[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Sverigetråden God Kväll

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 660
Thread images: 151

File: 1443268884693.jpg (218KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443268884693.jpg
218KB, 1024x768px
Debattupplaga
>>
>>49719898
Vacker bild favä
>>
först för YKK!
>>
File: 1444567436163.jpg (158KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444567436163.jpg
158KB, 640x640px
>dkn ingen rumpa fv
>>
>>49719940
Du får spara den.
>>
bf3

nu


[GFC]1500 Tickets|MixMode-VoteMap| by ngz-server.de
>>
>>49719962
jag knula henne hårdare on tåget mann1
>>
>>49719844
>>49719844
>>49719844

den var före
>>
>>49719995
>mannett
>>
Så jävla trött på att höra om migrationspolitik och flyktingar favä
Händer det inget annat i världen?
>>
>>49720049
nej
>>
File: 1442005409542§.jpg (177KB, 658x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442005409542§.jpg
177KB, 658x1024px
>>49719962
jvdk
>>
Dutuben är så jävla skit. "Jaså, du kollade en halv sekund av en video där en man skrattar för 4 månader sedan, vi rekommenderar 'Try not to laugh' och 20000 variationer av detta för evigt"
>>
>>49720049
Nej det var den inte din sega jävel.
>>
>>49720049
den var efter
>>
File: Galil-chan.jpg (2MB, 3264x2448px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Galil-chan.jpg
2MB, 3264x2448px
>dkn ingen automatkarbinfv
är livet ens värt att leva
>>
>>49720085
jo ditt jävla nöt
>>
File: 1443991803185.jpg (53KB, 912x684px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443991803185.jpg
53KB, 912x684px
>dkn vinter snart
>dkn skägget växer bra
>>
>>49720085

jo
>>
File: lolicon.jpg (211KB, 632x741px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lolicon.jpg
211KB, 632x741px
Sov gott tråden.
>>
Julmust? Julmust Göteborg någon?
>>
>>49720134
>>49720122
denna har finare bild
>>
>>49720105
>>49720114
kolla tiden då

denna
>21:38:19
den andra
>21:37:12
>>
>>49720122
>>49720134
>>49720184
Ingen bryr sig om när tråden är gjort, bara om den länkas först efter bildgränsen.

och eftersom du är en fantastisk dålig jävla efterbliven idiot så hann du inte breva den i rätt tid.

Så gå och sug en kuk.
>>
>>49720184
synd att denna placerades ÖVER din då.
>>
>>49719982
Ah, tack

>>49719962
>dkn ingen qt3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820 fv
>>
vad faaan heter låååteeen
>>
File: 1371703020967.gif (621KB, 697x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371703020967.gif
621KB, 697x400px
>>49720117

fel gevär
>>
>>49720291
Men släng upp en vocaroo när du nynnar på låten.
>>
File: 1443463345954.jpg (254KB, 1253x845px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443463345954.jpg
254KB, 1253x845px
16 minuter till debatt
>>
>>49720311
http://vocaroo.com/i/s0IbQ7UB6bc3
redan gjort
>>
File: 14043244344.webm (1MB, 960x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14043244344.webm
1MB, 960x540px
>14 personer brevar i andra tråden

Hur är det ens möjligt?
Är det ingen som tänker sig för?
>>
>>49719898
Vilken gemytlig bild.
>>
File: 139443213261.gif (823KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139443213261.gif
823KB, 200x200px
>>49720356
>>49720356
Kan bokstavligen vara vadsomhelst
>>
>>49720298
En Sako är också okej
>>
File: 1366451484503.gif (403KB, 160x224px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366451484503.gif
403KB, 160x224px
>>49720344

var är debatten?
>>
>>49720428
fak u låten är bokstavligen i bakgrunden till hela videon
https://www.youtube.com/watch?v=odJpQVzTNPo
hjälp
>>
File: consider1.jpg (25KB, 600x451px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
consider1.jpg
25KB, 600x451px
190 000
9
0

0
0
0
>>
File: 1419250015793.jpg (71KB, 613x606px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419250015793.jpg
71KB, 613x606px
>>49719788
>>
>något mongo ballar ur och får en psykos och hugger ner massa babbar på en skola
>mongot råkar också gilla SD, dvs precis som 20-25% av folket
>därför var det här brottet motiverat av högerextremism

För i helvete, han hade väl attackerat ett flyktingboende eller iaf planerat det mer om det var politiskt motiverat? Allt tyder på en psykos då han inte betett sig rationellt för fem öre och vandrat runt med musik i lurarna. Han verkar ju fullkomligt sinnesförvirrad.
>>
File: 1444324444492.webm (3MB, 852x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444324444492.webm
3MB, 852x480px
>>49720442
http://www.svtplay.se/video/4207143/debatt/debatt-sasong-14-4

Jag har dig fam
>>
File: 1443827908039.jpg (39KB, 530x707px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443827908039.jpg
39KB, 530x707px
>>49720442
svtplay såklart
>>
>>49720475
>25% av svenska folket är högerextrema
haha Arnstad kommer va på självmordsvakt efter nästa val
>>
File: stor grabb.jpg (527KB, 1280x715px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stor grabb.jpg
527KB, 1280x715px
BERÄTTA OM ANTON

VARFÖR BAR HAN MASKEN
>>
>>49720475
Tror nog han valde den skolan för det var blattar favä.

>ens bry sig om att han var rasist och SD

Spelar inte roll när det ändå gäller 1 9 0 K
>>
>>49720490
>den här webumen
>>
>>49720475
Var ju inte bara SD han gillade. Men jag håller med, onödigt att spekulera om motiv när inte ens polisen börjat utreda
>>
>>49720559
Han anföll ju 2 lärare som mest troligt var svenskar då vi alla vet att blattar inte vidareutbildar sig.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=DUpMspjc-ZY
Helt absurt ändå.
>>
>>49720623
Memes driver albumförsäljningen
>>
>>49720539
ANTON
GJORDE
INGET
FEL
(om inte något av offren va vita, men jag tvekar på det)
>>
File: 1445542471847.jpg (97KB, 1019x636px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445542471847.jpg
97KB, 1019x636px
>>49720539
Han var en vass kille, för dig
>>
File: cirno.gif (590KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cirno.gif
590KB, 640x640px
>>49720490
>>49720494

tack, fams
>>
File: Skärmklipp.png (44KB, 596x310px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
44KB, 596x310px
>>
>>49720641
Tack igen för att ni i alla fall försökte rädda Sverige säpo
Läs om han besök till Stralsund värre cuck får man leta efter
>>
>>49720641
Castro gjorde bokstavligen inget fel.
>>
>>49720711
jag vill mörda henrik arnstad
och knulla hans fru om han har någon
>>
File: 1372638444424.jpg (60KB, 400x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372638444424.jpg
60KB, 400x600px
https://www.youtube.com/watch?v=EMfNB3fakB8

Känslotimme?

