[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

/nederdraad/

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 312
Thread images: 40

File: 1369002430371.png (7KB, 255x228px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369002430371.png
7KB, 255x228px
/nederdraad/

Geen originele prent editie

Welkom: Iedereen
Niet welkom: Engelstalige
Misschien welkom: Germaanse
>>
ik wil niet naar school ook al hoef ik maar voor een uurtje
>>
>>51003231
jij hebt geluk ik moet 8 uur werken ;_;
>>
veel-te-vroeg-wakker-editie
>>
welk merk vodka zal ik vanavond halen?

Ik heb wel wat geld dus geen b-merk zooi
>>
>>51003433
vodka is een tienerdrank.
>>
>>51003489
Waarom dat dan? ik drink normaal niet echt veel maar heb er nu zin in, wat zal ik dan halen?
>>
>>51003433
>vodka
ik heb liever een lekkere 0.0% Fruity Rosé
>>
File: 4675846787.png (106KB, 249x249px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4675846787.png
106KB, 249x249px
>Imagine there is no Belgium. Beneath us only sky.
>>
>>51003714
wat zeg je?
>>
De hele voormiddag zou moeten afgeschaft worden. Het leven is zoveel fijner in de middag, avond en nacht.
>>
ik droomde vanochtend dat mijn oom me neerschoot.
>>
>>51003094
Mijn medestudent doet chocovlokken op zijn broodje pindakaas.
>>
>>51003904
chocola en pindakaas is een lekkere combinatie
>>
File: Serena 293864023432.png (715KB, 1186x795px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena 293864023432.png
715KB, 1186x795px
>>51003741
Ochtend en middag zijn drukke normaaltjes momenten, de avond en nacht is veel rustiger en gezelliger.
>>
>>51004063
Er komt water uit de lucht vallen.
>>
>>51004711
Ik denk dat je daar dood aan gaat.
>>
Ik verveel me
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
Waarom zijn vrouwen zo actief bezig met zichzelf nutteloos maken. Zodra een studie nutteloos is zoals psychologie is het stampvol vrouwen. Maar een geintje beta en er is geen vrouw meer te vinden.
>>
>>51005243
Maar die zijn leuk en bètastudies zijn saai anon :(
>>
File: Women nature.png (141KB, 1151x479px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Women nature.png
141KB, 1151x479px
>>51005243
Ik denk dat jij eens wat MGTOW moet gaan ontdekken. De staat betaald de domme keuzes van vrouwen.
https://www.youtube.com/watch?v=PgeAQMcxZ-M
>>
File: 1444348861491.jpg (26KB, 328x466px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444348861491.jpg
26KB, 328x466px
>>51005347
>MGTOW
>niet gewoon homo worden
>>
File: 1435640291591.jpg (71KB, 648x752px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435640291591.jpg
71KB, 648x752px
I love Netherlands desu.
>>
>>51005347
*Kantelt deukhoed*
>>
>>51005451
I kinda like Russia too <3
>>
ANIME
>>
File: 1447845959958.jpg (57KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447845959958.jpg
57KB, 600x600px
>>51005516
>>
>>51003958
Vieze nepamerikaan
>>
>>51005347
*kantelt eeuwige maagdelijkheid*
>>
ALLAHU AKBAR
>>
File: Oleg-of-Novgorod.jpg (105KB, 600x421px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oleg-of-Novgorod.jpg
105KB, 600x421px
How do you rate this new Russian movies?
https://youtu.be/ny9Fmx-rUKQ

it's about Rurik dynasty.
>>
>>51005716
Name pleeeease!!!!
I'm a sucker for this kind of shit. Russian movies are getting pretty great.
>>
>>51005425
Ik denk niet dat het een keus is, je wordt waarschijnlijk als homo geboren lijkt me sterk dat je het zomaar kan worden.
>>51005451
>>51005536
>>51005716
Get out traitor, you don't ever want to give up your culture and associate with feminine Dutch faggots.
>>
>>51005716
Will this get subs? I love Rurik and Rus' history
I should really learn Russian someday
>>51005791
The name of the video is litterlly Viking. Trailer
So I assume the name is Viking (Bикинг)
>>
>>51005866
>kerk met homovlag
Zeker weer die refos hè
>>
>>51005963
Maakt niet uit wie het doet maar ik denk niet dat veel mensen de kerk nog serieus kunnen nemen met al dit SJW gedoe.
>>
>>51005922
>Will this get subs?
Yeah, i'm pretty sure they will show it in China or even around the world.
>>
>>51006018
Inderdaad ja, de huidige paus is ook een politiek correcte mongool.
De paus heeft ook nog eens onschendbaarheid dus ze mogen hem niet eens tegenspreken ;^)
>>
>>51003094
ik word altijd heel blij van dit plaatje
dank
>>
>>51006296
Geen probleem broeder, het is wel een gezellig plaatje hè.
>>
wie /gondola/ hier
https://www.youtube.com/watch?v=EjaU7zCjBRk
>>
>>51006384
beoordeel mijn gondolas
>>51006263
>>51006286
>>51006342
>>50975094
>>
>>51006384
Ik heb geen autisme.
>>
>>51006411
excellent man/10
>>51006423
gondola heeft geen autisme, hij is gewoon rustig en kalm.
>>
>>51006474
>ik teken rare poppetjes in photoshop
>geen autisme.
>>
>>51006508
>ik teken rare poppetjes in photoshop
>geen autisme.

ahem. ik teken hoge resolutie van rare poppetjes in fotowinkel. zodanig bewerken dat die in de foto of het schilderij past.

