[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråden

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 527
Thread images: 151

File: 1448354506992.jpg (569KB, 1327x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448354506992.jpg
569KB, 1327x1600px
>>
jag hatar allt och alla
>>
>>51180708

Det är första boken i Mein Kampf-trilogin
Handlar om en arier som åker till Kongo
Väl där så blir han hungrig fast bananerna som mörkermännen äter duger inte
Så han bestämmer sig för att äta mörkermännens hjärtan
alltså
mörkrets hjärta
>>
>>51180881
Nej snälla läs den på riktigt jag orkar inte snälla jag tar fan livet av mig
>>
>>51180708
Om du inte gillar att läsa föreslår jag att du börjar
>>
>>51180915
Tror du inte jag försökt eller, fattar inte ens meningarna, och jag har typ ADHD eller nåt för så fort jag fattar en mening börjar jag tänka så glömmer jag bort vad jag just läst

30 minuter har jag suttit och ännu inte kommit förbi första sidan
>>
>>51180857
Jag älskar allt och alla.
>>
>>51180911
bara läs baksidan av boken, ingen bryr sig ändå
>>
>>51180911
Den är typ 100 sidor, har du ADHD eller? Bara läs den.
>>
>>51180934
Nej, du har inte ADHD. Sluta leta efter ursäkter, plocka upp boken och läs. Det är inte så jävla svårt.
>>
>>51180934
Tror du borde tala med din lärare om att flyttas till en särklass favä
>>
>>51180941
>>51180955
Men jag kan inte, jag bara kör fast!! Kan seriöst inte stänga ute tankarna, helt omöjligt

>>51180939
Nej för jag måste skriva en analys ur marxistiskt perspektiv
>>
File: 1446695532689.jpg (220KB, 1280x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446695532689.jpg
220KB, 1280x1024px
>>51180934
Tråkigt att det ens finns sådana massiva plebejer som dig
>>
>>51180970
>läs om till du tagit dig förbi där du satt fast
>upprepa till boken är slut
>?????
>pengar rullar in som de ska
>>
nä. jag kommer aldrig bli nåt. kommer ändå inte klara gymnasiet. får väl bli hemlös när mina föräldrar kastat ut mig. jag ger upp. tack. tack så jävla mycket.
>>
>>51181097
Varsågod, senpai
>>
>>51181097
önskar att jag kunde mörda dig över internet
>>
>>51180970
>Nej för jag måste skriva en analys ur marxistiskt perspektiv

du menar ditt eget perspektiv efter din h̶j̶ä̶r̶n̶t̶v̶ä̶t̶t̶ utbildning är klar
>>
>>51181097
Så lite så~
>>
>>51181097
>kommer ändå inte klara gymnasiet.

UNGE VET HUT!
>>
>>51181097
Be mamma om hjälp när du ska knyta snaran, kan vara lite krångligt att göra det själv,
>>
>>51180970
http://www.svd.se/nio-rad-som-kan-gora-dig-mer-koncentrerad
>>
File: 1424026627879.png (5KB, 601x695px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424026627879.png
5KB, 601x695px
>>51181385
>Denna artikel är en del av vår premiumjournalistik som endast går att läsa som prenumerant
>>
>>51181466
Man får väl en gratismånad om man aldrig prenumererat förr?
>>
>>51181097
Du kan visst bli något anon. Kontakta psykiatrin och be om utredning för ADHD. Tänk även på att läsning kan kräva träning och att alla inte bara kan plocka upp en bok och ta in allt.
Allt kommer att bli bra.
>>
File: 8a9.jpg (26KB, 600x401px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8a9.jpg
26KB, 600x401px
>>
>>51181502
Jaha, men då äre lugnt ecksde
>>
WHEN IT COMES TO
HOUSE EVERY WEEKEND
HOUSE EVERY WEEKEND
HOUSE EVERY WEEKEND
IF I DON'T LET MYSELF GO
>>
bork
>>
File: 1431534323353.gif (228KB, 500x719px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431534323353.gif
228KB, 500x719px
>>51181703
>dkn amerikanare vill att man ska in på deras vent och prata
>>
File: 1773829548375.jpg (7KB, 300x168px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1773829548375.jpg
7KB, 300x168px
>man skrivit personligt brev och skickat in en jobbansökan
Tog mig bara sisådär 4 timmar. Om någon känner för att applådera så är det helt okej med mig.
>>
>>51181793
du kommer inte få något svar
>>
File: 1594039940231.jpg (135KB, 568x564px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1594039940231.jpg
135KB, 568x564px
>>51181802
K-käften.
>>
>>51181884
*svarar inte*
>>
Vad fan ska jag göra, jag har inget vatten tills 15:00 och inget att dricka. Måste jag smälta snö för att inte dö!?
>>
>>51180857
allah*
>>
>>51181940
Vänta tills 15:00 och drick då?
>>
>>51181994
men jag är törstig nu
>>
>>51181940
Du får väl [avslöjare]köpa vatten[\avslöjare]
>>
>>51182040
Finns väl vatten i toaletten?
>>
File: 43534536433.jpg (14KB, 149x149px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43534536433.jpg
14KB, 149x149px
>>51182046
Hos björne i skogen?
>>51182075
Det har du rätt i.
>fortfarande bajs ränder kvar i toaletten sen bajs rundan sent i natt
>>
>>51181958
nej, han älskar jag
>>
File: 1427730590384.png (122KB, 385x340px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427730590384.png
122KB, 385x340px
>turkiet skjuter ner ryskt stridsflygplan
Ajdå.
>>
GUD ÄR STOR
>>
File: a_knatt.png (6KB, 142x142px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a_knatt.png
6KB, 142x142px
>>51182131
>>51182040
mjölk?
>>
File: 1448354584591.png (40KB, 586x337px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448354584591.png
40KB, 586x337px
>>51182209
L
Å
T
DET
H
Ä
N
D
A
>>
>>51182209
BLÅSTA
ÅT
HELVETE
RYSSJÄVLAR
>>
File: Screenshot_1.png (376KB, 742x710px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_1.png
376KB, 742x710px
NU

VA

ÅR
>>
>>51182286
SÖTPAJSLIBERALISM
>>
>>51180970
>Nej för jag måste skriva en analys ur marxistiskt perspektiv
Och folk undrar varför många stormbögar skiter i """utbildning"""
>>
>>51182286
Låt oss leva efter den kanadensiska tron på syriska män
>>
>>51182209
Nu jävlar
Hell Tengri
Moskvanbul nästa
>>
>>51182428
Mann1 det är att sätt att analysera noveller. Se: postkoloniala perspektiv, feministiskt perspektiv, marxistiskt perspektiv, osv
>>
>>51182759
>Moskvanbul
>>
File: Nu åker vi.jpg (577KB, 800x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nu åker vi.jpg
577KB, 800x800px
>>51182243
Då var det slut på poserandet då. NATO har anfallit Ryssland.
>>
Grod morgon :3
>>
DET ÄR ÖVER
>>
>gick utomhus för andra gången den här månaden
>sitter på bussen som har ganska många tomma säten
>en sjuk gubbe sätter sig bredvid mig även om det finns massor med plats
>vaknar idag med en irriterande halsbränna som säkert kommer bli en hosta
JÄ HO
>>
>>51180857
jag är likgiltig till allt och alla
>>
>>51183310
Varför existerar du ens?
>>
>Minusgrader igår
>4+ grader idag
kvääääää
>>
File: 1442375108719.jpg (10KB, 250x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442375108719.jpg
10KB, 250x250px
DET

