[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

/Nederdraad/

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 333
Thread images: 45

BELGIE STATUS: OPPERSTE STAAT VAN PARAATHEID

SCHOLEN EN UNIVERSITEITEN GESLOTEN OP OVERHEIDSBEVEL

BANKEN BLIJVEN GESLOTEN

OPENBAAR VERVOER STILGELEGD

MEERDERE TERRORISTEN GESIGNALEERD IN DE HOOFDSTAD

HET LEGER IS INGEZET
>>
>>51106525
dat was gisteren al
>>
>>51106584
Vandaag weer, en morgen waarschijnlijk ook.
>>
File: 1386313235812.jpg (59KB, 331x319px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386313235812.jpg
59KB, 331x319px
>>51106525
>SCHOLEN EN UNIVERSITEITEN GESLOTEN OP OVERHEIDSBEVEL
>mgw belgen dom blijven
>>
Wauw, wat een persconferentie.

>dreigingsniveau blijft behouden
>voor de rest letterlijk 0 nieuwe informatie
>>
>>51106847
Ze zoeken niet 1, maar 2 terroristen in het bezit van aanvalswapens en explosieven.
>>
>zaadhuiden

JE KUNT DEZE SCHIJT NIET OPMAKEN
>>
kanker slechte editie oetz
>>
Dat Nederlands van onze eerste minister lol
>>
>>51106900
leuk
>>
File: 1447396040973.jpg (82KB, 736x909px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447396040973.jpg
82KB, 736x909px
paal leuke meisjes

homo's niet welkom
>>
>>51106909
allahu akbar isis habibi
>>
>>51106980
dat lijkt wel een belg
>>
>>51106980
Letterlijk bah
>>
>>51106980
>Kort haar.
>Spieren op een "vrouw".
kkgay
>>
File: Muslims in europe.png (121KB, 1744x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Muslims in europe.png
121KB, 1744x1024px
>>51106525
Good night christian western europe.
Good morning western caliphat.
>>
Brussel is officieel onleefbaar geworden door de Moslims.
>>
>>51107012
>>51107027
>>51107030
>>>/lgbt/
>>
File: 1332469960009.jpg (596KB, 1698x1719px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332469960009.jpg
596KB, 1698x1719px
>>51106980
>>
File: James-crying.jpg (155KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
James-crying.jpg
155KB, 1280x720px
>>51106980
>dvw geen gespierde vd
>>
>>51107093
ze ziet eruit als een valstrik
>>>/lgbt/
>>
>>51107052
Portugal is 60% muslim, you lier.
>>
I would like to use this opportunity to invite all of you kind people to visit my beautiful country of Croatia (It's located in south-east Europe). This island is named Košljun, near much bigger island named Krk. i guarantee you , (100%) you will not be disappointed.
>>
File: kosljun.jpg (744KB, 1800x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kosljun.jpg
744KB, 1800x1200px
>>51107156
Košljun island
>>
Mensen die online op zaadhuiden haten zijn net zo erg als syriestrijders oetz. Je beseft het misschien niet, maar je bent ook aan het radicaliseren. Je word ook beinvloed door gebiaseerde maatjes, en je vindt het eigenlijk ook koel.
>>
I get that something regarding terrorists, banks, universities etc is happening but what exactly? Enlighten me.
>>
File: 1448187188741.gif (2MB, 500x434px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448187188741.gif
2MB, 500x434px
>>51106980
>homo's niet welkom
>paalt de meest homofiele foto die je kan bedenken

HOMO
>>
>>51107289
Als je geen gespierde vd wil ben je letterlijk een normaaltje
>>
File: 1440347158812.gif (23KB, 310x760px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440347158812.gif
23KB, 310x760px
>>51107257
Everything stays closed, as they have announced the highest threat level stays in place.
>>
File: 1448187585407.gif (1MB, 500x245px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448187585407.gif
1MB, 500x245px
>>51107352
Vind ik dat erg?

Jij blijft een homo.
>>
>>51106774
*Walen
>>
>>51107755
Zijn ook Belgen.
>>
>>51107755
Walen zijn Belgen
>>
>>51106525
>SCHOLEN EN UNIVERSITEITEN GESLOTEN OP OVERHEIDSBEVEL
ik wou dat hier een dreiging was
>>
>>51107211

Comfy/10

I'd make some dunes and some mills and make that puppy 3x larger.
>>
/wallonia/
>>
En waarom is België in een stuip getrokken? Overdrijven ze niet een beetje?
>>
http://www.nu.nl/binnenland/4169847/meppel_van_de_kaart_geveegd_na_explosie
http://www.nu.nl/binnenland/4169847/meppel_van_de_kaart_geveegd_na_explosie
http://www.nu.nl/binnenland/4169847/meppel_van_de_kaart_geveegd_na_explosie
>>
File: 1448216811805.jpg (70KB, 570x1311px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448216811805.jpg
70KB, 570x1311px
>>
>>51108306
>pagina niet gevonden
jij leugenaar, waarschijnlijk lieg je ook over de schade aan je huis, veroorzaakt door aardbevingen.
>>
>>51108306
HET GEBEURTD
>>
>>51108207
>2 terroristen met explosieven en wapens van de aanslag in Parijs verschuilen zich in Brussel
Als terreurist was, zou mezelf opblazen in de metro wel een strak plan zijn. Vermoedelijk verwachten ze zoiets.
>>
>Nederland is een grootmacht
>nog nooit terreurdreiging of aangevallen gewoon wat gestolen fietsjes en dreigtwiets
If you are dutch, you ain't much.
>>
>>51108777
ze hadden het NOS journaal gekaapt
>>
>>51108809
>met een waterpistool om een boodschap van vrede te verspreiden
>>
>>51108897
ze gingen erg diep, het waterpistool symboliseerde dat geweld niets oplost.
>>
>>51108777
Bewijst maar weer eens dat Nederland geen derdewereldland is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld België.
>>
>>51108777
Herinnering dat de Nederlandse Gouden Eeuw voor een groot deel verwezenlijkt werd door de Antwerpse exodus
>>
>>51108777
>zo zwak zijn dat een handvol terroristen je hoofdstad plat kunnen leggen

Dat bewijst maar eens dat België geen echt land is
>>
heeft iemand een werkende stream voor de Grote Markt in Brussel?