NORMAALTJE
>>
>>51006508
Gondola is kunst
zie >>50984650
>>
hi where is the curry ketchup
>>
>dvw je weer iets in Photoshop wil tekenen maar niet eens weet wat je wil tekenen.
>>
>>51006658
1. vind melancholisch schilderij
2. zet gondola erin (in dezelfde stijl natuurlijk)
3. paal hem
>>
>>51006754
Maar zo een personage is toch helemaal niet leuk? Het is een Spurdo die niet eens praat.
>>
>>51005281
>bètastudies zijn saai
jij bent saai
>>
>>51006658
teken een schattig vosje
>>
>>51006784
Hij heeft meer persoonlijkheid dan dat.
Hij leeft als een waarnemer die niets doet behalve de wereld waarnemen zoals het eigenlijk is desondanks is hij altijd vrij vrolijk ook al doet hij vrijwel niets, het is eigenlijk moeilijk uit te leggen.
Het geeft goeie melancholische voels.

hier is een Amerikaans dit het uitlegt >>50981577
>>
>>51006849
Dat is wel een goed idee, nu nog even bedenken hoe hoe die geposeerd moet worden.
>>
>>51006895
>ik ben geen autist
>>
Werkt de Abn Amro website bij jullie?
>>
>>51006952
Nee.
>>
>>51006944
Waarom ben je zo gemeen ik heb het gewoon over een goeie miem die gewaardeerd moet worden
>>
>>51006968
Dat zeggen ze in /mlp/ ook.
>>
Wereld van Oorlogsvoering
>>
>>51006895
>Hij leeft als een waarnemer die niets doet behalve de wereld waarnemen zoals het eigenlijk is desondanks is hij altijd vrij vrolijk ook al doet hij vrijwel niets
precies zoals ik toen ik op de middelbare school zat oetz
>>
>>51006966
:^(
>>
File: gz0.jpg (101KB, 575x394px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gz0.jpg
101KB, 575x394px
>zie turkse bruiloft
>alle kerels zijn 170cm of korter
>mgw
>>
>>51006991
Kom op zeg wat een kut vergelijking, sowieso is de mlp hijp zo goed als dood toch?

>>51007007
Ja ik ook toen, daarom kan ik denk zo meeleven met hem.
Ik vind het persoonlijk een geweldig miem.
>>
>>51006993
Wereld van Oorlogambacht*
>>
>>51007064
>sowieso is de mlp hijp zo goed als dood toch?
Autisten kunnen heel erg toegewijd zijn.
>>
>>51007262
De vacht hijp is ook nog niet dood
>>
File: 85.jpg (108KB, 795x930px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
85.jpg
108KB, 795x930px
HALLO WAAR IS DE PATATJES
>>
>>51007383
U bedoelt frieten?
>>
>>51007064
>sowieso is de mlp hijp zo goed als dood toch?
Het is geen hype, er zijn mensen die het leuk blijven vinden. Het is bijna het zelfde als Pokemon, het was eerst een hype maar daarna vinden mensen het alsnog leuk.
>>
File: 1434312005354.gif (1014KB, 220x153px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434312005354.gif
1014KB, 220x153px
>>51007465
JA, EN WAAR ZIJN DE KROKET
>>
HOE LAAT KOMT ZORGTOESLAG?
>>
>open de volkskrant
>voorpagina: de vluchtelingkinderen hebben het heel zielig in Nederland
>3e pagina: de moslim(kinderen) zijn de ECHTE slachtoffers van parijs
>>
>>51008217
Er word niet gezegd voor welk volk de krant is :^)
>>
Nu heb ik zin in een broodje kroket
>>
>>51008217
Hopelijk heb je niet betaald voor die krant.
>>
>>51003094
http://www.dumpert.nl/mediabase/6697688/690f743a/rutger_verwelkomt_vluchteling_nummer_50.000.html
koek
>>
Armand is dood
>>
>>51007785
Niet.
>>
http://nos.nl/artikel/2070287-stichting-brein-gaat-meer-illegale-uploaders-aanpakken.html
>Downloaders worden niet aangepakt, al gaf Brein eerder aan dat dat wel wordt overwogen.
hahahaha die paupers moeten eens karma krijgen
>>
>>51008329
mijn ouders oetz
>>
>>51007785
Door storing bij KPN zijn er geen betalingen mogelijk.

http://nos.nl/artikel/2070291-storing-bij-kpn-legt-ook-banken-plat.html
>>
>>51007555
EN WAAR IS DE LIMONADE?

JA WAAR ZIJN DE KOEKJES DAN?
>>
http://nos.nl/artikel/2070301-limburg-krimpt-gelderland-groeit-piepklein-stukje.html

OORLOG!
>>
>>51009010
Gelderland boven, limburg krijg de tyfus
>>
als je bitch wil chillen ist geen probleem
ik heb drank en drugs
ik heb drank en drugs
>>
>>51009010
JA HAHAHAHA KANKERLIMBURGERS KANKERPAPEN
>>
>>51009085
Daar zullen ze in zweuden niet blij mee zijn.
>>
>>51007383
Kunnen de vluchtelingen niet islam gaan op de koninklijke familie. Hebben we een excuus om de grenzen dicht te doen en zijn we van die moffen af
>>
>>51009055
>>51009231

Gerapporteerd voor racisme
>>
>>51005243
Waarom zijn autisten actief bezig om beta studies te doen?
>>
>>51003094
manlets
>>
>>51009868
>toothpaste flag
>>
>>51009754

omdat het voor autisten makkelijker is om harde data te begrijpen dan menselijke interactie. vrouwen doen alfa studies omdat ze doorgaans niet geïnteresseerd zijn in feiten maar liever hun eigen waarheid maken.
>>
>>51010077
Of de eigen waarden van andere mensen, ook impliceer jij hier dat psychologische problemen niet gebaseerd zijn op feiten.
Het is wel grappig eigenlijk hoe fout jou wereldbeeld is.
>>
>>51010221
>jou wereldbeeld
Abdel aub
>>
>>51010326
Dyslexie geef geen fuck
>>
>>51008465
>>51008624

Maar hoe moet ik dan bier gaan kopen?
>>
>>51010419
Bier stoer XD
>>
>>51010468
w-wat moet ik dan drinken
>>
File: DSC_0529.jpg (3MB, 3840x2160px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0529.jpg
3MB, 3840x2160px
Rara welke kerktoren is dit
>>
>>51003510
>>51003433
>vodka
haal dan gelijk breezer.
>>
>>51010559
Das in Arnhem.

