PK-kalifat ifall de vill. Du vet att de alltid kommer komma undan med det. Även ifall deras planer gick i stöpet.

Lär dig att livet inte är rättvist, och ha den bästa julllåten: https://www.youtube.com/watch?v=j9jbdgZidu8
>>
File: 19665.jpg (28KB, 590x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19665.jpg
28KB, 590x400px
>>51202866
>Om svenskarna stramar åt flyktingpolitiken, så ska Danmark strama åt den ännu mer.

Hur? Hänga alla som inte kan uttala Rodgrod Med Flode?
>>
>>51202931
är rädd för en evighet av tomhet

kommer ALDRIG finnas mer efter detta. och det skrämmer skiten ur mig
>>
>>51202866
>Om svenskarna stramar åt flyktingpolitiken, så ska Danmark strama åt den ännu mer.

Varför stänger de inte bara gränsen mot Tyskland? Det är ju inte som om det inte finns någon politisk vilja eller handlingskraftighet i Danmark för ett sådant beslut.

Dumma danskar.
>>
>>51202112

vem där?
>>
>>51202900
Men ditt jävla pucko. Islam är i nuläget farligt då det gynnar sandnegerfolket, men om det hade utgått från det svenska folket ist hade det vita folket gynnats och därmed också världen.
>>
>>51202857
Röstat på M och SD sedan urminnes tider. Första valet röstade jag på V dock. Han jag kryssade hatar jag idag när jag ser han på tv.
>>
File: sweden yes.jpg (182KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden yes.jpg
182KB, 800x600px
börk
>>
>>51202931
För att det är fysiskt omöjligt? Begå självmord.
>>
>>51202112
Markus Wiechel
>>
File: 1440101548415.jpg (25KB, 400x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440101548415.jpg
25KB, 400x300px
>>51202960
>tippar fedoran
haha "aa"
>>
File: sweden yess.jpg (70KB, 780x516px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden yess.jpg
70KB, 780x516px
börkenberg
>>
File: asd.png (210KB, 288x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asd.png
210KB, 288x480px
>>51202866
Keka en dansk favä
>>
>>51203051
hopps >>51202975
>>
File: 1431187185996.jpg (76KB, 689x568px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431187185996.jpg
76KB, 689x568px
>>51202866
>Vara arga över att bördrafolket bromsar sönderkuckningen av sitt land

Jag förstår inte favä, varför kan de inte bara stänga gränsen?
>>
>dkn veteöl
Drömmer mig bort till bayerns gyllende fält
>>
File: Sweden yesss.png (37KB, 546x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sweden yesss.png
37KB, 546x320px
börrk
>>
>>51202960
Hur upplevde du tiden innan du var född? Alla de miljarder åren du inte existerade, var de skrämmande? Inte? Då har du inte heller något att frukta för döden.
>>
>>51202839
Jag hoppas att det kommer asylboende till Billdal, Särö eller Hovås eller nåt så att de kan få ett litet uppvaknande.
Jag var den enda i mitt valdistrikt som röstade SvP och bara nån procent röstade SD, nästan alla röstade på alliansen och förtjänar därför att få ett asylboende som granne.
>>
>>51203019
Hoppsan desu senpai xP
>>
>>51202976
>men om det hade utgått från det svenska folket ist

fast Islam tillhör Muhammeds klan borta i sandland, inte något av de nordiska folken

Jag hör dig inte säga samma sak om hinduism eller buddhism - att alla svenskar borde konvertera till de religionerna - kan det vara för att hinduer och buddhister inte är ett demografiskt hot mot oss på samma sätt som muslimerna just nu?
>>
>>51202866
Danmark har blivit ett nytt Finland, fast mellan två idiotiska stormakter.
>>
File: 1446045212258.png (151KB, 1114x835px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446045212258.png
151KB, 1114x835px
>>51203014
>>
>>51203125
At least it's someone from a country that's significantly less bad that does it this time.
It just looks stupid when brits, americans, french or anything like that posts sweden yes.
>>
>dkn yllestrumpor
>>
Fuck Sweden
>>
>>51202914
>>51202935
>>51202953
>>51203155
SKIT OCKSÅ

Mitt område har gått från finfint till sveriges rövhål pga dessa lylliga jävla politiker i sina avskärmade villor, hur hjälper det mig att spridningen förhindras?
>>
>>51202866
Vadå? Väntar de sig att Sverige faktiskt ska ta emot alla eller?

