[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

NEDERDRAAD

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 175
Thread images: 31

voc editie
>>
Gaan jullie veranderen van zorgverzekeraar jongens
>>
File: smile.gif (267KB, 380x380px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smile.gif
267KB, 380x380px
tekenfilmmeisjes
>>
File: hai.jpg (66KB, 702x455px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hai.jpg
66KB, 702x455px
egeltjes oetz
>>
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_koloni%C3%ABn_en_handelsposten

ik kom hier elke dag 3 keer op klaar
>>
>>51068134
teveel gedoe
>ze hebben mijn nieuwe polis al toegestuurd om mij te laten denken dat ik er al aanvast zit voor komend jaar
geen zin om met die kklijers te handelen
>>
>>
File: tip.jpg (42KB, 479x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip.jpg
42KB, 479x720px
>>51068490
>>
File: Marlou van Rhijn.jpg (945KB, 1280x870px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Marlou van Rhijn.jpg
945KB, 1280x870px
Come look at the latest edition of the Norwaythread

>>51068250
>>51068250
>>51068250
>>
>>51068548
>Ik kantel mijn deukhoed voor kankerwijven
>>
in welke club gaan jullie vanavond dansen en kuikentjes oppikken ?
>>
Is het goed/gezond om een voorwerp in je anus te doen en dan gewoon te wachten om zo je gat wat wijder te maken?

Het lijkt me gewoon leuker om gebruik te maken van je gat bij het masturberen om het lekkerder te maken, maar op dit moment is hij veel te klein/strak.
>>
>>51068613
bij je moeder thuis
>>
File: 1367262109889.gif (3MB, 260x150px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367262109889.gif
3MB, 260x150px
Iemand anders waar de dailymotion applicatie op de Tv ontvanger van Kpn niet werkt?
>>
>>51068904
ja man
>>
>>51068904
Waar slaat hij haar met een videoband en waarom draagt ze een badpak?
>>
>>51068584
Nee ga weg
>>
>>51068904
mijn dagelijkse beweging werkt prima
>>
>>51068981
Heeft het ooit wel gewerkt?
YouTube werkt trouwens ook niet, hier. Bij jou ook?

>>51069078
En JijBuis?
>>
>ik gebruik een applicatie op mijn televisie ipv naar de website te gaan wat letterlijk een miljoen keer sneller is
ik snap dit niet
>>
Wie /juniorsongfestivalkijken/ hier?
>>
>>51069151
met mijn buis heb jij niets te maken viespeuk
>>
>>51069186
Niet op de tv zelf maar op de tv ontvanger.
Ik dacht eens, waarom probeer ik het niet eens uit? DagelijkseBeweging heeft op gewoon tetten en pornografische materialen, dus waarom niet?
>>
>>51069313
hoe ziet dat ding er uit mijn ouders hebben zo'n klein zwart kastje maar kan mij niet herinneren dat daar applicaties op zitten
>>
>>51069344
Klik op menu op de afstandsbediening, dan op
>Méér TV
Het zijn die zwarte dingen, van het merk Arris.
Vanaf dit jaar dacht ik zo.
>>
>>51069344
daar bewaren ze de dingen waarvan ze niet willen dat jij ervan afweet anon

doe het niet
>>
vanwaar komt die koude ineens? Ik zit hier mijn tepels af te vriezen
>>
>>51069737
jeuj tijd om m'n winterjas uit de kast te halen
>>
>>51069763
misschien moet je jezelf ook eens uit de kast halen
>>
>>51069737
wind is ineens gedraaid tis hier ook kkkoud
>>
>>51069763

kut man, je kan die jas samen met de winter in je reet steken. Ik had naar Spanje of Italië moeten gaan
>>
>>51069486
koek is dit even toevallig was helemaal vergeten dat ik ook zon kastje had besteld komt ie precies nu binnen
>>
>>51069859
Nah dat wil je niet
>>
>>51069892