Wat doe jij in mijn stad?
>>
>>51010603
Idd! Ben aan het werk in het stadhuis, bijna een uur rijden van mijn thuis
>>
>>51005347
letterlijk autisme
>>
>>51010634
Zal ik even langskomen
>>
>>51010586
Jong geef een serieuze aanbeveling dan, ik drink letterlijk bijna nooit dus ja ik weet niet zeker wat allemaal te zuipen valt.
>>
>>51010676
j-ja is goed
met codewoord nederdraad krijg je bakje koffie
>>
>>51010714
Zoek gewoon op google, mensen in deze draad willen zich toch alleen maar beter voelen boven de ander
>>
which team has the most retarded fans in Eredivise and best fans ?
>>
>>51010559
Arnhem toch'? hoe is het nieuwe centraal eigl?
>>
>>51010714
Sorry was eventjes hoekig aan het zijn.
Vodka puur moet je aan de slaven vragen, kan ik je niet mee helpen. Ik weet wel dat Zubrowska (vodka met bizongras) en Russian standard.
Om te mixen kan je of:
1) goedkoop merk (proef je toch niet)
2) populair merk indien je indruk wil maken op meisjes/whatever (Eristoff, Smirnoff)

Mijn tip aan jou:
Haal iets als Gin/Jenever.
>>
>>51010719
Alsof ik dat durf ;^)
Ben trouwens wel in centrum in een half uurtje
>>
>>51010792
>en Russian standard...
aan te raden vodkas zijn. Maar dan opnieuw vodka is eigenlijk water + alcohol en moet het hebben van 'subtiele hints' in de smaak. Het verschil tussen een fles van €10 en €1000 is redelijk minimaal.

Daarintegen als je echt een hipster wil zijn moet je Gin tonic gaan drinken, gemaakt van:
Bombay Blue sapphire/Monkey 47/Hendriks
>>
>>51010765
Weet ik veel
>>51010804
laten we er codewoord 'maagd' van maken, jij loopt over een half uurtje naar het stadhuis en spreekt al het personeel aan met 'maagd' tot je mij hebt gevonden, dan krijg je een bakje koffie van me
>>
>>51010221

psychologische problemen bestaan niet wel aandachtstekort en domheid

Maar serieus
>>51010395
Implicerend dat dyslexie er voor zorgt dat je niet goed kan spellen. 99% van de dyslexie verklaringen is gewoon bullshit en iedereen die het als excuus gebruikt voor wat dan ook neem ik instant niet meer serieus. Dyslectici mogen 16,7% langer over hun tentamens doen, als mensen hier komen solliciteren vraag ik er altijd naar want het staat niet altijd op de middelbare school diploma en helemaal niet op die van hoger onderwijs. Die mensen zijn hun hele schoolcarriere gepamperd met 16,7% extra tijd en die extra tijd zullen ze dan ook nodig hebben en verwachten in hun dagelijkse werkzaamheden. Dyslectici komen helemaal onderaan de stapel te liggen, vaak zelfs onder die van achmed.
>>
>>51010760
They are all equally retarded, but ADO den Haag is the most retarded just because the fans have a major speech impediment called the Hague dialect.
>>
>>51010896
Goed plan!

Je herkent me toch wel, de enige junk die daar binnen loopt
>>
>>51011126
ben je ooit in een openbaar overheidsgebouw geweest?
>>
>wees mij
>professioneel normaaltje
>zit bij een sportvereniging
>ouders ingedeeld voor bardienst 21 nov
>komt mijn moeder er gisteravond mee aan dat ze eigenlijk niet kan en ik het maar moet oplossen.

REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: image.jpg (2MB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
2MB, 3264x2448px
Wie /fietsen/ hier?
>>
>>51011001
Autisme in deze post is te erg en zelfs ironisch ook dat je zegt dat psychologische problemen niet bestaan, terwijl je die zelf hebt.. Mijn god...
>>
>>51011166
n-nee


>>51011297
je bent een volwassen man, kom op
>>
>>51011297
Ik vraag me soms toch af op wat voor plaatsen die pop allemaal gestoken is. Maar dan besef ik dat ik daar beter maar niet te diep over moet nadenken.
>>
>>51011283
Ben je 12?
>>
>>51011297
Waarom gooit er godverdomme niemand een bom op Almere
>>
>>51011358
hou eens op.
>>
>>51011297
Neger waarom
>>
>>51011359
18 :^)
bardienst is onder de speeltijd van de spelers, anders had ik het zelf kunnen doen.
>>
File: 1445281393813.png (299KB, 673x669px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445281393813.png
299KB, 673x669px
>mama heeft nasi voor me gemaakt
>>
>dvw 25
>dvw noot
>dvw ik nog bij m'n ouders woon
>dvw ze geen neuk geven
>>
>>51011491
Het is pas half vier
>>
>>51011651
Dat komt nog wel, binnen een paar jaar zijn ze je zat en trappen ze je eruit, en dan baal je dat je geen werkervaring of degelijke opleiding hebt
>>
20 euro.... *skud sy kop*
>>
File: reJoroC[1].jpg (14KB, 320x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reJoroC[1].jpg
14KB, 320x320px
>>51011651