Deze werkt niet meer http://www.brussel.be/artdet.cfm/4664

Ik wil de miltaire coup live kunnen volgen
>>
File: 1385581414174.png (1MB, 814x607px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385581414174.png
1MB, 814x607px
>>51109676
Dat bewijst maar eens dat Antwerpen den echten kopstad is


BART BART BART BART BART
>>
>>51109772
Dat is plat gelegd door een stel luie Spanjolen die boos werden dat wij niet meer kinderen wilde neuken.
>>
Ik moet morgen in bxl gaan werken op drukke plek

waarom ;_;

ook half uurtje ernaartoe stappen want de metro rijdt niet
>>
>>51110124
Neem de velo mee
>>
>>51110124
>bxl
>>
>>51110283
door onze kutbusbeleid mogen vlos niet op de bus
>>
>>51110314
>denken dat je nog in die bus past als de rest van het OV niet meer rijdt
>>
>>51110379
>wees terrorist
>zie volle bus omdat metro en treinen niet rijden
>blaas bus op
>altijd prijs
>>
ISLAM IS VREDE !!!!!111 HALLO??? HET IS 2015 RASIESTEN!!!1
>>
>>51110508
Wie zei hier iets over de Islam?
>>
>>51110549
let niet op hem, hij heeft aandacht nodig.
>>
>>51110508
Zijn alle Protestanten gevaarlijk als enkele Katholieken een aanslag plegen?

Salafisme heeft zijn basis in Islam maar je kan niet alle moslims over één kam scheren. Doe eens niet zo radicaal.
>>
>>51110898
ik zal jou eens scheren.
>>
>>51110124
Ah dus de ING blijft toch open.
>>
>>51111152
ik werk in de snackbar onder de ING ;_;
>>
>>51111231
Lekker rustig dus
>>
>>51111231
>in een snackbar werken
>>
Heeft iemand hier ervaring met een McBaan? Is het zo kut als het lijkt?
>>
>>51111521
Met een wat?
>>
>>51107030
toch de spieren ze is lekker
>>
>>51111521
Werken bij McDonalds.
>>
>>51111783
Kut, dit was bedoeld voor >>51111733
>>
>>51111783
Net als elke andere kutbaan. Met het voordeel dat je nooit meer bij MacDonalds wil eten.
>>
>>51111893
Dan klinkt noot blijven toch beter.
>>
>>51112246
Maar dan kom je nooit aan een goede baan
>>
rotterdam is een poepstad
>>
>>51112489
En water is nat.
>>
>>51112489
klopt
ze hebben zelfs een poepburgemeester
>>
>>51112489
En België is een poepland
>>
>>51112575
>t. Marokkaan
>>
http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/2532954/2015/11/22/LIVE-Actie-aan-de-gang-in-Brussel-politie-stelt-veiligheidsperimeter-in-in-Zuidstraat.dhtml

HET GEBEURDT GEBEURDT DTDTDTDD
>>
>>51113228
Beste bezoeker,

Onze website is tijdelijk niet beschikbaar.
Onze excuses voor het ongemak.
>>
>>51113283
HET GEBUURDT
>>
>>51113228
>>51108306
mooie linken
>>
File: waaroooomm.png (48KB, 791x243px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waaroooomm.png
48KB, 791x243px
>>51113228
>http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/2532954/2015/11/22/LIVE-Actie-aan-de-gang-in-Brussel-politie-stelt-veiligheidsperimeter-in-in-Zuidstraat.dhtml
>>
SCHOTEN GELST
>>
>>51113611
paal bewijs
>>
>>51113444
Die HLN link is echt, kijk op Twitter.
>>
Er gaat niks gebeuren stomme hoorndragers
>>
23 jaar woon ik in België en niks, en dan ga ik 9 maanden weg en breekt de schijt uit
>>
>>51114142
leuk toch
>>
>>51106847
maar wel genoeg stof voor de media om 24u verder te mekkeren
>>
File: image.jpg (143KB, 748x993px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
143KB, 748x993px
waarom kunnen turken en andere etnische minderheden niet tegen een grapje?
>>
>>51114471
omdat het racistisch is
>>
>>51114471
ik kreeg al een snor op mijn 13e :$
>>
>>51114522
In landen zoals Engeland is "banter-cultuur" tegen bijvoorbeeld Pakistanen heel normaal, daar lachen ze er ten minste om. Waarom zijn Turken zo'n kanker volk?
>>
>>51114611
Ik kreeg al een snor op mijn nog steeds niet ;_;
>>
>>51114653
laag-test gesignaleerd!
>>
>>51114471
ik op mijn 17de ongeveer maar er komt nog steeds niet veel en de haren zijn blond dus je ziet er niks van. Zou me ook niet goed staan denk ik oetz
>>
File: pepe-17.png (57KB, 500x382px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe-17.png
57KB, 500x382px
>>51114653
>mgw ik 23 jaar ben en nog altijd geen snor of baard heb
>>
>>51114611
>>51114471
Ik ook, ook een baard op 16 (en nu nog)
Goeie voel oetz
>>
>>51114949
Ik voel je broeder
>>
De laatste berichten waren dat er schoten gelost werden. Ondertussen geven alle media toe dat ze op politiebevel moeten stoppen met communiceren over wat er gebeurt.

Wij martiale wet nu.
>>
>>51115425
moslimgenocide nu?
>>
>>51115425
Gaat lekker in brussel. Morgen maar het nieuws bekijken.
>>
>>51115425

van mij mogen ze Antwerpen en Brussel centrum plat gooien
>>
neugg DD:
>>
https://twitter.com/Aboujahjah/status/668529990355582977

Militaire coup in progressie
>>
>>51115973
http://nos.nl/artikel/2070794-mediastilte-in-brussel-over-anti-terreuractie.html
>>
File: kanker.png (60KB, 591x461px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kanker.png
60KB, 591x461px
>>51116017
klotemoslims ook
>>
>>51115973

welk station?
>>
>>51116017
Nee dit is gewoon een moslim sociale justitiekrijger zijn hele twitter is zo
>>
File: hihiihi.jpg (79KB, 630x368px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hihiihi.jpg
79KB, 630x368px
*laat koffer expres achter*
>>
>>51116017
Gelukkig dat we Abou Jahjah nog hebben, brijheidsstrijder en verdediger van de vrije waarden.

*paalt foto van Abou Jahjah met AK*
>>
File: shit nigger.png (292KB, 561x552px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit nigger.png
292KB, 561x552px
>>51116155
> mgw de Politie antwoord op justitiekrijgers op twitter
>>
>>51116220
Abu Ja staat op zijn rechten, dat zou jij toch moeten appreciëren?
>>
Moeten jullie ook zo hard lachen wanneer Moslims zich kwaad maken op de "blanke racisten" wanneer Moslims weer maar eens een aanslag plegen?
>>
https://twitter.com/eelcohiltermann
nou dat was dat
>>
>>51116155
>Freedom of speech vs safety of people. What's most important?
De politie zou zich NIET moeten inlaten met zulke discussies. VRIJHEID moet altijd primiren, zelf in een politiestaat is je veiligheid niet gegarandeerd.
Ze zouden zich beter opwerpen als beschermers van diezelfde vrijheid in plaats van de inkrimping ervan goed te praten.
>>
>>51116347
Dit is de #1 reden waarom de Nederdraad dood is. Rechts gespuis.
>>
>>51116394
>>51116333
>>51116155
Ik snap het niet, wiens rechten worden geschonden?
En welk recht wordt geschonden?