>dkn ensam
>dkn ingen fv
>dkn saknar motivation och vet inte vad jag vill göra med mitt liv
>dkn världen är på väg åt helvete
>>
File: 14324843245.png (358KB, 504x496px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14324843245.png
358KB, 504x496px
>>49720711
>antyder han inte har lite (väldigt lite) rätt

Tycker dock att någon borde säga "chill med invandringen nu" innan ALLT går åt helvete.
>>
>>49720711
Påminner Arnstad någon annan om han "uråldriga rymdvarelser" -typen?
>>
File: 1445542000744.jpg (64KB, 919x374px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445542000744.jpg
64KB, 919x374px
>>49720711
(från förra tråden)
>>
>>49720789
>Sverigedemokrater är våldsamma barbarer
>svara med våldsamt barbari

ayy
>>
>>49720461
https://www.youtube.com/watch?v=Wx2FDyvt0gI
Varsågod :^)
>>
>>49720873
släck eld med eld
vad heter låten
>>
>dkn sverige är fult
varför kan vi inte ha samma stil som medelhavsländer eller något

jävla miljonprogram och funktionalism
>>
File: 1437828775529.jpg (26KB, 333x355px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437828775529.jpg
26KB, 333x355px
>>49720891
Du hittade den faktiskt
>>
>>49720910
Nej Henrik Arnstad ska inte dödas. Vi är inga jävla barbarer.

Vi kommer vinna och han kan stå där och skrika sin jävla idioti bäst han vill, vi har yttrandefrihet i det här landet och han har rätt till det.
>>
>>49720891
Å tack gode gud du är en ängel men bara om du röstar på SD och sparkar tiggare i ansiktet
>>
D E B A T T
>>
https://youtu.be/IhUBRyj0E7g?t=40
Helvete vad vrålsnygg Anna Lindh var, är det bara jag eller?
>>
SD beskyllt inom 3 2 1
>>
>>49720804
Känslotimme när nbögarna går till sängs
Debatt timme nu

http://www.svtplay.se/video/4207143/debatt/debatt-sasong-14-4
>Kvällens program handlar om skolattacken i Trollhättan.
>>
>>49720969
jävligt vettigt brev favä
>>
File: cropped meme 1.jpg (23KB, 494x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cropped meme 1.jpg
23KB, 494x360px
>Om du brevar relaterade dataspeltrådar på /v/ blir du blockerad
Tack kinesmoot
>>
>>49720789
>och knulla hans fru om han har någon
Går inte att vara en hanrej utan att ha en fru.
>>
>>49720978
>DEBATT
dvs angrepp på alla meningsmotståndare enligt Alinskys 12 principer.
>>
>>49721008
>glasögonen
men kom igen
Kul att Anna Lindh också blev mördad favä
Säger inte att det var MKULTRA men det var nog MKULTRA
>>
>>49720804

min känslosång

https://www.youtube.com/watch?v=4N3N1MlvVc4
>>
är det bara jag som inte riktigt kan ta personer med gbg-dialekt seriöst?
>>
File: 149875455934.jpg (486KB, 1280x1556px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
149875455934.jpg
486KB, 1280x1556px
>dkn man seriöst nu måste nojja sig över skolattacker här i Sverige

>>49721041
Lmao det kom direkt
>>
>>49720969
>att hänga upp vänsteranhängare från gatulyktor =/= barbari
komigen boys vi har ju trotts allt RÄTT i allting vi säger och tycker, och om alla andra inte vill acceptera det så gibbar vi dom :^)
>>
>>49721116
>vara NEET
skyll dig själv
>>
File: 1438771056508.jpg (20KB, 240x228px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438771056508.jpg
20KB, 240x228px
>>49720804
>dkn man vill lyssna på musik och läsa tråden
>tråden kommer bara handla om debatt nu
>måste offra antingen musiken eller tråden
>>
>>49721090
>breva på /v/
Borde vara autoban
>>
Hånskratt och bärs, here we go!
>>
D E B A T T !
E
B
A
T
T
!
>>
File: argblatte.png (260KB, 505x497px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
argblatte.png
260KB, 505x497px
>>49720969
Organiserad smutskastningskampanj då? Spamma denna video till hans twitter-konto så han inte kan blocka konton snabbare än nya tweets blir postade? https://www.youtube.com/watch?v=96R4Pcad5nA
>>
>>49721090
bra

håll dig till /vg/ din slynrövneger
>>
>>49721129
Varför skulle jag nojja över skolskjutningar om jag var NEET?
>>
>>49721008
>för en människa kan mördas, men inte idéer
Jobbig känsla favä.
>>
>>49721140
>dkn påminns om hur mycket jag hatar /v/ varje gång jag går dit men det finns bokstavligen inget annat ställe att breva om videospel

Vafan göra? Går till /vg/ ibland, men det täcker inte uppkommande spel och de flesta generaler är 100% cancer
>>
Kom ni ihåg när vi hade debatt om ikeamorden?
>>
Såg jag behrang-the-kaoz-kurd-irånier? Eller är jag s.k. önsketänkande?
>>
1 shot 1 kill
baserade polis
>>
KAN POLISJÄVELN HÅLLA KÄFT OCH SLUTA SÄGA DET VI REDAN VET
>>
Ett skott :^)
>>
>>49721250
Nej för det blev ingen
>>
Helvete vad jag hatar den här jävla fittungen som var för kantig för att neeta.
>>
>Vi vet inte mycket, men kan du berätta vad ni vet än så länge

>Vi vet inte riktigt allt, men han är antagligen en högerextrem rasist, definitivt en arg, ung och vit man

t. media
>>
>>49721273
2 skott favä
>>
File: 1441558659878.jpg (225KB, 775x1032px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441558659878.jpg
225KB, 775x1032px
>>49720804
https://www.youtube.com/watch?v=axrqVfuGHh0
>>
HÖG
TEST
>>
Öhh
Öhh
Öhh
>>
vill inte höra på äckliga blatteslynor favä
>>
Helvete vilka jävla monstertuttar.
>>
HAR DE SKIPPAT DEBATTEN OM FLYKTINGMOTTAGANDET TILL FÖRMÅN FÖR DET HÄR?

HAR DE SKIPPAT DEBATTEN OM FLYKTINGMOTTAGANDET TILL FÖRMÅN FÖR DET HÄR?

HAR DE SKIPPAT DEBATTEN OM FLYKTINGMOTTAGANDET TILL FÖRMÅN FÖR DET HÄR?
>>
File: Skärmklipp.png (337KB, 591x339px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
337KB, 591x339px
>>
>>49721273
2 skott var det ju.
Kek poliscucken darrade säkert när katana vedboden kom springandes mot honom å vrålade på japanska
>>
Påminnelse om att det här är hur "ökenfröknar" ser ut
>>
>>49721359
lel. Det märks att tråden förändras så fort debatt börjar. Rasismen haglar <3
>>
>>49721384
Hon är ju bara fet
>>
Skönt att Sverige inte har USAs vapenlagar favä
Det här hade kunnat ha blivit en riktig slakt om killen haft pistol.
>>
>debatt

massa blattehoror får stå och säga att dom är "jätteledsna"
>>
Lmao. Vif alla vita män.
Vif SD.
>>
>>49721389
Men det handlar ju om barn! Högerextremism! SD! Våld i den trygga sfären!
>>
sköt någon
>>
>trygghets vandrare
skulle inte lita på honom
>>
>>49721389
Japp. Det blir snyftsnyft om blattar nu : 3
>>
Är han fjärrstyrd av säpo?
>>
>>49721332
var jäveln CIS också?
>>
File: 1443565697328.gif (1009KB, 500x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443565697328.gif
1009KB, 500x280px
Dom här folken behöver inte tala
>>
File: 1444884146772.png (275KB, 389x382px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444884146772.png
275KB, 389x382px
Var det inte Trollhättebon Sillen som hade 1488 på valkortet?
>>
Vad i helvete det här är helt absurt.
Man är tjock. Man är tjock helt enkelt.
>>
>>49721455
>lita på någon med ett y-namn
>>
>>49721389
Vad lägligt.