Är det här bara politiker som helt plötsligt vill skyffla undan skulden på alla andra länder eller?
>>
>>51202976
>om det hade utgått från det svenska folket ist hade det vita folkets

aa fast nu är Islam framsprunget ur araberna och vi vita har våra egna traditioner värda att bevara
>>
File: 1389485447630.jpg (13KB, 235x214px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389485447630.jpg
13KB, 235x214px
And?

It still doesn't matter. 17 seconds with a clear exit course, a reason to be near the border which allows incidental encroachment, and compliance with warnings when it made a B line to the edge of the airspace, has nothing to do with the shoot down.

They are warned not to cross, but nothing in the interception doctrine at even the most liberal of definitions clears turkey to fire upon the russian aircraft at any point unless the turks were fired upon first.

If you are not at war with a country, you do not fucking do that ever.

There was no intercept and visual warning in case of radio failure, they communicated through a standard warning with no confirmation that the border had been reached, the turks knew that the AO was close to the border and knew with absolute certainty that it is non hostile and thus no shoot down can ever be authorized unless every method to avoid it has been taken and the jet is flying towards a major city or base, and on top of all of that

The missile was fired at nearly beyond visual range after the russian aircraft had left turkish airspace. The russian aircraft moving quickly towards the nearest exit through turkish airspace after the half way point is compliance with the order to leave and cannot be engaged in any form or even locked onto.

But the firing after the aircraft was out of airspace by a turkish plane who was at best 5 miles away from visual contact range which is required to have been reached before any shootdown can ever be justified, much less authorized.

This is an act of war with no way to justify it.

Det händer
>>
>>51203293
Why did Obama cry on live TV?
>>
File: 14355466575.webm (2MB, 720x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14355466575.webm
2MB, 720x720px
>>51203125
Schweiz har också ett SVP
varför går det bättre för deras SVP men sämre för stormbögarnas SVP?
>>
File: r987948327492803.png (150KB, 633x877px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
r987948327492803.png
150KB, 633x877px
R A S M U S
>>
>>51203014
>>51203070
>>51203125
Ebin :-DDD
>>
>går på /pol/ för att diskutera med folket
>tar ironiskt en vänsterposition bara för att se om de kan något
>90% av inläggen är bara skit typ "hanrej", "sverige ja", "sug kuk"
>de resterande 10% är så fulla med logiska hål att det är pinsamt
>folk länkar till "statistik" som tydligen säger att Sverige har 50 gånger fler våldtäkter än Indonesien för att visa att muslimer våldtar
>helgalna halmgubbar där man argumenterar emot Hilary Clinton
>ytterligare 10 000 personangrepp och ad hominems

Haha herregud hur det här brädet har fallit. Vad ser du i det Jonte?
>>
>>51203355
Jaha. Vem är det som sitter inne på den här informationen då? Är det någon fyrkanalare?
>>
>>51203355
ingen bryr sig, stanna på /pol/ tack
>>
http://www.svtplay.se/klipp/4978012/e-sporten-vill-bekampa-nathatet

>Efter att undersökningar visat på att kränkningar är vanligt inom spelvärlden lanserar 12 svenska spelorganisationer nu en gemensam värdegrund för e-sport.

detta går fan inte att hitta på
>>
>>51203488
Bra siffror. Jag brukade kolla in nyheter från USA där men som du säger så är det massa 12 åriga jontar och jimbos som spammar sönder trådarna.
>>
File: 1415803127797.png (191KB, 477x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415803127797.png
191KB, 477x768px
>dkn stormbög
>dkn antisemit
>>
File: clyde-jpg.jpg (39KB, 650x366px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
clyde-jpg.jpg
39KB, 650x366px
>Åtstramningarna träder i kraft den 1 april

men förhelvete
lite snabbare kan de väl fixa det favä
>>
>>51203488
Första dan på nätet? Så har det ju varit de senaste åren, även om man endast ger ut oneklig fakta.
>>
>Enligt nyhetsbyrån Reuters pågår ett gisslandrama i staden Roubaix i norra Frankrike. Flera personer ska vara skottskadade.