De media vragen even hun muil te houden zodat de doelwitten niet per ongeluk getipt worden =/= vrijheid van meningsuiting schenden.
>>
>>51116568
Inderdaad, het is tijdelijk. Maar als de politie zelf zulke reacties uit dan lijkt het alsof je vrijheid MOET inleveren om veilig te zijn.
NIEMAND kan je veiligheid garanderen.
>>
>>51116347
Nee eigelijk niet, ik word wel kwaad op witte mensen die zichzelf niet meer durven te verdedigen. Ze worden gewoon als wilde beesten afgeschoten en paar minuten later lopen ze op social media meteen moslims te vergeven. Echt zieke schapen zijn het.
>>
>>51116568
Zolang ze het alleen maar vragen en er geen probleem van maken als iemand toch iets doet, is er niets aan de hand.
>>
>>51116568
Niet enkel de media, ook de burgers.
>>
>>51116423
>rechts gespuis
Weet dat het linkse "vluchtelingen welkom"-gespuis bloed aan de handen heeft.
Een van de daders is namelijk als vluchteling binnengekomen.
Een van de dingen waar het "rechtse gespuis" voor waarschuwde.
>>
>>51116681
Hoezo ook de burgers?
>>
>>51116347
reageer hier eens op, rechtse spuis.
>>51110898
>>
is er een /neder/ stoomgroep o.i.d jongens?
>>
>>51116785
Ja, het heet Nederdraad
>>
>>51116785
>/neder/
nieuwflikker het is /nederdraad/
>>
>>51116684
Kan ik prima mee leven
>>
>>51116870
>/nederdraad/
Het is NEDERDRAAD
>>
File: 1446539443334.png (241KB, 729x509px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446539443334.png
241KB, 729x509px
>>51116684
Merkel is de ergste, over 1000 jaar zal de schaden in Duitsland en Europa nog zichtbaar zijn door de bevolksingsverhuizing van derde wereld rassen. En dan zullen de overgebleven mensen zich heel goed bezeffen dat je een vrouw nooit aan de macht moet laten.
>>
>>51116748
burgers hebben ook twitter
>>
>>51110898
>als enkele Katholieken een aanslag plegen
pffffhahaha

En de vergelijking gaat niet op.

Een niet-salafistische gemeenschap kan zeer goed plots een salafistische imam krijgen. Saoedi Arabie bv voert al jaren imams uit naar West-Europa.
Ook komen moslimextremisten uit de meest uiteenlopende huishoudens.
Een heel braaf gezin kan plots een Syriestrijder voortbrengen.
Ook citeren jihadi's rechtstreeks uit de koran.

Daarom zijn alle moslims een mogelijke dreiging.
>>
File: 0[1].jpg (34KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0[1].jpg
34KB, 480x360px
>>51116921

vertrouw nooit een blote vrouw

plaatje gerelateerd

>merkel op links
>>
File: 1448227545803.jpg (175KB, 1003x677px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448227545803.jpg
175KB, 1003x677px
belgen zijn jullie ok?
>>
>>51116882
Randerig.

>>51116967
Mogen burgers niet twitteren?
>>
>>51116921
>schaden
>bevolkingsverhuizing
>derde wereld rassen
>bezeffen
>bezeffen
>BEZEFFEN
>>
>>51111231
ALLAH SNACKBAR!
>>
>>51117054
>impliceren dat niet heel Nederland last krijg van nucleaire neerslag nadien België atoombom gebombardeerd wordt
>>
>>51110124
Ik werk ook in Brussel, vlakbij centraal station.

Ben net naar mijn appartement gewandeld, er was echt niemand op straat behalve militairen en politie. Ze hielden alle auto's tegen.
>>
>>51117202

>implicerend dat wij niet kankerveel kasgroente verbouwen en het ons de kanker kan schelen wat er uit de lucht valt

nederlanders pakken gewoon een paraplu en de rest van europa krijgt letterlijk de kanker
>>
>>51117287
Paal foto's
>>
>>51117045
>vertrouw nooit een blote vrouw
Vertrouw nooit een vrouw.*

Even verbeterd voor jou.
>>
>>51117349
Verboden. Ik moest de foto's laten zien en wissen van de militair.
>>
>>51117014
Een protestant kan ook een radicale katholiek worden. Ze citeren ook uit een Bijbel die zeer gelijkend is. En toch zou je bij Christenen het onderscheid maken tussen Katholiek en Protestant, maar niet bij Moslims.
>>
>>51117488
vraag of je een foto mag maken van een militair waarop geen verdere info te zien is
>>
>>51117547
>radicale katholiek
Een wat?

>Ze citeren ook uit een Bijbel die zeer gelijkend is.
Het nieuwe testament bevat geen letter geweld.
De Koran bulkt ervan.

>toch zou je bij Christenen het onderscheid maken tussen Katholiek en Protestant, maar niet bij Moslims.
Die vergelijking gaat niet op.
Wahhabi's/Salafi's zijn gewoon Soennieten die wat vaker naar de Koran en de Hadith grijpen.

Zoals ik zei, een niet-Salafistische gemeenschap kan perfect een Salafistische imam krijgen.
Gebeurt constant onder de Moslims van West-Europa.
>>
>>51117488
Dat kan ik maar moeilijk geloven.
>>
hoe maak je vrienden jongens?
>>
>>51117985
geen idee
>>
File: 1439807700375.jpg (260KB, 1141x711px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439807700375.jpg
260KB, 1141x711px
>>51117985
>>
>>51117985
Ga op café en klaag over moslims. Een gemeenschappelijke vijand brengt mensen bij elkaar.
>>
>>51106847
sinds vorige aanslag is afgesproken dat niet alle informatie meer gedeeld wordt zolang het nog speelt, wat natuurlijk wel zo slim is
>>
>>51118072
De cu.cks van vandaag kennen geen eenheid, je maakt bij Nederlanders geen vrienden door met rechtse politieke meningen te komen. Ze zullen nooit hard zijn in hun mening tegen moslims.
>>
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4192674/2015/11/22/Wat-moet-ik-doen-als-er-een-aanslag-is.dhtml

>Oefen regelmatig met medewerkers op het scenario van een aanslag.

