[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråden - HELL SEGER-upplagan

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 508
Thread images: 151

File: DSC00598.jpg (501KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC00598.jpg
501KB, 1920x1080px
>alla dessa reaktionsbilder i ett enda foto
>>
File: 1439330506322.jpg (112KB, 940x940px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439330506322.jpg
112KB, 940x940px
>>
File: 1284186346233.jpg (52KB, 814x294px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1284186346233.jpg
52KB, 814x294px
aa
>>
File: 1448234575833.jpg (109KB, 612x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448234575833.jpg
109KB, 612x612px
>>
File: 1423131273392.jpg (12KB, 250x248px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423131273392.jpg
12KB, 250x248px
>när jag vaknade var det -9
>senare när jag gick ut var det -6
>nu är det 2 grader
GE MIG EN VINTER
>>
File: bild.jpg (70KB, 814x294px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bild.jpg
70KB, 814x294px
>>51143294
>göra om en som redan finns i bättre version
>dessutom stava fel
>>
File: 1444058347362.png (2MB, 1223x749px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444058347362.png
2MB, 1223x749px
>>51143265
I'd like to have sexual intercourse with her if you catch my drift
>>
File: 1430338061088.jpg (70KB, 940x940px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430338061088.jpg
70KB, 940x940px
>>51143508
me 2
>>
>"det är värre än Hiroshima"
>>
Vad tycker ni om den tappade nålen, han verkar ganska jagjagig
>>
JÄVLA NBÖGAR KVÄÄÄÄ
>>
File: 1447904201125.jpg (390KB, 1403x992px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447904201125.jpg
390KB, 1403x992px
>dkn ingen 2d fv
>>
>>51143717
Lappouli Kunskap är en skit
>>
>>51143657
Gillar honom även om jag inte alltid håller med honom. Han kan sina saker.

Cal är en söt.
>>
File: 1434255691116.jpg (26KB, 550x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434255691116.jpg
26KB, 550x533px
>dkn man aldrig kommer ha en asiatisk knulldocka som den här
4B0C040
>>
>>51143657
Definitivt ett jagjag, men kan ändå vara underhållande
>>
File: a6e037.jpg (254KB, 800x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a6e037.jpg
254KB, 800x1080px
>>51143779
Knulla dig själv rasmus
>>
>>51143265
Varför postar du bilder på den där bitchen varje dag?
>>
>>51143670
eh va? Hur är man nbög för att man handlar på donken?
>>
>>51143857
Jag tycker också det är litet äckligt att vara så besatt. Dock börjar jag mer och mer tro på teorin att det är hon själv som lägger ut dem.
>>
>>51143859
tror han syftar på att man ska dela med sig av sina nuggets och han inte har någon att dela dom med
>>
>>51143229
>dkn man känner alla på bilden
Obskyr känsla favä.
>>
>>51143717
>>51143836
Patchy en fet.
>>
>>51143891
>faktiskt dela med sig av nuggets
>någonsin
>>
File: Ward vs Gatti.jpg (76KB, 970x649px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ward vs Gatti.jpg
76KB, 970x649px
Och sen så sa han "Jag tränar ingen kampsport"
>>
>>51143824
>dkn ingen slampig bulgarisk fv
13EF17F
>>
>>51144074
som sagt så stod det på lådan som anon brevade bild på, det var inte jag som föreslog det.
>>
Någon som vet exakt vad som har hänt med Pururin? Forumet är sönderspammat med djurporr så jag kan inte hitta några riktiga trådar.
>>
>>51144091
Avliva mig bara favä
>>
>>51143824
ful favä
>>
File: 1440230423084.png (42KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440230423084.png
42KB, 200x200px
>>51144141
anon?
>>
blir man anhållen om man går in på moderlös? frågar åt en kompis
>>
>>51144140
förklara
>>
>>51144140
det är mord
>>
File: 1446390210161.jpg (452KB, 1199x1649px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446390210161.jpg
452KB, 1199x1649px
>dkn börjat runka till riktiga kvinnor
Förlåt alla nätta flickor
>>
>>51143857
För att breva bilder på någon man inte känner verkar vara hans dagsjobb
>>
File: 1447126430882.jpg (38KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447126430882.jpg
38KB, 400x400px
>>51144074
>Skulle inte dela med sig till kattflickor
"V– Vill du inte dela med dig till oss, Anon?"
>>
>>51144275
I tumnålen ser det ut som ett skelett men när jag kollade närmre ser hon bara mager ut
>>
File: 1447298063159.jpg (569KB, 1000x954px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447298063159.jpg
569KB, 1000x954px
>>51144334
De skulle få dela på min kuk favä
>>
>>51144212
Nej.