broeder ik voel je want dat doe ik ook. gezellig :^)
>>
>>51011698
Mijn oom woonde met z'n 50ste
nog bij zijn ouders : ^)
>>
>>51011716
is dit 20BUKFUK meme?
PS: waarom klinkt Afrikaans zo schattig?
>>
>>51011716
20 EURO?
OP JE MUIL
>>
>>51011761
Hij moet een groot voorbeeld voor je zijn geweest
>>
>>51011716
https://www.youtube.com/watch?v=mOhUJGE8f14
sorry no munnie
>>
>>51011297
ben net wakker man
>>
>>51011765
ons klink so skattig want ons is so skattig.
>>
>>51011826
Ja klopt alleen hij is geen NOOT
>>
>>51011651
Ze huilen zich elke avond in slaap.
>>
>>51011934
nee mijn vader zit aan de slaappillen
>>
>dvw je nooit het nootleven zal kunnen leven omdat je je schuldig zou voelen
Won ik maar de loterij
>>
found it!
http://xhamster.com/movies/928974/teen_has_no_money_for_bike_been_repaired_by_old_man.html
>>
>>51011966
En je vraagt je niet af waarom?
>>
>>51011966
Dat waren geen slaappillen op z'n nachtkastje maar antidepressiva.
>>
>>51011992
>found it!
Gevonden*
Nie engels in de draad aub
>>
>>51012029
ja die heeft ie ook voor zijn trauma
>>
File: 1443528938674.png (83KB, 790x773px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443528938674.png
83KB, 790x773px
>>51011992
he died a few years ago :'(
>>
bedankt google
>>
>>51012080
Die Google plus kan je toch gelijk verwijderen?
>>
>>51012048
En dan heeft hij ook nog jou als zo'n
Hopelijk heb je nog broers of zussen.
>>
>>51012048
>zijn trauma
Verassing, jij bent het trauma
>>
hello i'm in Amsterdam looking for 420 blazeit
>>
>>51012120
ik moet in het linkerveld troep invoeren om verder te kunnen maar dat komt niet eens tevoorschijn
>>
>>51012136
nee geen broers of zussen

>>51012142
nee z'n moeder is overleden toen ie 12 was
>>
>>51012149
maybe i can ask for a coffeeshop at the tourist office
>>
>>51012269
you can. Or you ask like anyone on the streets. Or you just walk 100 meters in any direction.
>>
>>51012269
Maybe you can look down any random street and find one
>>
>>51012296
>>51012303
Yeah but maybe they know the good ones
>>
>>51012327
>good ones
Amsterdam is a huge tourist trap. The weed is probably good but you'll always pay a premium price.

Besides coffeeshops rarely are 'good', usually they're places where the most fucked up kind of foreingers spend their days looking angry and playing pool.
>>
ek het 2 engelse woorde gebruik en was berispe...
huigelaars!
>>
>>51012430
haha fokken poes
grtjes ninja
>>
Mandarijnen zijn best wel vies oetz
>>
>>51012449
het land uittttttttttttttttttttttttttttttt
>>
>>51012430
Engels is poep en we verstaan Afrikaans gewoon goed
>>
>>51012449
Kankerhomo.
Mandarijnen zijn gebaseerd.
>>
>>51012149

Coffeeshops Tweede Kamer and Dampkring (Same owner, same menu) are known for very high quality weed.. The Dampkring is also a very nice looking shop with a very lavish interior, also featured in Oceans 13 IIRC (one of the Ocean films anyway). Aryan Roskem's Greenhouse coffeeshops are known as supplying some of the highest quality weed (and seeds, hash, etc) in the world.. But they're internationally famous, and price their wares accordingly.

>>51012380
>Amsterdam is a huge tourist trap. The weed is probably good but you'll always pay a premium price.

There is some truth to this.. Amsterdam's weed prices are relatively high when compared to other cities. Probably a combination of real-estate prices (Amsterdam rents and property prices are ridiculous, especially in the center) and the Tourist-element.

>Besides coffeeshops rarely are 'good', usually they're places where the most fucked up kind of foreingers spend their days looking angry and playing pool.

Meh, the touristy ones are not too bad to be honest. Mostly they're just packed with dudebro's and hippies. You see a lot more scummy people in shops where locals hang out...

Speaking of which, if you want decent weed for competitive prices, try Cofeeshop the Noon on the Spiegelgracht. They have the same menu and owner as cofeeshop Mellow Yellow which is more prominently placed along the Vijzelgracht, but the Noon is more aimed towards locals. The unique feature they always used to have was a bag of 4 grams of Blueberry for €24,- which is pretty nice by Amsterdam standards.. Another shop frequented by locals (Moroccans especially) not far from the Albert Cuyp Market is cofeeshop D&L, situated in the Govert Flinckstraat at number 323. I haven't been to that specific one in years, but back inna day that used to be the place that gave you the fattest bags for sharp prices. Especially if you went for €100,- 'group deals' (5g is usually the limit, unless you're with more people or familiar)
>>
File: 1447515283769.jpg (59KB, 642x551px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447515283769.jpg
59KB, 642x551px
>>51008624
Godverdomme. wat is er aan de hand?
Kon al geen tv kijken, ABN Amro zit ook met storing dus ik kan ook al geen sjineze tekenfilm poppetjes kopen.
En dan kijk ik op http://allestoringen.nl/ en dan zie ik dat een heleboel bedrijven kampen met storing.
Wat de neuk gebeurt er?
>>
>>51012327
>Dampkring
>de Tweede kamer
>Abraxas
>Grasshopper
>Mellow Yellow
>Barney's
>Siberie/ Rusland
>Kadinsky

are the best in Amsterdam.
>>
>Amsterdammers
>>
>>51012685
>4 grams for €24
Jesus I'm just a pleb from some town in the north but our local coffeeshop had white widow 3.5 grams for €15.

Moved to Utrecht last year and even street dealers here are more expensive than my old shop..
>>
>>51012787
Iedereen is afhankelijk van KPN.
>>
>>51012803
moet je niet bang zijn voor bommeldingen papzak
>>
>>51012787
>Wat de neuk gebeurt er?

