[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

/Danmarktråden/

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 48
Thread images: 27

File: commies_fear_him.png (403KB, 505x675px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
commies_fear_him.png
403KB, 505x675px
Tema: Facebook-reaktioner på finansloven, registreringsafgift osv.
>>
File: 1397728621923.jpg (15KB, 225x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397728621923.jpg
15KB, 225x225px
Sea Shepherd blev atter gennempryglet i Folketinget
>>
>>51100560

>Sea Shepherd

Hvem hentyder du til?
>>
Ret koldt udenfor favæ
>>
>>51101857
Mor bagte boller med varm kakao og har siddet i min sweater hele dagen. Hygge/10 favæ
>>
File: IvarAskyelegAasen.jpg (35KB, 400x450px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IvarAskyelegAasen.jpg
35KB, 400x450px
Hvordan foles det å ha en så ræva tråd?
>>
File: somm-14-616_1.jpg (1MB, 2048x1253px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
somm-14-616_1.jpg
1MB, 2048x1253px
>>51099824
Kan dere poste bilder av danske fjell?
>>
File: 1447612425818.png (18KB, 780x620px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447612425818.png
18KB, 780x620px
>>51103867
>sweater
>dansk
>>
>>51104179
Dærsken det va fint fåvæ, hvor er det?
>>
File: Romsdalseggen-pano.jpg (768KB, 2048x944px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Romsdalseggen-pano.jpg
768KB, 2048x944px
>>51104242
Romsdalseggen.
>>
File: maxresdefault.jpg (89KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
89KB, 1280x720px
>>51104179
>dfn dansker ikke kan stå på ski i eget land
>>
File: forskel.png (2MB, 1908x1204px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forskel.png
2MB, 1908x1204px
>>
File: 1447242667123.jpg (189KB, 1462x1462px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447242667123.jpg
189KB, 1462x1462px
>>51099824
>Danmarktråden
>>
File: 1446681655799.png (188KB, 327x316px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446681655799.png
188KB, 327x316px
>>51104374
Can't make this shit up 2bh!
>>
File: Denmark strong.jpg (138KB, 1439x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Denmark strong.jpg
138KB, 1439x1000px
Hvorfor er oliejoder og somaliere sådan nogle boller?
Er det alle indvandrene?
>>
File: 1434554004692.jpg (69KB, 498x668px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434554004692.jpg
69KB, 498x668px
>>51104443
>Poster statistikk som har utelatt Danmarks egen islamisering
>>
>>51104509
Dette fåvæ

>>51104443
Bilde relatert
>>
File: personen.png (330KB, 494x576px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
personen.png
330KB, 494x576px
>>51104509
>>51104544
Hvad mener i
Danmark bliver jo ikke islamiseret!
>>
>>51104683
Det var litt basert fåvæ
>>
File: socialdemokratiet.png (1MB, 1372x1172px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
socialdemokratiet.png
1MB, 1372x1172px
>>51104727
Sådan er Danmark bare
Pretty based
>>
>>51104777
Pene tall fåvæ. Da det var banske basert men bare se til oss fåvæ, vi blir mer basert nå fåvæ.
>>
>>51104683
>Nor: 2.4% - 3.7%
>Dan: 3.7% - 4.8%
Ok, fåvæ.

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Denmark
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Norway
>>
File: nordmors.jpg (156KB, 1180x664px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordmors.jpg
156KB, 1180x664px
>>51104179
Dansk natur er pisse hyggelig favæ, godt nok ikke lige så imponerende som jeres fjelde dog
>>
File: danmark_natur.jpg (108KB, 1024x576px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
danmark_natur.jpg
108KB, 1024x576px
>>51105090
Nice. Ja, jeg ville bare terge litt. Her er et basert bilde fra Danmark.
>>
>>51105090
Dere kommer drukne snart fåvæ
>>
File: fåck.png (609KB, 805x467px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fåck.png
609KB, 805x467px
>>51105008
>han tror på memes
>>
File: gyllen lel.png (215KB, 501x503px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gyllen lel.png
215KB, 501x503px
>dansker i löypa
>dansker på 4chan
>dansker generelt
>>
>>51099824
Hva er finansloven?
>>
>>51104683
Han der ser faen meg ut som Jon Tengstedt.
>>
File: 700.jpg (8KB, 300x303px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
700.jpg
8KB, 300x303px
>dfn du skal have gammeldags flæskesteg med rodkål lige når det begynder at sne
>>
Varför finns det så lite danskar på /int/ jämfört med de andra nordiska länderna? Jag tror jag ser färöarna oftare
>>
>>51105885
alle danskere er normies
>>
WULLE WULLE WAP WAP KILLE KILLE KLAPP KLAPP KYSSE KYSSE KRAFS KRAFS WULLE WULLE WAAA
>>
>>51105885
De er de minst autistiske av oss
>>
File: Rita 234.png (225KB, 471x414px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rita 234.png
225KB, 471x414px
>>51106784
Gi oss .webm med lyd, o Hiroshima.
>>
>>51107914
Kan unmute webms i settings
>>
>>51108433
4kanal X klager likeframt på at den inneholder lyd
Likeså når jeg brever
>Error: Audio streams are not allowed.
>>
>registeringsavgift

inte särskilt tolerant baka desu senpai
>>
>>51107914
>oppfolgeren
skam deg
>>
File: Rita 221.gif (998KB, 270x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rita 221.gif
998KB, 270x225px
>>51114238
Dem var da begge gode.
>>
File: 1392645163899.png (290KB, 500x497px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392645163899.png
290KB, 500x497px
>>51099824
>danmarktråden
>4 autister som spammar och låtsas de är flera
S-snälla sluta, ni kan komma till sverigetråden eller norgetråden om ni är ensamma ;_;
>>
File: tfw.jpg (7KB, 212x238px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tfw.jpg
7KB, 212x238px
>>51114727
Det er bare ikke det samme..
>>
>>51114644
hva er det du vrovler om, den forste var da adskillig bedre
>>
>>51100658
Sea Shepherd er en båd, som irritere hvaldræbene færinger.
>>
File: hqdefault.jpg (27KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
27KB, 480x360px
>>51114925
Sea Sheperd är en organisation.
>>
bumper for å redde denne tragiske tråden
>>
File: 1436473142001.jpg (192KB, 1024x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436473142001.jpg
192KB, 1024x1024px
>>
File: amarforb.jpg (332KB, 1516x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amarforb.jpg
332KB, 1516x900px
>>51103867

Hvorfor sidder din mor i din sweater?

>>51104305

Soon. billeded relateret

>>51105707

statens budget for året
Thread posts: 48
Thread images: 27


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.