det bara fortsätter hända
>>
File: 1441748561673.jpg (121KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441748561673.jpg
121KB, 400x400px
>>51203605
>>
>>51203622

Det är bara att hoppas på en sträng vinter.
>>
>>51203605
klas lund snälla
>>
>>51203622
Danmark kniper kanske ihop pojkfittan innan?
>>
File: 14421423428373.png (50KB, 205x266px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14421423428373.png
50KB, 205x266px
>folk som tror att vi är på randen av tredje världskriget p.ga att turkiet sköt ner ett (1) plan

Din tid är bättre spenderad om att fundera över chansen av en till istid i närmsta framtid
>>
File: 1438438248206.png (246KB, 500x375px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438438248206.png
246KB, 500x375px
>nbögar skickar nån nyheter24 quiz om vilket parti du är och vilken partiledare du är
>de andra gör det så varför inte
>MP och Åsa Romson
>>
File: Bz1NoQNIAAEnfEM.jpg (43KB, 526x295px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bz1NoQNIAAEnfEM.jpg
43KB, 526x295px
>arsenal dinamo zagreb
>>
File: 1438627056191.gif (1MB, 480x270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438627056191.gif
1MB, 480x270px
>>51203557
>SJWs börjar ta över jonte-världen också
Jag vill av

>akke
>drayich
jävla KEKS
>>
>>51203634
Nej inte alls. Jag var relativt aktiv på /pol/ under 2012 och tidigt 2013 (fram till Zimmerman då brädet spammades sönder) och det var inte alls såhär. Valet 2012 i USA var riktigt jävla fuktigt.
>>
>>51203673
>någon gjorde den här bilden
>>
>>51203796
BREVA
R
E
V
A
>>
>>51199946
I vilket val?
>>
>>51203833
Från 2014 och frammåt har det otvivelaktigen varit omöjligt att få en syl i vädret om man är svensk.
>>
>>51203843
En av de bättre grodbilderna favä
>>
>>51203784
>istid i närmsta framtid

Valentina Zharkova förutspår ju en ny kort istid om typ femton år .
>>
File: 1296743378200.jpg (117KB, 603x409px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1296743378200.jpg
117KB, 603x409px
>romson grinar i lajvtv
>Inälvor kliver av båten efter 7 år
Bästa dagen på länge.
>>
>>51203557

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
HAAAAAAAAAAAAaa
HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa

vem /minns en tid då man fick skrika fula saker i splitscreen-soffan grabbar emellan utan att en feminist-kvynna koma och kastrerade en/ här
>>
>>51203890
Tråkigt tycker jag.

Detta kan vara det roligaste jag varit med om på 4kanalen.

https://www.youtube.com/watch?v=9Z53DYOIqpI
>>
File: 1388386060106.jpg (773KB, 1280x1552px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388386060106.jpg
773KB, 1280x1552px
>>51203557
>>51203832
snart är 2D det enda som de inte förstört, och dom kan inte röra det
>>
File: 144403285380201.png (96KB, 165x217px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144403285380201.png
96KB, 165x217px
>>51203931
Verkligen? Se där, du har redan fått igång en mer produktiv diskussion
>>
>>51203950
>Spela CoD online

Passar väl bra att alla 12-åringar lär sig hur man uppför sig. Jag spelar endast hårdkokta spel så ingen inkräktar på min upplevelse.
>>
>>51200179
Ratcliffe förklarar det bäst https://www.youtube.com/watch?v=CgNwAkx-QQs
>>
>>51203933
>>Inälvor kliver av båten efter 7 år

??
>>
>>51203796
Hur lyckades du?
>Jimmie Åkesson (SD)!
>Du är underdoggen som ingen trodde på, men som nu minsann har visat alla vad du går för! Du har ingen reell makt, men är glad ändå.
>>
>>51203988
>och dom kan inte röra det

Någon "journalist" på aftonhoran recenserade ett otomespel och kallade det sexistiskt mot kvinnor etc.
>>
>gå på bussen
>se tjej jag var chef över för ett tag sen
>stenhårt okontrollerbart stånd hela bussresan
Hon är inte så hemskt snygg men jag hade mycket tid själv på jobbet så jag satt och kollade på hennes facebook bilder och runkade ibland.
>>
>>51204085
>>
>>51200844
Their party is definitely done in the government though. No one will ever want to do anything with them ever again mark my words.

