[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

what is your opinion of Poland, /int/?

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 20
Thread images: 6

File: Poland.png (22KB, 512x503px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Poland.png
22KB, 512x503px
what is your opinion of Poland, /int/?
>>
File: smug pepe doors.jpg (4KB, 250x219px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug pepe doors.jpg
4KB, 250x219px
worst shithole on the eurasian continent.
>>
>>51113510
This is american strategy
USA przenosi Nową Zimną Wojnę bezpośrednio pod drzwi Rosji, czego bezpośrednim przykładem jest dążenie do utworzenia Międzymorza. Ostatnie wybory w Polsce umożliwiły proamerykańskiej partii rządzącej (PiS) formalne akceptowanie wszystkich propozycji autorstwa Jarosława Kaczyńskiego – „szarej eminencji” – dotyczących stworzenia silnej Neo-Rzeczpospolitej. Ten kluczowy podział Międzymorza na regionalne bloki NATO zdecydowanie umożliwi pogłębienie wielkiej strategii USA utrzymywania podzielonej Europy, w tym przypadku pomiędzy proamerykański Wschód i być może pragmatyczny wobec Rosji Zachód, co rozszerzyłoby kontrolę Waszyngtonu nad kontynentem w dającej się przewidzieć przyszłości.

Kontury Międzymorza odzwierciedlają historyczne granice między dawnym europejskimi imperiami, z jednym wyjątkiem Bałkanów Środkowych, będących całkowicie nową koncepcją włączającą najbardziej strategiczne pozostałości byłej Jugosławii.

Ogólnie oceniając procesy zachodzące aktualnie w Europie, widać wyraźnie, że tworzą się strategiczne bloki na bazie regionalnej, lecz w związku z napiętą atmosferą, którą tworzą (dotyczy to zwłaszcza prawdopodobnej agresji Międzymorza przeciw Bałkanom Środkowym) trwałość pokoju w Europie nigdy nie była bardziej niepewna.
>>
>>51113592
worse than turkey?
>>
Ugly language, bad cuisine, very shitty people, terrible politicians, boring countryside and shitty culture, hideous cities, shitty music and cinema, pathetic army, neo-colonial economy with almost non-existant native industry and the list goes on.

Poland is literally the shitbucket of europe
Its as big as germany with half the population and nothing impressive ever came out of it
Never won a war or start an empire
Sucks ball at sports of any kind
Implied huge jewish population but sucks shit at finance and economics
Hitler literally see the poles as subhumans and wants polish clay so he can populate the aryans from germany in it.
Any average person will only know poland as "that country that was annihilated by the germans in the WWII".
Most are surprised it still exist.
Most people cant even find poland on the map and consistently mistook poland for either hungary or austria.
Its a country that is consistently bullied by countries around it and have absolutely no power to fight back due to its absolute low morale within its army and people.
Poland is so uninteresting and dull that nobody, even the arabs or the indians(well known for their immigration to western countries) wants to live there
Poland was supposed to be extinct and the amazement of it continuing its pathetic life like a dying rat is what makes poland literally the shithole of europe.

So fucking useless and incompetent you mistook it as a 3rd world country.
>>
it's allright i guess
>>
S.Korea in Yuropoor. but I can understand their feel coz Russia is fucking shit.
>>
Pretty cool country and the only European country I'd be willing to travel to right now.
>>
We're poor m8
>>
>>51113704
Do you ever sleep?
>>
they decided to settle in the wrong location
>>
>>51113771

That's good. We like Korea, that majestic and great country by the East Sea.
>>
>>51113704

nice pasta, i reported you
>>
File: PL.jpg (49KB, 722x592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PL.jpg
49KB, 722x592px
>>51117343
>>
>>51113510
Shit's cheap there so its allright I guess.
>>
>>51114189

sos?
>>
>>51117483

https://www.youtube.com/watch?v=xN-KXTFF24E
>>
>>51117548
Best Korea
Best Ally
>>
>>51117548

Kurwa kiedyś to Polskę szanowali. Teraz jak komor gdzieś pojechał czy dudełe to nie było tresowanych dzieci co po polsku by ich witały ani takich defilad.
>>
File: best bros.png (11KB, 387x429px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
best bros.png
11KB, 387x429px
>>51113510
Thread posts: 20
Thread images: 6


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.