Hangt allemaal met elkaar samen.. KPN plat -> Pinverkeer van veel winkels (die PIN dingen in winkels werken met simkaarten) -> Alles plat. Als ABN dan ook nog een betalingsstoring heeft wordt 't helemaal een zooitje.
>>
>>51012891
>KPN plat
Als ik dus internet van KPN heb is er dan geen internet?
Ben nu op werk maar thuis heb ik KPN
>>
>>51012926
ik ben thuis en heb kpn, werkt gewoon hier in leieeeeeeeeeeeeeeeeeee
>>
>>51012926
Internet doet het bij mij wel, alleen digitale TV niet.
>>
>>51012957
>>51012975
Oké dankuwel, hopelijk werkt het dan thuis.
>>
>letterlijk 50% van Nederland heeft geen internettoegang op dit moment

Paal politiek vlug.
>>
>>51012859
>Jesus I'm just a pleb from some town in the north but our local coffeeshop had white widow 3.5 grams for €15.

>Implying White Widow still exists
Technically that strain died out. Shops only sell weed as White Widow because the name remains quite famous..

And by the way, if the shops in Groningen are any indication that weed is shit anyway. I've always found the quality in the North to be off... They sell crappy brownish indicas for bottom price, often too dry or not dry enough. And then they sell run-of-the-mill Amnesia as if it were the freshest and most exclusive haze in existence for €8,-+ per gram though in Amsterdam or the Hague it'd be no more than €7,- for higher quality Amnesia.. For Indica strains you tend to pay more in the Randstad, but they'll also give you higher quality. For Sativa's on the other hand, you pay less and the quality is higher regardless. I don't really know why.. Possibly because Amnesia (and some other hazes) more-or-less because the standard to smoke in the Randstad, causing more competition in the Sativa/haze market.
>>
>>51012800

>Mellow Yellow noemen ipv the Noon

Waarom?
>>
>>51013072
here you just buy it by the bagful. works out to 12 euro for about 1/2 kilo
>>
>>51013072
I'm not from Groningen city but damn you're really fucking right. Where did you gather so much knowledge?

Also you'll probably hate me but I'm the quantity over quality type of guy when it comes to weed..
>>
>>51013140
Ik ben al zo'n 14 jaar niet meer in Amsterdam geweest oetz.
>>
>>51013038
politiek vlug.
>>
>>51011395
>Niet een fietstocht willen maken en leuke meisjes meenemen.
>>51011358
Ze is alleen nog maar mee geweest met fietsen, daarbuiten staat ze bij de andere poppetjes niks te doen.
>>
>>51013038
>>51013229
België is kanker, en zou vloerkleed gebombardeerd moeten worden.
>>
>>51013280
>Ze is alleen nog maar mee geweest met fietsen
>Ze

Je mag je nog zoveel zaken inbeelden als je zelf wilt, je poppetje zal je nooit antwoorden.
>>
Wat zou jij doen zonder internet?

Ik, slapen.
>>
>>51013328
>impliceren dat België niet beter dan Nederland is
>>
>>51013199
>works out to 12 euro for about 1/2 kilo

Outdoors, fertilised, full of seeds and twigs and slightly brown in color, perhaps?

>>51013200

I've been smoking weed for more than 10 years, used to go to school in Amsterdam and my girlfriend is originally from Groningen.. So I frequented quite a few shops around there. I live in the Leiden area myself, so I'm no stranger to the shops there, and the past couple of years I've been getting most of my wares in the Hague, because some shops there have the magical combination of non-touristy prices, but Randstad-quality products.

>I'm the quantity over quality type of guy

Me too, though there is a bottom line. I don't like paying €55+ euros for 5 grams of weed, even if it is the very freshest and most exclusive stuff out of Amsterdam.. I prefer paying €35/40,- for 'good enough' tier.
>>
>>51013357
Voor Radioactieve Neerslag 4 op Speelstation 4 heb je geen verbinding nodig met het wereldwijde web.
>>
>>51013365
>Impliceren dat beiden landen niet atomisch verschoond moeten worden.
>>
>>51013388
exactly
>>
>>51013357
een baan hebben ipv statistieken van mijn karakter vergelijken met anderen
>>
>>51012787
>sjineze tekenfilm poppetjes kopen.
Welke wou je gaan kopen dan?
>>
>>51013388
Makes me wonder, have you ever bought weed from dealers? If so, what are your experiences?
>>
>>51013434

Not too bad for €12,-, really.. Imported foreign outdoors weed usually sells for about €3,- per gram in shops here (if they even have it). Mostly from asia (Thailand) or South America (Colombia, Jamaica) but I believe I've seen African ones as well (unless the Durban Poison in question was grown locally).. If I could get 500g for €12,- I'd probablt get it too, and just role extremely fat blunts out of it.
>>
>>51012685
>>51012800
Thank you.
I'm going to the red light district tonight, gonna fuck some dutch bitches : ^)
>>
File: 1446698981222.png (284KB, 450x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446698981222.png
284KB, 450x800px
Dan ben ik geladen als een vrachttrein,
aan het vliegen als een vliegtuig,
voelend als een ruimtebrein,
een meer tijd vannacht.
>>
File: Serena new face.png (377KB, 789x813px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena new face.png
377KB, 789x813px
>>51013357
Meer hardlopen en fietsen denk ik.
>>51011651
Misschien voelen ze zich schuldig over slechte opvoeding?
>>
>>51013554
>Makes me wonder, have you ever bought weed from dealers?
Yeah, quite a few times.
>If so, what are your experiences?
Better than shops mostly.. The trouble is finding a connect. I only buy from dealers if the quality is shop-tier, but for obvious reasons dealers and growers that produce shop-tier weed tend to prefer to sell in large volumes to shops, rather than little baggies to consumers like me.. But whenever a guy who knows a guy comes to my attention I'll try to get a nice deal, like 10g for €50,- or something (which is pretty nice when you consider the local shop sold the EXACT same gear for €9,- a gram)..