t. inte SÄPO
>>
>>51143857
>inte tiken
0/10 kunde gjorts bättre
>>
File: Namnlös.png (6KB, 519x118px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
6KB, 519x118px
YC snälla
>>
>>51143938
FREDRIK VEJDELAND
KOM TRÄFF
>>
>>51144404
Vi gjorde inget fel.
t. YC
>>
File: gao gao~.png (374KB, 613x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gao gao~.png
374KB, 613x900px
>>51144334
>>51144381
Kattbrevning? Kattbrevning.
>>
>>51144381
Låter rätt smärtsamt favä
>>
>dkn ingen SMR v
>>
>>51144520
Varför?
>>
File: 1428944595573.gif (1023KB, 500x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428944595573.gif
1023KB, 500x280px
>>51144453
>donken ingen kattflicka att kela med.
>>
Titta på mitt program på torsdag kl 21:00/ Soran Isam
>>
>>51144556
>fyra öron
>>
>>51144453
thats a cute picture
>>
>"sätt dig och titta på Let's Dance istället"
>>
>>51144520
>dkn SMR v
R1 stormig känsla, ändå. :^)
>>
File: katt i knät.jpg (3MB, 2718x3397px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
katt i knät.jpg
3MB, 2718x3397px
>>51144556
En hemsk känsla som jag vet mycket väl.
>>
>>51144597
lewd
>>
>>51144597
>dkn du kommer aldrig få ett handjobb av en kanin
>>
File: 20151123_135439.jpg (160KB, 2125x1195px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151123_135439.jpg
160KB, 2125x1195px
>dkn kaklandet aldrig tar slut
>>
>>51144749
Är det där ICs gaska... badrum?
>>
>>51144749
Ser ut som någon duschrum för framtida bögporrs filmning.
>>
>>51144613
>>51144556
>brevar kattbilder
Avsluta er mina herrar
>>
>>51144749
>dkn inga svtanons att gasa
>>
>>51144809
Katthataranon snälla gå.
>>
File: självmord-tan.jpg (77KB, 512x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
självmord-tan.jpg
77KB, 512x640px
>>51144809
>>
File: kaklandet.gif (420KB, 500x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaklandet.gif
420KB, 500x280px
>>51144749
>dkn kaklandet aldrig tar slut
>>
File: dkn5.jpg (140KB, 901x525px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dkn5.jpg
140KB, 901x525px
>dkn 2.0 på verbala men 1.1 på kvantitativa
vem /kommer aldrig vara 300k startande/ här?
>>
>>51144749
Du borde kaklat såhär favä
>>
File: 20151123_135230.jpg (154KB, 2125x1195px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151123_135230.jpg
154KB, 2125x1195px
>>51144781
Nej, det där är badrum för våning två. Denna är gask.. badrummet för IC, första delen av trapporna la jag igår för enklare förflyttning av.. vatten.
>>
File: 1445609319617.jpg (542KB, 2000x1334px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445609319617.jpg
542KB, 2000x1334px
>>51144963
>inte klara grundläggande matematik
Anon, du är efterbliven desu~
>>
>>51145016
Kaklar in bunkerns vapensköld i golvet, den är rätt häftig.
>>
Har nån bilden för alla containment bräden för vedbodar?
>>
>>51144749
Alltså är detta verkligen en bunker som autister skall få bo i gratis?
>>
>>51145187
skickade :)
>>
>>51145187
aa
>>
>>51145150
Breva bild
>>
>>51145199
Den är till för alla stackars flyktingar =)
>>
>>51145244
De får provköra gask... badrummet först :)
>>
>>51144881
>>51144920
Kattpedofiler snälla gå.
>>
File: 1448028871998 (1).png (384KB, 1000x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448028871998 (1).png
384KB, 1000x1000px
anime favä gossar
>>
File: 1409201605742.gif (187KB, 260x260px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409201605742.gif
187KB, 260x260px
>>
File: 1446904817577.png (210KB, 680x740px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446904817577.png
210KB, 680x740px
>>51145389
>>51145402
>>>/trash/
>>
File: 1448256873396.jpg (956KB, 1200x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448256873396.jpg
956KB, 1200x1500px
>dkn ingen HÖ TE 2D fv
>>
Hur forcerar man fram ett raskrig?
>>
File: 1418999282514.jpg (119KB, 400x549px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418999282514.jpg
119KB, 400x549px
>>
File: 1447264061102.jpg (98KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447264061102.jpg
98KB, 1280x720px
>>51145460
Förklara krig
>>
>>51145457
Jävlar vadd Lappi är fet
>>
>>51145460
Du frågar SD snällt
>>
File: 1421291230966.png (513KB, 674x745px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421291230966.png
513KB, 674x745px
>>51145432
>>51145368
Nbögen tror han har auktoritet här.
>>
>>51145512
DRA ÅT HELVETE RASMUS, KVÄÄÄÄÄÄ
>>
File: awoo.jpg (480KB, 1110x1553px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awoo.jpg
480KB, 1110x1553px
Icke endast kattflickor i denna tråd
favä
>>
Vad kommer hända med 2dare och pälsbögar efter den nationalsocialistiska revolutionen?
>>
File: 1443548935007.jpg (596KB, 1000x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443548935007.jpg
596KB, 1000x720px
>>51145457

>dkn ingen vit Argentine 2D fv
>>
>>51145368
Nej.
>>
>>51145460
Anton snälla
>>
File: Sportig halvspöke.jpg (648KB, 708x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sportig halvspöke.jpg
648KB, 708x1000px
>>51145584
Varför efter?
2d kommer avliva pälsbögarna långt innan den är över.
>>
File: 5260a20d97a.png (354KB, 600x808px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5260a20d97a.png
354KB, 600x808px
>>51145584
De kommer välkommans för att de är svenskar och inte blattar.
>>
File: chenwich.jpg (333KB, 685x652px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chenwich.jpg
333KB, 685x652px
>>51145620
Detta. Att sätta pälsbögeri på samma nivå som 2d är fullkomligt grisvidrigt.
>>
>>51143265

is this considered 10/10 in sweden
>>
File: svansmonarken.png (680KB, 750x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svansmonarken.png
680KB, 750x900px
>>51145654
Observera dock den 5gradiga skalan, kattflickor är inte päls
>>
File: 1447954996929.jpg (169KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447954996929.jpg
169KB, 1080x1080px
>>51145665
yep
>>
Hade ni en fånge? Hon råkade bara in i fel umgängeskrets som tonåring och åkte fast för stöld, inget våldsbrott.

http://www.meet-an-inmate.com/ladies/venessa-1941446.html
>>
>>51145690
Den är jag mycket väl medveten om och har även försökt få en viss annan person att förstå det, dock utan resultat. :^)
>>
>dkn anime och manga inte är ovanligt längre

Har hört folk på universitet diskutera serier. I gymnasiet också. Om man ska lita på min lillasyster så blir det vanligare och vanligare i högstadiet också.

Och det var alltså normalt folk som inte har fyra hakor och en slöja av självmordslukt.
>>
>>51145460
Öppna gränser.
>>
>>51145754
Nbögar har dock värdelös plebsmak. Sann 2d är fortfarande bara för den germanska eliten.
>>
>>51145721
det är ju bara fängelsevakter och andra fångar som knullar fångar, vet du väl :^)
>>
>>51145754
Naruto, One Piece, Bleach och Dragonball har då varit nbögigt så länge jag kan minnas. Minns att vi alla läste det i mellan- och högstadiet.
>>
File: Propaganda.webm (1MB, 957x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Propaganda.webm
1MB, 957x540px
De försöker ju inte ens vara diskreta längre.
>>
>>51145721
>kommer inte ut förrän tidigast om 8 år

Stöld är allvarliga affärer tydligen
>>
>>51145805
De har aldrig varit diskreta, men varför i helvete sparar du sånt på din datta?
>>
>>51145832
Det är USA. Du åker in i åratal för att ha rökt gräs.
>>
>>51145805
Ser brittiskt ut
>>
>>51145716

8/10 generic and in no way outstanding
>>
File: Trust Me I'm White.png (67KB, 268x367px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trust Me I'm White.png
67KB, 268x367px
>>51145590
>>
>>51145665
half the thread is sure she has Fetal Alcohol Syndrome the oter half just thinks shes ugly except one autist I'm sure is the girl herself
>>
>>51145721
aldrig
>>
File: 1447620675157.jpg (72KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447620675157.jpg
72KB, 1080x1080px
>>51145884
>in no way outstanding
she's 15
>>
File: 1447816208631.png (254KB, 500x1429px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447816208631.png
254KB, 500x1429px
>>51145590
>>51145886
>>
>>51145934
Varför inte?

>sötpaj
>100% beroende av dig, kommer aldrig kunna få ett vettigt jobb
>inga vänner eller släkt kvar
>>
>>51145975
/int/ är min brädtan frufu
>>
>>51145979
>inga vänner eller släkt kvar

Vad får dig att tro detta? Hon kan vara syster till någon mexikansk slagman
>>
>>51145866
För att visa er?
>>51145877
Amerikanskt, Jessica Jones.
>>
>>51145979
>Emotionellt galen och flippar skit för minsta lilla grej
>99 % säkerhet våldsam
>kommer anklaga dig för våldtäkt och skit om det skiter sig

Aldrig hört talas om stick inte kuken i galen?
>>
>>51146074
Gjort av judar. Överraskande.
>>
>>51146074
>För att visa er?

