[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

sletjestijd of vierdaagse?

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 104
Thread images: 53

File: BvjxqZ3.jpg (9KB, 193x262px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BvjxqZ3.jpg
9KB, 193x262px
sletjestijd of vierdaagse?
>>
>>739302024
waar zijn alle nederlandse sletjes?
>>
File: aaaaaaa.jpg (113KB, 791x554px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaaaaa.jpg
113KB, 791x554px
>>739302687
>>
>>739303005
Drop ''Kim'' of losse filmpjes
>>
>>739303005
Niemand houd je tegen..
>>
How does it feel to know that 99% of people here don't recognize your country's flag and even if you told us what country you were from, we wouldn't be able to point to it on a map?
>>
File: 1474075134902.png (77KB, 930x1020px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1474075134902.png
77KB, 930x1020px
>>739303277
>How does it feel to know that 99% of people here don't recognize your country's flag
everyone already knows americans are retarded
>>
>>739303900
good thing I'm not american then isn't it fucko
>>
File: 1484263464772-0.jpg (153KB, 686x486px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484263464772-0.jpg
153KB, 686x486px
>>
>>739303005
posten die handel!
>>
File: 5487586554784.jpg (215KB, 972x1296px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5487586554784.jpg
215KB, 972x1296px
>>
File: 1482515760891.jpg (110KB, 1236x592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1482515760891.jpg
110KB, 1236x592px
>>
File: 1499467550338.jpg (451KB, 1536x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1499467550338.jpg
451KB, 1536x2048px
>>
>>739306638
hoe komen jullie hier aan?
sturen chicks gewoon nudes naar willekeurige jongens?
>>
>>739307032
Niet iedereen is fucking hopeloos zoals jij.
>>
>>
>>739307032
geen OC komt van vorige nederdraad
>>
>>739307231
ik heb gewoon relaties enzo. vraag je gewoon om nudes van wijven waar je niets mee hebt, of post je fotos van je ex (want dat klinkt kk dom)
>>
>>739307270
ik bedoel niet jij persoonlijk, maar hoe komen deze fotos op internet te staan? haar ex post het dan?
>>
File: 1459369247659.jpg (427KB, 2274x896px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459369247659.jpg
427KB, 2274x896px
>>
>>739303005
drop lynn boeve
>>
>>739307304
Je "vraagt" niet gewoon om nudes, je bespeeld ze, je kunt na een weekje of 2 zorgen dat ze alles voor je doen. Om foto's van je ex, of enige andere chick te gaan posten ben je wel triest trouwens.
>>
>>739307370
Waarschijnlijk degene die de foto's ontvangt.
>>
File: Nicole S (6).jpg (119KB, 960x538px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nicole S (6).jpg
119KB, 960x538px
>>
>>
File: Capture.png (401KB, 447x426px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
401KB, 447x426px
>hij gaat serieus naar kankerchan ipv achtchan
zijn jullie turken of marrokanen? in allebei de gevallen horen jullie de kanker te krijgen
>>
>>739307269
>>
>>
>>739307613
Haha kijk mam, ik ga zo veel mogelijk kanker gebruiken in 1 post omdat ik anoniem ben xD
Ik heb er zelf niks tegen maar je ziet er wel bijzonder dom uit zo.
>>
>>739307613
>>hij gaat serieus naar kankerchan ipv achtchan
>zijn jullie turken of marrokanen? in allebei de gevallen horen jullie de kanker te krijgen
>>
File: Nicole S (5).jpg (90KB, 960x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nicole S (5).jpg
90KB, 960x540px
>>
>>739307768
vochtige meem 5/7
>>
File: 1454882140977.jpg (457KB, 2700x2025px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454882140977.jpg
457KB, 2700x2025px
>>739307810
>>
File: IMG-20170611-WA0018.jpg (196KB, 1067x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20170611-WA0018.jpg
196KB, 1067x1600px
>>
>>739307963
Nooit content genoeg
>>
>>739307732
ik gebruik kanker ook in 't gewoonlijk, belg
>>
>>739307613
Ik zie niet echt bepaald veel Nederdraden langskomen op achtchan vriend,
>>
File: Nicole S.jpg (53KB, 960x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nicole S.jpg
53KB, 960x960px
>>
Zal zo zelf ook wat uploaden. Toch pretty sure dat die chick haar tieten naar meerdere personen stuurt.
>>
File: IMG_2785.jpg (169KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2785.jpg
169KB, 1280x720px
>>
File: 1496846822515.png (185KB, 610x457px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1496846822515.png
185KB, 610x457px
>>
File: 1499257527662.jpg (57KB, 720x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1499257527662.jpg
57KB, 720x900px
>>
>>739308072
>in 't gewoonlijk.
Jezus..lost
>>
File: no_brawo.gif (884KB, 301x214px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
no_brawo.gif
884KB, 301x214px
>>739308072
>>>739307732
>ik gebruik kanker ook in 't gewoonlijk, belg
>>
>>739307452
>Om foto's van je ex, of enige andere chick te gaan posten ben je wel triest trouwens.
dat bedoel ik
>>
Iemand een expose? Met naam erbij?
>>
>>739307452
>je bespeeld ze, je kunt na een weekje of 2 zorgen dat ze alles voor je doen
met wat voor mensen gaan jullie om man?
>>
>>739308245
Meer!
>>
>>739308072
Holy shit je bent echt triest.
>>
>>739308527
>>
>>739307646
>>
>>739308602
>FB_IMG_1498057212838.jpg
Gaan we nu ook al FB meems hier posten?
>>
File: 1499264417732.jpg (2MB, 4128x3096px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1499264417732.jpg
2MB, 4128x3096px
>>
>>739308674
>een foto is op fb geweest
>nu is het vies
>>
File: 1499259902827.jpg (1MB, 1440x810px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1499259902827.jpg
1MB, 1440x810px
>>
File: 562.png (532KB, 1597x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
562.png
532KB, 1597x1600px
>>739308674
>>
File: 1499263892833.jpg (2MB, 2592x1952px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1499263892833.jpg
2MB, 2592x1952px
met de hartelijke groeten van de NS
>>
File: logo_kaasnl.png (7KB, 261x128px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
logo_kaasnl.png
7KB, 261x128px
>>
>>
File: 1481122701629.jpg (373KB, 1371x1273px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481122701629.jpg
373KB, 1371x1273px
>>739309250
cool, bedankt.
>>
File: 1460310997170.jpg (589KB, 2048x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1460310997170.jpg
589KB, 2048x1536px
>>
File: 1464967503873.gif (902KB, 500x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1464967503873.gif
902KB, 500x280px
>>739309348
Graag gedaan anon
>>
Fucking achterlijke Nederlanders en hun kankerdraad
>>
File: IMG_0395.jpg (76KB, 640x852px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0395.jpg
76KB, 640x852px
>>
File: Nicole S (3).jpg (70KB, 750x750px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nicole S (3).jpg
70KB, 750x750px
>>
File: 1452123169321.jpg (346KB, 2272x1704px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452123169321.jpg
346KB, 2272x1704px
>>
>>739308606
>>
anyone know Suzanne Van der Veldt?
>>
Laura Molen
>>
>>739310464
my sister?
>>
File: 23.jpg (122KB, 917x502px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23.jpg
122KB, 917x502px
>>739310585
>>
>>739310464