När hade vi förresten debatt om någon av dessa:
http://sv.metapedia.org/wiki/Offer_f%C3%B6r_svenskfientligheten
>>
File: Dong.jpg (10KB, 307x247px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dong.jpg
10KB, 307x247px
Alltså, man brukar försöka dölja när någon blir tillsagd exakt vad de ska säga
>>
File: 143065466641.png (179KB, 500x358px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143065466641.png
179KB, 500x358px
>ingen kan svenska

Detta irriterar mig mer och mer

Inte arg ung vit man men...
>>
>kan inte begripa att man bor i det här landet
flytta då
>>
>>49721397
>katana vedbod sprang emot polisen och skrek nippon grorious, watashi wa ken-sama....
>>
>>49721400
><3
Grill?
snälla var i Stockholm
>>
>>49721486

bokstavligen
>>
>>49721442
>>49721458
men kvää

Vad fan ska de ens debattera? Förbjuda katanas? Kampen mot högerextremism? Gjorde Anton något fel?
>>
>>49721494
ayyyyy
>>
File: implying.png (403KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
implying.png
403KB, 640x480px
>>49721384
>brevar inte bild
f1 obror
>>
>>49721455
Sharia polis?
>>
Misstänker att jag har fått HIV, var testar jag mig?

frågat åt en kompis
>>
>>49721531
>inte tutta på detattar
>>
>>49721435
Det är väl som vanligt? Blattehoror som snyftar om något.
>>
File: 1442844989207.jpg (40KB, 374x386px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442844989207.jpg
40KB, 374x386px
>>49721474
>dom
Inte du heller.
>>
>>49721464
Bokstavligen ja
>>
BREDA
>>
>>49721553
Fett najs.
>>
>>49721509
>ARIGATO GASAIMASU!!
>AAAAAH TASKUTEE!!!!
>>
File: 1445539566895.jpg (80KB, 634x709px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445539566895.jpg
80KB, 634x709px
>>49721397
ser du nån katana?
>>
DET
HANDLAR
OM
BAaAAaAAaAAAAaaaaAAAaaAaAaaAAaAAARN
>>
https://twitter.com/niklassvensson/status/657284557025189888

Tjenare Nicke ;)
>>
>>49721596
>ingen svävarhand
>>
>>49721541
hoppa från en hög bro. Överlever du är du frisk :^)
>>
>>49721516
Nej, är tjock man i göteborg. Men bra försök anon.
>>
File: mordvapnet.jpg (126KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mordvapnet.jpg
126KB, 720x960px
Inte en katana favä
>>
>>49721596
Började han cutta efter det här
>>
Vi kanske borde importera mindre av den uppenbart skadliga amerikanska kulturen.
>>
>>49721397
Röt ju uppenbarligen
>SWEDEN NOOOOOOO
mot de etniska poliserna
>>
File: 1444508441897.png (152KB, 600x503px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444508441897.png
152KB, 600x503px
VAR FAN ÄR "DEBATTEN"?!?!?!?

HAR INTE HÖRT ETT ORD AV OPPOSITION ELLER DEBATT.

VAR ÄR DEBATTFRÅGAN?!

VAD DEBATTERAS?!

JÄVLA FIITTTTTTAAAAAAAAAAA
>>
"Om SD har ansvar för Trollhättan, vilka partier har då ansvar för IKEA mordet? #svpol"
>>
>>49721648
Nej kolla blodet under foten Han hade redan cuttat en lärare vid entrén
>>
>>49721596
>vara en mördarglädje
>>
>>49721541
Varför misstänker du detta? Helt ärligt.
>>
tro, hopp och kärlek <3
>>
>>49721628
Varför är högerextrema glada över attacken? Var ungen eller läraren ens invandrare?
>>
>>49721596
Skulle vilja ha historien bakom den här bilden favä

>Traskar in på en hög/mellanstadieskola i kantig klädsel med ett svärd
>"haha tjenare brudar är ni med på bild eller?"
>Går sedan och hugger ihjäl två personer
>>
>>49721596
>bokstavligt talat TVÅ ökenfröknar
>går på bärsärk ändå
Vad i helvete? Ingen sverigepolare direkt.
>>
File: 139343578887.jpg (32KB, 236x236px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139343578887.jpg
32KB, 236x236px
>>49721637
Vad är källan till bilden?

Jag hoppas verkligen att det inte var Anton som brevade i tråden om att vi sitt svärd i posten.
>>
>>49721596
kek undra vad tjejerna som tog bilden säger nu
>>
File: le tipping methman.jpg (20KB, 333x333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le tipping methman.jpg
20KB, 333x333px
>>49721596
>handen på axeln
FITTMAGNET
>>
>>49721704
samtliga offren var babbar, ja
>>
>>49721724
Brevades i tråden 10:06:35 idag
>>
>>49721684
vaaaa
>>
>>49721714
Han planerade väl att döda dem men tappade sin spagetti när de bad om en bild och vågade inte säga ifrån.
>>
>>49721724
Facebookbild antar jag.
>>
>>49719898
>>49719944
Good taste
>>
har han inga tänder?
>>
>>49721667
mer som ett info möte favä
>>
File: 1416168459774.jpg (14KB, 441x411px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416168459774.jpg
14KB, 441x411px
>drar nedskärningsordvitsen i gruppchatt
>de hatar på en
>>
>>49721628
Någon som har en av dessa "högerextrema" hyllningar?
>>
>>49721714
de trodde att det var en halloweenkostym
>>
File: 1440347726002.jpg (252KB, 831x617px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440347726002.jpg
252KB, 831x617px
>dkn det här var en falskflaggattack så de kunde låsa ned skolorna
>>
File: 1443889544520.jpg (57KB, 620x670px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443889544520.jpg
57KB, 620x670px
>>49721774
>Autister med ansvar för killing spree
>>
>>49721704
I Sverige räknas jag nog som högerextrem, är inte glad över attacken ändå.

Journalister borde sluta vara eko-kammare för troll på flashback. Helt ärligt.

t. Höger som f-n
>>
>>49721667
Trodde du att SD skulle komma in och försvara angrepp på skolor eller?
>>
sverige e så tryggt vi börjar låsa alla skolor
>>
File: 1438703173299.jpg (25KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438703173299.jpg
25KB, 640x480px
Jag börjar bli triggad av ordet 'chock'.
Snälla sluta
>>
>>49721791
Fråga han som nämde så kanske han klämde.

dessa sociala rättvisekrigare behöver inte bevis för att backa upp deras absurda påståenden.
>>
>>49721827
Måste jag bussa Betnér på dig?
>>
File: 1443730232640.jpg (77KB, 800x780px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443730232640.jpg
77KB, 800x780px
>>49721630
>>49721735
>>49721596
>hand på axeln
>>
>>49721816
nej, poängen är att de bytte från ett riktigt Debatt-ämne till ett jävla icke-ämne.