FUCKING

HÄNDER
>>
>>51183155
Bara låt det ske
>>
ping Ödlan saker händer i kebablandet
>>
File: 2Halvspöke4mig.jpg (71KB, 701x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2Halvspöke4mig.jpg
71KB, 701x1000px
>>51183461
Det är fan läskigt detta
Jag gick hemifrån typ halv 9, och jag fick en vision
Att jag skulle säga till mina /tg/vänner att "sorry grabbar, kan inte vara med idag, det är krig"
Kommer hem och ser detta, första informationen kom in strax efter 9 eller så vad jag ser
spökigt
>>
>>51183550
Drömde att tappade en JAS Gripen i vattnet den gick sönder och min farsa blev arg

profetiskt
>>
File: rädd kattflicka.png (973KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rädd kattflicka.png
973KB, 1280x720px
planet sköts ner 9:25 turkisk tid dvs 8:25
>>
File: stockholm.png (165KB, 408x282px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stockholm.png
165KB, 408x282px
snälla låt det ske, gör om stockholm till ett flyktingläger
>>
File: 84e4e3b58eb.png (333KB, 864x1485px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
84e4e3b58eb.png
333KB, 864x1485px
god morgon grabbar!
>>
VÄCK MIG INIFRÅN
>>
https://www.youtube.com/watch?v=WCOfsbeP_VA
DET
HÄNDER
>>
Vad är hemskare?
bubba trådar på /k/ eller /g/ore trådar
>>
>>51183767
>dkn saknar gamla /g/
>>
File: Kant.jpg (69KB, 684x342px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69KB, 684x342px
>>51183746
inte idag
idag är det mord
>>
>/pol/keksen spammar sin skit trots att deras LE HAPPENIGN xdXD förutsägelser aldrig blivit sanna
mm tror jag lämnar tråden tills Jonte har lektion igen
>>
>>51183795
skärp dig
>>
>Ryssland tar turkiet
>Konstantinopel kommer hamna i kristna händer
>>
>>51183912
*Istanbul
fdåd
>>
File: 1431054151599.gif (31KB, 500x492px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431054151599.gif
31KB, 500x492px
Anon från igår.

Farfar gick bort sent igår kväll.
Håll om mig grabbar ;___;7
>>
File: nu dör vi.png (508KB, 579x639px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nu dör vi.png
508KB, 579x639px
https://pbs.twimg.com/media/CUkTi7NUYAAH1jb.jpg:large
DOM GJORDE DET FAKTISKT, DE ABSOLUTA GALNINGARNA
>>
>>51183912
>>51183942
*Miklagård
>>
>>51183520
Osmans ätt reser sig
>>
>>51183950
;____;
>>
>>51183912
Will you help us in this crusade?
>>
>>51183942
>inte Miklagård
>>
>>51183912
Moskvanbul kommer få en speciell plats i det nya kalifatet
>>
>>51183957
*Bysans
>>
>>51183956
Så en pilot är död?
>>
>>51183978
I don't think we can help anyone, stalker
>>
>>51183950
Håll käften vi bryr oss inte nu, DET HÄNDER JU!!

t. jonte
>>
>>51184019
Han hann skjuta ut sig själv
>>
>>51182428
Ingen som undrat det, vi vet varför
>>
>>51183950
;_; Farmor gick bort för en vecka sen, vet känslan.
>>
>>51183957
en av månegarms nya låtar benämner det miklagård


rätt bra låt favä
>>
>>51183950
Beklagar anon
>>
>>51184042
Båda piloterna sköt ut sig själva
Den här grabben blev skjuten igen när han kommit ner
Av "oppositionsmän"
>>
File: 1424892572123.jpg (19KB, 321x336px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424892572123.jpg
19KB, 321x336px
>>51184022
>she will kill you with rabbit ears on her head.
>>
>>51184123
>Moderaterna
>>
File: skog hall.jpg (33KB, 320x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skog hall.jpg
33KB, 320x320px
>>
>>51183956
Vart hittar du detta? Berättade för en kompis och vill inte ge 4chan som källa
>>
>>51183975
>>51184077
>>51184104
Tack. Antar att sånt är livet.

>>51184025
VART FAN ÄR BUNKERN!? VART FAN ÄR DEN?
>>
>>51184240
https://twitter.com/anasanas84/status/669095300984909824
https://twitter.com/milletinistihb1/status/669088585895845888
https://mobile.twitter.com/TurkPressMedia/status/669082742198558720
>>
>>51184288
Tack
>>
Nato har sagt att Ryssland kränkte Turkiets luftrum
>>
>>51184425
Turkiet har sagt att Ryssland kränkte deras luftrum
Ryssland har sagt att de har bevis på att de var i Syriskt luftrum hela tiden
>>
Vad är senaste om Ryss-Flyget i Turkiet?
>>51184425
Något nyare än det här?
>>
>>51184457
https://www.rt.com/on-air/
>>
>>51184425
https://pbs.twimg.com/media/CUkdnCuW4AAxX9L.png:large
här har du en bild på hur planet flög
>>
>>51184535
>RT
Och in i skräpet går den
>>
>>51183950

Mina kondoleanser.
>>
>>51184585
Ta det lugnt, du är redan skräp
>>
>>51184607
>mobbas
Oschysst
>>
>>51184607
Saltig ryssälskare
>>
File: 1310483412100.jpg (34KB, 413x395px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310483412100.jpg
34KB, 413x395px
>>51180977
toppest kek
>>
File: 1398746541489.jpg (97KB, 553x567px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398746541489.jpg
97KB, 553x567px
>kanelkaffe
>>
>>51184755
SVINÄCKLIGT
>>
File: 1447410831654.jpg (203KB, 1277x715px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447410831654.jpg
203KB, 1277x715px
>>51184755
>kanelkaffe med gröt och nötter
>>
>journalister som strömmar när de blir bombade

kulor alltså
>>
File: 1415227005694.png (129KB, 395x386px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415227005694.png
129KB, 395x386px
>>51184814
Käften horunge
>>
Ingen jävla snö hittils, skämtar ni eller? Polen hade ju fan snöoväder förra månaden, snart december och stockholm har inte sett en enda flinga.
>>
File: 1440770094510.png (422KB, 665x662px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440770094510.png
422KB, 665x662px
>>51184839
BARA GÅ OCH DÖ, INGEN GILLAR DITT JÄVLA JAGJAG KAFFEPISS
>>
File: klaslund.jpg (25KB, 460x333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klaslund.jpg
25KB, 460x333px
Vad lyssnar ni på just nu, grabbar?
https://www.youtube.com/watch?v=w15oWDh02K4&ab_channel=GigiD%27AgostinoClassic
>>
Ska amerikaner dö för Turkiet nu
>>
>>51184903
Hoppeligen
Gemensam fiende ger gemenskap.
>>
>>51184855
>Stockholm
HAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA
>>
>DET HÄNDER

Nej inget kommer hända precis som när det där andra planet skjöts ner över Ukraina och hundratals civila dog heller

/pol/ flippar ut över allt
>>
>>51184879
https://www.youtube.com/watch?v=qK8B_dygoPE
>>
File: 1411792306454.png (120KB, 400x381px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411792306454.png
120KB, 400x381px
>>51184870
Mhm
>>
>>51184919
men låt folk ha kul din jävla kuk
du har inte ens förstått mémN gå tillbaka till >>>Aftonbladet
>>
>>51184919
Planet som sköts ner över Ukraina var huvudsakligen holländska medborgare, skjutna av "frihetskämpar" alternativt proxyfolk eller falskflagg av ukraina

Hursomhelst, gröna gubbar och falskspel överallt

Det här militär mot militär, soldater har dött
Nej, det är inte precis som det andra planet

