[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

/tr/ - Abdulmecid III Edition

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 136
Thread images: 43

File: abdulmecid 3.jpg (102KB, 400x533px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
abdulmecid 3.jpg
102KB, 400x533px
Selam olsun sana Üçüncü Abdülmecid, Diyar-ı Rum ve Turan'ın Hakanı, Magrip ve Maşrep'in Sultanı, Yüce Kur'an'ın Koruyucusu, Allah'ın yeryüzündeki Halifesi
>>
siktir git ç*mç*m
>>
millet ileri gidiyo biz geri gidiyoruz amk. hanedan mi kaldi gotun evladi.
>>
arkadaki cerceve neden ters asilmis
>>
>>34298801
kaç kilo lan bu adam
>>
Ya veliaht sırasında bu abi en başta bile değil ne padişahı.
>>
File: 1415441920604.jpg (75KB, 396x583px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415441920604.jpg
75KB, 396x583px
Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar:-B*rış Nerdesin?
Arıyorum tiradlar boyu ben onu,
Âşıkıyım anti-semist otizmlinin.

Gün olur baitleyip Jew'i derbeder,
Bu ses s*yonizme karışır gider.
Gün olur shitpost kasarız beraber,
Ansızın haykırır bana:-Barış Nerdesin?

Bütün tripleri atıp içimden,
Reply'larımı yalnız ona verdim ben.
Elverir ki bir gün bana, derinden,
Ta dubslarla, bir gün " Ben geldim " desin.
>>
Dinle ey Kamalist, rabbin olan Kamal sabetayist Yahudi dönmesi bir selanik piçidir.
>>
>>34298801
niye kilo vermiyor bu adam amk
>>
>>34300616
Genetik
>>
File: 1417906608384.png (171KB, 628x507px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417906608384.png
171KB, 628x507px
Bu resimi kim yaptı ahahha
>>
neden ded?
>>
>>34303957
Pazar günü + geç saat
>>
File: 1394995732660.jpg (963KB, 1500x1058px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394995732660.jpg
963KB, 1500x1058px
>>34304316
Tuzak vakti
>>
File: 1417631270165.gif (403KB, 330x204px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417631270165.gif
403KB, 330x204px
>>34300532
fötr bahşişler

>>34299444
güzel numaralar
>>
>>34304761
Şimdi çatı katında inziva vakti....
>>
File: 1417891646603.jpg (115KB, 614x428px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417891646603.jpg
115KB, 614x428px
>>34300532
>>34304986

[BAHŞİŞLEME YOĞUNLAŞIR]
>>
https://www.youtube.com/watch?v=VTCJ5hedcVA

come home turk man
>>
post nasheed
>>
odam ayak gibi kokuyo ayaklarım tertemiz odanın her tarafınıda kokladım bi türlü kokunun kaynağını bulamadım camlarıda açtım gitmiyor amk help
>>
>two weeks till exams.

W-wish me luck bros..
>>
>>34305874
halıyı kokla halıya su filan döktüysen öyle kokar
>>
>>34304761
>>34304761
>http://toruchan.org/s/res/1.html
Kesin sen bu threadi açmışsındır amk
ulan ben oraya çıplak karılar için gitmiştim şok olup geldim la ;_;
>>
>>34305769
>not posting superior version
http://inciswf.com/1306682762.swf
>>
hocamız herşeyi açıklamış arkadaşlar
http://youtu.be/N6R0o3dTnKY
>>
>>34305769
https://www.youtube.com/watch?v=p_5yt5IX38I&index=28

Al o zaman
>>
File: 1395004599912.jpg (1MB, 1500x1125px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395004599912.jpg
1MB, 1500x1125px
>>34306135
>>34306135
Toruchan'da isim yok benim. Weeb falan filan ama tuzaklarin gercekleri cok igrenc oluyor, 3DPD ile de isim olmaz.
>>
>>34306407
tuzakların gerçeklerini sevmiyosan animelerine nasıl çekiyosun amk
>>
>>34306407
ESTAFIRULLAH HUL AZIM
>>
File: 1378880326244.jpg (80KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378880326244.jpg
80KB, 1280x720px
>>34306485
Isin weeb kismi orada zaten. 2D si de 3D si de cok yanlis isler aslinda ama neyse zaten an hero olmak yakin.
>>
>>34305874
Odanın bi yerinde yiyecek bişey unutmuş olabilirsin. Çarşaflarındanda gelebilir eğer ev arkadaşlarım gibi yılda bir kere çarşaf değiştiren insanlardansan.
>>
Böyle bi tutuş şekli yok amk, eklemlerim titredi.