Vad exakt debatteras?!

"skall skolor vara öppna?"

Ännu ett bortkastat avsnitt.

FAN I HELVETE
>>
File: 1441383741521.jpg (76KB, 640x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441383741521.jpg
76KB, 640x640px
>>49721827
Ge alla lärare och elever svärd så att de kan försvara sig
>>
>>49721811
och vad spelar de för roll om de låser skolorna?
>>
>>49721874
Varje avsnitt av debatt är bortkastat...
>>
>>49721841
Orkar inte göra ett kvitter konto bara för att bli instablockad. Är inte ens höger politiskt, hatar bara sociala rättvisekrigare som kan öppet ljuga.
>>
>>49721874
De ska diskutera nedbrunna asylboende.

Får se om de tar upp 190k.
>>
nästa stopp:metalldetektorer och beväpnade vakter :DDD
>>
>>49721898
så inte mehmet hinner slå till först
>>
Jag undrar vad som hänt ifall tre SD:are hade mördats med svärd av någon jihadist.

Vad tror tråden att rubrikerna hade varit?
>>
File: 1444670931351.jpg (19KB, 300x195px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444670931351.jpg
19KB, 300x195px
>kan det bli mer stängt av att man stänger skolorna
>>
>>49721827
ja tack vara stormbögar så blir landet osäkert. ganska ironiskt att "nationalisterna" står för terroriseringen av samhället
>>
File: 1427305898268.jpg (8KB, 358x366px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427305898268.jpg
8KB, 358x366px
>>49721898
så att utomstående inte kan se den hjärntvätt som pågår där
>>
>>49721874
Till skillnad från oss kantmästare på 4kanalen så är större delen av landet väldigt upprörda, det är inte konstigt att Debatt har ett program där man reder ut och diskuterar det hela. Sedan så diskuterar de ju lite om hur man skulle kunna hindra det
>>
Ökenpaddan till vänster ser sömnig och slö ut, men fan om jag inte hade velat suga på hennes baddare
>>
Hur ska vi finansiera vakter vid samtliga skolor när vi saknar 77 miljarder?
>>
De här tjejerna kan knappt prata svenska vafan??
>>
File: 1444681861312.jpg (38KB, 550x404px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444681861312.jpg
38KB, 550x404px
>>49721917
Dom har redan väktare på skolor här i Stockholm så det är väl inte så stor skillnad :DDd
>>
>trygghet

kommer vi börja efterlikna usa nu?
>>
Först nu jag reflekterar över vad fan har programledaren för kläder spå sig?
>>
>>49721950
är du rasist lr?
>>
>>49721898
för judarna ska kunna sälja mer lås och nycklar fattar du väl
>>
>>49721898
Det är inte jag som är inlåsta med er, det är ni som är inlåsta med mig :^)
>>
När polisen sköt ihjäl en våldsam invandrare som hade svärd kom HATRUBRIKER & upplopp i Husby. När de skjuter en svensk är media tyst #svpol
>>
>>49721915
>De ska diskutera nedbrunna asylboende.

>Sverigedemokraterna är implicit på andra sidan om det "rätta" dvs att bränna asylboenden är fel


Det är otroligt vad mycket guild by association det finns inom svensk media.
>>
>>49721950
kan ju bara sätta isissoldater i varje klassrum
>>
>måste låta kärleken vinna
>>
>>49721950
>>49721971
Sverige blir Amerika
mångkultur
ja ja
>>
>>49721923
>SD-provokatör död efter Muhammeds självförsvar
>>
>>49721940
kek brukar du gå in på olika skolor å lyssna så att de inte blir indoktrinerade? du kan inte va så här mycket rövburgare förfan
>>
En blatte snackar om svenska värderingar. HAHAHAHA.
>>
säger han det var tryggare förr?
>>
>Vi kan inte låta hatet vinna, vi måste låta kärleken vinna
HAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

HAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAH
>>
>>49721996
>brinnande asylboenden är något negativt
>>
Belinda Olsson söt favä
>>
KLART DET VAR SÅ NÄR DU VAR UNG, DÅ VAR SVERIGE SVERIGE
>>
>>49721965
En liten mysdräkt bara, helt lämpligt när man ska diskutera knivskurna barn.
>>
På tal om låtar


För 1-2 år sedan var det en låt som lät som "We Will Rock You" men annan text.

Någon som vet vilken den var?


WE WILL, WE WILL, <ohörbart>

upprepas ad infinitum
Antagligen var texten något helt annat
>>
>>49722038
Ska jag breva det där klippet där araber skriker att judar borde avrättas mitt på ett svenskt torg eller är det underförstått?
>>
MEN SNACKA OM 190K NU

NI FÅR MIG SERIÖS TRO ATT DETTA VAR EN FALSKFLAGGATTACK
>>
File: 1428072284525.jpg (20KB, 354x459px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428072284525.jpg
20KB, 354x459px
>"Sverige var bättre och säkrare förr"

Hmmmm...
>>
File: 1445510060040r.webm (3MB, 854x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445510060040r.webm
3MB, 854x480px
>>
File: binthatknife.jpg (41KB, 640x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
binthatknife.jpg
41KB, 640x360px
>dkn knivar är förbjudna, får slå sönder köttbitar med hammare för kniv är mordvapen.
>>
>>49722071
https://www.youtube.com/watch?v=Cga4cfx-M78
>>
LÅT
Å
T

KÄRLEKEN
Ä
R
L
E
K
E
N

VINNA
I
N
N
A
>>
>>49722077
detta.

190 000 personer I ÅR.

EN MILJON NÄSTA ÅR.
>>
>>49722028
>SD-rasist död efter att ha våldsamt sprungit emot mohammed som spetsade han på sin självförsvarskniv.
>>
File: 1441578594525.jpg (115KB, 1092x430px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441578594525.jpg
115KB, 1092x430px
>>49722115
>>
>>49722112
vart är detta?
>>
>>49721950

Vi tar ju lån och höjer skatterna fam
>>
>dkn knivlagen aldrig kommer ändras nu
T-tack Anton din jävla fittspjuver.
>>
>>49722040
att bränna ner byggnader som har oturen att bli asylboenden är något negativt
>>
File: 1445540056441.jpg (104KB, 810x1019px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445540056441.jpg
104KB, 810x1019px
>>49722115
>han tror man får äta kött i Sverige anno 2020
>>
>>49722136
Kärleken till Sverige?
https://youtu.be/a2RNQk5juGw
>>
>>49722168
>SD-rasist
redundant favä :^)
>>
>>49722182
Slovenien. Blattehorderna leds igenom landsbygden av polisen för att nå gränsen till Österrike.
>>
MEN SKIT I BLATTARNA