Det är inte samma sak över Sinai heller

Jävla idiot
>>
>>51184999
Fan har du mens eller
lmao
>>
>>51184999
Sverige sköt ju ner några ryska plan under kalla kriget, blev aldrig något av det. De skulle inte had varit där till att börja med.
>>
>>51184999
>Jävla idiot
>Dakka

lol
>>
LJUDSKOG
J
U
D
S
K
O
G
>>
File: 1417537616177.png (149KB, 396x385px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417537616177.png
149KB, 396x385px
>dricker kanelkaffe
>därefter promenad i det härliga novembervädret
>>
>>51185107
tyst, skogen sover

https://www.youtube.com/watch?v=_g6pOj_KOuk
>>
>>51184999
Varför måste du vara en sån jävla autist när det gäller om ryssland.
>>
File: 1448312722755.jpg (62KB, 427x356px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448312722755.jpg
62KB, 427x356px
>känner att mensen är på gång
>använder binda
>kommer inget på två dagar
>nähä falskt alarm tar ut bindan då
>10 minuter senare
>blod överallt
MEN JÄ HO
>>
File: förtvivlad groda.jpg (28KB, 211x204px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
förtvivlad groda.jpg
28KB, 211x204px
>spillde ner den enda skjortan jag har med svagdricka
>det luktar så där pissigt öl som alkisar luktar
>måste cykla iväg till möte om 30 minuter
>>
>>51185167
Jag vet inte denna känslan.
>>
>>51185147
Han är alltid auts

Hantera det lmao
>>
>>51185128
>dkn äter frusna chips
>>
>>51185176
>bara ha en skjorta
Du vad?
>>
>>51185167
jag kan stoppa ditt blödande...

med min qk
>>
>>51185167
>de bbq
>>
>>51185176
Är svagdricka ens god?
>>
*prrrrrrrrrrrrrrrrrt*

hehehehe
HE HE HE HE
>>
>>51185241
I have a question to you my weird friend. What made you come here? What is so interesting with being here around beta people?
>>
>>51185217
hemhemma favä


tog bara med några skjortor att ha under veckan
>>
>>51185265
>antyder att ex-yu inte kan vara beta
>>
>>51185167
mens är äckligt lmao
glad att jag inte är en tonårsflicka
>>
>>51185308
De flesta där är typ som blattar är här, mer "gangster". Så tror inte de är beta.

t.yugo.
>>
>>51185338
hahahahahaha """aa""""
>>
File: 1444649538781.gif (61KB, 300x351px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444649538781.gif
61KB, 300x351px
>>51185316
>glad att jag inte är en tonårsflicka
Den tar inte slut när man fyller 20 favä
>>
>>51185265
>>51185308
>>51185338
Ex - yu är mer beta än sverigedred , tro det eller ej .


Hur som helst , jag är här för episk jagjager : DDD
>>
>>51185338
På 4kanalen?
>>
>>51185385
Ayyy svenne lackar xDD
>>51185398
Shh
>>
>>51185394
breva blodig trosa
>>
File: slog i tån.jpg (93KB, 850x850px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slog i tån.jpg
93KB, 850x850px
>dkn man slår i tån i tröskeln på väg till toaletten
>>
>>51185462
Aha, så vad har det med en kattflicka som rör sin vagina med det att göra?
>>
>>51185462
Ska jag blåsa?
>>
File: 1444466727104.jpg (101KB, 856x535px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444466727104.jpg
101KB, 856x535px
>>51185398
>>
>>51185462
Vickar du så på röven då?
>>
>>51185434
>>
>>51185462
>inte pissa i en kateter
>>
>>51185434
Redan tvättat den tyvärr.
>>
File: hår i ögat.png (681KB, 1000x1059px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hår i ögat.png
681KB, 1000x1059px
>>51185477
?? det gör ju ont så man går ner på knä

>>51185495
ja?
>>
Har du några juggar vänner ?
>>
>>51185569
Ja ingen är söt alla är fula.
>>
Är aboriginer ens människor? Försöker inte provocera eller nåt, men dom ser nästan omänskliga ut. Svarta ser ju iallafall någorlunda mänskliga ut, aboriginer är som om något tog dom svarta dragen och drog dom upp till extremt i Oblivion eller nåt.

>dkn detta brev kommer säkert bli sparat av researchgruppen
>>
>>51185590
Ja och de är faktiskt närmare dig genetiskt än Afrikanska negrer. Tänka sig hur stormbögsteorierna gick åt helvete.
>>
>>51180970
Anon din jävla mongoped. Hur gammal är du? Du låter som äldst 14. Och "marxistisk perspektiv" låter precis som grundskolan.

Jag bara säger från erfarenhet (samma sak hände mig), om du inte skärper dig kommer dom hitta på att du har en diagnos och då kommer du få magiska piller som får dig att rasa i vikt och bli herr skeletal.
>>
>>51185569
Ja, de som kom på 80-talet och tidigare var bra. De som kom under krigen är inte lika.
>>
>>51185586
Lite oförskämd
>>
>>51185660
Varför? De är fula så är det.
>>
>>51185621
>saker jag drog ut ifrån min blödande röv
Håll käften när du inte vet ett jävla dugg om antropologi.
>>
>>51185621
Ja fast aboriginer har denisoviskt (om det nu heter så på svenska) DNA upp till 6% tror jag. Inte som om det gör någon massiv skillnad men ändå. Dessutom så är aboriginernas melanin mer recessivt av någon anledning.
>>
File: 1441902624685.gif (45KB, 499x499px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441902624685.gif
45KB, 499x499px
>>51185569
flera av mina barndomsvänner är från kroatien

>man de har blivit helt assimilerade

integrationen var bättre förr
>>
>>51185684
Axel Jag vet att det är du!
Sluta vara en genomsnittlig översittare favä

>>51185733
>>51185655
ebin :DDD
>>
File: 1448188342590.jpg (161KB, 850x1059px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448188342590.jpg
161KB, 850x1059px
Is swedish girl this cute?
>>
>>51185569
Är bosnier juggar?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=mtCWX6HxbC0
jag heter harmo
>>
File: 1438174069784.png (303KB, 640x476px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438174069784.png
303KB, 640x476px
>>51185799
>Axel
va? Jag heter inte axel, mitt namn är sergio och ni är fula finns ingen söt yugge.
>>
>>51185837
Ja, men i Jugoslavien de var alltid stereotypa som mycket dum och gör manuella arbets jobb .
>>
ska dra ut och köpa en Monster Energy, ska ni ha något elr xD

mvh jonte
>>
>>51185817
Hej japan! Snälla breva newhalfs :3c
>>
>>51185690
Du vad de härstammar från samma grupp människor som lämnade Afrika som vi.
>>
>>51184447
snälla var sant
Snel.
Bomba turkiet
>>
File: 1445643351236.jpg (3MB, 4272x2848px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445643351236.jpg
3MB, 4272x2848px
>>51185817
you be the judge
>>
>>51185931
>girl
>>
>>51185930
>turkiet blir bombat av ryssland

>turkiet med i EU

>bokstavligen turkisk invasion av europa
>>
>>51185975
Kolla kameltån
>>
https://www.youtube.com/watch?v=r9weTCI6uNY

relevant?
>>
>>51185931
>dkn ingen fv att fysiskt dominera mig
>>
File: förvirrad katt.gif (2MB, 400x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
förvirrad katt.gif
2MB, 400x250px
Turkiet säger:
Planet flög innanför turkiskt luftrum, varnades och sköts ner av 2 turkiska flygplan

Ryssland säger: Planet flög inte innanför turkiskt luftrum, och sköts ner med en missil avfyrad från marken
>>
File: 1445522883291.jpg (43KB, 364x419px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445522883291.jpg
43KB, 364x419px
http://www.metro.se/nyheter/29-000-flyktingar-vantar-pa-vinterjackor-tvingas-frysa/EVHokx!1dTMib2N68I/