yeah from roosendaal right
>>
>>739310712
Yes
>>
>>739310927
why? she got nudes?
>>
>>739311111
I wish
>>
>>739310660
>>
>>739311111
Checked nice quints
>>
>>739311203
holy shit i got quints
>>
File: pb0EHFN.jpg (49KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pb0EHFN.jpg
49KB, 480x640px
>>
>>739310597
Is she really your sister? From Roosendaal?
>>
>>739311791
how do you know her name? wtf
>>
>>739311835
Shit tier troll
>>
>>739310157
>>
>>739303005
Holy shit, ik ken een Lynn Boeve, 't zal vast wel niet de zelfde zijn, maar post haar aub!
>>
>>739308847
>>739308794
>>739308731
>>739308245
creepshot in nl heb ik nog niet vaak gezien. gooi meer
>>
File: adsa.jpg (194KB, 1433x1090px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adsa.jpg
194KB, 1433x1090px
>>
Emma
>>
File: aaah212.jpg (217KB, 741x824px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaah212.jpg
217KB, 741x824px
>>
File: IMG_0347.jpg (2MB, 5184x3456px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0347.jpg
2MB, 5184x3456px
>>739313165
>>
File: sanneslaapkamer.webm (932KB, 1580x888px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sanneslaapkamer.webm
932KB, 1580x888px
>>
File: Emma-199x300.jpg (33KB, 199x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Emma-199x300.jpg
33KB, 199x300px
>>739313357
>>
>>739302024
slejujtoejrjjtit of viehrierdabagge
it's just made up words
>>
>>739313357
>>739313682
MEER!
>>
>>739313881
Ken je 'r?
>>
>>739313958
Helaas niet mooie meid, heb je meer?
>>
Creepshot uit Belgiƫ, iemand anders heeft me die foto zien nemen maar heeft gelukkig enkel bezorgd naar me gekeken en niets aan het meisje gezegd. Was fucking beschaamd.
>>
File: creep.jpg (1MB, 1456x2588px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
creep.jpg
1MB, 1456x2588px
>>739314280
Whoops foto vergeten.
>>
>>739314239
Helaas, dit was t. Emma is wel kanker geil, wou dat ik meer had
>>
File: 1 (27).png (1MB, 1273x1273px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 (27).png
1MB, 1273x1273px
>>739302024
>>
>>739314362
Had er nog eentje van r kleine tieten
>>
>>739314377
Lol, heb ooit een interim leerkracht gehad die een pedo bear t-shirt aanhad. Was fucking weird.
>>
>>739314697
Niks geks gebeurd he?
>>
>>739313671
Meer van die kale kut
>>
>>739314738
Niet dat ik weet. Is gewoon weggegaan nadat zijn interim-periode was afgelopen... Was nog nen toffen maar zoals ik al zei, pedo shirt was fucking weird AF.
Thread posts: 104
Thread images: 53

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.