190K

KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>49722182
Vet inte
>>
>>49722244
sista ordet
>>
File: 1443800980987.png (52KB, 192x220px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443800980987.png
52KB, 192x220px
Asså
>>
ASSSÅÅÅÅÅÅÅÅ
>>
>asså
är han hjärndöd eller?
>>
Liksom, Asså.
>>
>alltså
>>
>>49722201
Jag kan sätta snaror ute för kaniner. Vad ska de göra? Slå mig?
>>
>trygghetsvandrare
vad är detta för titel?
>>
bara 18 min kvar av programmet nu
>>
Sverige behöver ha gated community i alla aspekter av samhället

expo-godkända pistolbeväpnade vakter överallt
>>
>>49722168
>Dödsknarkarnazister fick vad de förtjänade efter att ha brutalt trakasserat hyllad socialrättskämpe - Så kan du bekämpa de onda krafterna ditt grannskap!
>>
>>49722284
Folk som ser till så att ingen blir nedslagen eller våldtagen på kvällen.
>>
spaghetti
>>
>skrattar
>>
File: 13432059599.jpg (29KB, 279x304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13432059599.jpg
29KB, 279x304px
>>49722103
>landet har blivit polariserat och för splittrat

Vilka är det som splittrar, de som vill att svenskarna ska gå ner på 50% av befolkningen eller de som är emot det?

Enligt mig så borde de som älskar invandringen övertyga bättre om de bra sakerna med invandringen favä.
>>
File: 1445084635563.jpg (55KB, 717x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445084635563.jpg
55KB, 717x720px
ärligt talat vem fan bryr sig om detta egentligen
>>
>alla som "intervjuas" har någon i öronen som säger vad de ska säga
>>
>klagar på hur vi har saker i Sverige
LÄMNA LANDET OM NI INTE TRIVS
>>
>>49722311
lel min morsa har varit sån en helg
>>
File: 1433620594522.jpg (781KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433620594522.jpg
781KB, 1920x1080px
>Det är ett jävligt beskymmersproblem asså

>>49722284
Någon som gjort Sverige tryggare genom att invandra hit
>>
Men vafan alla har ju hörlurar. Helt absurt.
>>
190k? 190k vadå? kostare 190 tusen miljarder varje år elr?

t. bryr mig inte om politik
>>
MEN VAFAAAN DET VAR SISTA ORDET FÖR 10 MINUTER SEN
>>
>sätt dig på situationen som ett barn
>>
>>49722338
90% av befolkningen
>>
>>49722311
>ingen blir nedslagen eller våldtagen på kvällen
utan deras godkännande :^)
>>
SAFE SPACES

bekräftade
>>
>>49722284
vi är USA nu
>>
SVÄRDANON GJORDE BOKSTAVLIGEN INGET FEL

herregud dessa blattar
>>
File: 144320985818.png (252KB, 579x329px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144320985818.png
252KB, 579x329px
De säger ju saker som någon säger i deras öron.

Horungar, få mig inte att tro att det är en falsk flaggattack.
>>
>>49722332
>Enligt mig så borde de som älskar invandringen övertyga bättre om de bra sakerna med invandringen favä.
överskott av stor svart benis
>>
>>49722372
190 000 invandrare
>>
File: barn.jpg (93KB, 600x771px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barn.jpg
93KB, 600x771px
>>49722380
>>
NÄ NU JÄVLAR
NU DRAR VI IGÅNG PROPAGANDAMASKINEN PÅ FULLT
Jag är helt paff.
>>
de blev inga 190k
>>
>>49722344
>>49722371
Hur tror du att de hör frågorna från studion anon?
>>
>>49722372
190 000 asylsökare jämför med 100 000 förra året och 80 000 förrförra året
>>
E L D E N
>>
>>49722372
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21627134.ab
>>
Man kanske borde legalisera prostitution?
Kan tänka mig att oskuldsprocenten bland skolskjutarna är rätt hög.
>>
>sverigedemokraternas hatsajter

haha

denna foliehatt
>>
Är jag den enda som tycker att alla reagerar som idioter, MEN, ingen säger "Hur ska lärare ta itu med att folk är socialt uteslutna?" Alternativt att skolan ska göra det. Eller samhället rent utav?

Ifall samhället utesluter folk, får samhället fan skylla sig själva ifall någon galning får tuppjuck.

Det säger jag som har goda sociala kontakter med människor runt omkring mig och typ pratat massor i telefon och skickat sms så jag blivit irriterrad då jag vill tentaplugga.

Fixa det riktiga utanförskapet. Sedan kan ni börja snacka om vakter och ID-kontroll.
>>
>>49722383
fan vad lite de måste ha i sitt liv
>>
>sverigedemokraternas hatsajter
>mer eller mindre styrs av sverigedemokraterna
är han på riktigt? det finns noll belägg
>>
File: 1434336294521.jpg (44KB, 471x335px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434336294521.jpg
44KB, 471x335px
>Sverigedemokraternas hatsajter
>>
File: 1445498925904.jpg (561KB, 806x906px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445498925904.jpg
561KB, 806x906px
>>49722434
>>
File: Papyrus.png (3KB, 206x236px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Papyrus.png
3KB, 206x236px
>>49722317
Morsans spaghetti
>>
varför får han ljuga helt oavbrutet?
>>
>>49722391
Jo, det gjorde han ditt kioskmongo
>>
>>49722371
de lyssnar på hiphop
>>
>>49722450
Jag hörde ju öronsnäckorna medan folket snackade, det är ju uppenbart att någon matade personerna med information.
>>
>>49722450

Är ju inte frågorna, de har redan hört frågan, du ser och hör hur någon pratar i deras öron, hon längst till vänster satte till och med handen mot örat och sa "aa, mm, aa"

det är ett skämt
>>
TRIGGAR
>>
TRIGGAD
>>
Bra att Ekeroth är där och får försvara sigsjälv

KLASSISK SVT.


anmäl
>>
>>49722483
Folk som blir upprörda av att barn mördas när de är på skolan? Vilka töntar
>>
Vad snackar hanrejarna ens om?
>>
>>49722467
designerade flickvänsgator?

nejmen ärligt kolla dett Maher har fan rätt
https://www.youtube.com/watch?v=CRpgl01brpo
>>
File: 1428228156215.jpg (20KB, 306x306px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428228156215.jpg
20KB, 306x306px
>45minuter av gratis PK-poäng
Självklart är allt detta tragiskt men var fan är min debatt.
>>
>>49722450
Han med västen stod ju och nickade till något som sades när de andra pratade.
>>
>>49722578
SD = barnamördare och mordbrännare
>>
>>49722588
här
>>
File: TRIGGAD.png (114KB, 235x282px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TRIGGAD.png
114KB, 235x282px
>>
>migrationspolitiken orsakar konflikter
>skyller på SD som inte är ansvariga
>>
File: 0855.jpg (61KB, 900x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0855.jpg
61KB, 900x900px
VARFÖR ENS SE PÅ DEBATT MAN BLIR BARA AVTRYCKAD
>>
>>49722635
>åh herregud
>>
File: 1421186149138.jpg (6KB, 207x183px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421186149138.jpg
6KB, 207x183px
>>49722498
Haha Sverige är så cuckat
>>
>>49722455
>>49722452
>>49722427
äre sd propaganda eller? tror knappast vi får plats med 190k om året så den siffran kan nog inte stämma
>>
>Den här cucken
>>
>uppbrända asylboenden är dåligt

