[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

/tr/

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 92
Thread images: 35

File: ottoman.png (749KB, 700x963px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ottoman.png
749KB, 700x963px
anime
>>
>>51023893
First for Tengri
>>
File: fedoraguy.gif (61KB, 185x185px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedoraguy.gif
61KB, 185x185px
>>51023893
>ben anime izliyorum
>benim ""zevklerim"" var
>anime çok derin ve anlaşılması zor
>>
>>51023893
adres
>>
>>51024045
ananın amı sokak :D:DDDDDD
>>
>>51023893

you guys realize this is supposed to be saladin? a kurd?
>>
siker miydiniz
>>
>>51024337
delet this nao
>>
>>51024342
Şahsen annenizi tercih ederdim.
>>
File: nfznvVDP.jpg (42KB, 512x512px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nfznvVDP.jpg
42KB, 512x512px
kim /biseksüel turancı/ burda?
>>
>>51024511
biseksüel olmanı anladım da niye turancısın?
>>
>>51023893
ne dinliyorsunuz?
https://www.youtube.com/watch?v=ny9mfhe9pKY
>>
>>51024511
kanki yalnız orda türük yazıyor
>>
>>51024745
ııı şeyden dolayı hocam :DD
>>
>>51024804
Xocam :DDDD
>>
>>51024745
Ebin Toru memesi o bisex Turancılar
>>
TÜRKLER, NERDESINIZ?
>>
>>51026747
burda :DDDDDDDDD
>>
hello am i invited
>>
>>51027336
sure lithuania we like you
but you have to post qts from your cunt
>>
oyun tavsiye edin
>>
>>51027390
sorry friend i dont have any images
>>
>>51027453
Benim en cok sevdiğim oyun Spyro 2. Playstation 1 oyunu. :)
>>
>>51027453

chimpout 4

kurdish version
>>
File: beta ayaklanması.png (515KB, 1500x460px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beta ayaklanması.png
515KB, 1500x460px
When?
>>
>>51028759
anan orospuluğu bıraktığı zaman :DDDD
>>
>>51028839
pls no bulli
>>
namefag japon pornstarları falan postlasana.
herkes postlayabilir. tirada biraz renk gelsin
>>
>>51027549
ÇABUK ALAMANCI, HANGİSİ DAHA COMFY

CRYSTAL GLACIER

VS

SHADY OASIS
>>
File: qtkorean.webm (3MB, 720x404px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qtkorean.webm
3MB, 720x404px
>>51030257
>>
File: ai-uehara-12.jpg (156KB, 1280x845px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ai-uehara-12.jpg
156KB, 1280x845px
>>51030257
muh dik
>>
File: 11206-v51mogf9x5.jpg (60KB, 605x454px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11206-v51mogf9x5.jpg
60KB, 605x454px
>>51030861
ayrıca bu karı çinli moota aşırı derece benziyor lan
>>
File: 1443997628967.webm (2MB, 406x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443997628967.webm
2MB, 406x720px
>>51030840
2/?
>>
>>51027336

anytime. /balt/ is bros.
>>
>>51030921
>>51030840
koreli hatunlar hep plastik hocum
>>
File: 1440183206314.webm (451KB, 284x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440183206314.webm
451KB, 284x480px
>>51030921
3/?
>>
File: 1438804351730.webm (3MB, 900x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438804351730.webm
3MB, 900x1600px
>>51030977
4/?
>>
File: 1434776139543.webm (621KB, 720x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434776139543.webm
621KB, 720x720px
>>51031039
5/?
>>
File: bunda.jpg (328KB, 1222x1853px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bunda.jpg
328KB, 1222x1853px
>>51030840
>>51030861
>>51030911
>>51030921
>>51030977
>>51031039
>>51031096
teşekkürler canlarım benim tirada kan geldi.
post moar.
bende biraz bunda postliyim
>>
File: 1432116437672.webm (3MB, 608x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432116437672.webm
3MB, 608x1080px
>>51031118
6/?
>>
>>51031118
HIGH TEST
I
G
H