But otherwise you are correct, we are fucked.
>>
>>51204097
Ja men det kommer inte ha något inflytande till skillnad från andra medier.
>>
File: 1444412145213.jpg (414KB, 1060x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444412145213.jpg
414KB, 1060x1600px
>>51203366
Sås?

Sötpaj favä
>>
>lita på SD

expo-Mattias stänger ute all faktisk nationalism, kvar blir en socialkonservatism med personkult kring Jimmie

b-bevisa mig fel tack
>>
File: laughing reaper.gif (2MB, 360x270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing reaper.gif
2MB, 360x270px
>tentaresultat idag
>högsta betyg
>sverige stramar åt invandringspolitiken
>romson gråter i TV

En bra dag, favä.
>>
>>51204191
vet inte anon, sparade webm ifrån tråden
>>
>>51204073
https://www.youtube.com/watch?v=ckwgbtWMZeE

Kliv undan plebejanus maximus.
>>
>>51204236
k o n t r o l l e r a d o p p o s i t i o n
>>
>>51203366
Kan nån förklara poängen med 5 mm smink och slöja?
>>
File: 1212277522865615.jpg (30KB, 470x470px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1212277522865615.jpg
30KB, 470x470px
http://www.expressen.se/debatt/nu-synliggors-skenheligheten-som-legat-till-grunden-for-svensk-asylpolitik-vanst/

DET
>>
>>51204313
mm snart
>>
>>51204236
Beror väl på vad man vill ha. Skiter i nationalism vill bara bo i ett säkert och fungerande samhälle.

VARENDA JÄVLA GÅNG JAG SKA BREVA SÅ MÅSTE JAG LÖSA TVÅ JÄVLA FITTIGA GOOGLE-SKYLT-QUIZ DRA ÅT HELVETE VAD VAR FEL PÅ SIFFERCAPTCCHAN?fxdrgdxdgf
>>
>>51204313
Vad behöver förklaras?
>>
File: 1437418659560.webm (3MB, 600x338px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437418659560.webm
3MB, 600x338px
>>51204191
breva söta hajar
>>
testar nu Grillade paprikachips från OLW. Återkommer med betyg alldeles strax.
>>
>>51204401

>dkn inga såna med Holidaydipp
>>
>>51204401
Köpte Sourcream+Chives, faktiskt rätt så go
>>
>>51204401
Frysta hoppas jag
>>
>>51204365
Jag gillar captcha. Ber om gräs, vatten eller skyltar och får ofta 3 korrekta svar men jag tar 2 av dom och så godkänner den mig.
>>
File: åsa.jpg (16KB, 262x318px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
åsa.jpg
16KB, 262x318px
Det krävs fan talang för att vara en så här misslyckad politiker
>>
File: 167646645170.png (339KB, 645x367px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
167646645170.png
339KB, 645x367px
>>51204340
HELL SEGER
>>
>>51204242
Var det ledning och organisation?
Jag fick U.
>>
File: 13992432743733.jpg (149KB, 801x695px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13992432743733.jpg
149KB, 801x695px
>förlora mot Modo
>>
File: how to eat snacks.jpg (51KB, 580x372px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
how to eat snacks.jpg
51KB, 580x372px
>>51204401

Jag hoppas du använder ätpinnar, broder min. Annars får du smulor i tangentbordet!
>>
>>51204236
Mjo, men Jimmie är dock en ängel

>“That is maybe the main reason now, to fight for him… I have to do something so I can tell my children and their children that I tried to do something. I think that is the main reason I do this.”

>“The progressives and socialists… they say its about helping people and we need to help because they are dying in those wars. We also want to help. But we can help in different ways. We want to help people near [their home countries] and they think we help best by taking them into Sweden. I don’t think they really believe that. It is about ideology. Socialists want to crush family values and nations. It’s a bigger thing."

>And then there’s the media. I ask him how he felt when the BBC called his party “Neo Nazis”.

