[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Geen kanker Nederdraad op de voorpagina? Nederlanders en Belgen

This is a blue board which means that it's for everybody (Safe For Work content only). If you see any adult content, please report it.

Thread replies: 11
Thread images: 1

File: KANKER.gif (3KB, 520x290px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KANKER.gif
3KB, 520x290px
Geen kanker Nederdraad op de voorpagina?

Nederlanders en Belgen Editie
Andere Nederlands sprekende ook welkom.

Dus Wie gaat er kanker doodhef doen vandaag?

Hopelijk 125kg vandaag, 3 maanden aan het heffen.
>>
Ik slaap zo kanker weinig wat te doen?
>>
>>27290713

Meer pitten.
>>
>>27290713
Meer slapen
>>
>>27290705
Vandaag geen doodhef. Morgen weer.
>dat gezicht wanneer 100 KG max
>geen vooruitgang
>ben aan het snijden

>>27290713
Neem magnesium gozer, slapen als een baby
>>
Ik heb me arm verkankerd.Komende tijd niet liften, kankerzooi
>>
>>27290705
>Gister 130kg voor 3x5 gehurkt
>160kg doodhef voor 4 reps
>Dat gevoel wanneer aars DOMS
>>
>dgw pas verhuisd
>vorige huis had ingebouwde koelkast
>geen koelkast op het moment
>geen kwark
>geen volle melk
>geen vlees
>pizza elke dag (magnetron werkt wel)
>>
Vandaag nog doodgeheffed.

1X200KG.

Wijde trek omhoog en beetje de curl broer uitgehangen.

>dgw fit4free heeft maar max 32 dumbells ;_;
>>
morgen ga ik voor me 200kg pr.
bid voor mij
>>
>>27290705
Hurken en doodheffen vandaag. Daarna aan gezellig plekje zoeken om te lunchen. Gegroet broeder!
Thread posts: 11
Thread images: 1


[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.