>29 000 flyktingar väntar på vinterjackor – tvingas frysa

Är detta nya hårda kalla Sverige?
>>
>>51186019
Varför åker de inte till flyktingläger i varmare trakter
>>
>>51185975
She is more man than you ever will be and more girl than any other woman out there.
>>
>>51185590
>dkn tazmanska abbos kunde inte göra eld ellet spjut med hullingar
>>
>>51186060
Fast det är ju inte så konstigt om du tänker på hur isolerade de var? I princip all mänsklig utveckling kommer från att kultur och kunskap har spridits sig genom handel och migration. För x antal 1000 år sedan så såg större delen av världen också ut så.
>>
>>51184870
JAg ska hälla kanel i mitt kaffe nu, för att du är en sådan fitta.
>>
>>51186019
JÄVLA RASISTER NI INTE GER DEM PENGAR TILL JACKOR, HUS, MOBIL,JOBB OCH ANNAT. NI HAR REDAN ALLT OCH VILL ÄNDÅ INTE DELA MED GLÄDJEN TILL ANDRA.
>>
>>51186059
that's like saying she's black and white at the same time :^)
>>
>>51186140
In danish maybe, but not in the rest of the world :^)
>>
>>51186121
Haha aa
>>
>>51186158
Nah, I think the phrase "only in Sweden" is applicable here :^)
>>
https://twitter.com/hohland_gosdep/status/669113893470478336
Den döde piloten identifierad

https://twitter.com/markito0171/status/669114783979950080
Helikopter nerskjuten? Vi hade tidigare rapporter om en rysk helikopter som flög omkring och letade efter piloterna
>>
hahahaha jävla fitt post service ge mig mitt paket era äckliga neger horor. har väntat i en jävla månad nu era kuksugare.
det är försent att lämna paketet nu föresten. kommer ni hit nu får ni en hammare i huvet fattar ni?
>>
>>51186171
>jag förnekar mänsklig historia
>vi kom till jorden för 10 000 år sedan fullt utvecklade med Stockholm färdigbyggt det var Oden som satte oss här HELL SEGER

Titta här och lär dig något, de enda platserna på jorden som civilisation uppstått oberoende. Den spred sig hit från Mellanöstern men det säger ju sig självt att den inte kunde sprida sig till Australien.
>>
File: animenazist.png (6KB, 750x43px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
animenazist.png
6KB, 750x43px
Varför älskar stormbögar japanska tecknade serier?
>>
>>51186019
>flytta till ett vinterland
>inte ta med sig en jacka

så svårt kan det fan inte vara att få tag på en jacka på vägen hit favä
>>
File: 1448231384829.jpg (25KB, 603x519px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448231384829.jpg
25KB, 603x519px
>>51186019
>man jag har tre vinterjackor
>>
Turkiets premiärminister pratar
inväntar översättning
>>
>>51186322
>Turkiets premiärminister
tror du har stavat fel här, kommer att hjälpa dig på vägen

>Turkiets Heliga ledare (pbuh)
>>
>>51186268
för dem är mansbarn
>>
>>51186322
Vet du vad som kommer hända efter allt det här?

Ingenting. Absolut ingenting. Turkiet kommer att fortsätta slakta kurder och Ryssland kommer fortsätta bomba alla utom Assad i Syrien.

Inget krig mellan Turkiet och Ryssland och definitivt inget jävla tredje världskrig.

Så sätt dig ner, håll käften och dra iväg till ditt autistiska animeforum som du kom ifrån.
>>
>>51186366

>Turkiets Heliga ledare (pbuh)
tror du har stavat fel här, kommer att hjälpa dig på vägen

>Turkiets Sultan
>>
>>51186366
deras heliga ledare är ju Erdogan
PM är någon slumpmässig
>>
File: 1447238444455.jpg (29KB, 599x448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447238444455.jpg
29KB, 599x448px
>>51186424
>deras heliga ledare är ju Erdogan
min miss Dakka sista gången jag visar tvivel mot dig
>>
File: This is you.jpg (10KB, 300x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
This is you.jpg
10KB, 300x225px
>>51186413

Vet du vad som kommer hända efter allt det här?

Ingenting. Absolut ingenting. Österrike-Ungern kommer att fortsätta slakta serber och Ryssland kommer fortsätta bomba alla utom Tsaren i Centralasien.

Inget krig mellan Österrike-Ungern och Ryssland och definitivt inget jävla första världskrig.

Så sätt dig ner, håll käften och dra iväg till ditt autistiska kolonialforum som du kom ifrån.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Y-ZXjZaX6X0
FSA som skjuter på piloterna i luften?
>>
Tell me about Swedish literature
What are the books that everybody has to read in school?

I only know about Utvandrarna
>>
>>51186580
>jävla autoplay som gick vidare till nästa video
https://www.youtube.com/watch?v=GPmmtrMJyHs
Jag suger
>>
>>51186585
Hemsöborna
Bombi Bitt och Jag
>>
>>51186415
>Turkiets Sultan
tror du har stavat fel här, kommer att hjälpa dig på vägen

>Turkiets Padishah
>>
>>51184230
>Hammarö Homeboys
>>
>>51186621

>Turkiets Padishah
tror du har stavat fel här, kommer att hjälpa dig på vägen

>Turkiets Khan
>>
File: knugen.jpg (181KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knugen.jpg
181KB, 720x960px
>om ändå ni visste hur illa saker verkligen va
>>
File: Det händer.jpg (68KB, 634x509px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Det händer.jpg
68KB, 634x509px
Är ni redo för DET?
>>
>>51186528
Tro mig, bara för att Hitler tar en bit av Polen så blir det inte krig.

Nazisterna kommer att fortsätta slakta judar och Sovjet kommer att fortsätta svälta Ukrinare.


Inget krig mellan de allierade och axelmakterna och definitivt inget jävla andra världskrig.
>>
File: 20151123_135439.jpg (160KB, 2125x1195px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151123_135439.jpg
160KB, 2125x1195px
>>51186832
Nej, har massor med kakel kvar att fixa.

>dkn DET händer för fort
>>
>>51186832
Men är inte nato en defensiv allians? Kommer de att hjälpa om Tukiet sköt ned ett plan?
>>
AVLÄGSNA KEBAB
>>
>>51186853

Vet du vad som kommer hända efter allt det här?

Ingenting. Absolut ingenting. Sovjet kommer att fortsätta slakta tsarister och Tyskland kommer fortsätta bomba alla utom tyskar i Tjeckoslovakien.

Inget krig mellan Sovjet och Tyskland och definitivt inget jävla andra världskrig.

Så sätt dig ner, håll käften och dra iväg till ditt autistiska modernistforum som du kom ifrån.
>>
>>51186900
Turkiet kan åberopa Artikel 5 om Ryssland svarar genom ett regelrätt anfall mot Turkiet - först då är det troligt att Nato skulle göra något, om Ryssland börjar bomba Turkiet.

Men det kommer inte att hända.
>>
>>51186900
Vad skulle du kalla det om ett ryskt bombplan flyger in i turkiskt luftrum och ignorerar varningar?
>>
File: 1408497514257.jpg (215KB, 675x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408497514257.jpg
215KB, 675x500px
>>51186890
>baserad bunkeranon
ge mer bilder!
jag vill drömma mig bort från min utsiktslösa vardag till bunkerns förlovade land
>>
File: 1448361591883.png (336KB, 615x677px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448361591883.png
336KB, 615x677px
>>
https://twitter.com/intlspectator/status/669123398778253312
Andra piloten också död, enligt rebeller
>>
>>51186890
Jag dyker upp om 30 min ok?
>>
File: 1448366860194.jpg (106KB, 700x460px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448366860194.jpg
106KB, 700x460px
MIGS OM 30
>>
https://www.youtube.com/watch?v=GPmmtrMJyHs

Är det från imorse eller ej tror ni? Det vore ett rejält krigsbrott isåfall.
Article 42 - Occupants of aircraft

1. No person parachuting from an aircraft in distress shall be made the object of attack during his descent.

2. Upon reaching the ground in territory controlled by an adverse Party, a person who has parachuted from an aircraft in distress shall be given an opportunity to surrender before being made the object of attack, unless it is apparent that he is engaging in a hostile act.