Törkiş /k/ommandoları titretiyim dedim.
>>
>>34307045
VOV ÖLÜMCÜL
>>
>>34307133
Yerel airshit poligonundan
>>
>>34307045
sen misin lan bu
>>
allahı sikem
muhammede sokam
aliye sıçam
kuran yırtam
bayrağa attıram
kamalı domaltam
>>
File: 1414289833211.jpg (9KB, 225x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414289833211.jpg
9KB, 225x225px
>>34307738
Kendimi 4chan'e koyucak kadar otistik değilim

Biraz var ama o kadar değil hani.
>>
>Turkey
>White
>>
>>34308075
No one cares frog, get out.
>>
File: 1416185001769.gif (2MB, 385x383px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416185001769.gif
2MB, 385x383px
>>34308075
>France
>Probably has more arabian citizens than Turkey
>Being this merde
>>
>>34307045
En azından trigger discipline var adamda, kekolar gibi parmağını tetiğe koymamış
>>
beyler çin de mi üniversite okuyayım çomaristandamı
>>
>>34308378
Somali'de oku.
>>
>>34308378
çomaristanda
>>
>>34308272
>Trigger discipline olmasa airshitle birisine zarar verebileceğini ima ediyorsun
>>
>>34308378
Cin'de ne var amk, T*rkiyeden tiksindiysen Cin 100 kat daha beter.
>>
File: üstad.jpg (19KB, 486x331px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
üstad.jpg
19KB, 486x331px
>>34308565
xesxe üstada sorabilsem
>>
>>34308627
Ve Aleyküm Selam Kardeşim
İlginizden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Gerçekleri yazmaya devam ediyoruz.
Eğer takip ederseniz herşeyi rahatlıkla öğrenirsiniz
Saygılarımızla
>>
>>34308576
Klasik /k/omando otizmi.
>>
File: kamalizm.jpg (151KB, 960x856px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kamalizm.jpg
151KB, 960x856px
>>34308667
kamal heykeli dikmekten geri kalmış bir ülkede olmaktansa mao zedong yoldaşın memleketinde olmak isterdim
>>
File: üstadlar.jpg (80KB, 800x501px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
üstadlar.jpg
80KB, 800x501px
>>34308762
:DD boşver amk bitir kurtul
>>
>>34298801
What would happen if i travel to turkey without visa and ask that i want to live and work there?
i have visa on arrival on turkey
how hard it will be for me to get an ID?
and to get a job?
would you help me to get a job there?
>>
>>34308861
daha 5 sene var
>>
>>34308956
5 sene allah sik :D
>>
>>34309091
>>
File: 623.jpg (110KB, 832x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
623.jpg
110KB, 832x960px
>>34308675
>Bu kadar /int/ olmak
>>
>>34309225
>>34309129
>>34308956
respond
>>34308934
>>
File: 58mYRe6.jpg (185KB, 900x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58mYRe6.jpg
185KB, 900x1200px
>>34298801
So many people are saying that Middle eastern babes don’t date white men hmm will I did some research
for you and it turns out that they absolutely adore white men heres just a short simple list

>Nazanin Afshin-Jam is dating Peter mckay
http://www.cbc.ca/news/politics/nazanin-afshin-jam-defends-husband-peter-mackay-s-comments-on-judges-1.2689477

>Saba Homayoon married to Neil Hopkins
http://www.myspace.com/sabahomayoon

>Bahar Soomekh married to some guy called Clayton Frech
http://en.wikipedia.org/wiki/Bahar_Soomekh

>Sarah Shahi married Steve Howey
http://www.zimbio.com/pictures/Y3F2gMYiacg/Launch+Loomstate+Target+Collection/2CmVxsRRL4g/Steve+Howey
>and here is a pic of their baby sooo cute!
http://celebritypregnancy.sheknows.com/2...

>Shermine Shahrivar dating Xavier Samuel (of Twilight fame)
http://cdn2.team-twilight.com/wp-content/uploads/2010/09/shermine_eyeprime_14.jpg

>and isn't this pic so cute:
http://allstarpics.famousfix.com/2868940/016033624/xavier-samuel-gives-girlfriend-shermine-shahrivar-a-ride-on-his-shoulders-while-in-new-york-city-on-pic.html

>and random Iranian woman marrying randon american man (lol!)
http://www.eleganceandsimplicity.com/blog/wedding-planning/a-persian-american-wedding-at-gw-river-farm/

>also juicystar07 from youtube her mom is turkish and dad is amercian - says on her profile:
http://www.youtube.com/user/juicystar07

>Now i don't really know any Arabic people but see how nice i am i did research for you:

>Emmanuelle Chriqui who was askmen's no.1 last year has an American bf
http://www.life.com/image/79278041