Haha ja eller hur.
>>
>dkn inga hörlurar att ha på gymmet som aldrig går isönder
Min bästa lösning är att köpa billiga nya fungerande hörlurar varannan månad då de förra trasar ihop favä. Billiga trådlösa hörlurar när
>>
>>51146122
Haha ok Axel
>>
>>51145150
>vet vart bunkern ligger och heter
>kan inte hitta något mer än ett par bilder på bunkern, inget annat än verksamhetsinformation
Breva bild
>>
>halv nio på kvällen
>gick till ica för att köpa chips
>såg 2 blattar med sprejburkar klottra något på en vägg när man gick ut
>"sweden sucks dick"

Är det bara jag eller är det svenska samhället på väg ut?
>>
>>51146074
>Jessica Jones
Tänkte titta på den men då åker det ner i sophinken istället då
>>
>>51146162
>brevar hanrejporr i tråden
>kallar andra för Axel

Nu får du fan ta och lägga av.
>>
File: 1439520203663.png (2MB, 1059x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439520203663.png
2MB, 1059x1500px
>>51145732
>>51145690
Det är endast päls om större delen av kroppen är täckt av hår, eller?
>>
>>51146191
>var till affären igår
>stor neger börjar käbbla om någon obskyr produkt som inte finns
>ännu större butiksanställd dyker upp och skäller ut honom och hans godeman (negern räckte över mobiltelefon) istället


kände eldens lågor slicka mina kinder
>>
Varför känner ni er hotade eller obekväma när någon neger låtsasknullar en tjej på rutan?

4kanal börjar ju bli tumblr-aktigt med avtryckningar
>>
File: 1448233952714.png (950KB, 1776x1112px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448233952714.png
950KB, 1776x1112px
>>51146016
>inte /c/-tan
>>51146074
>För att visa er?
mm vi säger så kekanon.
>>
>>51146263
Någon ge 5grad snälla, har inte bilden

men det är något i den riktningen
finns även ett mellanting som är "troligen päls" som är delvis behåring
>>
>>51146229
Det är ett klipp från en populär amerikansk tv-serie, din stjärtsmärtade megakuck.
>>
>>51146309
/pol/ är besatta

4kanalen har blivit till ett inverterat tumblr under 2015
>>
File: pälsskalan.jpg (262KB, 1943x712px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pälsskalan.jpg
262KB, 1943x712px
>>51146263
Ja, typ så.
>>51146323
Har dig senpai.
>>
File: 1400205778543.gif (101KB, 235x235px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400205778543.gif
101KB, 235x235px
>dkn två stora grabbar (för dig) tar hanteltyngden över en och gapar så att hela gymmet hör medan man själv grymtar lite lätt för sig själv
>>
File: 1395214112305.jpg (63KB, 718x718px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395214112305.jpg
63KB, 718x718px
Har en fråga till er som är bi
Vad är bättre en pv eller en fv?
>>
>>51146358
Löjligt beteende favä, speciellt n'r de ska vara "bättre" än tumblr, man skulle kunna tro att de ser ironin.
>>
>>51146320
Haha aa Axel
>>
>>51146387
pv när man är yngre, fru barn och familj när man är äldre
>>
>>51146398
>man är axel om man inte sparar negerporr på dattan
Men du.
>>
File: 1447796539210.gif (328KB, 549x598px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447796539210.gif
328KB, 549x598px
>>51146309
>Detta favä!

Sverigepolare mot stormbögar och pruttbrevning! Försvinn!
>>
>>51146363
max 3
>>
File: 1446462372202.jpg (519KB, 1000x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446462372202.jpg
519KB, 1000x1500px
>dkn ingen fv
bara mörda mig
>>
>>51146191
Du kontaktade väl polis och agerade enligt lagen om envarsgripande?
>>
>>51146363
hela vägen favä grabbar
>>
File: 1446643075021.png (18KB, 789x419px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446643075021.png
18KB, 789x419px
>>51146425
Vissa stormbögar är okej men nybögarna som kom hit från /pol/ måste fan lämna och ta sin hanrejporr med dem.
>>
>>51146425
Jag ser gärna att majoriteten av stormbögarna försvinner från tråden tillsammans med resten av cancern från /b/ och /r9k/ favä.

t. stormvän som knapp orkar besöka dagstråden längre på grund av all jävla politik
>>
>>51146419
>pv när man är yngre, fru barn och familj när man är äldre
Aha, så man skall vara typ en pv åt en äldre man då eller?
>>
>>51146496
>>
File: b047badc73.jpg (242KB, 750x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b047badc73.jpg
242KB, 750x1000px
*pruutt*
Vad kollar du på pysen?
>>
>>51146505
dom försvann så fort dom såg mig favä, så de negrarna är på fri fot fortfarande.
Men deras klotter är borta iaf
>>
>>51146592
En god anledning att träna löpning favä.
>>
>>51146562
Det sa jag väl inte. Om du ska vara skitnödig om saken menade jag att en partner av det hanliga könet är bättre när man själv är yngre (där partnern är av den åldern du föredrar) och att en fruga som man bakar barn med är bättre när man har blivit lite äldre och vill ha familj

I min åsikt
>>
Den här var topp mys favä. Synd att den slutade så snabbt.
>>
Ni som är getingar.. jag antar att ni inte är den som tar qk1 i röven?
>>
>>51143294
what does HeRaKr mean
>>
File: lyana4c.jpg (67KB, 468x544px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lyana4c.jpg
67KB, 468x544px
>dkn ingen fv
>>
>>51146760
RACEWAR
>>
>>51146760
Translation of RaHoWa
Heligt Raskrig
>>
>>51146760
Heliga
Holy
Ras
Race
Krig
Krieg
>>
>feber
>lederna värker
Vad har man fått nu då.
>>
File: chen is cute.png (14KB, 800x550px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chen is cute.png
14KB, 800x550px
>dkn 2dtråd
>>
>>51145716
Är hon fortfarande aktiv nånstans eller har ni skrämt bort henne?
>>
>>51146309
>låtsasknullar
Håhå!
>>
>>51146799
Den bästa chenslan.
>>
>>51146797
Feber.
>>
>>51146728
Kan bara tänka mig att ta den i pf om det innebär att jag får ha ihop det med en snygg 'nyfiken' som själv totalvägrar att ta emot.
>>
File: 1446193184133.jpg (60KB, 514x536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446193184133.jpg
60KB, 514x536px
>>51146809
>Är hon fortfarande aktiv nånstans eller har ni skrämt bort henne?
>ni
Det var en extremt autistisk anon som skrämde bort henne inte vi
>>
File: c9215e084.jpg (595KB, 850x667px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c9215e084.jpg
595KB, 850x667px
>>51146728
Jag vet inte vad jag skall säga. Tanken att ta qk i röven är inte så h1 som doppa qk1 i röven på någon annan. Har lekt runt med leksaker och sånt, känns helt okej och sånt men inte något jag skulle "dö" för att göra som många som älskar att stoppa saker i röven. Liksom, skulle gärna ha en aneros i min röv medans jag pumpar qk1 i en sötpojkes pf. Men det är bara min åsikt.
>>
popcorn till lunch j/n
>>
>>51146776
tack
>>51146794
jag förstå helige raskrig, men känna förkortningen inte
>>
>>51146998
>klockan 4
>lunch
Anon vad håller du på med.
>>
>>51146996
>aneros i min röv medans jag pumpar qk1 i en sötpojkes pf
Tror inte du har riktigt förstått hur man använder aneros, sök på aneros super-o på valfri bögtubsida
>>
>dkn hela tågvagnen luktar fitta

Vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här, favä
>>
>>51147163
Jag tror inte du förstår hur jag vill ha det, men det är okej anon.
>>
>>51147029
>jag förstår heligt raskrig, men känner inte till förkortningen
>>
File: 1310428654001.png (235KB, 680x497px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310428654001.png
235KB, 680x497px
Kvinnlig rösträtt var ett misstag.
>>
File: knightwhosais.jpg (64KB, 992x558px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knightwhosais.jpg
64KB, 992x558px
>>51146911
Uppenbarligen använde anonen ett kungligt ni för att adresera personen i fråga.
>>
>>51146911
Det var ylilauta eller vad fan det heter favä.
>>
>>51147210
Rösträtt öht var ett misstag
t. adlig
>>
>>51147210
Rösträtt överhuvudtaget var ett misstag.
>>
>>51147266
adel var ett misstag
t.jarl
>>
>>51147181
I annat syfte än vad den är speciellt gjort för, men det gör inget anon.
>>
File: utklipp.png (85KB, 317x239px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utklipp.png
85KB, 317x239px
>>51146523
Detta.
t. också stormvän
>>
>>51147210
japp
>>51147276
>>51147266
Vad menar ni? Rösträtt innan vi gav det till kvinnorna var ju skitfränt era negerfittor som gillar vara förtryckta
>>
File: 1446430066673.jpg (114KB, 1200x679px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446430066673.jpg
114KB, 1200x679px
J/N?
>>
>>51147210
Flyktingkrisen var ert misstag
t. Stefan Löfven
>>
>>51147344
>antyder att folk är informerade nog att veta vad de vill
>>
>>51147361
haha okej
>>
File: 1396108615074.gif (365KB, 500x275px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396108615074.gif
365KB, 500x275px
>dkn ett år sedan min pv lämnade mig
>dkn saknar fortfarande honom
>>
File: 1422743172438.png (335KB, 636x478px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422743172438.png
335KB, 636x478px
>>51147344
>skitfränt era negerfittor
Att sånt här patrask fick rösträtt var ett misstag.
>>
File: 1429813456263.jpg (36KB, 805x669px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429813456263.jpg
36KB, 805x669px
Är det okej att söka ett jobb där ett av kriterierna är att man ska vara "superglad och utåtriktad" trots att man är bitter och tillbakadragen?
>>
>>51147384
Vi var skitiga bönder innan rösträtten, sedan blev vi världens kungar så skit ner dig eftersom massmedia har knullat upp kvinnorna
>>51147426
käften borgare
>>
>>51147384
Nä bara du är det. Tippar min fedora till dig min herre.
>>
>>51147507
>>>/r9k/
>>
>>51147392
N O R R K Ö P I N G
>>
File: 1399368412470.jpg (19KB, 375x215px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399368412470.jpg
19KB, 375x215px
>>51147544
ledsen orkar inte med förhållande längre samt är självförtroendet lågt nu.
>>
>>51147611
>faktiskt vara homofil

Repets dag kan inte komma snart nog
>>
>>51147611
>jag vill inte ha någon som faktiskt älskar mig på riktigt
Synd
>>
>>51147182
kanske jag böra färre skolk universitet (how the fuck do i say the university, the word ends on et already fml)
>>
>>51147636
mm hehe
>>51147678
Aa, det är synd. För jag har hört detta så många gånger och det har alltid gått åt helvete, orkar inte våga offra mer tid till sånt.
>>
>>51147682
*universitetet

add another
>>
>>51147682
>how the fuck do i say the university
Not your biggest problem desu senpai

>kanske jag böra färre skolk universitet
Kanske borde jag ha skolkat mindre på universitetet
>>
File: 1413038963828.jpg (51KB, 351x390px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413038963828.jpg
51KB, 351x390px
>dkn fyratimmarslabb i strömningslära snart
>>
>>51147682
*kanske borde jag skolka mindre från universitetet

Mjo, låter lite som det.
>>
>>51147729
>Jag borde kanske ha skolkat mindre på universitetet
Det låter bättre så.
>>
>>51147725
Anon varför skaffar du inte bara en redig kvinna och gör dina föräldrar stolta att de inte fostrade en sjuk avfälling?
>>
File: 1437931850833.jpg (102KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437931850833.jpg
102KB, 800x600px
>>51147731
>kvällslabbar
>>
File: pol user.png (456KB, 988x688px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pol user.png
456KB, 988x688px
När kommer Stefan dra in CSN för att finansiera somalierna i tälten?
>>
>>51147729
ok you got me, i improvised. everyone told me your language was easy, i thought after 3 lessons i could be a swede xdxd
>>
File: 1435456624503.png (237KB, 1634x1058px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435456624503.png
237KB, 1634x1058px
>>51147781
pga detta.
>>
>>51147845
Anon.. vad har detta att göra med någonting alls av det jag sa.
>>
>>51147845
bra anledning favä
>>
>>51147728
det låter kulig
>>
>>51147845
Fan vad äckliga kvinnor är
>>
>>51147829
nästa vecka
>>
>>51147829
Det har varit tal om att dra in CSN för STEM utbildningar och diverse ekonomi linjer, det är S/F! och V som tänkt fixa något åt det. Med minskningen så tänker de inte bara öka pengar in till invandring men också till jobb. Med mer pengar kan de skapa nya jobb för unga och gamla, vilket leder till att utbilda sig blir en ren tävling.
>>
>>51147927
>alla tjejer är horer och ligger runt
>får därför massa dna från andra män
>ditt barn kommer tillhöra flera andra män
>>
>>51147937
>det låter kulig
Du låter söt. Är du söt?
>>
>>51147845
>vadihelveteärdetjagläser.tiff
>>
>>51147845
Har smakat på mina egna frön
Har jag mig själv i hjärnan nu eller
>>
>>51147845
>dkn oskulden var viktig på riktigt
>>
>>51147927
Varför skall man skaffa sig en kvinna som har slurpa i sig massa sperma och DNA från andra män då det kommer påverka dina barn. Finns massa forskning inom detta, att din avkomma påverkas av din fru och hennes mängd av partners...
>>
>>51148000
Tro inte det då din biologiska roll inte är att föda barnet
>>
>>51147961
Nej det har det inte och STEM är en Amerikansk term som saknar betydelse i Sverige men du har väl säkert snappat upp det på /pol/ som allt annat i livet Jonte.
>>
File: db2.gif (649KB, 263x396px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
db2.gif
649KB, 263x396px
>>51147845
>G-Gud varnade om detta!!!!
>>
>>51147969
Det är inte så chimerism funkar.
>>
File: 1432580132735.webm (3MB, 500x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432580132735.webm
3MB, 500x281px
>>51148058
>>
>>51148070
>>51147845
>>
>>51147969
>>51148021
Det är därför jag sa en redig flicka. Ingen ber dig att gå och gifta dig med en slampa, gå nu homofil anon och gör dina föräldrar och dig själv stolt och skaffa en svensk familj.
>>
>>51143265
yo brush är hon singel eller?
>>
>>51147974
är flickan från tyskland. sät tillräckligt?
>>
>>51148111
>redig flicka
Existerar inte i västvärlden.
>>
File: 1440952236403.jpg (67KB, 500x435px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440952236403.jpg
67KB, 500x435px
>>51148058
>Troende
>Fedora
>>
>>51148070
Det är bara att studera det så vet du att du har fel. Titta på >>51147845
>>
Det var en stormbög som breva bög-furry på /b/ igår, Inte ens förvånad
>>
>>51148045
Varför blir du sur över något som har diskuterats och kan bli en snar verklighet?
>>
>>51147974
>>51148120
ööööööööööö
>>
>>51148112
haha vafan hassan det är bara haffa ändå ;))
>>
>>51148120
Kisstyskan? Jag vet inte. Du har ju aldrig brevat bild.
>>
>>51148161
vill inte ha en massa broblem brur
>>
>>51148146
Blir sur på Jontar
>>
>>51148127
Men för tusende gången: alla kvinnor är inte som din mamma.
>>
File: 1444584691782.jpg (64KB, 401x541px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444584691782.jpg
64KB, 401x541px
>>51148128
>troende
>bög
>>
>>51148194
Jag skall leta upp F! artikeln där de har diskuterat om detta, så du inte blir förvirrad. Det är inget dåligt heller för detta hjälper framtiden.
>>
>>51148140
Sugne är inte stormbög senpai.
>>
File: 1444472435744.gif (567KB, 150x130px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444472435744.gif
567KB, 150x130px
>>51148127
>Existerar inte i västvärlden.