3. Airborne troops are not protected by this Article.

>>51186890
Vad skall du med bunkern till?
>>
File: 1447507215851.jpg (141KB, 543x405px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447507215851.jpg
141KB, 543x405px
>>51187378

>ISIS
>följa Genèvekonventionen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=s-mOy8VUEBk
>danskar
>>
Var är bevisen för att planet kränkte turkarnas luftrum?
>>
>>51187542
I GOT EM RIGHT HERE

* tar fram bajs ur arsle *
>>
File: 1448361599536.jpg (22KB, 599x481px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448361599536.jpg
22KB, 599x481px
>>51187542
Gjordes två gånger, varade 14 och 12 sekunder respektive. Att de varnade 10 gånger under 26 sekunder kan man fundera över.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7343nXyGS0s
Putin pratar live
>>
>>51187378
Ryssarna hade randiga fallskärmar.
>>
https://twitter.com/sayed_ridha/status/669133872437706752
Död pilot identifierad
Maj. Rumyantsev Aleksadorvich, 6980th Guard
>>
>>51187682
"a stab in the back by supporters of terrorists"

Skön kommentar om turkarna.
>>
>>51187542

Förmodligen så varnade de även efter att de flugit in i Syriskt territorium igen och sköt sedan ned dem när de flög in en andra gång.
>>
>>51187787
Det är ju sant. Turkiet och Saudi är skurkstater som sponsrar västfientliga (och därmed civilisationsfientliga) terrorister.
>>
>>51187749
F
>>
>>51187818
Visst är det så, men vi får inte glömma att även ryssen är lika västfientlig och civilisationsfientlig som vilken terrorist som helst.
>>
Är det så jävla farligt att flyga in en sväng på någon annans luftrum, ryssarna är ju här och surrar hos oss för jämnan
>>
>sätta sig i ett ryskt flygplan
Inte ens en gång.
>>
Sexig bild j/n?
>>
>>51187872
Och det borde kosta dem ett plan och en pilot varje gång de gjorde det.
>>
>>51187872
>ha d gött. mvh/glenn
>>
>>51187682
Tunga ord. Han är rätt grym på att tala.
>>
>>51187971
Han såg ganska förbannad ut favä
>>
File: skitarg.jpg (108KB, 849x469px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skitarg.jpg
108KB, 849x469px
>>51187872

De gör ju det för att de har noll respekt för Sverige och vårt försvar.

>varför gnäller du över att frugan varit otrogen, min granne kommer in och knullar min fru varje fredag och inte klagar jag
>>
File: Russian Spokesman.jpg (41KB, 576x463px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Russian Spokesman.jpg
41KB, 576x463px
Jag tror Ryssarna kommer skjuta ner turkiska flygplan som bombar kurderna som svar till denna incident.

Det skulle kunna betyda att kurderna kan röra sig mot Jarabulus och korsa Eufrat för att strypa ISIS gräns till rygg-huggar-turkarna.
>>
>>51188007
>>51187872
Dom gör detsamma mot USA; man skjuter inte ner planet som ett gäng jävla getknullare.
>>
>>51188007
Majoriteten av svenskar delar den opionionen, de är ett skämt efter nedskärningarna.
Sedan kränker NATO oss lika mycket som Ryssland, Östersjön är en av de mest flygtäta områden räknat i nationer i internationellt luftrum.
>>
>>51188099

När senast kränkte Ryssland Amerikanskt luftrum?
>>
File: renge rapporterar.png (3MB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
renge rapporterar.png
3MB, 1920x1080px
>>51188095
Detta vore positivt isf och känns inte helt åt helvete otroligt

Man får se vad som händer
>>
>>51185167
MEN KÖP EN MENSKOPP DIN JÄKLA NOOB

t. man som diggar menskoppar
>>
Jag hoppas ryssland spränger turkiet till stenåldern.
>>
>>51188118

Skillnaden är att Ryssland gör medvetna kränkningar och ibland t.o.m över attacker mot svenska städer.
>>
>>51188129
ca en gång i månaden i Alaska. USA eskorterar ut dem och hämnas med att köra omkring sina hangarfartyg närmre ryska intressen.
>>
VAR ÄR
BUNKERANON
>>
File: feel_suicide.png (45KB, 383x385px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feel_suicide.png
45KB, 383x385px
Second pilot found dead amid reports rescue helicopter also DOWNED

A Turkish jet just obtained an appointment with Russian S-400 as a live target

We are all doomed.
>>
>>51188200

Om det nu är så måste man tänka på att USA inte är omringat av krig och konflikt som Turkiet är. De har ett mycket större intresse i att hävda sina gränser än de flesta andra länder.
>>
>>51188200
De rör sig nära amerikanskt luftrum, inte in över gränsen.
>>
File: 1447463372415.png (199KB, 396x385px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447463372415.png
199KB, 396x385px
>>51188247
>dkn DET faktiskt HÄNDER
hoppas att ni är redo, lite för sent för att börja förbereda sig nu
>>
>dkn risgrynsgröt och kaffe

en sann vinternjutning
>>
>>51188118
De kränkningar från NATO-länder som jag känner till har varit antingen av statsflyg snarare än militärt flyg eller uppenbara misstag såsom missförstånd vad gäller tillstånd eller klumpighet när man väjer för ryssen.

Rysslands kränkningar har ibland varit av typen anfallsträning mot svenska mål eller annan skrämseltaktik.

Skillnaden mellan de två typerna av kränkningar är natt och dag.
>>
File: ensannnjutning.jpg (70KB, 640x426px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ensannnjutning.jpg
70KB, 640x426px
>>51188375
>bild
>>
>>51188399
dela med dig favä
>>
File: 1448171838258.png (326KB, 406x406px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448171838258.png
326KB, 406x406px
Grabbar det finns en vapenaffär tvärs över gatan från var jag bor.

Bör jag bryta mig in och råna stället för DET? Har redan massa vatten och konservburksmat sparat men inga vapen.
>>
File: irriterad.png (295KB, 704x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
irriterad.png
295KB, 704x480px
>DET händer
>ingen ny 2D att se på
>ingen ny mango att läsa
jag bad inte om detta fö he
>>
>>51188449
>bryta mig in
polis där på tre röda
>råna stället
antar att du menar stjäla, allting är inlåst och du hinner inte få ut någonting i tid.
Vapenbutiker i Sverige är inte som de i USA.
>>
File: Knivhugg.jpg (74KB, 623x470px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knivhugg.jpg
74KB, 623x470px
>>
>>51188383
Det vanligaste kränkningen i Österjön är amerikanska spaningsflyg, dvs signalplan. Visst, de är inte betstyckade med raketer men kränkning av militärt slag.
>>
File: 144565645732.png (359KB, 1000x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144565645732.png
359KB, 1000x1200px
>>51188449
ja
försök få en Ruger 10/22 och mängder av 22lr ammunition
kanske även en pistol
>>
File: 1445019473160.png (249KB, 718x826px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445019473160.png
249KB, 718x826px
>>51188449
>råna en vapenaffär utan vapen
den absoluta galningen
>>
>>51188449
Personligen skulle jag inte rekommendera det, Var ligger butiken?
>>
File: Vikings mästerras.png (64KB, 384x448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vikings mästerras.png
64KB, 384x448px
>>51188502
Jag menar, snacka skit få skit
>>
Hur påverkas flyktingströmmen och politiken om Ryssä accelererar konflikterna där nere?
>>
>>51188562
Tja, det finns 3m flyktingar i Turkiet, kanske tycker det är trevligare i Europa?