kan ik lekker tussen de Syriërs gaan zitten :3
>>
>>51070125
Als je daar blij van word familie
>>
File: wew.jpg (106KB, 530x755px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wew.jpg
106KB, 530x755px
>>51069872
Kirjg de mijne ook vandaag binnen.
Probeer het gelijk uit voor me :3
>>
hoi
>>
>dvw je grafische kaart naar de kloten is

kanker
>>
https://www.youtube.com/watch?v=sn6T8ZzM7lA

Probeer Nederland in een filmpje samen te vatten.
>>
>>51070675
https://www.youtube.com/watch?v=xdb-KNTBdqA
>>
>>51070281
ik heb geen stopcontacten meer over
>>
>>51070675
Ik steun dit auto theorie is stomme stront
>>
>>51070675
wel leuk dat ie een kogelvrij vest draagt
>>
>>51070675
GEBASEERDE SAIT
>>
>>51070675
hahaha ik heb net gezopen, kom jij aan:' hoor deze man praten, hij praat geeneens nederlands Hahahahhaaaaa... ik sterf hier hahahhahahaaaaa
>>
>>51071057
Sait is gebaseerd als de neuk
>>
File: 1410288284079.png (3MB, 3840x2160px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410288284079.png
3MB, 3840x2160px
>>51070675
>isis aanhanger
>isis ies de beste
>>
wat is het verschil tussen HD en HD Glasvezel?
>>
File: 1417366917181.jpg (23KB, 394x458px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417366917181.jpg
23KB, 394x458px
>>51071605
Hogere kwaliteit :^)
>>
deelt allen uw 3d chicks
>>
>>51071605
>haal altijd maximale internetsnelheid van m'n abonnement
>anon waarom heb je nog geen glasvezel??????? dat is veel sneller!!!!!!!!!
>mgw ze in de glasvezelmiem zijn getrapt
>>
File: qt.jpg (60KB, 599x787px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt.jpg
60KB, 599x787px
>>51071920
>>
File: 1443206305642.jpg (920KB, 800x1100px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443206305642.jpg
920KB, 800x1100px
>>51071920
>>51071999
Walgelijk, ik zal snel 2D palen om deze draad te redden.
>>
>>51071949
t koste mij niets oetz, ze kwamen het voor niets aanleggen hier tot in huis
>>
File: images.jpg (7KB, 194x259px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
7KB, 194x259px
>>51072031

wat zou je liever palen in het echt,

dit >>51071999

of foto gerelateerd
>>
>>51072109
Ja hier zit het ook in huis alleen ik heb geen glasvezel abonnement
maar dat zat er al in toen ik er kwam wonen
>>
>>51072031
>>
File: _DSC7255.jpg (624KB, 1000x664px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_DSC7255.jpg
624KB, 1000x664px
>>51071920
TURBO POLIEP !!!!!!!!
NICE EN SLOW HERE WE GOOOOOOO
DO IT
https://www.youtube.com/watch?v=PQzOrjpXyNs
>>
>>51072150
Geen van beide.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=74NnH0lQKSk
>>
ik ben lekker een kopje thee aan het zetten :3
>>
>>51072245
> komt door Amerika
> Amerika opgericht in 1776, Sjiieten en soennieten vechten als sinds de 7de eeuw
>>
>>51072300
homo
>>
File: baka_baka_baka.gif (952KB, 500x302px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baka_baka_baka.gif
952KB, 500x302px
https://www.youtube.com/watch?v=duPJqfKiA78
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Svs6Jdpl118

jongens.....
>>
>>51072482

waarom klinkt die muziek altijd naar homos die speed slikken
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UQJfEScZAcE
>die reacties
goede kustwacht overigens
>>
>>51072150
>Een dakimakura met armen.
Neem dan maar meteen een pop van stof.
>>
>>51072480
maar thee is lekker en ik word er ontspannen van
>>
wie /fransbauer/ kijken
>>
>>51072566
racist
>>
>>51072571
Proberen ze niet gewoon het bootje naar hen toe te trekken met die stok?
>>
>>51072482
tenenkrommend oetz
>>
tijd om slapie slapie te gaan doen jongens
>>
File: 646567992.jpg (57KB, 509x410px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
646567992.jpg
57KB, 509x410px
>>51068188
https://en.wikipedia.org/wiki/Joost_van_Dyk