T
E
S
T
>>
File: 1432291947385.webm (3MB, 270x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432291947385.webm
3MB, 270x360px
>>51031191
7/?
>>51031118
rezil fotoşop
>>
>>51030257
>>
File: 1428184129526.webm (3MB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428184129526.webm
3MB, 640x480px
>>51031252
8/?
>>
File: 1428511523666.webm (2MB, 720x406px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428511523666.webm
2MB, 720x406px
>>51031295
9/?
>>
File: 1445019540146.jpg (323KB, 686x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445019540146.jpg
323KB, 686x960px
>>51031205
TABİKİDE HIGH TEST
>>51031252
proofs <//3
>>
File: 1425137457786.webm (3MB, 854x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425137457786.webm
3MB, 854x480px
>>51031351
10/?
>>
THIS IS MY LEAST FAVORITE LIFE

THE ONE WHERE YOU FLY AND DIE YOUNG
>>
File: 1412285854637.webm (3MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412285854637.webm
3MB, 1280x720px
>>51031412
11/?
>>
File: 1445125475605.webm (1MB, 608x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445125475605.webm
1MB, 608x1080px
>>51031459
12?
>>51031444
>s2

kendini sonlandır
>>
>>
File: 1426197937756.webm (2MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426197937756.webm
2MB, 1280x720px
>>51031507
13/?
>>
File: qutie.webm (3MB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qutie.webm
3MB, 1280x720px
>>51031554
eyjın vardır kesin daha da bulamıyorum karmakarışık klasörüm, benden bu kadar genşler

alın bu da favori webmim
>>
>>51031507
>LE RUST ÇOK EBÜG HOCUM ONSUZ DİZİ ÇEKÜLMİYO XDXDXDX FEYS

siktir git amına kodumun ekşicisi

>ABİ RUST TAM BENİ ANLATAN Bİ KARAKTER YEA, DÜŞÜNDÜKLERİMİ DİLE GETİRMİŞ ADAM RESMEN, EFSO MORUK ANLATABİLİYO MUYUM

SENİN MEN GÖTÜNÜ SİKEM, SENİN MEN AMINA KOYAM
>>
>>51031673
neden bahsediyorsunuz amk ?
>>51031610
anlamadım tam olarak noluyor ?
Düz abazanlık mı yoksa sadece ?
>>
>>51031673
>>>>>>>>>>>>>rust
AX BE

>>XOCUM XER BÖLÜM ARKA SOKAKLAR'DAKİ GİBİ BİR MÜZİSYENİN KONSERİMSİ BİR ŞEY VERDİĞİ SEZON EFSO YOW

:DDdDDDDDDDDDDDDDDDDDDDdd
>>
>>51031807
ananın amından

>>51031816
>HOCUM ŞÖYLE BİŞEY VAR RUST GİBİ Bİ KARAKTER TV TARİHİNDE YOK, ADAM RESMEN BİR İLAH VE BEN ONA TAPIYORUM. ABİ ADAM TAM BEN YA BU KADAR OLABİLİR.

sie amq orço dD:DDD
>>
File: 1447040991615.png (233KB, 328x302px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447040991615.png
233KB, 328x302px
>>51031950
s2'nin tek iyi yanları colin farrell'ın oyunculuğu, vinceposting, bir de vince'in çöldeki yürüyüşüydü

writing berbat, diyaloglar yarrak gibi, sezon 1'in en çekici yanı olan minimalizm yok, kasvetli havasını bitirdiler

>>xala rust demek
>televizyon tarihinin en gary stu karakterini sevdiğimi imbile
sezon 1'in atmosferi s2'nin tamamına bedel, hadi siktir git şimdi normibukta paylaş sikik s2 şarkılarını orço :DDDdd

>>51031807
iki şey duydum bununla ilgili, hangisi doğru bilmiyorum:

-videoyu çeken eleman bulge varmış gibi görünsün diye bir şey koydu pantolonuna kız ona bakıp duruyor

ya da

-kamerayı kullanan adam boyunsakalın teki ve kız da kameraya alındığının farkında, o yüzden tedirgin
>>
>>51032242
Boyunsakal opsiyonuyla gitmeyi tercih ediyorum hocam
>>
File: muhpaganreligion.png (473KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
muhpaganreligion.png
473KB, 800x600px
>>
>>51032344
>>>/f/acebook.com/turancı.genclik
>>
>>51032412
http://canimturkiyemmmm.tr.gg/
kek
>>
>>51032242
amk gavatı koskoca sezonu gelip yeşil boyaya bağladılar sen hala bana S1 writinginii savunuyosun. hadi görüntü yönetmenliği desem anlarım da writingde değişen bişey yok