>Tyskland rapporterade in 180 000 flyktingar de första tre veckorna i november

Ska bli kul och se hur många av dem som sätter sig på tåget mot malmö.
>>
>>51188513
Så som jag har uppfattat det så har de då vanligen varit på uppdrag mot ryssen och är på väg därifrån i all hast när de av misstag kommer in i svenskt luftrum. De är inte på uppdrag mot Sverige, vilket vore en annan femma.
>>
>>51187086
Gör inte Ryssarna det mot sverige då och då?
>>
>>51188501
japp jag menar stjäla, ursäkta ordvalet. de har en glasdisplay med vapen utsatta dock, som jag kan se in i även vid natten är de falska?
>>51188515
ska försöka tror jag
>>51188518
sa fel där, tänker inte råna stället utan bryta mig in vid nattetid och se vad jag kan göra
>>
File: 1443165904451.jpg (39KB, 678x519px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443165904451.jpg
39KB, 678x519px
>>51188635
>av misstag
>>
>>51188635
Nja, nu kartlägger USA samtliga nät, så det är spaning mot alla, nato, ryssar, svenskar.
>>
File: 20151124_141757[1].jpg (1010KB, 2560x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151124_141757[1].jpg
1010KB, 2560x1536px
Vem har vinter här?
>>
>>51188658
Ja, av misstag. Ta din ryska propaganda och kör upp den där solen inte skiner.
>>
>>51188655
Det enda du kommer lyckas med är att bli gripen för inbrott, möjligtvis stöld/grov stöld.
Gör det inte.
>>
>>51188707
De spanar säkert mot oss, men det är inte då kränkningarna sker utan när de väjer för ryssen.
>>
File: JUST.jpg (19KB, 217x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JUST.jpg
19KB, 217x320px
woke up at 15:07
Sunset at 15:38
>>
>>51186209
Fattar du inte att paketet hamnat på ombud och du har sumpad avin..?
>>
>>51188878
Nuclear sunset?
>>
>>51188878
Calm down stalker
At least you do not have light of nuclear bomb shining in sky
>>
>>51188878
I know that feel, Rusbro ;_;
>>
>>51188878
Turkey just shot down one of your planes, prepare your butt for WW3, Ivan.
>>
>>51188878
(YOU)
>>
File: 2015-11-23_00001.jpg (403KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2015-11-23_00001.jpg
403KB, 1920x1080px
>>51188878

lel, I know that feel. First week of Fallout 4 I fucked up my waking hours so bad that I didn't see the sun for the entirety of the week.
>>
>>51188655

Jomenvisst, gå full Deus Ex.

"Ja, vi såg ju våldet i tv-spelen men att de programmerade våra barn till att stjäla allt som inte är fastspikat och brinner missade vi ju totalt."
>>
>>51188449
Du ska alltså råna en vapenaffär som ligger inte mer än några meter från ditt eget hem, utan att själv vara beväpnad?
>>
>>51189008
>tfw main quest is broken so i cant finish the game
>spent 16h walking around killing bad guys on a whim
>>
>>51189008
Nice blood graphics n textyours men >>51189008
>>
>>51188878
>>51189008

You guys too? I haven't even been playing fallout that much.
>>
Vad ska ni göra för Black Fredag?
Ngt fint köp ni siktat in er på? :^)
>>
>>51189069
>dkn tänkte köpa utfall 4 efter att jag spelat klart legacy of the void
>har inte spelat på 10 dagar och bara kommit 11% in i spelet
>vet att jag kommer tröttna på utfall4 ännu snabbare för att jag är genuint intresserad av handlingen av starcraft
>>
test

hej grapps
>>
>>51189133
Vänta på cyber monday
>>
>>51189144
>dkn man spelar utfall4 istället för att snickra på bunkern

känns meta
>>
>>51189144
Sc2bög...min neger
>>
>>51189154
Me-men s-så frestande priser på fredag ju
>>
>>51189133
Är svart fredag en grej i Sverige?
>>
File: lav4DzT.png (19KB, 439x325px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lav4DzT.png
19KB, 439x325px
vem /fuckonlinepizza/ här?
>>
>>51189133
Ska inte köpa något alls.
>>
>>51189245
Jodå, finns nedräkning på alla de stora butikernas hemsidor, cdon, komplett, mediamrkt, siba, elgig etc
>>
File: nom nom.jpg (665KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nom nom.jpg
665KB, 1920x1080px
>>51189144

Handlingen i Ramla ut 4 är väl inte den bästa men av alla bethesdaspel så står den ganska högt upp på listan.
>>
>>51189228
Men det är ju bara för butiksköp, orka köa. Riktiga dealen är online på måndag.
>>
File: 1428702480125.jpg (27KB, 446x362px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428702480125.jpg
27KB, 446x362px
>dkn ingen incestpappa med stor anka
>>
>>51189317
ska nöta genom legacy och fixa utfall till helgen tänkte jag
>>
>>51189303
>>51189245
amerikansk """kultur"""
>>
>>51189133
Ska kolla på en processorkylare, en onödig SSD och ett nytt kort. Kanske minne också. Och kanske någon Synology NAS.

Men jag får se hur mycket de skär ner på priserna. Klarar mig egentligen som det är.
>>
>>51189325
>>51189325

Säker på att de bara e det?
Men varför skulle komplett o cdon då ha Black Friday?

:^)
>>
>>51189350
du vad?
>>
>>51189407
Förvirrade nybögar. Riktiga neets har koll på måndagen i cyberrymden.
>>
>>51189407
Fyfan vad du är smart, jag vill vara som dig någon dag. Sättet du resonerar på är helt felfritt och genialt.
>>
>>51189407
För att lura idioter att hetsköpa skit de inte behöver?
>>
Varför har vi inte regionstråd /scandi/ som alla andra? Sluta isolera er. Danmark har ingenstans att vara heller.

>>51189303
Vill spy.
>>
>>51189506

De brukar väl bara bli totaldominerade av svenskar
>>
>>51189350
Anka?
>>
>>51189506
Finns ju /scandi/ med ditt spån
>>
VAPENBRÖDER!

NU PÅ MÅNDAG SKA VI VISA VÅRT STÖD TILL VÅR NATION
VÅRT STÖD TILL SVENSKARNA
VÅRT STÖD TILL DEN ARISKA RASEN
VÅRT STÖD TILL KAMPEN MOT KOMMUNISMEN

VÄLKOMMEN TILL SERGELS TORG KLOCKAN 14:00!


HELL SERGEL!
>>
File: 1448144207558.png (905KB, 663x583px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448144207558.png
905KB, 663x583px
>>51189506

En gång i tiden hette tråden "Sverigetråden - För Svenskar samt brödrafolk".

Dom är välkomna hit men de har ingen vilja att vara här.
>>
>>51189554
Inte konstigt då vi är flest och det redan är en jävla massa bloggning i denna tråd. Tycker bara det är tråkigt med denna isolering då SvT oftast är lam som fan
>>
File: 1390036138109.jpg (35KB, 460x516px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390036138109.jpg
35KB, 460x516px
>>51189652
vad gör du här då?
>>
>>51189652
Men kom inte hit och gnäll då.
>>
>>51189583
Jaså? Vars då ditt spån? Har sett scandi två tre gånger på 6 månader.