>“Maybe they don’t know better,” he says. It’s quite clear he likes to give everyone the benefit of the doubt.
>>
>>51204460
Gräs bästa captchan favä.
>>
Min nacke mår inte särskilt bra sen jag försökte suga av mig själv igår.
>>
>>51204236
>personkult kring Jimmie

OK för min del, favä.
>>
>>51203313
Ja, deras politik har gått ut på att om Sverige tar alla så slipper Danmark undan lindrigt. Vi talar faktiskt om danskar här. Trodde du på fullaste allvar att de inte skulle göra sitt bästa för att hugga Sverige i ryggen?
>>
Varför ska det vara så svårt att hitta en icke-vit fv?
>>
>>51204360
>>51204383
Är inte poängen med slöja (åtminstone den förklaring jag hört av muslimer) att slöjan används i syfte att hålla borta sexuella blickar och hindra dem från att bli våldtagna eller sexuellt trakasserade etc. ("eftersom svenska kvinnor är såna horor som öppet stoltserar med sin sexualitet").

Vad är då poängen med att täcka ansiktet i smink för att se snygg ut?
>>
>>51204313
Förklara vad?
>>
>>51204401
>>51204442
>>51204451
>>51204455
>>51204490
Hmm. Ganska mild smak. God smak men nästan allt för tam. Nä, jag tror inte detta övertygar mig för att köpa igen. Jag ger de 2/5.
>>
File: 1445889288125.png (516KB, 680x418px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445889288125.png
516KB, 680x418px
>>51204494
>It’s quite clear he likes to give everyone the benefit of the doubt.
detta satte sig rakt i känslorna
>>
>>51204483

Nej.
>>
>>51204542

>kommer hit 190 000/2 per år
>svårt
>>
>>51200868
usch
>>
>>51204542
Jag är tjej med indiskt ursprung men ni svenska killar undviker ju mig.
>>
>>51204543
Vad är poängen med att ha vit brudklänning när hon inte är oskuld?

Samma dumma fråga, kallas kultur som för länge sedan tappat sin ursprungliga anledning.
>>
>>51204283
På vilket sätt har den sången med invandring att göra? Den är dock baserad om inte annat för att den visar att svenska inte MÅSTE låta bögigt.
>>
>>51204543
>Är inte poängen med slöja.. (rasse-dravel)
nja inte riktigt
handlar om att man har en viss standard för hur man anser att man ska klä sig som kvinna
>Vad är då poängen med att täcka ansiktet i smink för att se snygg ut?
Alla vill väl se snygga ut, framförallt kvinnor
>>
>>51204340
>VI AVSKAFFDE DÖ
försöker de verkligen skryta med detta?
>>
>>51204618
>muslimer vill undvika att se snygga ut
>men alla vill se snygga ut så dom balanserar ut slöjan med smink

Muslimsk logik.
>>
File: 1448375532529.png (118KB, 764x718px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448375532529.png
118KB, 764x718px
>dkn ingen fv
>>
>>51204593
Det kanske är för att du inte är snygg (fet l/ ansiktsestetik/ otrimmad) och inte ditt ursprung?
>>
>>51204654
>>VI AVSKAFFDE DÖ

Men lät gladeligen den införas, och står för en humanistisk degenererad liberal-kristen invandringspolitik
>>
File: 144575456758.jpg (96KB, 792x558px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144575456758.jpg
96KB, 792x558px
>>51203557
>seriöst inte kunna hantera lite banter
>på nätet

Logga ut.
>>
File: visat.png (1KB, 83x37px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
visat.png
1KB, 83x37px
>>51204691
>>
>>51204554
Nja, 2/5 var för hårt. Ändrar det till 3/5.
>>
>>51204672
>undvika att se snygga ut
att klä sig modest är inte samma sak som att undvika att se snygg ut
>>
File: ScreenShot8.png (4MB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ScreenShot8.png
4MB, 1920x1080px
>dkn ingen piper fv
;_;
>>
länka passande porriblder jag kan ersätta målningarna i fallout 4 med, har redan ersatt hälften
>>
>>51204602
Jag bara trodde att vi brevade maffiga disneysånger.
>>
>>51204593
BAJS