anca /tv/'de gördüğün ebic maymayleri gel burda saydır, başka bi sik bilme. birinci sezonun finali kadar sikten final nadir gelmiştir bu arada
>>
>>51033097
true detective imiş.
bu kadar hater'ı ve lover'ı olduğuna göre fena bir şey değildir.
>>
>>51033336
güzel dizi, izlemeni tavsiye ederim. burda bizim otistikleştiğimize bakma, iki sezonu da gayet iyi
>>
>>51033097
epik kardeşim :DDDDD
>>
File: 1423692870244.gif (780KB, 276x228px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423692870244.gif
780KB, 276x228px
ded
>>
kakamı yaptım şu an odamda ne yapayım
>>
File: Burning.jpg (70KB, 504x417px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Burning.jpg
70KB, 504x417px
>>51023893
She will burn (literally) in hell for ever for showing her hair to strangers. Mohammed was shown this, when he was taken to hell on the magical flying horse Buraq.
>>
>>51033996
otur
>>
>>51034043
jamal abi biz senin kadar müslüman değiliz kusurumuza bakma
>>
TD 1.sezon güzel ama öyle abartıldığı kadar yok.Ev yeni boyanmış olayı inanılmaz saçma Rustu abarttılar. Finali daha iiy olabilirdi

TD 2 ise >>>

>

>
SS almaya üşendim yazıyorum buraya

04/10/15 Tarihinde yazdığım yazı

Bu sezon daha iyi olacak gibime geliyor
Colin Farrelin o ağlamaklı bakışı Vince Vaughnun o boş beleş bakışı çok hoşuma gitti
Kızı ise beğenmedim başrollerinde kız olan dizleri filmleri hiç sevemiyorum
Müzik ise EFSANE


ilk bölüm sonrası yazdığım yazı:O motorlu polis dışında gayet iyi bence. Colin Farrel iyi oturmuş karaktere, o ufak hatun da sinir bozucu bi karaktere benzemiyo. Bekleyip görmek lazım tabi, 1. Sezon mükemmel başlayıp devam edip sonunda sıçmıştı, bu öyle olmaz umarım
Intro sikimde değil açıkçası, bi ilk bölümde izlerim sonra ileri sararım her dizide
ve son olarak diyorum ki 2.sezon YARRAK GİB. Yarraaaaaaaaaaak. 6/10 replikler 1/10 diyaloglar 1/10 olay örgüsü 2/10 karektler 5/10 oyunculuk 8/10
>>
>>51034043
aynen oyle kardesim bu imansiz kopekler seriata uymuyor gavur picleri
>>
File: hqdefault.jpg (10KB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
10KB, 480x360px
KÖKSAL BABA KURTAR BU TİRADI
>>
>>51034102
kendin adına konuş
>>
File: muhammad_cartoon.jpg (551KB, 1350x1688px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
muhammad_cartoon.jpg
551KB, 1350x1688px
>>51034043
>>51034102
>>51034385
Oh and also, the magical flying horse Buraq can talk.

You believe in a religion where women will burn in hell for showing their hair to strangers, and a man who fucked a 9 year old actually flew around on a magical talking horse.

You're very unintelligent.
>>
>>51034952
I AM OFFENDED DELET THIS OR I CALL SHARIA POLICE
>>
File: 744078D87436115E.jpg (62KB, 550x412px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
744078D87436115E.jpg
62KB, 550x412px
>>51034952
yanlış camiye geldin delikanlı
biz burada beyazları sevmeyiz dostum
>>
It's like honey old man like honey

eat, sleep, party. you are going to die anyway

#goldfacemaske
>>
File: Ataturk.jpg (43KB, 464x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ataturk.jpg
43KB, 464x599px
>>51035031
SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE SECULAR STATE
>>
File: aaaaaaaaaaaaaaa.jpg (29KB, 1022x588px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaaaaaaaaaaaaa.jpg
29KB, 1022x588px
>>51035087
ALKOL VERİN BANA
>>
File: image.jpg (40KB, 431x341px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
40KB, 431x341px
anladığım kadarıyla

bir insan konser veriyor, o konsere de onu dinleyen seven insanlar gidiyor ancak enteresan bir şekilde o insanın yaptıklarını tasvip etmeyenler kendi iradeleri ile girip baktıkları konser kılığı için "giymesin böyle şeyler ahlaksızlık" diye konuşma cüretini gösteriyorlar.

bu kadarı da fazla insanın mahremi olmalı diyorlar.
eşcinsellik propagandası yapmasın diyorlar.
porno çekiyorsa giyebilir amma konserde bu tarz hareketler fazla diyorlar.

bu konuşmalar öylesine hadsizlik ki anlatmaya çalışırken midem bulanıyor. bir insanın kendi özel şovunda ne yapacağına karışmak öylesine ahmakça ki ahmak kelimesi iltifat gibi kalıyor.