You can see many more like this, it seems that White Male and Persian/Levant/Turkish gf is really the masterace. So white man why haven’t you got a GOAT Persian/Turkih gf?
>>
>>34308934
I honestly don't know. People are normally trying to gtfo, not to get in.
>>
>>34309292
Why would you want to live and work in Turkey?
>>
>>34309502
i like turkey and i want to try a new ambient
>>
>>34308934
Fuck off we are full
>>
>>34309592
Faggot
>>
>>34309579
come visit for holiday,
realise it's shit,
border hop to USA instead
>>
>>34308934
>how hard it will be for me to get an ID?
easy
>and to get a job?
depends on job
>would you help me to get a job there?
ım neet myself
>>
>>34309773
I mean seriously, we have more than 2 million syrian immigrants.
>>
File: dgasgsg.jpg (16KB, 487x134px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dgasgsg.jpg
16KB, 487x134px
>>34309884
>>34309837
turkey people are racist?
this is me
would i get racism?

>>34309795
are you that black guy in nl?
also what do you mean?
you went there for holiday then you went to usa?
>>
>>34310094
Nah, there are nationalists but they are not really racist. I mean ''Turks'' are like Americans these days. So many races mushed up together.
>>
>>34310094
>turkey people are racist?
not really
>would i get racism?
nope

If you wanna live in here you must know Turkish very well.
>>
>>34310094
The racism is directed mostly towards our neighbours. You would fare well.
>>
Sa
>>
>>34310094

Turkey is terrible if you go there for a job.

First of you NEED to know Turkish to do anything
Bureaucracy is an utter pain in the ass
Employers usually only hire acquaintances
Worker rights are non-existent