GATAN
>>
>>51204543
Hijab är mestadels en kulturell grej favä

Eftersom hon är med i TV så är det också troligt att hon inte sminkade sig själv
>>
Vad är er erfarenhet av indier?
>>
>>51204735
cait > piper favä
>>
>>51204593
Snälla var i Lund
>>
>>51204584
Nästan alla som kommer är män.
>>
File: 1aH8m.gif (2MB, 320x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1aH8m.gif
2MB, 320x240px
>>51204593
Hoppas du inte är Tamil, Tamiler är fan 9/10 vrålfula medans 1/10 skitheta favä

Också, S T O C K H O L M ?
>>
>>51204543
Mja, det är nog många som bär sjal av den anledningen, men de flesta har den nog av ett flertal anledningar. Kulturella (för dem är sjalen en symbol för kvinnlighet osv.), pragmatiska, av komfort, de känner sig bekväma i den.
>>
>>51204707
vita snubbar är ju fan sämst på att hantera tugget
bara att kolla in den här sidan ju
eller ofta, den här tråden
>>
>>51204593
Det är för att du bara vill ha Chad. Jag undviker ingen tjej men alla tjejer undviker mig. Hade du haft lägre krav hade vi kunnat ha det trevligt.
>>
>>51204593

SD-hanrejer vill ha starka självständiga judinnor eller vänsterprassla med muslimskor (av tråden att döma)
>>
>>51204806
>ha koll på olika indiska etniciteter

vad gör han?
>>
>>51204593
>indiskt ursprung

B E S T Ä M D A S K I T G A T O R
>>
EMIL PETTERSSON EN GUD
>>
File: 31577624.jpg (26KB, 312x312px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31577624.jpg
26KB, 312x312px
Fulaste namnen i världshistorien, den ultimata listan:

>Bilal
>Mohammed
>Mahmoud
>Mehmet
>Abdullah
>Fatma
>Namko
>>
>>51204831
Vita snubbar uppfann tugget.
>>
>>51204593
Jag skulle vilja ha en indisk fv ojsvä
>>
File: 1425161951434.jpg (24KB, 350x269px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425161951434.jpg
24KB, 350x269px
>>51204768

Dom står utanför mitt jävla fönster i grupper om 4a hela jävla nätterna mellan 23:00-05:00 och talar ashögt i mobilen samtidigt som de kedjeröker.
>>
>>51204593
alla tjejer undviker mig också
måste vara för att tjejer är rasister och hatar vita killar
>>
>>51204855
Stormbögarna vill ha asiatiska kvinnor
>>
File: z6c6faY.png (55KB, 176x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z6c6faY.png
55KB, 176x200px
>>51204735
>"kill.. me..."
>>
File: 1445797650769.png (684KB, 850x425px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445797650769.png
684KB, 850x425px
>>51204870
F-förlåt att jag gått multikultiklass
>>
>>51204768

Såg en idag på campus. Han bajsade på gatan.
>>
File: 140454447.jpg (34KB, 325x346px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140454447.jpg
34KB, 325x346px
>>51204884
>4-1
>>
File: 1446917859357.png (171KB, 781x742px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446917859357.png
171KB, 781x742px
>>51204776
Är cait super söt och spiller spaghetti när du raggar på henne? :3
>>
>>51204762
>Eftersom hon är med i TV så är det också troligt att hon inte sminkade sig själv

Nej, nej. Man pudrar bara ovanpå för att publiken inte ska kunna spegla sig i pannan med all ljussättning bakom kameran.
>>
File: Kaffepaj.jpg (169KB, 624x987px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kaffepaj.jpg
169KB, 624x987px
>>51204672
Bara för att man inte klär sig avslöjande så betyder det ej att man inte vill se vacker och presentabel ut, finns massor med hijab-relaterat mode.

Burqa/Niqab och liknande former utav extremism är en annan femma, det handlar om att göra kvinnor obetydliga
>>
File: barbariet.jpg (39KB, 230x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barbariet.jpg
39KB, 230x250px
>de pressar steffe om hans hyckleri
ja för fan JAAAAA
>>
>>51204584
De få kvinnor som kommer är redan gifta eller är bara ihop med andra muslimer favä.
>>
>>51204962
var?
>>
>>51204962
TILLFÄLLIGA UPPEHÅLLSTILLSTÅND ÄR INTE DET ENDA URSVENSKA