Hur självhatande om sin egen kultur kan man vara? Klart det finns din dummer.
>>
>>51148225
Gör så du
>>
>>51148152
post
pic
t.b.h
>>
>>51148244
Haha aa, bög.
>>
File: 1446313833388.jpg (34KB, 639x495px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446313833388.jpg
34KB, 639x495px
>>51148198
>>51148244
>egocentriska sociopater vars hela världsbild centrerar kring deras personliga behov och habegär
>frumaterial
>>
Vart är alla snubblare?
>>
File: 1434064629063.jpg (103KB, 604x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434064629063.jpg
103KB, 604x604px
>>51147845
Detta är inte sant, hur fan äckliga är ni som tror på sådant skit. Även dessa "undersökningar" och "forskning" är inte sanna, det är bara massa propaganda för att skapa hysteri!
>>
File: 1447887694997.jpg (84KB, 444x337px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447887694997.jpg
84KB, 444x337px
Diskuterade invandring med en bekant idag. Han hävdade att Sverige alltid har varit ett mångkulturellt land och pekade på svear, götar och samer.
>>
>>51148315
Blev anonyma/slutade breva.
>>
>>51148315
De gick anon.
>>
>>51148324
fast det där är ju inte sant anon
du har ju bara suttit hemma hela dagen
>>
>>51148244
Problemet är att kvinnor är inte dumma som folk tror. De är väldigt rationella, de söker till sig det bättre under hela sitt liv. Så om du råkar vara en gångsten för dem bli inte ledsen utan känn dig hedrat att du har hjälpt någon till något bättre!
>>
>>51148297
se >>51148198
>>
>>51148162
>>51148278
törstig mycket?
>>
>>51148324
Stämmer ju, svear, götar och samer är inte utav samma folksgrupp.
>>
File: 1442508075642.gif (397KB, 245x138px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442508075642.gif
397KB, 245x138px
>>>/mu/60557460
>>>/mu/60557466
>>>/mu/60560017
>>>/mu/60560122
>>
>>51148315
De är kvar här men stormbögar anonymt. Jag tyckte det var misstänksamt att flera gamla snubblade brevade här de senaste dagarna och tråden var till en större del politikfri, och att de försvann igen strax innan tråden blev åter stormbögig.
>>
File: 14481059806381.jpg (24KB, 401x372px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14481059806381.jpg
24KB, 401x372px
>dkn man försöker hjälpa autist fängelsebögarna med lite trådterapi men de tror att kvinnor är något slags succubus-liknande kreaturer eftersom de har aldrig upplevt närhet med en förutom deras skitiga morsa

Hur hjälper man dessa /r9k/-stackare med att föröka sig och leva ett gott liv.
>>
>>51148362
Vet att när man själv sitter hemma hela tiden så börjar man tro att alla andra också gör det för att rättfärdiga sitt beteende.
>>
>>51148324
Det går inte att resonera med normalbögar. Nämner man att de som kom under medeltid och tidig modern period var holländare och tyskar som var vita, protestantiska Européer och integrerade sig inom en generation är man rasist.
>>
File: 1448144207558.png (905KB, 663x583px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448144207558.png
905KB, 663x583px
>>51148324

Multietniskt (till viss del) men generellt monokulturellt, ja.

Mångkultur är bokstavligen ett modernt påhitt och har aldrig existerat framgångsrikt.
>>
>>51147845
Men öh, anon. När jag googlar på det här så verkar orsaken till att man hittar det du beskriver är att kvinnor som blir gravida med en son men som får missfall eller gör abort visar på sån här microchimerism. Är det judelakejer som har lagt ut ett falsktspår?
>>
>>51148419
gör dom till mgtow
>>
>>51148412
kekade
>>
>>51148364
Detta var fan det kekigaste jag läst

Man ska va nöjd för att man fick se till att barnet hon kommer föda kommer bära en del av ens dna och att bruden kommer ha svårare att va lycklig i framtida relationer
>>
>>51148395
nää

men jag brevar inte snällt till pojkar
>>
>>51148429
>Nämner man att de som kom under medeltid var protestantiska européer
Eeeeeh
>>
>>51148429
Vadå normalbögar? Sluta låtsas som att folk som är nationella/konservativa är NEET-äckel och socialt efterblivna mongon.
>>
>>51148419
jvdk, negeranon
>>
>>51148477
Menar 1300 -> om det inte framgick.
>>
>>51148419
Gör inte det, det är bättre att de inte förökar sig så att vi blir av med deras dåliga gener.