However I recommend you do what this faggot said >>34309795 and just visit for holiday before doing anything.
>>
>>34311541
>>34310525
>>34310180
>>34310165
thanks for your answers
>>
>>34306772
ya bişey sorucam anon
japonyadaki kültür festivallerinde erkekler french maid cafe'de böyle çalışıyomu harbiden?
yoksa sadece bu anime'de mi öyle?
>>
File: 57IZ9LU.jpg (349KB, 2048x1004px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
57IZ9LU.jpg
349KB, 2048x1004px
beepity boopity bump
>>
>>34311702
You have to remember everything in Turkey is expensive besides food
>>
File: MUH KEBAB.jpg (21KB, 197x348px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MUH KEBAB.jpg
21KB, 197x348px
>>
>>34316233
zıbar yat
>>
File: 1416160380982.jpg (82KB, 531x471px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416160380982.jpg
82KB, 531x471px
>>34316255
>>
File: TBJ4P6h.png (604KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TBJ4P6h.png
604KB, 800x600px
>Pazartesi sabahı
Benden başka sorunlu var mı?
>>
>>34320449
Eşcinselim ama trap olayını pek kavrayamadım. Explain pls...
>>
File: 80757375.jpg (39KB, 485x539px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
80757375.jpg
39KB, 485x539px
>>34321370
Feminen bir vücutta sik olsa da önemli değil. Anlamayacak ne var.
>>
>>34320449
at daşşa gbi zaa
>>
>>34321511
neden yani amlı sik ozaman neden pipi hemde cici
>>
>>34321511
Ya anladımda adı niye trap, onu çözemedim
>>
>>34321554
onun tadıda başka güzel şimdi
>>
>>34321559
tuzak gibi işte kız sanıyosun önce sonra diyosun aa pipi kandırıldım
>>
File: maxresdefault.jpg (64KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
64KB, 960x720px
>>34321554
Amlılara kapıları kapattım demedim. Trap-Amlı farketmez güzelse.
>>34321559
Silikon da olsa göğüs olması lazım avuçlayacak. Diğer türlü kısa saçlı+göğüssüz çok feminen de olsa direkt ibneliğe giriyor.
Ayrıca 40 yaşında göbekli amca travestiler de iğrenç.
>>
File: 1418012141961.jpg (76KB, 500x502px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418012141961.jpg
76KB, 500x502px
>>34321618
Sanırım cidden otizm var bende, nasıl jeton düşmedi buna ya?
>>
>>34321699
http://youtu.be/s0kqobQRcUo
Crossdresserlar hakkında ne düşünüyorsun?Kendilerini sikmek istemiyorum ama nedese bana çok sempatik geliyolar.
>>
>>34321764
lel mtvde çıkan şarkılardan güzel amk
>>
>>34321764
Çok çok feminen ve kahpe ruhlu götverenin teki olması lazım, yoksa olmaz :DD
>>
File: 1417366369049.jpg (10KB, 417x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417366369049.jpg
10KB, 417x600px
>>34321749
>Greece
>MAXIMUM JIMMY RUSTLING OVERDRIVE ENGANGED
>>
/pol/ mala dönmüşken gidip amına koyun bu keyfi herzaman yaşamazsınız
>>
File: kurd.png (264KB, 373x345px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kurd.png
264KB, 373x345px
>>34322171
ahahaha malaka
>>
File: 1417048290551.jpg (83KB, 720x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417048290551.jpg
83KB, 720x540px
>>34322171
>>
File: 12123.jpg (21KB, 355x333px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12123.jpg
21KB, 355x333px
>>34322171
>>
>>34322241
>>34322247
>>34322277
Well get used to it shitskins. This place is gonna be your hell from now on. You and every other fucking monkey that stepped out its sand dune.
>>
File: 1417803685228.jpg (79KB, 425x471px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417803685228.jpg
79KB, 425x471px
>>34322330
>>
File: lol.gif (2MB, 230x175px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol.gif
2MB, 230x175px
>>34322330
>>
saat 11'e kadar yetiştirmem gereken milyon tane iş var ben gelmişim yunanlarla şitpostlum amk
>>
>>34298801
look at that kurd face
>>
>>34322562
Fakiripne olarak doğmayaydın
>>
File: 1371697093312.jpg (36KB, 495x442px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371697093312.jpg
36KB, 495x442px
>>34322277
hows it feel knowing Bebe's parliament fractured this week with the resignation of 2 senior ministers?
>>
File: meHQozC.gif (2MB, 296x248px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meHQozC.gif
2MB, 296x248px
>>34322615
>>
File: 1416869769397.jpg (9KB, 245x184px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416869769397.jpg
9KB, 245x184px
>>34322664
Sonra teşekkür edersin, anon.
>>
File: WP_20141207_001.jpg (1MB, 2592x1456px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WP_20141207_001.jpg
1MB, 2592x1456px
r8 my kebab
>>
>>34322808
2/5
why didn't japanese invent fish kebab yet?
>>
File: 8345.jpg (182KB, 640x420px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8345.jpg
182KB, 640x420px
>>34322808
>burgerized kebab
Absolutely disgusting. Pure kebab is this.
>>
>>34322884
lel hell no
döner kebab is way better than adana
>>
>>34298801
why do turks love cats so much?
>>
>>34323032
why not
>>
File: 1011801.png.jpg (161KB, 500x550px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1011801.png.jpg
161KB, 500x550px
>>34323032
Cats are cute and natural.
>>
>>34323129
>soldaki ben
>>
>>34322808
too much igredients m8
>>
>>34323427
>>
>>34323427
lmao.
>>
bu hademelere iyice kanım ısındı mübarek :D
>>
>>34312924
Bilmem. Yapani vardir ama elbet.
>>
>>34323521
yunan ne yaptı lan göremedim
>>
>>34325903
Arsive bak.
>>
>>34323514
dünya üzerindeki en özürlü el hareketidir herhalde kek.
>>
Selamın aleyküm. Hava iğrenç bugün. Çok büyük kasvet var niyeyse. Sizler nasılsınız güzel kardeşlerim benim ?
>>
>>34329461
bence hitler salute'den sonra en guzeli.
>>
File: 1417349063093.png (1017KB, 762x1120px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417349063093.png
1017KB, 762x1120px
>>34329835
10 gün içerisinde iki tane sunum yapacak motivasyonu bulmam lazım
>>
gecenlerde bir Sii nasheed/zikir geziyordu buralarda. Youtube linki varmi birinizde?
>>
>>34308378
önce türkçe öğren :^)
>>
>ohk arkadaşın bi kızdan ayrılıp diğer kızla buluşmaya gittiğinde senden para istediğinde
nası oluyor ak anlamadım, hayır çocuk en az benim kadar otistik, hatta benden daha çok, saat sormaya çekiniyor neredeyse, yakışıklı yapılı falan da değil
YETER
>>
>>34308762
Bunu ilk defa görüyorum, ne kadar güzel bir heykelmiş
>>
>>34332910
Hollandali T*rkler icin facebook sayfasindan:

"Izmirdeki dev Ataturk heykeli (Bir ise yaramayan PUT) Ak Sarayin 3 misli para! O saray ise yariyor bari!

Aksaray: 1.37 MILYAR
ATATURK heykeli = 4.5 MILYAR

O yuzden KEMALISTLERIN hic konusmaya bile hakki yok !"

Boyle aptalca seyleri okuyunca gotum sizliyer ki ben fazla kemalist bilene degilim.
>>
>>34333042
numaralari hangi götten cikardi acaba
>>
>>34333042
Ahahahahhaha
>>
>>34334232
dusunsene etrafindaki turklerin 90% boyle olmasini.
>>
>>34333872
ananın amından çıkardı kartoffel piçi
>>
>>34308934
Just pretend that you're syri*n and you might even live on welfare.
>>
>>34322277
>>34322247
>>34322241
Ne atmıştı?
Thread posts: 136
Thread images: 43


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.