>ik zal nooit piraat worden onder leiding van Joost

Waarom is er geen Nederlandse wiki van deze held?
>>
>>51072571

waarom zouden ze die boot eerst platprikken, om ze daarna te redden?
>>
>>51073063
een soort van geforceerde evolutie, alleen de sterkste overleven
>>
>>51073035
Om kwart voor elf op een zaterdag? ben jij twaalf?
>>
>>51073052
held? waarom precies?
>>
>>51073125
natuurlijke selectie bedoel ik
>>
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/jeroen-pauw-en-gasten-eren-overleden-armand-met-joints-video-1.5465239
koek
>>
>>51073137
Ik sta letterlijk iedere dag van de week om 5:30 op, met uitzondering van zondag. Ik ben nou eenmaal gewend aan op tijd naar bed gaan.
>>
>>51073052
maak hem dan zelf
>>
http://www.nu.nl/buitenland/4169628/is-wil-zondag-wereldwijd-aanslagen-plegen.html
>De terreurbeweging zou van plan zijn aanslagen te plegen in Frankrijk, Libanon, Italië, Indonesië en de Verenigde Staten.
koek, allemaal strontrang landen
>>
>>51073137
> mgw ik ga slapen tussen half 10-10u

slaap zacht :3
>>
File: rieeeeee.gif (1MB, 680x680px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rieeeeee.gif
1MB, 680x680px
>niet-Belgen die plots expert zijn over ons land en onzin vertellen.
>Belgen die hun extreme mening als waarheid vertellen aan niet-Belgen.
>>
>>51073257
Wat betaald het?
>>
>>51073373
> geen benelux

Meer hoeft het voor mij niet te zijn
>>
Waarom wordt ons prachtige Nederland zo verneukt door onze ruggengraatloze politici?

https://youtu.be/Y1TiSLTCxXw
>>
>>51073216
ben ook veel aan het eren nu oetz
>>
File: 6446578036.jpg (18KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6446578036.jpg
18KB, 400x400px
>>51073373
>De hackersgroep Anonymous...

Ben daar gestopt met lezen.
>>
>>51073525
>wat is goede muziek
>>
>>51073525
>muziek van de duivel
>niet zoals god het bedoeld heeft
ze waren nog bezig met een bomaanslag maar toen werd de energiehal afgebroken
>>
File: Taylor4.gif (998KB, 500x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Taylor4.gif
998KB, 500x300px
>praat met vrienden over een leuke avond, waarbij ik iets te veel heb uitgegeven, maar wist even niet precies.
>kijk op mobiel naar mijn uitgaven
>zie op die avond een uitgave in een plek die ik niet ken
>kilometer naast de laatste plek die ik mij kan herinneren

Geen wonder dat het zo duur was

>>51071920
>>
de EU is een experiment
>>
>>51073971
van zionisten
>>
>>51074083
ja dat klopt
>>
>>51074228
waarvoor?
>>
>>51074275
Te veel kleine bans denk ik... je moet je reden kunnen zien, maar krijg altijd dns error.
>>
>>51074228
MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD

MOD MOD MOD MOD MOD MOD

MOD MOD MOD MOD MOD

MOD MOD MOD MOD

MOD MOD MOD

MOD MOD

MOD
>>
Is het goed/gezond om een voorwerp in je anus te doen en dan gewoon te wachten om zo je gat wat wijder te maken? Het lijkt me gewoon leuker om gebruik te maken van je gat bij het masturberen om het lekkerder te maken, maar op dit moment is hij veel te klein/strak.
>>
>>51074384
Je anus is een uitgang, geen ingang, homofiele mongool
>>
File: Kalergi-Pan-Europe.jpg (20KB, 425x302px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kalergi-Pan-Europe.jpg
20KB, 425x302px
>>51073971
Coudenhove-Kalergi plan.

Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi is de vader van de Paneuropese Unie.

In zijn boek Praktischer Idealismus(1925) schreef hij het volgende:
"The man of the future will be of mixed race. The races and classes of today will gradually disappear due to the elimination of space, time, and prejudice. The Eurasian-negroid race of the future, similar in appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples and the diversity of individuals. Instead of destroying European Judaism, Europe, against her will, refined and educated this people, driving them to their future status as a leading nation through this artificial evolutionary process. It’s not surprising that the people that escaped from the Ghetto-Prison, became the spiritual nobility of Europe. Thus, the compassionate care given by Europe created a new breed of aristocrats. This happened when the European feudal aristocracy crashed because of the emancipation of the Jews [due to the actions taken by the French Revolution]"

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi
>>
>>51074228
>>51074334
volgens mij is ie verbannen
de wereld is weer iets mooier
>>
>>51074478
En het leukste stuk is dat je er niets tegen kunt doen!
>>
>>51074586
Is er dan een Nederlandse conciërge?
of gebruiken ze goochel vertalen?
>>
>>51074706
ze zullen wel goochel vertal als een mongool zo gemeen doet tegen vlaamvriendje
>>
>>51074801
Tot wij hen aan het Grootneerlandsch Koninkrijk toegevoegd hebben, zijn zij mijn vriendjes niet
>>
>>51074228
>>51074334
Letterlijk NSBers in de draad
>>
Veel snitches in deze draad.

Tja, Hollandse mentaliteit hé
>>
>>51075453
>snitches
kanker maar weer op
>>
>>51075453
>snitches
Wat is dit voor dialect?
>>
File: vomit-570.jpg (28KB, 600x450px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vomit-570.jpg
28KB, 600x450px
>>51075453
>snitches
wat de letterlijke fok
>>
>>51075453
Wat is het verschil tussen de Hollandse en Nederlandse mentaliteit?
>>
>>51075453
>snitches

RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>51075748
Hollandse mentaliteit = vuile """"snitches"""" en honden die Engels gebruiken in hun Nederlands
Nederlandse mentaliteit = aardige mensen die geen Engels mengen met hun Nederlands
>>
>muh holland
het zijn stedelingen die de kanker zijn niet hollanders
oh en limburgers, die versta je toch niet
>>
>>51075863
>snitches
verklikkers

LEER NEDERLANDS

t. Hollander
>>
>>51075902
Da's de "joke" domme nikker
>>
>>51075900
>oh en limburgers, die versta je toch niet

Maar Engels wel.
>>
>>51075496
>>51075514
>>51075622
>>51075748
>>51075751
VERKLIKKERS GOTVERDOMME