Deras uppoffring ska inte glömmas.
>>
File: stormisar.png (2MB, 1194x672px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stormisar.png
2MB, 1194x672px
>>51148501
Det är ju de dock
>>
>>51148506
Ca 1500 ska det vara, så klart.
>>
File: 1441466039291.jpg (276KB, 900x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441466039291.jpg
276KB, 900x600px
>dkn man har samlat ihop 39 (You)s i denna tråd.
>>
File: Therese Johaug.jpg (971KB, 3140x1984px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971KB, 3140x1984px
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>51148430
osmanska riket? romarriket? timurider? och säkert tjugo andra jag har glömt
>>
>>51148548
40 :3
>>
>>51148548
41
>>
File: 1438752613913.png (85KB, 917x1217px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438752613913.png
85KB, 917x1217px
>>51148569
T-tack :3c här får du ett.
>>
>>51148502
börjar bli lite skrämmande hur du vet när det är jag som brevar
>>
>>51148463
tro på mig, anon!
>>
File: 1448230946604.png (110KB, 381x448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448230946604.png
110KB, 381x448px
>>51148564

Multietniska med monokultur.
>>
>>51148548
60
>>
File: 1432575134706.png (895KB, 1043x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432575134706.png
895KB, 1043x1920px
Grabbar stämmer detta? eller är det /pol/ gyckel?
>>
>>51148652
Behöver inte ens läsa, allt /pol/ säger är sant.
>>
>>51148530
Stormbögar, ja. Sverigedemokrater, knappast.
>>
>>51148640
definera monokultur. menar du en kultur som står högst eller bara en kultur inom detta rike?
>>
File: 5.jpg (328KB, 1532x744px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
328KB, 1532x744px
Gjorde misstaget att öppna en Metro häromdan
>>
>>51148681
detta favä
>>
>>51148652
>dkn inga skräpgener så ens avkomma bara kan bli bättre
>>
>>51148735
Sverige är rasister, kom ihåg det!
>>
>>51148120
>pissmira är tillbaka
>>
>>51148735
>vi koloniserade samernas land
Först och främst är han ju inte ens svensk, så vad menar han med "vi"? För det andra så kom samerna hit långt efter oss.
>>
>>51148632
>ljuga
>>
>>51148815
translator does not work for pissmira ayy
>>
>>51148900
Långt upp i Norrland var samerna faktiskt först.
>>
File: 1428944701390.jpg (1MB, 1600x2436px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428944701390.jpg
1MB, 1600x2436px
>>51148735
Och dessa fåntrattar förstår inte varför det finns journalist- och politikerförakt.
>>
>>51148900
Detta, det är ett desperat försök att likna samerna med indianerna i USA och infoga skam och rättfärdiga en invasion
>>
>>51148900
>För det andra så kom samerna hit långt efter oss.

Har inte hört detta förut, källa?
>>
>>51148955
Inte han men skojar du eller? Hur jävla efter kan man vara?
>>
>>51148900
han kan ju vara halvindier halvsvensk
>>
>>51148955
Öppna en bok
>>
>>51148949
"Nej"
Samerna kom hit och slog sig ner efter isen i norr hade smält igen. Innan dess var det bara vi.
>>
File: 1022938849382.jpg (7KB, 160x168px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1022938849382.jpg
7KB, 160x168px
>>51148735
>därför växer nordamerikanska ungdomar upp med den nyanserade bilden av landet
mm fast alltså
>>
>>51148972
>>51148992
>fortfarande inga källor

Ja, då ljuger ni väl. Inte fint.
>>
File: 1448256383704.png (52KB, 480x724px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448256383704.png
52KB, 480x724px
>>51149025
>>
>>51148993
Vi kom söderifrån, samerna kom österifrån och så möttes vi en bit upp i Norrland.
>>
Jag vill verkligen att alla svenskar lämnar sverige, då kommer folk förstå att svenskar är mästarras.
>>
File: 1447024606173.jpg (493KB, 1810x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447024606173.jpg
493KB, 1810x2048px
>>51148717

Monokulturen är det härskande/grundarens övergripande kulturella normer och uttryck som anpassas och anammas av erövrande/undergivna/tributära folk/stammar.

Ett exempel är i Romarriket hur romanitas (den rådande monokulturen) anammas av de olika etniciteterna (som kelter, germaner, egyptier, anatoliska folk och greker) som romarna kör över. Dessa folk tillför med lokala idiosynkrasier till monokulturen (som med Cybele och Mithra, Gladius och Ringväv) men härskar/grundar-folket kultur är alltid grunden och tonen för etnisk uttryck.
>>
>>51149081
Först måste svenskarna förstå det själva.
>>
>>51149081
>lämna all infrastruktur och prima mark åt blattarna som vi har byggt upp med blod, svett och tårar

Är du själv blatte möjligtvis?
>>
>>51149048
Se? Inte ens de vet om det var samer eller germaner som var i norrland först.

Spelar ingen roll, Indoeuropeér var före allihop men vem bryr sig? Svenskar koloniserade ändå samernas land för några århundraden sedan för det är knappast som om de betalade skatt till Stockholm innan dess.
>>
>>51148953
>ᚢᚴ ??ᚱ(?)???? ᛋᛁᚾ᛬ᚠᚢᛁᚴ᛬ᚼᚠᛁᚾᛅ᛬ᛁᛚ -
Kek vad
>>
>>51149048
>nördfront

Oj fy fan vad du är blåst åt helvete, tig slyna.
>>
>>51149117

Ursäkta min stavning, har dygnat och orkar inte lusläsa.
>>
>>51149081
Fast då blir Sverige inte ett så bra land.
>>
>>51144597
the bunny is an allegory for my dick
>>
>>51149050
Vi har alltid bott här, mann1. När istiden kom blev det som idag är Norrland obeboeligt. Efter isen smält kom samerna och bosatte sig däruppe innan vi hann vandra tillbaka upp, så att säga.
>>
File: UiYvcLo.jpg (365KB, 2599x1201px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UiYvcLo.jpg
365KB, 2599x1201px
Fjording this thread...

..with no survivors!!
>>
>>51149193
>bosatte sig däruppe innan vi hann vandra tillbaka upp
Det finns inga bevis för att de var först.
>>
>>51148993
>"Nej"
vadå nej, det han säger är sant
Samerna kom till obebodda områden
dock fanns det redan jägar/samlar-samhällen i de södra delarna av Sverige
>>
>>51149048
>inga källhänvisningar i texten för påståenden man gör i texten
>lmao ta mitt ord för det, din judeshill fiende

Snälla hur ska man ta dig seriöst alls när du länkar nordfront som självstående källa.
>>
>>51149081
>lämna det land mina förfäder slitit i generationer för att bygga för att göra någon billig politisk poäng
haha aa verkar troligt
>>
>>51149134
Hoppas snart.
>>51149135
Typ, men du förstår inte vad jag vill komma med. Hur skall folk inse att "blattar" inte bidrar med något. Att det som gör sverige till ett utav de bästa är just folket, inte de nya, utan de som har alltid bott här. Spelar roll om man lämnar allt åt blattar, kommer de kunna uppehålla allt eller vad tror du?
>>51149185
Det är ju tanken, så att man ser att de som kommer in och finns här(dvs kaosblattarna samt vänstermuppar) inte bidrar till något.
>>
>>51149224
Men varför läser du inte innan du svarar?
>>
>>51149117
Jag förstår, och du har rätt men i osmanska riket tilläts andra kulturer utöva sin egen kultur mot en slags skatt.