Personally I would recommend only buying when you're provided with a sample beforehand. Every dealer always says his shit is the best, but their tastes are rarely on my level.
>>
>>51013568
its a bit harsh to smoke so i use it for canna butter or honey oil.
>>
>>51013650
>red light district
>Dutch bitches
Yes have fun fucking beautiful Dutch girl Svetlana.
>>
>>
>>51012926
Bij mij werkt niks het
>>
>>51013682
Ik heb wel een universitaire studie gedaan.
Maar ik heb geen zin om te werken op dit moment : ^)
>>
Kanker, ik ben nu al uren lang naar 80/90s rock aan het luisteren maar ik wil geen vlammende nostalgieflikker zijn, wat doe?
>>
>>51013740
>dvw een van de beste 040'ers dood
>>
>>51013713
oh fuggggg
>>
File: voelemvanoranje.jpg (111KB, 599x637px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
voelemvanoranje.jpg
111KB, 599x637px
>>51013740
https://www.youtube.com/watch?v=UD-24X0EeIU
>>
>>51013808
>80/90s rock
Rustig aan, opa.
>>
>>51013878
Paal dan eens wat graag jij luistert.
>>
>>51013900
FLEXGOD
>>
>>51013650
>gonna fuck some dutch bitches : ^)
See:
>>51013713

If you don't mind Svetlana's and girls with last names like Lopez and Dominguez the Red Light District is fine.. If you're serious about fucking Dutch girls however, you might want to try the windows near the corner of the Ruysdaelkade (canal next to the Rijksmuseum) and the Albert Cuyp Street.. Funnily enough right across the water from the Montessori Highschool Amsterdam.

I'm not big on rented love myself, but I'm told that place still has a few real Dutchies left.. Don't be surprised if they refuse you service if you're a brown person though. Many native prostitutes have that policy.
>>
>>51011085

what?
>>
>>51013971

Den Haag, schele kankerflikker.

https://www.youtube.com/watch?v=ptGJ8wzeGDE
>>
>>51013947
>Don't be surprised if they refuse you service if you're a brown person though. Many native prostitutes have that policy.
gotta love the Netherlands already
>>
tijd om te gaan hardlopen oetz
>>
>>51014038
wat heb je gejat
>>
>>51014011
Jesus Christus.
>>
File: 2pac.jpg (82KB, 610x799px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2pac.jpg
82KB, 610x799px
>>51013900
>>
>>51013947
>Don't be surprised if they refuse you service if you're a brown person though. Many native prostitutes have that policy.

Als is darem nie verlore vir my europese neefs nie
>>
>>51014073
>hij kent Oh Oh Den Haag niet
waar denk je dat Oh Oh Cherso vandaan kwam?
>>
>>51014011
O, O, DEN HAAG
MOOIE STAD
VOL MET BRUINEN
>>
>>51014076
Jonge dat is toch ook jaren 90?
>>
>>51014138
top koek, zo waar
>>
>>51014076
https://www.youtube.com/watch?v=WYzRY1xnXpU
>>
>>51014073

Ken je dat liedje echt niet?

Den Haag heeft best 'n geinige cultuur oetz..

>>51014127

Hehe. Prostitutes are pretty much the only 'entrepreneurs' that still have policies like that though..
>>
>>51014216
https://www.youtube.com/watch?v=7YE74KHoOUw
>>
>>51014237

https://www.youtube.com/watch?v=IfRKY3ITH1A

Filmpje gerelateerd.
>>
>>51014237
>'entrepreneurs' that still have policies like that
ek kan dit glo ja, daar is n taamlike verskil tussen sex en die verkoop van n suig lekker
>>
>>51012080
>broer wil een afspeellijst maken op jijbuis
>google vraagt om leeftijd
>vult 1/jan/2013 in omdat dat standaard was
>klikt ok
>kan niet meer in zijn RUGmail komen omdat google vindt dat je niet student kan zijn als je 2 jaar oud bent
>moet zijn paspoort scannen en naar google opsturen zodat ze in 5 werkdagen het kunnen verifieren
>>
>>51014882
>nee hoor studenten zijn slim echt waar
>>
>>51014882
>moet zijn paspoort scannen en naar google opsturen
Waarom is dit niet verboden?
Als de overheid deze diensten zelf niet aanbiedt, wordt ik verplicht om die uit de privé-sector te gebruiken, maar ze respecteren duidelijk onze privacy niet.
>>
>>51013357
worstelen met zelfmoordneigingen
>>
>>51015025
HEB JIJ SOMS IETS TE VERBERGEN MENEERTJE
>>
File: 5411256544.jpg (49KB, 800x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5411256544.jpg
49KB, 800x800px
>1.1%
>ETA 15d11h
>>
>>51014882
hoe kan koekel nou je uni-email blokkeren

en ik ziou gewoon een nieuwe jijbuis account aanmaken
>>
>>51015198
>66.2 kb/sec

NIEMAND BEWEGEN IK HEB HEM DENK IK
>>
>>51015358
Sterf kikkerpaler
>>
>>51015209
omdat google RUGmail verzorgt sinds RUG zelf complete mogolen zijn. Hun mail was tijden al klote dus toen de duivel wel hun ziel wilde vond RUG het prima.
>>
File: pmsl.jpg (318KB, 869x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pmsl.jpg
318KB, 869x1024px
>>51015198
>>51015358
>hij download niet met 50mb per seconde op z'n minst
>>
>>51015454
>dvw je geen private volgers hebt
>>
File: 1440950217134.png (262KB, 1000x968px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440950217134.png
262KB, 1000x968px
>wou nog gaan fietsen
>het is alweer donker
>>
>>51015454
>dvw 20mb per seconde

Trouwens, zolang ik me al kan herinneren is die website van speedtest.net kankertraag.
>>
>>51015601
Doe dan gewoon je lichten aan.
Ben je nou werkelijk zo dom?