>Een speciale 'pop-up' op werkcomputers, of een aparte bel

WE ZIJN NIET BANG
>>
>>51118348
>zo slim
>moslim
>>
>>51118381
https://www.youtube.com/watch?v=SZjTLxq1n7A
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SZjTLxq1n7A
>>
>>51118471
>>51118497
koek
>>
>>51117488
werkt undelete niet op flashgeheugen dan?
>>
File: 1387399207862.jpg (16KB, 320x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387399207862.jpg
16KB, 320x320px
>mfw I work in Brussels
>mfw work cancelled tomorrow

ayyyy, thank you ahmed
>>
>>51118355
>cu.cks
Hoorndragers*
Leer Nederlands kankerdebiel, zelfs goochelvertaler kent het.
>>
File: file.png (446KB, 923x810px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
446KB, 923x810px
>>51113588
hier is een foto
>>
>>51115973
mag ik nog wel langs start?
>>
>>51118761
Ja, maar je ontvangt geen extra ticket
>>
>>51117985
samen dingen doen en misschien klikt het

sommigen zeggen dat je enige echte vrienden je oude schoolvrienden zijn maar die zie ik allemaal niet meer
>>
daniel arends is kankergoed jongens

ik ben zelfs weer thuisgekomen zonder kogelgaten, was goeie avond
>>
>>51119455
>zelfs weer thuisgekomen zonder kogelgaten

elke dag vanaf nu
>>
File: 0000001.png (536KB, 1566x1114px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0000001.png
536KB, 1566x1114px
takbir
>>
>>51119927

haha jezus dat soort shit posten in tijden als deze

>al deze randjes
>>
>Alle politieacties zijn afgelopen. Rond middernacht komt er een persconferentie met meer informatie over de politieacties van vanavond.

ik gok dat er niks noemenswaardigs gebeurd is
>>
ik heb vroeger ook vliegers gebouwd dat was leuk en daarna op het strand ermee vliegen
>>
jongens ik overweeg basgitaar te leren. goed idee of niet?
>>
>>51120357
zeker, ik speel wat gitaar maar bas was eigenlijk passender geweest voor me oetz

je kan ook makkelijk mensen vinden om samen mee te spelen
>>
>>51120508
>ik speel wat gitaar maar bas was eigenlijk passender geweest voor me oetz
Ben jij mij?
>>
>>51120279

ik ook maar ik wist niks en mijn familie was ook te dom. ik gebruikte plastic van plastic tassen en kankerzware stokken om een kruis te maken. windkracht 23 en dat ding zou nog op de grond blijven liggen
>>
Één van mijn wijsheidstanden is aan het doorbreken. Dat voelt een beetje als een half-uitgekakte drol terwijl je sluitspier hem wil afknijpen maar het lukt niet.
>>
>>51120508
ik zat vroeger toen ik 12 was op gitaarles maar ik kon er niks van en ik had eigenlijk geen idee wat ritme was. tegenwoordig zou het vast wel beter gaan en de bas vind ik koel klinken oetz. Ik ga dan niet op les want les is stom en kost geld.
>>
>>51120937
>wijsheidstanden
Wat zijn sommige vlaamse zegswijzen toch autistisch
>>
>>51121013
Mwa seg amai eh kzal sebie es ne mot op a mulle doen eh scheel calle
>>
>>51120708
ja zo ben ik ook begonnen, vuilniszakken tentstokken en plakband

toen ik met die rotzooi op het strand stond raadde iemand me een vliegerclub aan die een clubblad had met bouwtekeningen, en zo kwam ik ook bij een speciaal winkeltje terecht voor vliegerbouw met hele toffe eigenaren, ik ging naar na school vaak naartoe en heb daar veel tijd doorgebracht en veel geleerd over de materialen en bouwtechnieken

ben toen ook een naaimachine gaan kopen op een rommelmarkt en daarmee gaan oefenen en toen heb ik wel wat redelijke vliegers kunnen bouwen
>>
>>51120990
er is nou zoveel lesmateriaal op internet te krijgen dat je thuis heel ver kan komen oetz

gaan we een band beginnen !
>>
>>51120937
>belg met wijsheidstanden
ben je dan toch misschien een nederlander
>>
http://www.npo.nl/live/npo-1
hier komt die persconferencie denk ik jongens
>>
nog 4 minuten familie
>>
jongens waarom voelen zwarte pieten zich tegenwoordig beledigd?
>>
>>51122783
Wa'n gezeik zeg, randstedelingen altijd hè.
>>
>belgen
>op tijd
>>
wat een bizarre situatie jongens
>>
>>51122945
het begint
>>
>Geen werk
>Geen school

't zijn net verplichte vakantiedagen
>>
File: 1447127291206.jpg (51KB, 500x493px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447127291206.jpg
51KB, 500x493px
>>51106525
Stay safe senpai
>>
>>51123140
nothing happened
>>
File: negerpiet.png (1MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
negerpiet.png
1MB, 1280x720px
>>51122783
>>
>geen wapens
>geen bommen
>geen terroristen
>geen verdere details
>>
>stoelendans

KOEK
>>
>boehoehoe aanslag kan op elk moment gebeuren
>19 huiszoekingen
>geen wapens of bommen gevonden
GOED ZO POLITIE
>>
>zonder noemenswaardige incidenten verlopen

>>51123248
>geen terroristen
wel 16 aanhoudingen waar wat tussen kan zitten
>>
>>51123353
>wel 16 aanhoudingen waar wat tussen kan zitten
ik hoop dat ze een gf voor me vinden
>>
File: 1448133898303.jpg (131KB, 640x672px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448133898303.jpg
131KB, 640x672px
>>51123153
Excellent
>>
>>51123373
werk jij soms bij de aivd (algemene inspectie van vrouwelijke delinquenten)
>>
>>51123341
Er waren toch wapens gevonden in belgie? Geen idee of het in Brussel was echter.
De politie is ook achterlijk, eerst aan de media laten weten dat ze huiszoekingen gaan doen vóórdat ze het doen.
Lekker alle terroristen alvast op de hoogte stellen
>>
>>51123562
nee ik ben NOOT
>>
vorige keer waren er ook een aantal huiszoekingen en aanhoudingen in brussel waar niks uitkwam, dit keer is het eigenlijk hetzelfde maar maken ze heel veel lawaai met legerinzet om te laten lijken dat ze er bovenop zitten en om te verhullen ze dat hun molenbeek-woenstijn nog altijd niet onder controle hebben
>>
>>51124719
>zaadhuiden
>>
>draad dood