özgürlük ister kabul edin ister kudurun tam da böyle bir şey. kadın senin evinin bahçesinde değil, kamuya açık bir alanda değil, canlı yayında televizyonda değil. kendi konserinde kendi dilediği gibi davranıyor.

yaptığı şey senin asla yapmayacağın bir şey olabilir, alışkın olmadığın bir şey olabilir, senin değer yargılarına hiç uymayan bir şey olabilir. buna rağmen tüm bunları yapma hakkına sonuna kadar sahiptir.

iki meme bir sik görünce nasıl oluyor da bu kadar şok geçiriyorsunuz asıl bunu değerlendirmek lazım. yüzlerce yıldır ahlak elden gitti diye paralıyorsun da kendini bir kez olsun "ben her insanın sahip olduğu cinsel organlardan neden böylesi toplumsal kaygılar üretiyorum" demiyorsun.

her yıl yapılan burning man festivali sanırım sizden uzak olmak için çölde organize ediliyor. toplumun geneli gibi düşünmüyoruz uzak olalım da halk paniklemesin diyorlardır belki de.

daha önce yazmıştım şimdi tekrar ediyorum; her kim size herkes "böyle" yaşamalıdır diyorsa dünyadaki tüm kötülüğün nedeni odur. benzerleşmek, nötrleşmek, sıradanlaşmak iyi bir şey değil.

insanları sadece sizi ilgilendiren değerlerinizle
>>
>>51035227
bu kadın kendi hür iradesi ile bu şovu yapmışsa orada toplumu ilgilendiren bir durum yoktur.aynısını türbanından çarşafından dolayı hakarete uğrayan kadın için de söylerim hiç düşünmeden.

hür iradesiyle kara çarşafa giren kadına da, konserinde soyunan kadına da, götüne şişe sokup bunu kişisel sitesinde yayınlayan adama da, klojen ile yoğurt yapıp tüketen kadına da, eşcinsel, biseksüel, transeksüel insana da olması gerektiği gibi normal davranmayı öğreneceğiz.

öğrenmezsek dünya yine döner ama benzerleşmenin, tek tipleşmenin insanı ağır ağır çürüten irinlerini de yayarak döner.

ahlak, kamusal alanları herkesin eşit düzeyde özgürce kullanabilmesi için oluşturulmuş bir etik kurallar derlemesi ise, ahlaklı birinin şu söylediklerimden başka bir şey söylemesi mümkün değildir.
>>
>>51034952
fuck off you kafir dog you will burn in hell, are you so blind to see islam is the one true religion estagifrullah
>>
>>51035312
kamusal alanları herkesin eşit düzeyde özgürce kullanabilmesi için oluşturulmuş bir etik kurallar derlemesi ise, ahlaklı birinin şu söylediklerimden başka bir şey söylemesi mümkün değildir.

ahlak dini bir öğreti ise, bu sadece o dine inananları ilgilendirir. haddini aşıp diğer insanların yaşam alanlarına sıçramaması için çaba gösterilmelidir.

son olarak miley cyrus kimdir bilmiyorum ve umursamıyorum. bu yazıyı doğumdan ölüme özgür yaşamasını istediğim herkes için yazdım.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vTIIMJ9tUc8
>>
yattınızmı normieler
>>
>>51036499
anana sor :ddddddddddddd
>>
>>51036561
ayıp değilmi?
>>
>>51036822
onu da anana sor zaaaaaaaaaaa xdd
>>
>>51035227
>>51035312
>>51035460
Bu yazıları kendin mi yazdın bir yerden mi buldun?
>>51036499
ben yatmadım hocam
güzel çifteler
>>
>>51037283
ben yazdım kendi düşüncelerim
Thread posts: 92
Thread images: 35


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.