>>51189648
ex-yu heter inte "ett land + ni andra är välkomna", kan vara en bra idé att heta något annat
>>
>>51189619
kommer
>>
Kan vi stänga gränserna?

Kan vi sluta betala ut pengar?

Kan vi bara fixa upp vårat land som sjunker snabbare än en jävla sten ned till tredje världen status?
>>
File: 1444745652593.gif (490KB, 500x270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444745652593.gif
490KB, 500x270px
På tal om bloggning så hatar jag att ha körlektioner. Det är inget kul. Jag vill bara köra med pappa.

>dkn 13 lektioner kvar
Bajs favä
>>
>>51189652
haha sant bloggbrev suger breva 2d och politik istället föfaaan jävla nbögar
>>
>>51189724

Fast de talar ju samma språk.

Skandinaver gör inte det.
>>
>>51189762
...än

HELL SEGER
BESEGRA DANSKJÄVELN OCH TILLFÅNGATA FINNEN
>>
>det finns folk som oironiskt vill att Turkiet ska få gå med i EU

lmao
>>
>>51189813

>neocons
>>
>>51189812
Finnen är svensk favä
>>
>>51189690
>Švedskoj

HAHAHA DE TYCKER SVERIGE ÄR SKOJ :DD
>>
>>51189683
Övertala er
>>51189698
Kan gnälla hur mycket jag vill din sorgsna jävel

>>51189762
De har väl bara flera språk i sina länder? Det är inte speciellt svårt att läsa norska eller danska heller.
>>
File: 1447782888618.png (204KB, 543x601px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447782888618.png
204KB, 543x601px
>>51189864
fuktig knatte, snor den fâm
>>
File: Spara inte.png (761KB, 885x1075px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spara inte.png
761KB, 885x1075px
>>51189893

>De har väl bara flera språk i sina länder?

Ja, men det heter ex-yu för man talade serbokroatiska i f.d. Jugoslavien.

Denna tråd heter inte /ex-kalmarunionen/, det är Sverigetråden, därför talar vi svenska, men brödrafolk är välkomna att delta om de vill.

>>51189945

vsg

Känner nästan för att göra en ny knatte, men har ingen bra inspiration.
>>
Vart hittar jag kvalitativa nyheter, helst utan begränsning? SvD är min standard för inrikes nyheter, diverse länkar till NYT, WSJ, Washington Post etc. på twitter för internationellt.

Går knappt en dag innan jag läst upp min kvot på SvD så jag behöver alternativ.
>>
File: 1426503557460.jpg (713KB, 1000x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426503557460.jpg
713KB, 1000x1000px
>>51190089
RT
>>
Pressis om flyktingsituationen med Löfven och Romson:
http://www.svtplay.se/video/4920154/presskonferens-regeringen-om-flyktingsituationen/svt-nyheter-2236

Snälla,
jag
vill
inte
betala
mer
>>
>>51190111
>DET
>CNN
>webm
>TEXT-ONLY BAIT
>THEY DIDN'T EVEN BOTHER MAKING A FUCKING IMAGE THIS TIME
>>
File: 124367545645.png (31KB, 715x357px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
124367545645.png
31KB, 715x357px
http://www.svtplay.se/video/4920154/presskonferens-regeringen-om-flyktingsituationen/svt-nyheter-2236

var, var ni när Sverige blev rasistiskt?
>>
File: bara3.jpg (418KB, 768x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara3.jpg
418KB, 768x768px
Hur vill vi ha vårat Sverige?
>>
>>51190111
blev jag precis svullad?
>>
>dkn Löfven står och är nyfascistisk i tv just nu
>>
>>51190306
>>51190222
Jag välkomnar vår nye nazistiske ledare Stefan Hitler.
>>
File: Självritad Fnatte.png (138KB, 900x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Självritad Fnatte.png
138KB, 900x900px
Ni killar vet väl att den blå är Fnatte?

>Knatte - röd
>Fnatte - blå
>Tjatte - grön/gul
>>
TIDSBEGRÄNSADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ALLA UTOM KVOTFLYKTINGAR
>>
MEDICINSK ÅLDERSBESTÄMNING AV ASYLSÖKANDE
>>
File: Spara inte denna.jpg (129KB, 884x485px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spara inte denna.jpg
129KB, 884x485px
>>51190419

Han heter knatte favä
>>
Fy fan vilken njutning att se Romson och Löfven fullkomligt slakta sina älsklingar
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21823053.ab
>Startsidan / Nyheter / På flykt 2015-11-24
JUST NU: Regeringen presenterar åtgärder på migrationsområdet

Regeringen presenterar nya åtgärder på migrationsområdet – för att minska antalet flyktingar som kommer till Sverige.

Bland annat införs tillfälliga uppehållstillstånd – även för ensamkommande flyktingbarn.

– Vi har tagit emot 80 000 människor de senaste två månaderna. Det är överlägset flest per capita i EU, säger Löfven.
>>
Det smärtar både Romson och Löfven att behöva vidta åtgärder som borde gjorts för länge sen :^)
>>
File: jo hogan.jpg (15KB, 241x267px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jo hogan.jpg
15KB, 241x267px
>Romson

Varför har MP någonting att säga till om?
>>
Jag tror jag håller på att bli galen, ibland är mina testiklar "stora" ibland är de "små". Vad är det som händer? Och nej, jag vet om att pungen drar sig ihop ibland och sånt men det är inte saken.
>>
Tillfälliga uppehållstillstånd för alla utom Kvotflyktingar, gäller inte de barn som redan är registrerade

Anhörig invandring begränsas vid Tillfälliga uppehållstillstånd, tuffare försörjningkrav

Övriga skyddsbehövande kommer inte längre få Asyl

"BAAAAAARN" kommer åldersbestämmas medicinskt.

Detta är tillfällig lagstiftning som kommer gälla i 3 år

Polisen stärker även sina gränskontroller
>>
Vad har ni för planer på Nyår? Blir det träff?
>>
File: 14391728210569.png (16KB, 497x501px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14391728210569.png
16KB, 497x501px
Är det är på riktigt? Gör regeringen verkligen något åt invandringskrisen? Jag tror jag drömmer.
>>
kek Romson verkar helt förstörd
>>
>>51190534
Hon är ju vice statsminister men egentligen inte vice statsminister, ni kommer väl ihåg debaclet för några månader sedan?
>>
Repatriering när?
>>
File: 14442378846.png (555KB, 757x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14442378846.png
555KB, 757x720px
HAHAHAHAHAHA

ÅSA

VILKET VRAK

Ni borde ha byggt en jävla vägg för några år sen...
>>
Jag träffas gärna på nyår. Är tjej för övrigt.
>>
File: 1446463039247.jpg (24KB, 464x471px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446463039247.jpg
24KB, 464x471px
>alla vänstertårarna inkommande på AB
>>
File: 1445863801214.jpg (25KB, 400x386px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445863801214.jpg
25KB, 400x386px
>Åsa "öppna våra gränser" Romson begränsar invandring
>Åsa "stoppa klimathotet" Romson gör så att företag kan släppa ut mer avgaser
>Åsa "blommor i pistoler" Romson ökar Sveriges försvarsbudget