wat heb ik toch een hekel aan kanker normaaltjes met hun kanker uurloonslaafbanen
>>
>>51126049
>liever een land vol NEETs hebben.
>>
>>51126273
eigenlijk wel
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XDPiiz2vgWY
>>
deze is voor wieb

https://www.youtube.com/watch?v=RZbFXQPIXfo
>>
ik houd de draad momenteel in leven
>>
ik ga lekker slapen

en bots voor de ochtendploeg het overneemt
>>
>>51132030
Echt een homo
>>
zijn er mensen die nu al wakker zijn, in plaats van nog steeds wakker?
>>
>>51132522
Nu al wakker helaas.
>>
>>51132522
Ja goeiemorgen
>>
>>51132522
zit al weer een half uurtje op stage niks te doen
>>
Moet ik blaken het? (ja/nee)
>>
>>51136835
ik ook ;^)
>dvw bijna in de problemen omdat ik te weinig doe
>>
>>51136990
Letterlijk wat? Zelfs met een heel klein beetje intelligentie had je dit beter kunnen vertalen.

Ik ga dus voor (nee), lijkt me een stuk beter voor je.
>>
http://strawpoll.me/6079163
http://strawpoll.me/6079163
>>
>>51136990
Ja
>>51137051
Hij wil wiet blaken
>>
File: 13603523292656.jpg (536KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13603523292656.jpg
536KB, 1920x1080px
>>51137086
>
>>
Dode draad is dood
Word eens wakker jongens
>>
>>51137051
See >>51137098

I speak English, Swedish, and just enough Dutch to yell at my Dutch expat friend's dog tbqh.
>>
>>51122783
>Engelstalig bordje
Waarom leren die flikkers niet gewoon Nederlands?
>>
>>51129602
Wie betaalt je uitkering dan?
>>
ik wil niet naar school jongens
>>
>>51122783
>Engels

RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>De hele dag nog geen Belgische palers
Voelt goed, man.
>>
>>51138236
Kunnen we het niet plat gooien?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SfW6kqIl3DU

>terroristen zijn machteloos
>ze zijn gedwongen om op willekeurige plaatsen, tegen willekeurige slachtoffers geweld te gebruiken

Lol je zou er bijna medelijden mee krijgen.
>>
>>51139102
Had dat nou niet gepaald.
>>
File: 1444158704293.png (164KB, 639x745px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444158704293.png
164KB, 639x745px
>>
ewa kkr flikkers
>>
>>51139237
>.be
>geen vlaamse propaganda
>>
>>51139202
Over het niet in oorlog zijn heeft hij wel gelijk.
>>
>>51139237
Fake and gay.
Never happened
>>
>>51139237
Is this even true? When I google it I get mainly stormfront websites and myanimelist.
>>
>>51139289
>>51139336
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140211_00974289
>>
>>51139350
There is no other source. This is old as fuck.
>>
>>51109621
Herinnering dat Antwerpen toen ook gewoon Nederlands was

Herinnering dat België alleen de Congo had
>>
>>51139425
That article isn't even about that picture.
>>
maandag normaaltjesdag
>>
>>51139444
>Herinnering dat Antwerpen toen ook gewoon Nederlands was
Spaans zul je bedoelen.
>>
What do you call Nitrous balloons (laughing gas) in Dutch?
>>
>>51140973
lachgasballonnen.
>>
>>51141020
danke wel
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>51141059
>danke

vuile nazi
>>
>>51141059
planning on getting high with them? it's pretty fun tbqh
>>
>>51141095
lol sorry for the kanker m8. Dank u wel? Idk. I can say it though. Also alles goed when I'm pretending to be Dutch (I'm 195 cm)

>>51141125
Yea it's awesome.. Was a bit of a random Q I know.
>>
>>51141307

ga weg
>>
>dvw hipsters en toeristen Amsterdam hebben verpest
>>
>>51141307
Don't mind him >>51141342
Everyone here is somewhat aggresive, have fun with your slagroompatronen!
>>
>>51141423

NEE JIJ
>>
File: lelijk-geertje11.jpg (18KB, 414x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lelijk-geertje11.jpg
18KB, 414x320px
>>51141402
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6D2yoB6PZro
>Walen
>>
>>51141402
Maakt niet uit, het was toch al een multicult kanker stad.
>>
>>51141750
better than Rotterdam tho surely?

Utrecht is great. I like Dam too desu.
>>
>>51141402

Wanneer? De afgelopen 10 jaar merk ik weinig verandering, en volgens mij viel het de 10 jaar daarvoor ook wel mee.. Amsterdam is al decennia lang 'progressief' en toeristisch. En een tikje wereldvreemd.

>>51141794
>better than Rotterdam tho surely?

That depends.. There's more crime in Amsterdam, but also more wealth.. There are lots of foreigners in both, but Amsterdam has more expats than illegals. In Rotterdam it's likely the other way around. Utrecht is probably nicer than both because it's more student/youth oriented.
>>
>>51141794
Both cities are shit. Those tourists should go to a smaller city to meet real Dutch people.
>>
>>51141794
U T R E C H T
T
R
E
C
H
T
>>
>>51122783
>blackface is amerikaanse kultuur
>nederland moet zich aanpassen op de Amerikaanse kultuur
Amerikaanse Imperialist ga weg
>>
>>51110898

>mgw ik constant Belgen zie in Nederlandse praatprogrammas die dit soort dingen zeggen

Moet ik Moslims dan maar waarderen als ze zichzelf niet opblazen en geen moordpartijen aanrichten? Ik heb niets met gelovigen.. Dus ook niets met Moslims. Waarom moeten we volgens veel prominente Belgen (althans diegene die in praatprogrammas komen) ineens waardering, begrip en tolerantie hebben voor een niet-inheems geloof, terwijl we in de lage landen letterlijk sinds de jaren 60 onze inheemse geloven op niets anders dan onbegrip, intolerantie en verzet kunnen rekenen? Niet dat ik dat iets slechts vind.. Ik zie alleen niet in waarom we de Islam anders zouden moeten behandelen.

>M-maar, ze z-zijn niet allemaal gewelddadig
Nee. Maar ze hangen wel allemaal een institutioneel beperkt wereldbeeld aan waarin een letterlijke pedofiel wordt aanbeden en de rechten van vrouwen en anders/niet gelovigen niets waard zijn. Om nog maar te zwijgen over onze medemens van flikkerige aard...
>>
>>51141894
Where do u recommend? I've been to those 3 and Maastricht which isn't "really" Dutch I gather.. (Also tfw no canals)
>>
>>51142018
I've been to a few smaller towns near Maastricht to pick up green before the tourist ban.. They were kind of grim tbqh. Reminded me of the newer-shitty towns in the UK. Joordan outside A'dam I also stopped through (again to pick up) -- seemed nice enough.