>kikkerpaler

O wacht.
>>
File: 1441292702633.jpg (15KB, 250x241px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441292702633.jpg
15KB, 250x241px
>>51015659
een of andere turk heeft m'n dynamo gejat
>>
>ziet senpai lopen
>wilt met haar praten
>ze loopt met die homo die meisjes kust
>>
>>51015751
Dan koop je toch gewoon van die muisjes voor een euro bij de Action?
>>
>>51015454
>>51015612
Ik haalde eigenlijk ltijd wel solide snelheden, maar sinds dat ik die norton heb geïnstalleerd lukt het helemaal niet.
4300 zaders en niet boven de 100kb:sec geraken, dit geloof je toch zelf niet...
>>
Waar kan ik zo'n geel licht ding jatten
>>
File: 1442419804503.jpg (33KB, 398x388px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442419804503.jpg
33KB, 398x388px
>>51015806
denk dat ik dat maar ga doen
>dvw toch nog een doel vandaag
>>
>>
File: 1387657633095.jpg (11KB, 196x196px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387657633095.jpg
11KB, 196x196px
>hij heeft geen geel licht ding
>>
>>51015911
ik kan ze uit china bestellen maar dan moet ik er minimaal 200 kopen ;_;
>>
>>51015761
>die meisjes kust
Ik ben hier gestopt met lezen.
>>
>nieuwe snackbar in gemeente
>een nederlandse t*rk
>spreekt perfect nederlands (hollands nederlands maar toch)
>ga een keertje kebab eten
>kanker buikpijn en diarree de dag erna
>heeft kapsalon op de kaart staan
Zal ik teruggaan om het te proberen?
>>
>>51016123
Ja.
Dan weet je in ieder geval zeker of het komt door het eten dat hij verkoopt.
>>
File: qt.png (285KB, 559x559px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt.png
285KB, 559x559px
> mgw je maar 1 keer leeft
> mgw je je kans hebt verkeken om legaal 14 en 15-jarige qt's te neuken

waarom zelfs nog leven?
>>
File: nya smug.png (240KB, 432x429px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nya smug.png
240KB, 432x429px
>>51015911
Ik weet niet eens wat dat is.
>>
>>51016158
Het kwam door zijn eten, mijn broer was er ook ziek van.
>>
>>51016162
dat gevoel wanneer ontmaagd op mijn 19e door een 15 jarige puta
>>
>>51016203
Was het wel smakelijk?
>>
>>51016162
zo ziet een 14 jarige er echt niet uit hoor
>>
File: 1443902513977.jpg (46KB, 679x427px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443902513977.jpg
46KB, 679x427px
>>51016214
>>
>>51016235
Hij sprak Nederlands, dat was wel tof.

Nu ik was wel de laatste klant rond 23 uur 's avonds en de groentjes zagen er niet meer zo vers uit.
De man had ook al zijn pantoffels aan en was televisie aan het kijken, hij was vrij verbaasd dat er nog een klant aankwam.
>>
>>51016244
Ik had in de 2e klas sowieso 2 chicks in de klas die zo'n lichaam hadden.
>>
>>51016314
Toen ik in de tweede klas zat dacht ik nog niet eens aan meisjes.
>>
>>51016244

sommige wijven hier lijken op foto gerelateerd, soms zelfs zoveel dat het moeilijk wordt om mijn innerlijke Dutroux niet naar boven te laten komen
>>
>>51016101
jammer, ik zou graag iemand willen zien die na de laaste paar woorden verder leest
>>
>>51016378
waar dacht je dan aan?
>>
>>51016457
Computer spelletjes en niet gepest worden.
>>
File: poster_europe4all.jpg (38KB, 363x436px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poster_europe4all.jpg
38KB, 363x436px
Jongens, hebben jullie deze petitie al getekend?

https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership

De aanslagen werden gepleegd met illegale wapens (zoals letterlijk altijd), maar de EU wil dit voorval snel gebruiken om legale wapens aan banden te leggen.

Met deze petitie kun je hen laten weten hoe achterlijk dat wel is.
>>
>>51016788
ik weet zeker dat de EU zich heel druk gaat maken om de mening van burgers.
>>
>>51016788
>petitie

Wat zal dat toch veel uit gaan halen, maar niet heus.
>>
>>51016788
> 2015
> denken dat politici een reet geven om een petitie van een paar duizend man
>>
>>51016841
Dit.
Wanneer heeft de EU ooit geluisterd naar de burgers?
>>
>>51016788
>alle semi-automatische wapens
Is dat niet letterlijk elk wapen? Automatische zijn al verboden.
>>
>>51016933
de EU heeft zelfs een referendum aan de laars gelapt hier waar de meerderheid van het volk iets had besloten.
>>
>>51016788

Het deel over onklaar gemaakte wapens is niet geheel onbegrijpelijk oetz.. In België en Nederland is dat niet zo'n issue, omdat ze hier vrij rigoreus zijn met deactiveren. (loop dichtgieten, magazijn en trekkermechanisme blokkeren.. Dan is zo'n geweer feitelijk echt alleen nog maar een hoop oud ijzer) In Oost Europa schijnt dat minder te zijn.. Tenminste één van die AKMs die is gevonden in Parijs was afkomstig uit Slovakije, en zou volgens de registers onklaar gemaakt moeten zijn. (Ik ga er voor het gemak eventjes van uit dat dat waar is.. Ik geen complotdenker van nature)