KLARAR INTE EN ENDA SAK
>>
Jag finner stor njutning i att se Romson stå och försöka släta över detta.
>>
>>51190688
>är tjej för övrigt
Jag med favä
>>
File: original.jpg (28KB, 683x430px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
original.jpg
28KB, 683x430px
Åsa måste få rabbla lite skit om rasism och hur vi ska fixa bostäder åt alla stora svarta så hon inte helt bryter ihop :^)
>>
vafan kollar ni på lads

länk?
>>
>>51190730
Oj, visste inte att vi var så många flickor i tråden~
>>
>>51190688
Jag är med tjej men kommer nog jobba på nyår desu.
>>
>>51190763
http://www.svtplay.se/video/4920154/presskonferens-regeringen-om-flyktingsituationen/svt-nyheter-2236
>>
File: strong wymen.jpg (47KB, 674x897px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
strong wymen.jpg
47KB, 674x897px
>>51190688
Martina?!!!!
>>
>>51190849
;) kanske
>>
File: 1278619486341.jpg (73KB, 550x546px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1278619486341.jpg
73KB, 550x546px
Ditt ansikte när detta är i princip SDs politik?
>>
File: 1429634523096.jpg (37KB, 576x569px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429634523096.jpg
37KB, 576x569px
"ALLA SOM JOBBAR, SKA JOBBA"
>>
>>51190937
kek

Älskar att Stefan "Hell seger - dräp en neger" Löfven har en sverigeflagga på kavajen
>>
De här åtgärderna hade antagligen gjorts för länge sen om inte SD existerat, det är bara massa prestige och personligt förakt mellan politiker som styr
>>
File: 1438919304996.gif (2MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438919304996.gif
2MB, 1280x720px
>>51190937
>dkn stefan ringer på dörren och frågar varför du tittar på 2D istället för att söka jobb
>>
File: 1340324441.jpg (50KB, 613x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340324441.jpg
50KB, 613x533px
lel att de är fortfarande är naiva för att be om hjälp från andra EU-länder efter de har sagt att detta inte håller.
>>
>>51190932
vi har ju gått mot den i flera år


>Does this mean that young Jimmie is going to be the next prime minister of Sweden?

>http://w“Probably not,” he admits, “but I hope I can have that much influence on the next prime minister. The new government that we have in three years will at least use the most important parts of our policies to make it a little better and to change the society in our direction. I’m satisfied with that. I have no need for being prime minister. I would rather be a carpenter or something like that. I’ve done it for 20 years because no one else did it

www.breitbart.com/london/2015/11/19/exclusive-interview-sweden-democrats-leader-jimmie-akesson-talks-to-breitbart-london-from-brussels-no-go-zone-molenbeek/
>>
Har det kommit några roliga kvittringar från vänsterpacket än?
>>
File: 144324447.jpg (33KB, 498x407px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144324447.jpg
33KB, 498x407px
>våra systrar
>>
File: 12435746564.jpg (2MB, 1599x1066px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12435746564.jpg
2MB, 1599x1066px
>>
File: vFWVCJk.png (195KB, 490x262px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vFWVCJk.png
195KB, 490x262px
>ingen kunde förutse detta

hehe..
>>
Heta frågor från journalisterna favä, är överraskad
>>
>ingen kunde förutse

JAG SA DET ORDAGGRANNT TILL MIN FLICKVÄN REDAN I JUNI

När blir jag statsminister?

Vill ni veta vad som händer näst? Samtliga Europeiska länder stänger sina gränser vilket gör att hundratusentals flyktingar driver runt utan någonstans att ta vägen, detta slutar i våld vars dimensioner vi inte har sett i Europa sedan Srebrenica.
>>
>>51191041
inte riktigt roligt men
https://twitter.com/aliesbati/status/669159068360163328
>>
File: 1447321569353.jpg (54KB, 575x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447321569353.jpg
54KB, 575x1024px
>få kunde förutse detta
>>
>>51190932
Fast skillnaden är ju att flyktingmottagandet de senaste månaderna har varit typ typ 20-30 gånger högre än när SD föreslog sina lösningar. Det är inte alls samma situation.
>>
>>51191088
>ingen kunde förutse detta
är hon allvarlig?!!!!
precis alla förutsåg detta för 6 månade sedan! Tyskland sa att siffrorna var runt 800 000. Kommunerna sa 2012 att det inte gick längre. Åsa har ingen verklighetsuppfattning
>>
>senast sista april
jahapp
>>
>mitt parti

MP är så jävla rövknullade av S att det är fan helt otroligt. Såna jävla keks att det saknar fan motstycke.

Även
>Lena Mellins röst
Herregud vilken jävla hagga
>>
File: screaming monkey.jpg (65KB, 960x712px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screaming monkey.jpg
65KB, 960x712px
>>51191104
>Samtliga Europeiska länder stänger sina gränser vilket gör att hundratusentals flyktingar driver runt utan någonstans att ta vägen, detta slutar i våld vars dimensioner vi inte har sett i Europa sedan Srebrenica.
Raskrig?
>>
Nu gråter Romson
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
ROMSON GRÅTER

HON VILL HA STORA SVARTA SÅ MYCKET ATT TÅRARNA KOMMER
>>
MILJÖTÅRAR
HELL
SEGER
>>
File: 14474324443.jpg (86KB, 846x471px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14474324443.jpg
86KB, 846x471px
Hahahaha hon gråter

HAHAHAHAHAHAAH
>>
File: 1.gif (3MB, 658x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.gif
3MB, 658x800px
>miljöfittan bryter ihop framför kamerorna
>>
>>51191193
Nej, på sin höjd frikårer/medborgargarden/gäng/motsvarande som ger sig på diverse tältläger. Flyktingarna kommer inte kunna organisera sig på samma sätt utan deras våld kommer vara som alltid -- gäng om 5-10 personer angriper enskilda.
>>
Helvete vad arg jag blir.
>>
Vilken tid börjar hon gråta?
>>
File: STORA.jpg (31KB, 302x262px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
STORA.jpg
31KB, 302x262px
#KämpaÅsa
>>
Ja nu jublar alla jävla får och tror något bra har hänt.

De vidtar dessa "åtgärder" (som för övrigt fortfarande inte kommer dra ner oss på normala nivåer utan bara inte dessa sinnessjuka nivåer vi haft senaste månaderna) för att samhället bokstavligen hade kollapsat inom ett par veckor om det fortsatte. Nu kan de fortsätta kasta in flyktingar i gympasalar ett par månader till då trycket lättar lite men samhällskollapsen kommer likväl.

Även fast regeringen idag skulle stänga gränserna totalt och skicka hem främlingar så har de fortfarande visat sin sanna sida.
>>
>>51191294
15:34 ish
>>
Vi ska få ett andrum så vi kan öka nästa år.
>>
File: Mags Payne.jpg (93KB, 800x680px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mags Payne.jpg
93KB, 800x680px
>hon gråter faktiskt över detta
tycker ändå synd om henne favä trots att hon är dum i huvudet
>>
>>51190979

Svart triangel när?
>>
>tmn miljöpartistiska tårar
>>
>>51191320
Björn Söder du behöver inte vara orolig, SD kommer inte kollapsa för detta
Dansk Folkeparti har inte försvunnit trots att deras politik blivit genomförd i hög utsträckning
>>
"Helheten är ju både oerhört tuff och oerhört nödvändig i sin hela natur." O R D B A J S
>>
File: 14535434348.jpg (287KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14535434348.jpg
287KB, 1024x768px
MP

Detta är bara början. Det här är ingenting av det som väntas.

>Sverige har seriöst ministrar som inte kan klara av lite "tuffa" beslut vid kriser utan att börja gråta
>>
File: 1444085348611.jpg (9KB, 236x214px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444085348611.jpg
9KB, 236x214px
>>51191467
>>Sverige har seriöst ministrar som inte kan klara av lite "tuffa" beslut vid kriser utan att börja gråta
>>
>>51191467
Passar ju svenska folket perfekt. Ett folkslag med gummi istället för ryggrad.
>>
Det är nog många fler som vågar rösta på SD nu när de hör Löfven säga samma saker som Jimmie Åkesson, de inser att man inte behöver vara en empatilös nazistfascist för att inte vilja köra landet fullständigt i botten
>>