Also just remembered I've been to Eindhoven. That was grim.
>>
>>51142018
Almere
>>
>>51110898
1] Kill any one who insults Islam or Moham-mad. (Koran.33;57-61).
2) Kill all Muslims who leave Islam. (Koran.2;217/4;89/Bukhari.9;84-57).
3) Koran can not be doubted. (Koran.2;1).
4) Islam is the only acceptable religion. (Koran.3;85).
5) Muslims must fight (jihad) to non-Muslims, even if they don’t want to. (Koran.2;216).
6) We the non-Muslims are pigs and apes. (Koran. 2;62-65/Koran.5;59-60/Koran.7;166).
7) We the non-Muslims cannot be friends with Muslims. (Koran.5;51).
We the non-Muslims sworn enemies of Muslims and Islam. (Koran.4;101).
9) We the non-Muslims can be raped as sex slave. (Koran.4;3 & 24/5;89/23;5/33;50/58;3/70;30).
10) We the non-Muslims the vilest of creatures deserving no mercy. (Koran.98;6).
11) Muslim must terrorized us (non-Muslims). (Koran.8;12 &59-60/ Bukhari.4;52;220).
12) Muslims must strike terror into non-Muslims hearts. (Koran.8;60).
13) Muslims must lie to us (non-Muslims) to strengthen and spread Islam. (Koran.3;28?16;106).
14) Muslims are allowed to behead us (non_Muslims) (Koran.47;4).
15) Muslims are guaranteed to go to heaven if they kill us (non-Muslims). (Koran.9;111).
16) Marrying and divorcing pre-pubescent children is OK. (Koran.65;4).
17) Wife beating is OK. (Koran.4;34).
18) Raping wives is OK. (Koran.2;223).
19) Proving rape requires 4 (four) male Muslim witnesses. (Koran.24;13).
20) Muslims are allowed to crucify and amputate us (non-Muslims). Koran.8;12/47;4).
>>
File: 64859876035.jpg (64KB, 567x334px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
64859876035.jpg
64KB, 567x334px
>>51142018
MAASTRICHT MENTIONED!
>>
File: 8kjjSIj[1].jpg (155KB, 850x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8kjjSIj[1].jpg
155KB, 850x1280px
>>51142087
>>
File: StJanLucht[1].jpg (42KB, 400x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
StJanLucht[1].jpg
42KB, 400x300px
>>51142018
's-Hertogenbosch (my city) is pretty beautiful, we have beautiful canals and architecture.
Also 'really Dutch' here is a picture of our cathedral
>>51142067
How is any of that grim?
>>
>>51141988
Wat de neuk boeit het

Gewoon negeren zoals de afgelopen weken.
Niemand praat er meer over.
>>
>>51142083
Looks like the Dutch Milton Keynes. lol.

>>51142160
Beautiful city. Is it quite wealthy? (That was my impression, but I'm not sure..)
>>
>>51142087
Van welke Stormfrontsite heb je dit weer gekopieerd?
Sla alsjeblieft eens dat boek zelf open en zoek die verzen en de context op waarin ze zijn geplaatst.
>>
>>51142196
alleen 47:4 staat op die lijst. dus de rest klopt wel?
>>
>>51142291
>>51142264
>>
>>51142196

En die andere 15? Tevens, zelfs los van de talloze oproepen tot geweld in dat heilige boek is de Islam gewoon een kutclub, die niet verenigbaar is met Europese normen en waarden, om met Balkenende te spreken.. Ik wil Moslims best tolereren in onze samenleving, maar heel veel meer dan dat ook zeker niet. Ik ga het niet aanmoedigen en ik steun ze niet.. Tevens hoeven ze van mij niet te rekenen op begrip voor hun kledingstijl (zowel doek-vrouwen als jurk-mannen) als ze solliciteren, zeker niet als het gaat om geheel bedekkende kleding. Geen normale kleding, geen baan? Geen uitkering. Hetzelfde geldt voor handen schudden etc.. Tevens mag er nu echt wel eens harder worden opgetreden tegen de vele incidenten van discriminatie, intimidatie en daadwerkelijke gewelddadigheden jegens vrouwen en homoseksuelen in onze grote steden..

Mis ik nog iets, jongens?
>>
>>51142291
Ik ben geen moslim, en ik ga geen 20 verzen opzoeken voor u, maar als je dit soort onzin verspreid zou je je beter eens juist informeren.
>>
>>51142083
>>51142237
It's a shit town almost as bad as other large cities. Most of its towns are 35%+ non-white.
>>
>>51142208
I dunno it just wasn't my 'cup of tea'. Really not a fan of the modern Dutch architecture and seems very similar in other respects to parts of the UK. I'm not going to lie, from a wealthier part, so that skews my impression somewhat? Your city looks comfy though.. Shame about the tourist weed ban, might have to stop through next time I'm driving through NL
>>
>>51142355
als je de verzen niet kent, how kun je dan weten dat het onzin is?
De bijbel zegt ook genoeg enge dingen.
>>
>>51142355

>Ik ben geen Moslim
>Ik kan wat je zegt niet weerleggen
>Dus paal ik een plaatje wat ingaat op slechts 1 van de 20 kritiekpunten
>Vervolgens beschuldig ik u van uzelf niet afdoende informeren
>En draag ik u op ZELF tot tolerantere inzichten te komen met betrekking tot de Islam in onze maatschappij

T. Elke Belg die nog in het openbaar het woord mag voeren.

Waarom is Islamkritiek zo goed als niet-bestaand in Vlaanderen?
>>
Ik ben een gematigde Nazi. Ben het natuurlijk niet eens met concentratiekampen en de invasie van andere landen, maar dat was ook maar 1% van de Nazi's die daar een aandeel in hadden. Daar heb ik niets mee te maken als vredelievende Nazi. Hoewel ik het wel kan begrijpen want de Joden en lokte het wel een beetje uit.

Fascisme is vrede
Fascisme is liefde
>>
>>51142378
modern architecture in general is shit
>>
>>51142345
Ik ben absoluut tegen religie, maar ik stoor me nog meer aan mensen die onzin verspreiden.
>>
>>51142404
Omdat ik er twee opgezocht heb en ze allebei al uit hun context waren gehaald. Waarom zou ik dan de moeite doen om nog 18 anderen op te zoeken, terwijl het al overduidelijk is dat de schrijver van dat lijstje er niets van kent?
>>
File: 4800312.jpg (3MB, 2584x3888px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4800312.jpg
3MB, 2584x3888px
>>51142429
>>
>>51142424
Niemand heeft zin om die 20 verses op te zoeken wat ervoor en achter staat.

