[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

/rzeczpospolita/+/polska/

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 19
Thread images: 1

File: 1441378529452.png (71KB, 800x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441378529452.png
71KB, 800x480px
Oficjalny wątek dyskusji o Polsce i Polakach na /int/.

Reguły:

1. uprasza się o postowanie grafik patriotycznych albo Madsa Mikkelsena
2. przeklinanie zakazane
3. odszczepieńcy do dołów z wapnem
3.
>>
>>51070444
Oficjalnie zarapartowany.

Miłego dnia.
>>
>>51070444
4. Normikom wstęp wzbroniony
>>
>>51070444
KURWA 1115 TYCH NITEK ZRÓB TY CHUJU
>>
>>51070642
UWAŻAJ CZEGO SOBIE ŻYCZYSZ
CHCESZ ZNOWU ROZBICIA DZIELNICOWEGO?!?!!?!?!??!?!
>>
>>51070679
ty, kurwa, racja
OP TY PIZDO, NIE RÓB NITEK PONAD 1 NA DANY MOMENT
>>
>>51070444
Tripsy potwierdzają legitną nitkę.
>>
jebani wywrotowi polacy już sobie zawłaszczyli /polskę/
pora na powrót /rzeczpospolitej/
>>
>tfw'unadaje sie do dolu z wapnem, ale poitrafie otworzyc drzyi paskiem od plaszcza
>>
ja pierdole znowu trzy polskie generały
>>
najebana i do domu
ask me ama
>>
>>51072600
najebana? o tej porze? szybko
>>
>>51072600
wypierdalaj kurwo atencyjna
>>
>>51072673
no co ja moge
>>
>>51072799
np postować więcej dubli
i czasoznaczek
i nie wiem, co jeszcze, a jak bardzo jestes pijana?
>>
więcej polskich nitek nie było?

>>51072600
czym się porobiłaś?
>>
>>51073120
piwem i lyskaczem. i niepiciem od dawna
>>51072944
troche i nie pyskuj cioci
>>51072673
na studiach bylo nawet lepiej, bo od rana
https://www.youtube.com/watch?v=24ABxDkbI5c
>>
jes\szcze mi powiedzcie, ze poszliscie spac, to sie zalamie
>>
>>51075351
boże, jak mogłas, siostrzyczko
jak mogłas
kolejne do listy mi skacze
łyskacz lubię, ale bardziej rum niestety
>>51075652
>>51070278
tutaj siedzimy
Thread posts: 19
Thread images: 1


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.