MEN DET FINNS DÄR
>>
>>51204948
ne hon bara undrar hur en människa kan göra så utan att vilja våldta henne och sno hennes caps efteråt :3
>>
J-jag skämtar inte, det känns som att nacken ska hoppa ur led varje gång jag vrider på den.
>>
>>51204924

*heders-ariska

de vill nog ha indiskor också favä, nordisk indo-europeisk man med indo-arisk kvinna
>>
File: TOK KEK.png (946KB, 912x905px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOK KEK.png
946KB, 912x905px
När slocknar elden grabbar? tror inte mina sidor klarar mer!
>>
>>51204889
ja och kineser uppfann krutet
inte fan hjälpte det dem i opiumkriget
>>
File: Trött.jpg (53KB, 570x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trött.jpg
53KB, 570x720px
>>51204565
Han är hjälten vi inte förtjänar, godare själ får man leta efter
>>
>>51204958
Smink är ju helt och hållet till för att göra sig snyggare ("vackrare"), inte presentable ut. Vem som helst kan se presentabel ut utan sexig makeup (muslimen i webmn hade ju ögonskugga och eyeliner).

Hade man verkligen varit religiöst principfast hade mana inte ansett att smink var ett krav för att se presentabel ut.
>>
>>51204932
>Ändå rasist

Slöseri med tid om du frågar mig. Hur är centralindier jämfört med västindier?
>>
File: 1448390833929.png (440KB, 816x583px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448390833929.png
440KB, 816x583px
>>51205012
Cait en slyna piper EN SÖT!
>>
>>51204936
Allvarligt?
>>
File: Indien.png (2MB, 1480x842px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Indien.png
2MB, 1480x842px
>>51204768
>>
File: 141443543456.jpg (150KB, 647x435px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141443543456.jpg
150KB, 647x435px
https://twitter.com/hashtag/ThanksgivingWithBlackFamilies?src=hash

Tack baserade äkta negrer
>>
>>51205071
Hon är asful favä.
>>
File: 1388701545296.jpg (1MB, 2020x2020px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388701545296.jpg
1MB, 2020x2020px
>>51204593
Du får bajsa i min toalett varje dag i veckan gumman :3
>>
>>51205071
hon jobbar på aftonbladet favä
>>
>>51205083

KISS
I
KON
>>
>>51204924
Det här är sant favä

t. SD-hanrej
>>
>>51205113
Varför erbjuder du inte gatan? Dags att anpassad ig till den indiska kulturen, rasse.
>>
>när Claude Frollo äntrar scenen

baserat

https://www.youtube.com/watch?v=vs0J4gTBQD8
>>
>it's hard to bring my father and my family now because I'm over 18
>>
>>51205083
ä-är detta ett gyckel?
>>
>>51204735
>spela med companions
>>
File: 1435587102113.gif (1013KB, 220x168px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435587102113.gif
1013KB, 220x168px
>>51205113
Smögen, tidelag är inte tillåtet på fyrkanalen. "Dra i snabeln "till något annat.
>>
*smiskar tråden på rumpan*
>>
>>51200949
>dkn nordfront har rätt

"Ingenting gör mig så upprörd som att se hur dessa fullständigt vidriga avskum till Bilderberg-politiker, som efter att ha förvandlat Sverige, Libyen och Syrien till helveten, står och beklagar sig över att de inte kan förstöra ännu mer, att de måste lugna sig för att det just nu finns en gräns.

Kampen mot dessa avskum måste gå på högvarv fram tills dess att folkets säkerhet är tryggad. Fortsätt kampen oförtröttligt för vi vet mycket väl vad dessa lakejer åt den internationella finanssionismen har i åtanke för de nordiska folken: utrotning under blodiga former.