Kanske vi kan segregera de som vill tillhöra en annan kultur i framtiden mot skatt för marken de innehar.
>>
>>51149193
>Vi har alltid bott här, mann1.
Neger, varken "vi" eller "här" har alltid funnits. Någon gång kom vi hit. Det gjorde vi söderifrån och samerna österifrån.
>>
>>51149249
Du behöver inte lämna, stanna här och upplev kaoset då.
ps det blir inte bättre.
>>
File: 1447965554096.png (276KB, 636x353px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447965554096.png
276KB, 636x353px
>>51149266
>de negeranon
>>
File: 1442959868361.jpg (205KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442959868361.jpg
205KB, 1920x1080px
>>>/a/133888833
Fina nummer favä
>>
>>51149319
>Kanske vi kan segregera de som vill tillhöra en annan kultur i framtiden mot skatt för marken de innehar.
Eller så slänger vi ut dem och använder marken som tillhör oss för vårt eget folk att leva på.
>>
>>51149246
>de stormbögar

ny här?
>>
>>51149328
Vi har levt här i cirka 15k år. Samerna kan dra åt helvete.
>>
>>51149334
eller så slänger vi ut negerasen bara ditt jävla spån
ps lika troligt som att du får alla svenskar att flytta
>>
>>51149266
Vem bryr sig ifall de sabbar landet ens hypotetiskt eller inte de ska ge fan i att äga det
>>
>>51149328
Vi uppstod för i helvete här.
>>
>>51149419
H Y P E R B O R E A
>>
>>51149343
Ja, men hur troligt är det utan stortskaligt krig? Vi segregerar ju redan dem långsamt, vi kan iaf i framtiden ge dem medel att sköta sitt utanför vårat med samarbete mellan både för deras resurser.

Detta är bara en tanke för att klara av situationen på ett gott sätt utan blodsutgjutan.
>>
>>51149338
>dubletter
>de kirino
>>
>>51149385
du kommer inte kunna få ut alla "negrar" då det finns vänsterfolk samt muppar som vill skrika att de är inte "rasister" genom att ge allt de äger till andra.
ps ha det kul med framtiden ni valde.
>>51149399
De kommer ju äga det, då de byter ut folket sakta men säkert. Snart finns det ingen lokalbefolkning. Känns kanska konstigt att folk blundar för detta.
>>
>>51149419
>det var här som Oden blåste liv i Ask och Embla
haha aa
>>
File: 1447881164545.png (1MB, 912x905px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447881164545.png
1MB, 912x905px
>>51149508
>han känner inte till de antediluvianska civilisationerna
>han känner inte till det atlantiska imperiet och dess många provinser
>han tror att vi kommer från afrika
>han tror han är påläst
>han har egentligen ingen jävla aning om vad han snackar om
>>
>>51149493
>33888833
>inte fint
>>
File: 14421423428373.png (50KB, 205x266px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14421423428373.png
50KB, 205x266px
>>51149337
>faktiskt trå att jag skulle kalla er lymmel för "mästarras" eller bry mig nog för att falskflagga
>>
>>51149485
>Ja, men hur troligt är det utan stortskaligt krig?
Omöjligt. Ett befrielsekrig är oundvikligt nu när det har gått så här långt, men också nödvändigt om vårt folk ska fortsätta att existera även i framtiden.
>>
>>51149176
Snyggt jonte!!
>>
File: 1391360218546.gif (2MB, 400x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391360218546.gif
2MB, 400x225px
>>51149499
>>51149541
>de negeranon
>>
File: 1446593057924.png (13KB, 530x492px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446593057924.png
13KB, 530x492px
För runt 12-13 tusen år sedan så invandrade de första samlar/jägarkulturerna, de tog sig upp intill Sverige när inlandsisen drog sig tillbaka.

Källa: Andersson, M. & Knarrström, B. (1999). Senpaleolitikum i Skåne. En studie av materiell kultur och ekonomi hos Sveriges första fångstfolk.

Samerna har troligtvis kommit ifrån den Europeiska kontinenten när den senaste Istiden tog slut och blandades senare med andra folk för runt 2700 år sedan

Källa: http://www.nature.com/ejhg/journal/v15/n1/full/5201712a.html

Enligt arkeologernas definition så är samerna inte "ursprungsbefolkning"

källa: http://www.popularhistoria.se/artiklar/nya-fynd-skriver-om-norrlands-forntid/
>>
>>51149508
"Tills ur den skaran
trenne asar,
kraftiga och kärleksfulla,
kommo till ett hus.
De funno på land
föga förmående
Ask och Embla
utan livsmål.

Ande de ej ägde,
omdöme ej hade,
ej livssaft, ej läte,
ej livlig färg.
Ande gav Oden,
omdöme Höner,
livssaft gav Lodur
och livlig färg."
>>
Tror faktiskt att Svenskar utvecklades av en separat apa här på den skandinaviska halvön favä. tror inte ens vi är "germaner"
>>
File: 1435416419956.png (459KB, 592x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435416419956.png
459KB, 592x480px
>>51149577
inte mitt fel jag är halv svensk och halv burk ;_;
>>
File: Atlantis.jpg (129KB, 787x441px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Atlantis.jpg
129KB, 787x441px
>>51149599
Vi är atlantoider favä.
>>
File: 1376501426051.png (51KB, 457x496px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376501426051.png
51KB, 457x496px
http://www.metro.se/metro-debatt/kvinnan-pa-t-banan-iakttar-mig-och-skriker-oppna-din-vaska/EVHokw!1Iuuv9UesVK2/

>Kvinna beordrar en muslim att öppna väskan i tunnelbanan
Haha aa, detta hände nog, Mazlum

Inte en jävel som tittar upp i tåget. Folk vågar inte ens säga åt någon att flytta väskan så dom kan sätta sig ner, men den här tanten trodde att du bar en bomb och istället för att gå av så beordrar hon dig att visa den för henne, hehe mm.
>>
File: 14443024023041.gif (864KB, 160x270px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14443024023041.gif
864KB, 160x270px
>>51149577
>>
>>51149631
Prisa Åland, ursprunget för mänskligheten
>>
>>51149617
Hur kommer det sig att utbölingarna så som americhad och brassebror uttrycker sig bättre i svensk text än vad du gör? Flyttade du hit nyligen?
>>
>>51149599
Vi är bara lite mer neandertalare än resten, runt 3-4% vs 0-2%.
>>
>>51149585
>För runt 12-13 tusen år sedan så invandrade de första samlar/jägarkulturerna
Fast de samlar/jägarkulturerna är närmare släkt med balterna än med dagens svenskar, som invandrade hit för ca 5000 år sedan
>>
>>51149385
om alla svenskar skulle flytta skulle det ge större effekt favä om negrerna drog skulle inget hända (utom att man kan gå ut utan att bli rånad och våldtagen)
>>
>>51149674
Nej.
>>
>>51149499
>du kommer inte kunna få ut alla "negrar" då det finns vänsterfolk samt muppar som vill skrika att de är inte "rasister" genom att ge allt de äger till andra.
och dessa kommer bara flytta ut för att du vill visa hur kassa negrer är?
>>
>>51149693
Jo. Vi är germaner, och germaner är indoeuropéer.
>>
File: 1392645163899.png (290KB, 500x497px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392645163899.png
290KB, 500x497px
>>51149652
nej då, föddes här men har alltid haft svårt med språk, m-mobbas inte ;_;
>>
File: 1448037875937.jpg (483KB, 670x535px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448037875937.jpg
483KB, 670x535px
Vad är det
Som låter
Bland träden
?