Je bent helemaal achterlijk als je zoiets blind van een stormfront site kopieërt en erin gelooft
>>
File: 1313631443139.jpg (247KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1313631443139.jpg
247KB, 1024x768px
>>51142503
>>
>>51142429
Aye. Pic related is my town.
>>
File: guildford-city.jpg (50KB, 550x366px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
guildford-city.jpg
50KB, 550x366px
try again..
>>
>>51142425
Respect hoor.
Ik ben zelf een gematigde KKK lid. Ik zou nooit mensen met een donkere huidskleur ophangen en verbranden. Dat heeft natuurlijk niets met de KKK te maken.
>>
>>51142516
als het allemaal zo'n onzin is zou het niet moeilijk zijn om het te ontkrachten, in plaats van gewoon te zeggen dat ik het niet moet geloven is even veel waard als zeggen dat ik het wel moet geloven.

dat die lijst nog bronnen citeert is meer waard dan alleen maar "da's niet waar"

Ik geloof best dat je gelijk kunt hebben maar zo overtuig je niet snel iemand.
>>
>>51142601
Ik hoef iemand te overtuigen maat :^) je bent alleen wel kankerdom als je blind gelooft in dingen die op een pro- of anti- websites staan.

Je klinkt een beetje als die Facebook tokkiemoeders die alles geloven wat gepost wordt
>>
>>51142378

>Theesluper dat Niet hou van Nederland
>hij noemt wiet 'groen'
>hij rookt 'groen'

UIT!!!!!
>>
>>51142705
ik zeg niet dat jij noch dat die lijst klopt, ik zeg dat als je iemand probeert to overtuigen je wel iets meer moeite moet doen.
Als je niemand probeerde te overtuigen zou je niet gepost hebben.
>>
>>51142432
>mensen die onzin verspreiden

Dat de Islam een gewelddadige ideologie is is geen onzin..

>>51142516
>Niemand heeft zin om die 20 verses op te zoeken wat ervoor en achter staat.

Het feit dat die 20 versen bestaan zegt in feite genoeg, toch?

>Je bent helemaal achterlijk als je zoiets blind van een stormfront site kopieërt en erin gelooft

Je hoeft die verzen helemaal niet te kennen om te kunnen waarnemen dat de aanhangers van de Islam regelmatig zeer gewelddadig uit de hoek komen.. Daarnaast staan die 20 versen die anon postte er gewoon in. Wat heeft Stormfront er mee te maken? Hier, een paar willekeurige uit dat lijstje:

http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=70&verse=30

>Vrouwelijke slaven zijn bezit, en met bezit mag je doen wat je wil

http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=47&verse=4

>Als je de ongelovigen treft in de strijd, maak ze af

http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=2&verse=223

>Je vrouw (een beetje zoals je slaaf) is je eigendom, en daar mag je mee doen wat je wil.
>>
>>51142705
>je bent alleen wel kankerdom als je blind gelooft in dingen die op een pro- of anti- websites staan.

Maar het staat in de Koran, anon. Wat hebben pro- of anti- sites er mee te maken?

>Je klinkt een beetje als die Facebook tokkiemoeders die alles geloven wat gepost wordt

En jij klinkt als een paniekerig tienermeisje die iets hoort wat ze niet leuk vind.
>>
>>51142722
Theesluper?
>>
>>51142794
Tea guzzler
>>
>>51142728
Ik hoef je niet te overtuigen dat die lijst wel of niet klopt, ik probeer je alleen te vertellen dat je niet in onzin moet geloven zonder het context eromheen te kennen.

Je komt een beetje over als die "reaguurders" op Geenstijl/Fok die ook maar alles blind geloven en erg anti of pro zijn
>>
>>51142744
>>51142788
Stormfront aub
>>
>>51142810
>ik probeer je alleen te vertellen dat je niet in onzin moet geloven zonder het context eromheen te kennen
>het context

>Geenstijl
>Reaguurders
>Fok
>Anti

Ahmed aub. Men heeft het hier alleen over dat kankerboek van je. Laat Geenstijl er lekker buiten..
>>
>>51142807
now I see it! ahaha. Slurping on one right now. Guilty as charged.

>tfw when slightly drunk and not quite in earshot Dutch sounds quite like a strange dialect of English.
>>
>>51142018
The northern parts of Noord Holland are very comfy. Everything above Amsterdam is contryside and small towns. The coast is qt too if you ignore the hordes of German tourists. Pic related is Alkmaar
>>
>>51142859
Geenstijler gespot :^) ik weet genoeg

>>51142744
>>51142788
Zo kan ik ook iets uit de Bijbel halen:

http://biblehub.com/matthew/10-34.htm

Klinkt gewelddadig hé? Komt omdat ik de verhaal eromheen niet lees.
Zo zitten jullie dus ook te lullen over de Koran.

Nu zeg ik niet dat de Islam de religie van vrede en liefde is en moslims nooit iets fout doen, maar jullie idee van interpreteren is wel erg achterlijk.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=AdtS1F3Zme4
>>
>>51143018

>Zo kan ik ook iets uit de Bijbel halen:

>Europeanen hangen de Bijbel aan

Goed verhaal man. 100 jaar geleden had dit argument misschien iets waard geweest...

>de verhaal

Ahmed aub, doe een beetje je best.

>Nu zeg ik niet dat de Islam de religie van vrede en liefde is en moslims nooit iets fout doen, maar jullie idee van interpreteren is wel erg achterlijk.

Nogmaals, je hebt heel dat boek niet nodig om tot de conclusie te komen dat de Islamitische wereld gewelddadig en onverlicht is vergeleken met de Westerse wereld. Tevens loopt de Koran over van de gewelddadige en discutabele versen, en moet je uit de Bijbel die ene van Matteus kersenplukken, of terugvallen op het Oude Testament.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat de heilige profeet van iedere Moslim, de bootschapper van Allah, Mohammed (vrede zij met hem) zijn besneden penis onironisch in een 9 jarig meisje stak...
>M-muh heilge leider
>>
>>51143125
is de bijbel niet nogal duidelijk als het aankomt op homos en mensen die op zondag werken?
>>
File: 53678684.jpg (56KB, 353x334px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53678684.jpg
56KB, 353x334px
>>51143202
>christenen
>gewelddadig
>>
>>51143202

Wie ken jij die onironisch de Bijbel aanhangt? Maargoed, homoseksualiteit wordt volgens mij beschreven als 'gruwel', en op Zondag werken word volgens mij niet benoemt.. Aangezien de Bijbel feitelijk over Joden gaat met Joodse tradities zal de Sabbat wel op Vrijdag geweest zijn.
>>
>>51143287
vroeger wel
>>
>>51143302

En dan? Vroeger waren Moslims ook gewelddadig.