Vad gör han?!
>>
>uppmaning till mordbränder

BEVIS?


guilt by association

typexempel


varför tillåts detta?
>>
>>49722474
Håller med om att man borde prata mer om varför folk gör såna här attacker och vad man kan göra för att förhindra dem. Det känns ju som att det finns många gemensamma faktorer mellan de som skjuter upp skolor.
>>
>>49722474
detta favä

>>49722542
komigen de bjuder alltid in folk. han tackade nog nej
>>
>>49722498
Det här är antingen ett gyckel, eller så menar de faktiskt något utav barnen.
>>
Hanrejen har lite rätt, man borde inte tillåta folk att uppmana till mordbrand
>>
File: 1365682522854.gif (998KB, 500x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365682522854.gif
998KB, 500x281px
>börjar direkt prata om hur invandring suger

bravo SD
>>
>>49722656
Aftonbladet är ganska långt ifrån SD.
>>
>>49722656
Nej det är sant för helvete, om du kollar på metro så säger dom 160 tusen
>>
>>49722685
har SD gjort det?
>>
File: myfacewhen.png (176KB, 428x510px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
myfacewhen.png
176KB, 428x510px
Spärra in alla neets!
>>
Han har fan en poäng

>8 dagar sedan SD lanserade sin kampanj
>8 asylboenden har brunnit
>bokstavligen inget annat har hänt
>>
File: blööööö.jpg (86KB, 738x974px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blööööö.jpg
86KB, 738x974px
Vem är denna sädesdemon?
>>
Bara i Sverige säger jag, bara i Sverige.
>Per Gudmundsson
Tack käre gud.
>>
GUD
MUND
SON
>>
>hatpropaganda
>utomparlamentarisk
>ansvar
>uppviglar
>nazister
och folk tror på skiten?
>>
File: 134329958860.gif (888KB, 460x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134329958860.gif
888KB, 460x250px
SD borde ju bara ta avstånd favä, skadar ju inte att bara säga att bränna ned asylboende är idiotiskt. Att det inte är deras grej.
>>
>>49722738
Han beskyller ju sdvänliga hemsidor när det kommer till kommentarerna, Avpixlat borde inte tillåta galningar.
>>
>Denna neutrala anticuck

Baserad
>>
låtcucken beskriv låten igen. tror jag vet vilken det är
>>
>>49722656
googla bonnier tidningar i Sverige
>>
>>49722807
Min mormor kommer ringa imorgon och prata om den här händelsen och hur hemskt det är och att SD är elaka.
>>
>>49722669
Japp, sitter här och pratar logik och typ lösningar på en hatsajt. Det känns så jävla typiskt för Sverige. Skulle jag vilja skifta samtalet emot lösningar skulle jag väl bli kallad rasist.

"Lärarna kanske borde ha en större plikt/ramordningsregler om att ta itu med folk som är utanför?"

"Skolorna kanske borde ha klubbar igång/tillåta anime/bla bla tjafs efteråt?"

Men icke. Vi snackar om att låsa skolorna och typ snyft snyft om blattar. Orka den här jävla skiten.

Vem vet? Ifall vi haft mer rutiner för att ta itu med folk som är utanför samhället kanske han taimour som bombade sig själv i sthlm inte hade gjort det? Han kanske haft känt en social tillhörighet till Sverige som gjort att han kanske varit extrem, men inte gått från flyktig tanke till konkret handling.
>>
>DOM SÄGER JU DETTA PÅ DESSA SIDOR

MIN SÄKRA RYMD!
>>
>>49722766
Hehe mm

Kanske du ska gå och bli jurist
>>
>möh ta bort inlägg

Alltså vafan är det här
>>
>>49722818

>Censurera skiten från avpixlat
>De konverserar någon annan stans istället

Det gör bokstavligen ingen skillnad förutom att det inte går att skylla på SD
>>
SLÄPP UT PYROMANERNA

LÅT ELDEN STIGA
>>
>>
>>49722902
>Det gör bokstavligen ingen skillnad förutom att det inte går att skylla på SD
Precis?
>>
varför måste SD censurera sin sidor?
>>
File: file.jpg (42KB, 900x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.jpg
42KB, 900x900px
WÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄH TA BORT DEEN
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0x9VX87Pqxc
favä
>>
File: 13634958854.jpg (74KB, 390x555px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13634958854.jpg
74KB, 390x555px
>ta bort facebookinlägg
>>
bokstavligen inget fel med att bränna flyktingförläggningar.

(jag skojar såklart, SÄPO)
>>
>>49722112
napalm hade gjort så jävla gott
>>
>>49722946
Det där är inte censur ditt ägg
>>
>>49722474
se
https://www.youtube.com/watch?v=CRpgl01brpo
>>
Hon sa inte 190,000. Hon nämnde inte siffrorna.
>>
>>49722931
jävlar vilka miner den sitter och gör
>>
>>49722946
därför guilt by association är såpass starkt
>>
File: fuck.jpg (1003KB, 4500x4334px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck.jpg
1003KB, 4500x4334px
>>49722587
>lol fucking oskulder får inte ligga haha de är så patetiska hahaha vi borde slänga dem i finkan
Tack judegris
>>
DET ÄR EN STOR UTMANING
>UTMANING
UTMANING
>UTMANING
UTMANING
>UTMANING
UTMANING
>UTMANING
UTMANING
>>
>>49722943

Fast folk drar ju retoriken att genom att SD "stödjer" dessa personer så händer bränderna.
Det hade inte blivit mindre bränder för att SD censurerar deras diverse kommentarsfält.

Så varför ska man göra det? Bara för att?
>>
Varför i helvete skulle man ha förtroende för medier det sitter personer som ANDERS LINDBORG och skriver skit i i dem
>>
>>49722993
?? att ta bort kommentarer man inte gillar är väl censur?
>>
>>49723014
Spännande
utmaning

Späum
Späum
Späum

50% arbetslöshet bland invandrare
>>
>>49723002
sitter och nickar och har sig, sicken galning
>>
Jag vet vilken din låt är anon. brevar den efter debatt
>>
MEN DET KOMMER JU FÖR BÖVELEN 190 000 MÄNNISKOR NÄR VI INTE HAR LÄGENHETER TILL DOM SÅ DE FÅR BO I TÄLT MITT I FIMBULVINTERN
>>
>>49723010
>antyder att han inte har rätt
kek Eliot borde bara varit sig själv eller skjutit sig själv direkt
>>
File: BollenValencia.jpg (254KB, 510x660px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BollenValencia.jpg
254KB, 510x660px
Z O M B I E I N V A S I O N
>>
File: 1364779607089.jpg (60KB, 438x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364779607089.jpg
60KB, 438x720px
>>49722807
De använder vänsterfiltret, där allting SD säger förvandlas till "Jag är inte rasist men neger neger neger neger" oavsett vad de säger, så vad som helst låter smartare för dem i jämförelse med den halmdocka de motsätter sig.
>>
>>49722998
Ska kolla så fort debatt är klart.
>>
>>49723027
Det är ju bättre för SD dumfan. Hur är det positivt att associeras med pyromaner?
>>
>vi klarade det förr
haha aa
>>
File: catcuck.jpg (143KB, 888x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
catcuck.jpg
143KB, 888x500px
>fitta är inte valuta
haha aa
>>
File: 1396984622100.gif (915KB, 400x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396984622100.gif
915KB, 400x281px
>det kommer 190K OM ÅRET
>ö-överdriv inte om detta, f-folk kan ju bli arga
>>
aa det är inget extra det är helt normalt
>>
File: 1442697406452.jpg (50KB, 363x607px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442697406452.jpg
50KB, 363x607px
>Det är en utamning som vi har haft förr