Det finna inga alternativ — bara kamp, kamp, kamp mot dessa vidriga avskum som på så kort tid lyckats förstöra så mycket människoliv genom sina krigskampanjer i Libyen och Syrien och sedan massinvandringen till Norden."
>>
>>51205079

haha aa
>>
>>51205116
Nej pipers nyheter om synths i diamond city stämmer ju. Aftonbladet har aldrig rätt.
>>
>>51205173

Åh nej, 80 000 var inte tillräckligt många nog ;__; [/sarkasm]
>>
Följer ni Owe Nilsson på Twitter? Någorlunda rimlig journalist på TT som är en av de bättre svenskarna att följa på twitter
>>
File: 1278619486349441.jpg (73KB, 550x546px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1278619486349441.jpg
73KB, 550x546px
>>51205173
om flyktingarna är rädda då är detta rätt sak att göra
>>
>>51205178
Nej.
>>
>>51205217
*pruttar med spår av bajs*
>>
File: 1413387324520.jpg (32KB, 500x667px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413387324520.jpg
32KB, 500x667px
>>51205050
Man brukar bli sminkad innan TV-framträdanden för att vara mer "presentabel", så där har du fel
>>
>>51205222
fan vad Nordfront verkar vara rädda att folk ska sluta stödja dom om Sverige inte går full retardation i invandringsfråga
>>
>>51205217
*ser generat ner i marken och låtsar som ingenting hände*
>>
>>51204945
>vara det sämre laget i 2 perioder
>sätter varenda skott i hela tredje
>tmn mästerplanen fungerade

Var typ exakt samma match som förra mötet, fast med lite mindre hönsgård i försvaret.
>>
File: 1445719589548.jpg (148KB, 610x885px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445719589548.jpg
148KB, 610x885px
>>51205066
djungelnegrer/10
>>
File: 2015-11-24_00006.jpg (290KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2015-11-24_00006.jpg
290KB, 1920x1080px
>>51205071
>inte springa runt som colombianska rebeller
>>
>>51205279
>tillåter sig sminkas av smutsiga svenska horor på SVT
>troende muslim

haha aa
>>
Är Zlatan vit? J/N?
>>
File: Jimmies lösning.jpg (50KB, 960x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jimmies lösning.jpg
50KB, 960x640px
Jimmie!!!
>>
JIMMIE
JIMPAN
>>
J I M P A N
>>
>>51205397
Ja
>>
JIMPAN
>>
File: Barb sötar sig 4.webm (405KB, 360x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barb sötar sig 4.webm
405KB, 360x640px
Vad fick ni på högskoleprovet, gubbar? :3

>dkn matten gick åt helvete
>>
File: SKAM.jpg (19KB, 236x230px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SKAM.jpg
19KB, 236x230px
>>51205209
Sluta sexualisera något oskyldigt ditt äckepäckel,, flickan leker bara med elefanten
>>
File: 1424190600455.jpg (42KB, 627x703px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424190600455.jpg
42KB, 627x703px
Skulle ni en Lena?
>>
>>51205430
1.6

dd?
>>
>Jimmie upprepar uttjatade SD-floskler som en trasig vinylskiva

[NMR-röst intensifieras]
>>
>>51205430
Dåligt. Hade dock 20.5 i snittbetyg så vem bryr sig?
>>
File: 13915291312071.png (620KB, 738x638px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13915291312071.png
620KB, 738x638px
>>51205457
Gud, nej.
>>
>norge har en kvinnlig statsminister

varför har vi inte haft det?
>>
File: 1424977994177.jpg (183KB, 962x939px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424977994177.jpg
183KB, 962x939px
>>51205371
>Vilja vara en gnällig hora
>>
>>51205430
1.4
Helt nöjd då jag iaf förbättrade mig men ska nog göra om det i vår
>>
>>51205464
1,7

>dkn ett rätt från 2,0 på verbala delen

>>51205510
lel jävla plugghäst
>>
>>51205464
samma här, kompis
>>
>>51205430

1.8
>>
>A beacon of light

Vilken pajas, va?
>>
>>51205457
Hon är alltför likt min farmor
>>
>Gustav Fridolin ska stå och försvara en INHUMAN POLITIK
kek
>>
>>51205457

Inte för allt vin i Vinland.
>>
>>51205279
Mann1, om du inte är en programledare eller liknande så är det fan ingen som sminkar dig utöver puder. Om det bara är ett inslag eller något så har hon sminkat sig själv.
>>
>>51205560
Verbala delen är min absolut svagaste del. Kan ha att göra med att jag är blatte och har inte växt upp med svenska språket som pursvenskar har.
>>
>>51205560
Sov genom alla lektioner, gjorde läxorna på bussresan och skolkade så mycket som möjligt utan att bli avstängd.

Jag råkade bara vara lite för smart för gymnasiet.
>>
>>51203155

>röstade SvP