Tegenwoordig zijn Moslims nog steeds gewelddadig. En Christenen zijn, zeker in Europa, een marginale club die collectief worden genegeerd.
>>
>>51143334
Geert aub
>>
>>51143334
Ik ben het daar niet mee oneens. het verschil is dat de christenen zeker weten dat ze het boek niet letterlijk moeten nemen en hun eigen conclusies moeten trekken. dat was al duidelijk sinds the 6de eeuw.

dat kunnen moslims niet tot dezelfde graad. die zitten veel meer vast aan een 8ste eeuw idee van hoe een land er uit moet zien.
>>
File: 87549652.jpg (62KB, 506x708px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
87549652.jpg
62KB, 506x708px
>>51143365
Nee, daar win je een argument mee.
>>
File: Madhhab_Map3 (1).png (52KB, 1245x604px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Madhhab_Map3 (1).png
52KB, 1245x604px
>>51143125
Luister maat, de Koran heeft een globale "wet" en verder draait het om interpretatie. De Koran zegt bijvoorbeeld "Wijn doet meer slecht dan goed" en het is maar net hoe mensen het interpreteren.

Nu heb je verschillende stromingen in de Islam. Hanafi, Hanbali, Maliki Shafi'i en nog 6 anderen.

De Hanafi's interpreteren dat als "Alcohol mag niet gedronken worden". De Maliki's interpreteren het als "Alcohol mag niet aangeraakt, gekocht, verkocht of gedronken worden".

In Turkije doen ze toch niet zo moeilijk als in Saudi Arabië? Het is meer cultureel en het feit dat ze een beetje achterlopen met de tijd.
Dat heb je weer te danken aan de Britten, Fransen en Amerikanen die zonodig de "problemen" in de Midden Oosten wilden oplossen.
Tuurlijk roepen ze wel "ALLAH AKBAR" maar tegelijkertijd wordt er ook in America "GOD BLESS" geroepen.

Ook de Islam zegt dat je met de tijd mee moet. Vroeger werd je hand eraf gehakt als je steelde omdat eten schaars was.
Vandaag is het verstandiger om een boete of gevangenisstraf uit te delen. In hoeveel landen worden er nog handen afgehakt?

Zo, Islam 101 voor jou.

>>51143287
>>51143297
Wat is IRA?
>>
>>51143388
>het verschil is dat de christenen zeker weten dat ze het boek niet letterlijk moeten nemen en hun eigen conclusies moeten trekken.

Het daadwerkelijke verschil is dat Christenen een marginaal groepje zijn, die geen respect, waardering of navolging meer genieten in moderne Europese maatschappijen. Dat wat men bedoelt met de 'Joods Christenlijke cultuur' is feitelijk het resultaat van het verlichtingsdenken, waar de het Christenlijke godsbeeld werd verworpen, en men in de filosofie terugging naar de ratio en de klassieken.

Als er iets is wat de Islam niet heeft omarmt, dan is het wel de rede. Allah's wegen zijn ondoorgrondelijk, en daar moet je het mee doen..
>>
>>51143466
>Tuurlijk roepen ze wel "ALLAH AKBAR" maar tegelijkertijd wordt er ook in America "GOD BLESS" geroepen.
Amerikanen noch Christenen blazen zich niet vervolgens op of schieten een concert overhoop.
>>
>>51143466
>De Koran zegt bijvoorbeeld "Wijn doet meer slecht dan goed"

Saus?
Lijkt me zeer sterk.
>>
>>51143552
Of schieten 80 onschuldige kinderen dood, toch? :^)
>>
>>51143466
>In Turkije doen ze toch niet zo moeilijk als in Saudi Arabië? Het is meer cultureel en het feit dat ze een beetje achterlopen met de tijd.

Turkije is een seculier land en Saudi Arabië is een theocratie.. Heb je nog meer mooie vergelijkingen? Tevens zegt de wettelijke status van alcohol niet zo gek veel.. In Turkije is Raki de nationale drank, maar ik heb daar vrouwen in Boerkini's bij m'n hotel gezien die dat spul echt niet aanraken... Tegelijkertijd is er een maand of wat geleden nog een gigantische zending Heineken naar Saudi Arabië onderschept.

>Dat heb je weer te danken aan de Britten, Fransen en Amerikanen die zonodig de "problemen" in de Midden Oosten wilden oplossen.
>Tuurlijk roepen ze wel "ALLAH AKBAR" maar tegelijkertijd wordt er ook in America "GOD BLESS" geroepen.

De achterlijkheid van Saudi Arabië is 100% te herleiden naar hun theocratische systeem, wat dus voort komt uit de Koran.

> In hoeveel landen worden er nog handen afgehakt?

In gebieden waar men de ware Islam claimt aan te hangen, zoals Saudi Arabië.. Wat was er ook al weer met Saudi Arabië en de Islam? Er staat me iets bij dat er iets belangrijks was... Oh ja. De heilige stad en het meest heilige object in het Islamitische geloof is daar, evenals vele vooraanstaande Islamitische (rechts)geleerden.

>>51143466
>Wat is IRA?

Dat is de 'Irish Republican Army'... De oplettende lezer ziet dat het dus niet de 'CATHOLIC STATE' of 'CATHOLIC STATE OF EIRE AND NORTHERN EIRE' is.. Een seperatistische politieke beweging. Hun tegenhangers waren dan ook niet per sé ongelovigen of Protestanten, maar de Britse staat en loyalisten..
>>
>>51143552
Doen ze wel, alleen worden ze dan gekenmerkt als "lone wolf" of als "psychische aandoening"

>>51143569
http://quran.com/2/219
>>
>>51143732
>school shooters zijn allemaal christenen die het uit geloofsovertuiging doen
>>
>>51143732
Nee het heeft niets met religie te maken. Er worden dagelijks massamoorden gepleegd door islamieten uit de naam van hun geloof.
>>
>>51143732
>"lone wolf"

Net als die knul in Brussel die een joodse school beschoot toch?

>"psychische aandoening"

Je doet net of het niet algemeen bekend is dat Europese Moslims in het algemeen, en Jihadisten in het bijzonder bovengemiddeld vaak aan geestelijke stoornissen lijden.
>>
Geen zin in rijles jongens
>>
>>51143864
>>51143864
>>51143864
>>
>>51143297
>Aangezien de Bijbel feitelijk over Joden gaat met Joodse tradities

U bent alleen bekent met het Eerste Testament?
Thread posts: 333
Thread images: 45


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.