Maargoed, in plaats van dat ze het in Brussel daarbij lieten zijn ze volledig mongool gegaan met een algeheel verbod op semi-automatische wapens. Ze willen blijkbaar heel kankereuropa in Groot Britannië veranderen, en voor wat?
>>
>>51016992
t. Ingrid

ps die klote buitenlanders motten allemaal terug naar waar ze van daan kwamen godverdomme
>>
>>51016992

Bedoel je het Grondwet referendum? Die grondwet is er in die vorm niet gekomen, en het is niet aan de EU iets te doen met de uitslagen van nationale referenda.. Het is de Nederlandse overheid die akkoord ging met het verdrag van Lissabon zonder dat opnieuw aan de bevolking voor te leggen. Dat is een wezenlijk verschil oetz.
>>
>>51015809
>norton
Doet me denken aan die keer dat ik in mijn computerkast had gescheten. Toch was mijn computer minder vervuild dan jouw computer
>>
>>51017065
t. Alexander Pechtold
>>
>>51017121
Neger, de EU heeft niks genegeerd, domme zak.
Controleer je feiten voordat je onzin gaat uitkramen.
>>
>>51017167
Alexander aub je bent onbeleefd.
ps ik heb zojuist een succesvole blanke man gezien, ga hem op zijn privileges wijzen.
>>
>>51016948
bolt-action zijn niet semi-automatisch. Denk ik
>>
>>51016948

Vrijwel. Revolvers (met uitzondering van speciale sneeuwvlokjes als Metaba's) zijn nooit semi automatisch, evenals grendelgeweren en geweren met zo'n Winchester onderspan actie die je altijd in Westerns ziet. Enkelloopse breek-geweren zijn uiteraard ook niet semi, en meestal worden meerloopse geweren ook niet onder de semi automaten gerekend, zelfs niet als je alle lopen kan afvuren zonder handelingen behalve de trekker overhalen.
>>
>>51017247

Nee, semi-automatisch betekend zelfladend.

Als die wet doorgaat kan plaatje gerelateerd z'n toko wel sluiten..
>>
File: image.jpg (1MB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1MB, 3264x2448px
Wie /hardlopen/ hier?
>>
>>51017405
Ik, eens per 2 dagen loopt hier een meisje langs te hardlopen en die is echt kankerlekker. Zelfs met een sportBH hupsen haar borsten nog. Ik houd van hardlopen.
>>
File: netherbro.png (44KB, 964x709px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
netherbro.png
44KB, 964x709px
Do you really still like us, Netherlands?
>>
>>51017377
Het is tijd dat een van de booslims zicht eens richt op Europa, in plaats van individuele staten.
Wat een belachelijke mensen allemaal.
Binnenkort gaan we zelf omgekeerd immigreren. Alle blanken naar Polen verhuizen,
>>
>>51017523
Sinds kort niet meer, Yusuf.
>>
>>51016841
>>51016856
>>51016933
>>51016941
>>51016992
Er is NUL druk vanuit de bevolking om legale wapens aan te pakken, dus zodra er een beetje druk komt in de tegenrichting, zou dat al effect moeten hebben.

Iedereen weet dat terroristen illegale wapens gebruiken; iedereen weet hoe gemakkelijk en snel die te verkrijgen zijn.

Dit nieuwe voorstel is gewoon iets wat de linkse rakkers al zeer lang proberen door te drukken, en nu misbruiken ze dit voorval, wat gewoon walgelijk is.

Teken aub gewoon de petitie, een signaal is een signaal.
>>
>>51017582
Nee, tyf op.
Ik ga mijn persoonlijke gegevens niet invullen op een willekeurige website.

Bovendien kunnen die wapens me aan mijn reet roesten.
>>
>>51017523

I barely know any Germans.. The ones I do know are pretty nice though. Very police, and cute accents. My mom's old boss would sometimes try to plan his train connections via this phone service, but he gave up on trying to pronounce 'Amsterdam Zuid' correctly for the robot-lady.
>Zoid
>>
>>51017582
Alsof ik ooit legaal een vuurwapen zou kunnen verkrijgen met m'n autisme.
>>
>>51016788

>What you are proposing is like telling your own child it is grounded,
because the neighbours child has been arrested for raping and killing a girl called Paris, twice.

Koek. Ik overweeg te tekenen alleen voor deze passage..
>>
>>51017706
>>51017706
>>51017706
>>
>>51017632
>Ik ga mijn persoonlijke gegevens niet invullen
Want het is gevaarlijk om je naam en een e-mail op te geven, niet?

>Bovendien kunnen die wapens me aan mijn reet roesten.
Oké dan.

Vreemd dat je dan op mijn paal antwoordt.

>>51017684
Het is ook gewoon een achterlijke tactiek van de EU, alleen al daarom kan je mee een signaal geven.
>>
>>51017533
>Het is tijd dat een van de booslims zicht eens richt op Europa, in plaats van individuele staten.

Hoe bedoel je dat? De Europese instellingen? Die zijn waarschijnlijk beter beveiligd dan willekeurige concertzalen en restaurantjes in Parijs... Je ziet vaak dat dit soort terroristen, maar ook bijv van die dikzakjes die voor de topscore gaan, toeslaan op plaatsen waar veel mensen zijn en geen of weinig beveiliging en/of gewapende aanwezigen/personeel.
>>
>>51016788
>hij is voor wapendracht

Ga terug naar het land van de vrijheid
>>
>>51017956

>Wapendracht

Waar zie jij iets in dat voorstel over wapens dragen?
>>
>>51017523
Germans are awesome. They carry a language that commands obedience and even though they have been keked by the Nose you can still feel the bloodlust of superiority shimmer in them. Also they are awesome chemists.

After merkel however you fucked up. But you are going to purge the weakness from your body right germany-kun [spoiler]r-right?[/spoiler]
Thread posts: 312
Thread images: 40


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.