Det är
En
Ljudskog
>>
>>51148919
Do you like enourmous white dick? Or are you a kanakenlieberin?
>>
File: 1444936288281.png (156KB, 377x343px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444936288281.png
156KB, 377x343px
Lyssna på hela filosofem jn
>>
File: 1447463372415.png (149KB, 396x385px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447463372415.png
149KB, 396x385px
>>51149674
Nej
Dagens etniska svenskar är i princip identiska med de jägar/samlar-kulturerna som kom hit

Källa: Karlsson et al (2006). Y-chromosome diversity in Sweden – A long-time perspective. European Journal of Human Genetics 14, 963–970.

Andra källa: Malmström (2007). Ancient DNA as a Means to Investigate the European Neolithic. Doctoral Dissertation. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

Känns skönt att tillhöra Nordens riktiga ursprungbefolkning
>>
>>51149695
Varför skall de flytta ut? Hellre får de stanna här bland skiten och dö med det.
>>
File: 144403285380201.png (96KB, 165x217px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144403285380201.png
96KB, 165x217px
>dkn tråden tar till lika mycket vetenskap just nu som afrocentrism
>de nordicister
>>
>>51149319

>osmanska riket tilläts andra kulturer utöva sin egen kultur mot en slags skatt.

Fast kulturerna som "tilläts"" utövades inom ramen för den rådande osmanska monokulturen.

Varje gång "mångkultur" uppstår så är det ett tecken på imperiers nedgång, ett sorts monokulturellt interregnum där det avgörs vilken nästa rådande monokultur kommer vara.
>>
File: 1445790482584.png (16KB, 715x572px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445790482584.png
16KB, 715x572px
>>51149748
underskattat brev favä
>>
>>51149532
Vad tror du att du snackar om?
>>
File: image.jpg (46KB, 640x219px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
46KB, 640x219px
>>51149791
>2015
>förneka att vi bokstavligen är den här planetens gudar
>>
>>51149768
Åh. Okej. Jag antar att vi bara har blivit massivt kuckade av indoeuropéer. Om svenskar börjar tala arabiska om ett par år så säger jag bara: Det här har hänt förr.
>>
>>51149752
good one, I bet that took a lot of effort.

seriously tho, higher class germans don't breed with non whites, i never even once saw a german-mudslime couple at my university. nobody goes further than italian.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0G_HktCTe4Y
>>
>>51149829
>dkn man har gröna ögon
>>
File: image.jpg (45KB, 640x392px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
45KB, 640x392px
>>51149826
Atlantis, Lemuria, Mu, Thule, Hyperborea etc. Människans ursprung och civilisationens grundare.
>>
>>51149864
No I am decent at german, I understand it without google translate.
>>
>>51149840
>Åh. Okej. Jag antar att vi bara har blivit massivt kuckade av indoeuropéer.
finns teorier om att indoeuropéerna hade med sig kunskaper om att bruka jorden och det var detta som förvandlade oss till ett jordbrukarsamhälle
men som sagt de genetiska studier som har gjorts tyder snarare på att den gruppen som kom till Norden i så fall skulle ha varit väldigt liten eller så kom kunskapen hit genom handel och utbyte bara
>>
>>51149768
>dkn finsk farmor
fan asså, rasblandning är inte najs
>>
>>51149918
Fast kontentan är dock att vi blev kuckade :^)
>>
https://www.youtube.com/watch?v=FvMgYqSH_rY

Tråden borde seriöst göra sådana här samtal till förvirrade miljöpartister.
>>
>>51149879
Finns inte
>>
File: image.jpg (55KB, 640x305px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
55KB, 640x305px
>>51149876
>dkn vi förlorade vår telekinesis och telepati genom upplandning

>>51149963
Alla högkulturer på planeten grundades av det första vita folket. Det var våra avlägsna förfäder som skapade allt av värde på den här planeten. Alla kulturer och religioner har ett gemensamt ursprung, nämligen det antediluvianska imperiet.
>>
>>51149952
blir man hanrejad för att man lär sig att odla spannmål?
>>
>>51149982
Nej, men att man helt ger upp sitt språk i förmån till ett utländskt språk är rätt kuckat
>>
File: image.jpg (367KB, 460x1036px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
367KB, 460x1036px
>>
>>51149907
i was referring to the joke as a whole, not the word kanakenlieberin (kanackenliebhaberin btw, but I am not in the position to correct that little of a mistake, judging by my swedish skills)
>>
File: image.jpg (335KB, 750x1103px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
335KB, 750x1103px
>>
>>51150012
Typ som du gör nu alltså :^)
>>
>>51150021
Liebhaberin?

Also are you the pissfetishwoman?
>>
File: 1445452956702.jpg (66KB, 459x435px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445452956702.jpg
66KB, 459x435px
>dkn runkar till futa
>>
File: image.jpg (248KB, 780x1258px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
248KB, 780x1258px
>>
>dkn ingen fv
>>
Jag vill att /r9k/ och /pol/ lämnar tråden.
>>
File: image.jpg (2MB, 985x3142px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
2MB, 985x3142px
Tror ni det är en slump att alla kulturer av relevans nämner den stora floden? Den var bokstavligen början på alla civilisationer då den ledde till att det som existerade före floden (de antediluvianska samhällena) spred sig ut över världen och beblandade sig med de primitiva människorna.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4kgxGG_XKSA
>>
File: 1398792123906.jpg (148KB, 1000x1400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398792123906.jpg
148KB, 1000x1400px
>>51150171
Kör hårt axel! Visa vem som bestämmer!
>>
>>51150171
Jag vill att du drar tillbaka till facebook, reddit och tumblr
>>
>>51149117
>dkn när en snubblare sätter förklarar precis vad jag tänkt länge men inte haft utbildningen att uttrycka. Trior fan att det Romerska systemet är det bästa när det gäller att ha ett land med många kulturer i
>>
>>51150093
yes, there is no such word as Lieber or Lieberin, you have to make it to LiebhaberIn

no

I get the vibe that you are trolling me and I keep falling for the bait, stop being just another mean swede
>>
https://www.youtube.com/watch?v=E8vVGtXHWT4
>>
>>51150214
Sverigetråden är facebook, reddit och tumblr.
>>
>>51150171
Det är ju bokstavligen /x/ nu
>>
>>51150239
Ok, what do you think of https://www.youtube.com/watch?v=E8vVGtXHWT4
>>
>>51150277
why are you doing this to me bruv, I come here to learn about sweden
>>
>>51149630
>>51149630

caguensele de la risa muchachos
>>
File: 1447456800087.jpg (189KB, 1918x954px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]