Nej det har vi inte din dumma cuck, sluta upp med denna jagjag
>>
HUNDRATUSEN
FINSKA
KRIGSFLYKTINGAR
>>
HUNDRASEXTIOASYLSÖKANDE IÅR
>>
>>49723103

Endast ett jävla superpucko tror ju att en anonym kommentar är på något sätt associerat med SD.

Skuld genom sammankoppling är ett jävla feltänk.
>>
>>49723100
Gör så. Säg vad du tycker.
>>
>sänkte skatter
>förlora pengar
PEPE

NEJ DEN HÄR JÄVLA GAMMTOKEN
>>
det var en tjej kek
>>
kolla en fet ful dum arg kärring med dumma åsikter
>>
VARFÖR I HELVETE SÄNKER DE DÅ INTE DEN JÄVLA INVANDRINGEN OM DEN ÄR SÅPASS SKADLIG FÖR VÅRT SAMHÄLLE

REEEEEEEEEEEEEEEEE


>splittring hotar Sverige
>fortsätter tar in 190 000 människor av olika grupper

>fortsätter gnäller att vi måste hålla ihop
>>
TJOCKISEN ÄR EN KVINNA
VAFAN I
>>
Skrämselpropaganda? En jävla vild neger sprang in på IKEA, fixade upp ett par knivar och dödade två pers för de såg svenska ut. Marcus prifter är en jävla äcklig lögnare. DETTA ÄR PÅ RIKTIGT, VÅLD ÄR EN DEL AV DEN NY-AMERIKANSKA SVENSKA VERKLIGHETEN.

Sänka skatterna? Vi fick in fucking 50 miljarder mer pga smartare beskattning. Kan den äckliga sossen korsorda sig själv?
>>
>>49722587
Å ena sidan vill jag inte att världen ska vara en kramlåda, men det känns verkligen som att man måste göra något åt den här inställningen att "oskuld=värdelöst liv."
Om inte för oskulderna så för baaaaarnen.
>>
File: 154968584990.jpg (144KB, 476x358px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154968584990.jpg
144KB, 476x358px
>att det kommer främmande folk är inte farligt mot samhället
>det som är farligt är splittrande

Men vad är det som splittrar samhället?
>>
>tanten tror att Gudmundsson representerar SD
>>
>VARFÖR DEBATTERAR VI INTE ATT MODERATERNA SÄNKTE SKATTERNA FÖR 4 ÅR SEN
>NU
>>
>>49723088
Varför skjuta sig själv när man kan skjuta nbögar och slynor först? :^)
>>
men neger snälla
>>
vilken dum jävel, inte undra på att hon är i rullstol
>>
HÖJ

SKATTERNA
>>
>>49723257
negrer såklart
>>
>>49723088

Eliot var sig själv. Det är det som är så skrämmande med riktiga narcissister, anon.
>>
>>49722115
>de förbjuder inköp av knivar i Sverige
>nästa massmord sker med skruvmejslar
>skruvmejslar licensieras
>nästa massmord sker med plasbestick från Sibylla
>>
>>49723242
Glöm inte att vi måste nu bespara samt låna pengar för att betala för invandringen.
>>
OJ OJ

EN KRITISK RÖST HADE RISK ATT FÅ SISTA ORDET!

SNABBT ÄNDRA!
>>
fan vilken cuckad debatt, skulle behöva alla minuter till 190k
>>
>>49723257
hatpropagandan från de uniformerade SD-nazisterna såklart :^)
>>
>>49723194
>jagjagord
När man låter det stå kvar på sin facebooksida är det inte skuld genom sammankoppling. Då har man tagit ett aktivt beslut.

Och förnekar du att det är negativt för SD att kopplas samman med mordbrännare?
>>
Gå ihop tillsammans = Låt sossarna domdera som i DDR-Sverige.

Sossar kan gå och korsorda sig själva.
>>
File: 1367276618240.jpg (7KB, 186x178px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367276618240.jpg
7KB, 186x178px
Är så jävla glad att jag inte kollar på Debatt nu favä
>>
File: 1354325999.jpg (34KB, 300x342px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354325999.jpg
34KB, 300x342px
>>49723361
Exakt, alla borde ju stå vid gränsen och krama alla män som kommer hit för att starta ett nytt liv.
>>
>>49723256
jo det är sant. Vet du vad som skrämmere mig? Kinas 1 barn policy har lett till att det är en överrepresentation av ensamma autistiska kinesmän som inte får F. vad händer med dom nu när de är vuxna och börjar resa för att leta kvinnor. Mongol invasion del 2?
>>
>>49723262

det han menade är att SD flyttar över all sociopolitisk debatt till invandringen

alltså att ekonomin går åt pipan är enligt dem enbart på grund av invandring
>>
File: gino.jpg (41KB, 640x629px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gino.jpg
41KB, 640x629px
>han är oskuld efter 15
LOL fyfan så patetiskt, bara ta ditt liv favä
>>
>Det kan ju vara förortsungdomar som bränner flyktingboenden

>DET DÄR ÄR BARA SPEKULATION
hela deldebatten har handlat om att SD-are ÄR ansvariga för bränderna
>>
File: child.jpg (87KB, 960x816px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
child.jpg
87KB, 960x816px
>>49722684
>>
Det finns inget annat att göra än att fly, den enda vettiga personen i den här debatten verkade vara Per Gudmundsson, resten framkom som pappfigurer. Vill inte bo kvar i det här landet.
>>
>>49723088
Just Elliot tror jag var bortom all räddning även om han fått ligga. Av vad jag har läst av hans manifesto så verkar han spritt språngande.
>>
File: 1445528153751.png (16KB, 577x668px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445528153751.png
16KB, 577x668px
>>49723401
Du och jag Anon, du och jag.
>>
>>49723325

Jävlar vilka karateskills folk kommer ha dock.
>>
Finns det några sidor/webbspel som är likt Innawoods? Hade lite kul med det där.
>>
>Two of Britains 16 million singles

>16 MILLION SINGLES
>>
>>49723437
ett hedoniskt samhälle utan gud X^D jaa! jaa!!
>>
"svenskar"
>>
File: 14446104152130.jpg (58KB, 540x513px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14446104152130.jpg
58KB, 540x513px
>"Moderaterna sänkte skatterna för typ 4 år sedan och det är därför vi inte har råd med att ta emot 200.000 flyktingar"
>Detta är viktigare att ta upp än möjligtheterna att förminska kostnaderna genom att inte ta emot lika många flyktingar

ALLLLTSSSÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
>>
>>49723447
Alla mot en är som taget från Svar Direkt, fast nu har de bytt namn till Debatt
>>
Polarna ska ner till Tyskland om en vecka ska ni ha något? Nä men vad ska man beställa?
t. aldrig beställt så
>>
>>49722684
LOL
>>
>>49723504
AN
GJ
IN
FE
>>
File: xQdMjUf.jpg (64KB, 858x478px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xQdMjUf.jpg
64KB, 858x478px
>>49723443
wir mussen die SD:en ausroten
>>
>>49723437
Är dr.Gino vit?
>>
>>49723474
tills vi börjar kapa händerna på folk ala belgiska kongo
>>
>>49723537

Det finns en päronkonjak som är gudomlig, kommer inte ihåg namnet dock.
>>
>>49723504
>lavin
>>
>>49723368
>När man låter det stå kvar på sin facebooksida är det inte skuld genom sammankoppling. Då har man tagit ett aktivt beslut.

Lika jävla logiskt som att Gookmoot helt plötsligt stödjer alla diverse illegala åsikter och handlingar som 4chan-medlemmar har sagt/gjort, bara för att han inte tar bort det?
Är du helt från vettet människa?

>Och förnekar du att det är negativt för SD att kopplas samman med mordbrännare?

Uppenbarligen är det negativt men det är inte SDs fel att de kopplas ihop med mordbrännare.
Det är ju inte SDs fel att folk är så otroligt korkade att de tror att bara för att det står "Lel döda niggers" på deras kommentarsfält så är det SDs åsikter.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=28GQbJWhlTg

här har du din jävla låt anon
>>
File: 1441837368737.jpg (127KB, 360x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441837368737.jpg
127KB, 360x540px
>>49723429
Vi får rika en annan sorts reklam mot dem.
>>
File: 1431035364924.jpg (63KB, 500x496px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431035364924.jpg
63KB, 500x496px
>>49721996
>guild by association
>>
>>49723504
>Lavin
Inte konstigt att pk-sverige rasar
>>
>>49723601
STORA
>>
>dkn glömde bort debatt
tldr?
>>
File: d1418417635887d.png (511KB, 920x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d1418417635887d.png
511KB, 920x720px
Jag tänkte bli Sveriges egna Lenin
Stödjer ni mig eller?
Här är punkt ett på min lista
Arkebusering av hela vår kulturelit
>>
>>49723263
Eliot fick ju inte en enda Chad eller Stacie förfan. Bara några randoms och han nördiga rumskamrater
>>
>>49723597
Men lilla anon den har ju redan brevats. Snällt iallafall.
>>
File: 1444649139236.jpg (16KB, 229x233px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444649139236.jpg
16KB, 229x233px
>>49723443
>man Henrik Arnstad står bakom bränderna med motivet att sprida skräkpropaganda emot SD
>>
>>49723429
kina kommer typ bygga kolonier i afrika och para sina ensamma män med chokladpajer där, som finns i överflöd för alla jävla män åker till europa
>>
>>49723657
>faktiskt vara en kommunist
>>
>>49723634
Lås skolan
SD säger åt folk att elda upp flyktingförläggningar
>>
>>49723478
Att döda västvärlden var ett misstag
>>
>>49723634
WÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

WÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

WÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>49723669
så är fel?
>>
>>49723634
SD är barnamördare och mordbrännare. Det finns pengar till invandringen då alliansen sänkte skatterna förra mandatperioden.
>>
>>49723629
VITA
>>
>>49723634
fl;li allt är vite mannens fel vi amerika nu
>>
>>49723712
>SD säger åt folk att elda upp flyktingförläggningar
Dags att börja rösta SD då
>>
File: 1445498734521.jpg (88KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445498734521.jpg
88KB, 1280x720px
>>49723675
Gillar denna konspiration favä
>>
>>49723752
BULOR
>>
>>49723504
vif :(
>>
>>49723752
CIVILISATIONER
>>
Anon som skulle åka till Stockholm för att spöa mig, har du beställt biljetten eller var det för dyrt :^)??
>>
>>49723202
Tror det kan ligga något i det. Tror att kriminalitet i allmänhet brukar gå upp i samhällen där kvinnor är mindre än 50% av befolkningen.

Givetvis inte hela förklaringen, men kan ligga något i det som sagt.
>>
>>49723733
>så är fel
Är rätt, tror jag.
>>
>>49723590
Sluta skifta diskussionen hela tiden. Du påstod att det är guilt by association vilket det inte är. När jag upplyser dig vänder du om och börjar yra om gookmoot.

Det enda viktiga är att det är negativt för SD och därför borde vi självklart ta bort det. Att du inte tycker att det håller som argument på 4chan är hopplöst irrelevant.
>>
>fritidsgårdar
>>
File: 1442956703357.png (181KB, 389x421px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442956703357.png
181KB, 389x421px
Läsa chaikas manga eller kolla på animen? mangan verkar ha bra rövbilder
>>
http://vlt.se/ikeamorden/1.3213362-mordarens-val-av-offer-de-sag-svenska-ut-

Inte ett ord om detta men alla från kungen till statsministern till media spekulerar i om SD är att skylla på det som hände idag för att muppen gillat några dutubklipp med Jimmie och Hitler. Sedan undrar de varför vi inte har något förtroende för media eller politikerna (undantaget SD). De kan helt ärligt dra åt helvete hela bunten, landsförrädarsvin.
>>
File: 1443564184150.png (47KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443564184150.png
47KB, 800x600px
>>49723710
Lenin var mycket mer än kommunist
Om du inte har förstått det ännu är din politiska plattform inte mer än vad som ger dig massornas stöd
Jag snackade Lenin som I stora politiska förändringar och skapandet av en ny styrande kast
>>
>>49723851
bara runka till porren favä
>>
>>49723851
anime favhä
>>
https://twitter.com/Konstigagubben

>"bevara Sverige mångkulturellt"
>han gillar typ bara amerikansk kultur
>>
File: chaika.png (4MB, 1333x2170px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chaika.png
4MB, 1333x2170px
>>49723851

båda
>>
>>49723657
>dkn man inser att vi redan haft tre stycken 4chan-snubbar som utfört våldsdåd i år
>>
>>49723850
>need mo money fo dem programs
Det bästa jagjagsen återfinns överallt
>>
>>49723504
>dkn jag noga gick igenom lavinens ab innan nyheten att han avlidit kom

Känns lite som att någon man känner har dött. En nbög mindre iaf.
>>
>>49720969
>är inga barbarer

Tala för dig själv.
>>
>>49723706
blir som triangelhandeln under slavtiden fast nu kommer vi använda tinder istället för krut
>>
>>49723830
kan dock inte se att den brevats, senast 20 idag så sökte han fortfarande
>>
Varför tar vissa ensamma manliga autister ut sin ilska på små barn men nästan aldrig ensamma kvinnliga autister?
Tar de bara livet av sig istället?
>>