VER-KLIK-KERS

ZIJN JULLIE NU BLIJ KANKERVERKLIKKERS"?
>>
>>51076002
klikspaan
>>
>>51075936
Waar woon je, flikker? Je ben zeker een Brabo?
>>
>>51076063
>Je ben
Achmed, kom op hè.
>>
File: Serena new face.png (377KB, 789x813px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena new face.png
377KB, 789x813px
>>51075863
>Geen superieur Engels willen gebruiken.
Zonder Engels overleef het internet niet, je kan maar beter aan veel handige Engelse leenwoorden wennen.
>>
>>51076373
>overleef
overleeft*
>>
>>51076373
(Jij)
>>
File: 41647.jpg (13KB, 337x252px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
41647.jpg
13KB, 337x252px
TWENTE ONAFHANKELIJK!
>>
>>51076373
>zegt de sociale gehandicapte die nooit ofte nimmer met iemand praat
>>
>>51076492
overleef je het*
>>
ik wil motor rijden
>>
>>51077756
*leren motor rijden
>>
Ik houd van mijn vosje <3
>>
1Rch2FtQNkMLMxHby7Cse2buhgsz9MUst
eeft mij wa geld en 'k drin nog mee rn 'k heb al geliujk een 3 kwarte van een fles op
>>
>>51077901
ik heb al kankerveel bier op maar lul nog wel normaal
>>
>>51077901
>kijk ik ben zó dronken x---D
Nog erger dan 420 blaas het wietflikkers oetz
>>
>>51078061
Mee eens.
>>
>>51078010
Ik kan ook nog wel normaal typen, maar het duur veel te lang, dus daarom lees ik mijn palen niet meer na.
>>51078061
amai, wree tsundere kawiia oetz
>>
>>51078113
daarom drink ik bier imo oetz
>>
File: image.jpg (101KB, 710x609px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
101KB, 710x609px
>hij nuttigt genotsmiddelen
>>
>>51078527
Gedegenereerde flikkers.
>>
>>51078527
>geen genot willen
>>
>>51078527
Thee en water is toch wel beter dan cola. Krijg meteen koppijn als ik een dag geen cola heb gedronken, het word tijd om af te kicken.
>>
>>51078527
Blijf voor altijd Puur, mijne schoonheid.
>>
>>51078527
VIETHONDERDTWININD BLAAS T
>>
Jullie weten hopelijk allemaal toch wel dat genotsmiddelen haram zijn, hè?
>>
mijn scheten ruiken naar appelmoes

maar ik lust dat helemaal niet
>>
>>51079182
hoe kun je appelmoes niet lusten
ben je speciaal
>>
>>51079581
ik vind de textuur vies
>>
>>51079656
Dat zei je moeder ook gisteravond maar ze slikte het wel.
>>
>>51079697
hihi ik moest giechelen
>>
mijn scheten ruiken naar kaviaar maar dat lust ik helemaal niet
>>
>>51079793
ik weet niet eens hoe dat ruikt

ben ik arm?
>>
>>51079843
Ik heb nooit kaviaar van dichtbij gezien. Hoe pleb ben ik?
>>
de hongerspelletjes was een kankerslechte film
>>
Ik zit godverdomme al een week Parasol Stars te spelen op de NES.

VERSLAAFD
>>
WIE OP?!
Hoe laat slapen jullie 's weekends?
>>
>>51080695
uur of 5
>>
>>51080847
Vernaait dat dan niet jouw slaapschema van doordeweeks?
Ik meestal 1 of 2, dit nu is laat voor mij.
>>
>>51080695
niet voor de zon op komt
>>
>>51081078
ik ben NOOT wat kan mij het kankeren
>>
File: Sleeprena.png (508KB, 1287x724px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sleeprena.png
508KB, 1287x724px
>>51080695
Rond 07:00 ofzo.
>>
>>51081634
he wil je samen dronken worden?
>>
>>51081757
Nee, ik drink niet. Ik ben ook niet echt 1 van jullie ofzo.
>>51081607
Maar dan heb je alsnog wel een schema dat je 8 uur slaap krijgt toch?
>>
>>51081837
ik slaap wanneer het me uitkomt
>>
File: 1447813090127.jpg (43KB, 792x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447813090127.jpg
43KB, 792x1024px
>>
>>51081998
waarom heeft gondola een touw om zijn 'nek'?
>>
File: 1447944597181.png (18KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447944597181.png
18KB, 640x480px
>>51082076
gondola heeft gezelfmoord
>>
>>51081634
ik haat jou ZO ERG
>>
>>51082789
Niet pesten.
Laat hem met rust.
>>
help
>>
>>51083715
wat is er
ben ik te laat?
>>
>>51080695
beetje nu truste jonges
>>
>>51080695
ongeveer nu inderdaad
maar ook doordeweeks
>>
ik mag jullie niet
Thread posts: 175
Thread images: 31


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.